DD9/033/88/KCT/2011/PK-777 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje wyłącznie po spełnieniu określonych przepisami warunków, mianowicie wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności przed upływem terminu dwuletniego od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie. Łączne spełnienie warunków ustawowych powoduje nabycie i zrealizowanie zwolnienia podatkowego.
DD9/033/88/KCT/2011/PK-777interpretacja indywidualna
 1. kredyt
 2. pieniądze
 3. sprzedaż mieszkania
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. spłata kredytu
 6. ulga podatkowa
 7. środek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 04 marca 2011 r. Nr IPPB2/415-1073/10-3/AK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 07 grudnia 2010 r. i uzupełnieniu wniosku z dnia 01 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia „mieszkania”, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 04 marca 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 07 grudnia 2010 r. uzupełniony pismem z dnia 01 marca 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że:

W dniu 04 maja 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała mieszkanie od Jej rodziców drogą darowizny (wartość darowizny 200.000 PLN). Mieszkanie to Wnioskodawczyni sprzedała dnia 30 czerwca 2010 r. Dochód ze sprzedaży tego mieszkania (kwota 225.000 PLN), został przeznaczony na następujące cele:

 1. spłata całości pozostałego kredytu na inne mieszkanie (kwota 106.000 PLN), które Wnioskodawczyni nabyła dnia 4 sierpnia 2008 r., jeszcze jako panna;
 2. spłata kredytu na mieszkanie, które Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem dnia 20 października 2009 r. (małżonkowie pozostają we wspólnocie małżeńskiej).

Kwota rat kredytu na to mieszkanie wraz z odsetkami (31.727,97 EUR) w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie otrzymane od rodziców (czyli w okresie 30 czerwca 2010 – 31 grudnia 2012) wyczerpuje pozostałą część dochodu ze sprzedaży ww. mieszkania.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 01 marca 2011 r. Wnioskodawczyni wskazała, że nie rozszerzyła majątku wspólnoty małżeńskiej o środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania pierwszego. Jednocześnie potwierdza, że kredyty na opisane mieszkania zostały zaciągnięte przed dniem 20 października 2009 r.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie:

Proszę o potwierdzenie, iż powyższe rozliczenie dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania zostało dokonane prawidłowo i tym samym przysługuje mi prawo do skorzystania z ulgi podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, rozliczenie prawidłowe, podatek dochodowy nie jest należny. Kwota dochodu z tyt. sprzedaży mieszkania została w całości przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz drugiego kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami (w okresie wskazanym przez Ustawodawcę). Oba mieszkania, dla których kredyt został spłacony bądź jest w trakcie spłaty, były nabyte przed datą sprzedaży mieszkania, z którego rozliczany jest dochód.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 04 marca 2011 r. Nr IPPB2/415-1073/10-3/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe w kwestii „możliwości zwolnienia z opodatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości a przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w 2008 r.” oraz nieprawidłowe w zakresie „przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem w 2009 r.” W interpretacji indywidualnej organ upoważniony wskazał m.in. że: „(...) gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostaną włączone do majątku wspólnego małżonków, czyli będą stanowiły majątek wspólny małżonków, raty kredytu wraz z odsetkami spłacone od momentu rozszerzenia wspólności majątkowej, w całości zostaną potraktowane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Źródłem przychodów, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Opodatkowaniu, w myśl art. 30e powołanej ustawy, podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek oblicza się według 19% stawki.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009 roku) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Za wydatki poniesione na wyżej wymienione cele, w myśl art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy, uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy np. na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Wskazać należy, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje wyłącznie po spełnieniu określonych przepisami warunków, mianowicie wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności przed upływem terminu dwuletniego od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie. Łączne spełnienie warunków ustawowych powoduje nabycie i zrealizowanie zwolnienia podatkowego.

Odnosząc się zatem do przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanowiska w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego należy stwierdzić jego prawidłowość.

Z treści wniosku wynika, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w 2010 r. mieszkania został, w ustawowym terminie, wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię w 2008 roku na nabycie mieszkania oraz na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię wraz z mężem na nabycie w 2009 roku mieszkania. Zatem zostały spełnione kryteria warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania dochodu, uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej gdyż uznanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, w części wskazującej, że „(...) gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostaną włączone do majątku wspólnego małżonków, czyli będą stanowiły majątek wspólny małżonków, raty kredytu wraz z odsetkami spłacone od momentu rozszerzenia wspólności majątkowej, w całości zostaną potraktowane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe (...)” jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.