DD9/033/93/KCT/2011/PK-1022 | Interpretacja indywidualna

Jeżeli w wyżej wymienionym okresie przychód z odpłatnego zbycia „50% udziału we własnościowym mieszkaniu spółdzielczym” zostanie przeznaczony, „na spłatę kredytu na zakup domu w Szwajcarii”, udokumentowanymi dowodami, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
DD9/033/93/KCT/2011/PK-1022interpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. odpłatność
 3. rezydent podatkowy
 4. sprzedaż mieszkania
 5. spłata kredytu
 6. zbycie
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 08 marca 2011 r. Nr IPPB4/415-927/10-4/LS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. i uzupełnieniu wniosku z dnia 28 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia 50% udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 08 marca 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia mieszkania. Interpretacja wydana została na wniosek Pana A. P. z dnia 23 listopada 2010 r., uzupełniony w dniu 28 lutego 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Od kilku lat Wnioskodawca mieszka wraz z żoną i dziećmi w Szwajcarii, w wynajętym domu, natomiast w Polsce jest właścicielem domu, w którym mieszkają rodzice Wnioskodawcy. W grudniu 2010 r. w oparciu o przyznany przez bank szwajcarski kredyt bankowy, Wnioskodawca wraz z żoną kupują dom w Szwajcarii. Miesięczna spłata kredytu wraz z odsetkami, w zależności od zmian stopy procentowej, oszacowana została na poziomie 2800-3000 franków szwajcarskich. Przyjmując przewidywany średni kurs franka w wysokości 2,90 zł, przewidywana kwota miesięcznej raty kredytu wynosi około 8100 zł, co w okresie dwóch lat daje kwotę około 195000 złotych.

W 2011 roku mama Wnioskodawcy przekaże Wnioskodawcy darowizną 50% udziału we własnościowym mieszkaniu spółdzielczym w bloku z 1979 roku w L. Powierzchnia mieszkania to 64 metry kwadratowe. Szacunkowa wartość udziału Wnioskodawcy, czyli 32 metrów kwadratowych, wynosi około 120000 złotych. Mieszkanie to zostanie sprzedane. Uzyskany w ten sposób przychód Wnioskodawca przeznaczy na spłatę kredytu, wraz z odsetkami, zaciągniętego w banku szwajcarskim. Z przytoczonego wyżej obliczenia wynika, że przychód uzyskany ze sprzedaży części mieszkania Wnioskodawcy w Polsce będzie znacznie mniejszy niż suma wpłat dokonanych w okresie dwóch lat z tytułu spłat kredytu za dom w Szwajcarii. Potwierdzeniem zawartych transakcji będą akty notarialne sprzedaży mieszkania w L. i zakupu domu w Szwajcarii oraz potwierdzenie wpłaty w złotych polskich, jakiej dokona nabywca mieszkania w L. na konto Wnioskodawcy w banku polskim i potwierdzenie wpłat, jakich dokona we frankach szwajcarskich w okresie dwóch lat z tytułu spłaty kredytu w banku szwajcarskim, który tego kredytu udzielił.

Wnioskodawca nie przewiduje formalnego wniesienia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania specjalnym aktem prawnym, jednak de facto zostaną one wniesione do majątku wspólnego, zostaną bowiem wykorzystane na częściową spłatę zadłużenia (kredytu bankowego wraz z procentami) za dom w Szwajcarii, który został zakupiony jako własność wspólna obojga małżonków. Wnioskodawca jest w stanie przedstawić różne szwajcarskie dokumenty świadczące o tym, że zamieszkuje w Szwajcarii na stałe i że jest tam rezydentem dla celów podatkowych. W 2011 roku miejscem zamieszkania Wnioskodawcy dla celów podatku dochodowego jest Szwajcaria.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w L. na zakup domu w Szwajcarii będzie, w sytuacji życiowej Wnioskodawcy, przeznaczeniem ich na własne cele mieszkaniowe i, w związku z tym, jest podstawą do zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia...
 2. Czy, jeżeli wartość sumy spłat kredytu za dom w Szwajcarii w okresie dwóch lat będzie większa niż przychód uzyskany ze sprzedaży części mieszkania Wnioskodawcy w L., cała kwota przychodu będzie zwolniona z podatku od sprzedaży nieruchomości...
 3. Czy wystarczającym potwierdzeniem faktu, że przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania wykorzystano na spłatę kredytu za dom w Szwajcarii będzie wpłata dokonana przez nabywcę mieszkania w złotych polskich na konto Wnioskodawcy w polskim banku oraz poświadczenie wpłaty rat kredytu dokonanych we frankach szwajcarskich w banku szwajcarskim, który tego kredytu udzielił...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1. Zważywszy, że Wnioskodawca mieszka z całą rodziną w Szwajcarii, kupno tam domu będzie – mimo posiadania domu w Polsce – przeznaczeniem pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Ad. 2. Nawet bardzo uproszczone porównanie przewidywanego przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania w Polsce i kosztów spłaty kredytu za dom w Szwajcarii w okresie dwóch lat wskazuje, że spłata kredytu znacznie (ponad 50%) przewyższa wysokość przychodu. Nieznaczne różnice stóp procentowych i kursu franka szwajcarskiego w okresie dwóch lat nie są w stanie znacząco zmienić tych proporcji. Wobec tego cała kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania w Polsce wykorzystana będzie w okresie dwóch lat na spłatę kredytu i w związku z tym, zwolniona z podatku od sprzedaży nieruchomości.

Ad. 3. W związku z powyższym, wystarczającym potwierdzeniem faktu, że cała kwota przychodu została przeznaczona na własne cele mieszkaniowe będzie wpłata jej w złotych polskich przez nabywcę mieszkania na konto Wnioskodawcy w polskim banku i następnie potwierdzenie spłat rat kredytu za dom w okresie dwóch lat w banku szwajcarskim. Ponadto obie transakcje potwierdzone będą aktami notarialnymi, odpowiednio w Polsce i w Szwajcarii.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 08 marca 2011 r. Nr IPPB4/415-927/10-4/LS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Aby więc środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy w całości przeznaczone na spłatę kredytu mogły skorzystać ze zwolnienia przed ich wydatkowaniem winny zostać włączone do majątku wspólnego małżonków (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 3 ust 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Według art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Wymienione wyżej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska ( art . 4a powołanej ustawy).

Stosownie natomiast do art. 13 ust. 1 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92, z późn. zm.), zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W związku z powyższym, dochód uzyskany przez osobę fizyczną niemającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Polsce będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż przez Wnioskodawcę 50% udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Za wydatki poniesione na wyżej wymienione cele, w myśl art. 21 ust. 25 ustawy, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto regulacje prawne zawarte w tym przepisie stanowią, że do tych wydatków zalicza się również spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na nabycie np. budynku mieszkalnego, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Zgodnie z art. 21 ust. 27 ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. Regulacje prawne w tym zakresie zawiera art. 25a Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie dochodu jest uzależnione od wydatkowania przychodu, uzyskanego z odpłatnego zbycia „50% udziału we własnościowym mieszkaniu spółdzielczym”, na własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Oznacza to zatem, że jeżeli w wyżej wymienionym okresie przychód z odpłatnego zbycia „50% udziału we własnościowym mieszkaniu spółdzielczym” zostanie przeznaczony, „na spłatę kredytu na zakup domu w Szwajcarii”, udokumentowanymi dowodami, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji jednakże należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że (...) Aby ... środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa (...) stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy w całości przeznaczone na spłatę kredytu mogły skorzystać ze zwolnienia (...) winny zostać włączone do majątku wspólnego małżonków (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.