DD9/033/3/BRT/2011/PK-1541 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
DD9/033/3/BRT/2011/PK-1541interpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. sprzedaż mieszkania
 3. spłata kredytu
 4. ulga odsetkowa
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2010 r., Nr ILPB2/415-1111/09-4/AP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2009 r. uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z jego wydatkowaniem na spłatę kredytu zaciągniętego, w 2004 r., na zakup tego lokalu oraz na spłatę kredytu zaciągniętego, w 2008 r., na budowę domu, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 19 lutego 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 18 listopada 2009 r. uzupełniony pismem z dnia 26 stycznia 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

W dniu 12 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedała mieszkanie zakupione w 2005 roku. Przedmiotowe mieszkanie Zainteresowana i Jej mąż zakupili za pieniądze uzyskane z kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2004 roku.

W latach 2005-2008 Wnioskodawczyni wraz z mężem korzystała w stosunku do tego kredytu z ulgi odsetkowej. Za rok podatkowy 2009 z ulgi nie będą korzystać.

Środki ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawczyni i Jej mąż zamierzają przeznaczyć na:

 1. Całkowitą spłatę kredytu mieszkaniowego w stosunku do którego w latach 2005-2008 odliczali ulgę odsetkową,
 2. Spłatę części kredytu hipotecznego zaciągniętego w roku 2008 na budowę domu, w stosunku do którego nie korzystali z ulgi odsetkowej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, iż kredyty hipoteczne zaciągnięte w 2004 roku na kupno mieszkania oraz w 2008 roku na budowę domu zostały uzyskane w banku mającym siedzibę na terytorium RP.

Ponadto Wnioskodawczyni poinformowała, że z umów kredytowych wynika, że kredyty zostały zaciągnięte na cele mieszkaniowe. Mieszkanie oraz dom na które zostały zaciągnięte kredyty znajdują się na terytorium RP.

Sprzedaż mieszkania nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

Dom, na budowę którego w 2008 roku został zaciągnięty kredyt jest budynkiem mieszkalnym, nie jest przeznaczony na cele rekreacyjne i nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w stosunku do kredytu 1) oraz 2)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku kredytu 1) w stosunku do środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania ulga odsetkowa nie będzie wykorzystana (nie zostanie rozliczona za 2009 rok). W przypadku kredytu 2) ulga odsetkowa w ogóle nie była wykorzystywana.

Wnioskodawczyni zaznacza, że nie ma więc sytuacji, w której wraz z mężem korzysta z dwóch zwolnień równolegle. Zdaniem Zainteresowanej mogą oni skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w przypadku obydwu kredytów.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 19 lutego 2010 r., Nr ILPB2/415-1111/09-4/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu, a za nieprawidłowe w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) część przychodu, która została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e), bowiem Zainteresowana z tego tytułu nie korzystała z odliczenia odsetek od kredytu na podstawie art. 26b ustawy (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że sprzedany w 2009 r. lokal mieszkalny został nabyty w 2005 r., tym samym, zgodnie z powołanym art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., do przychodu z odpłatnego zbycia tego lokalu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do 31 grudnia 2006 r.

Podatek od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw nabytych do 31 grudnia 2006 r. stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a - w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), czyli np. na nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Natomiast art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b ustawy. Z przepisu tego wynika, że korzystanie przez podatnika z ulgi "odsetkowej" wyłącza możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży np. lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy. Takie stanowisko potwierdza użycie w przepisie alternatywy rozłącznej tj. słowa "lub". Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) powołanej ustawy nie ma zastosowania zarówno do podatników, którzy "odliczali" od podatku odsetki od kredytu (w przeszłości), jak i do podatników, którzy "odliczają" (obecnie) odsetki od podatku. Konstrukcja art. 21 ust. 2a ustawy, przesądza o tym, że korzystanie z ulgi "odsetkowej" w przeszłości, jak i obecnie wyłącza możliwość skorzystania z regulacji prawnej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy.

Podkreślić należy, iż z opisanego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w latach 2005-2008 korzystała z ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, mając na uwadze postanowienia wyżej powołanego art. 21 ust. 2a ustawy stwierdza się, że przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony zarówno w części na spłatę kredytu zaciągniętego w 2004 r., jak i w 2008 r., nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca w powyższych regulacjach prawnych jednoznacznie bowiem wskazał, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest, aby podatnik nie korzystał, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, z odliczenia na podstawie art. 26b ustawy, czyli z tzw. ulgi odsetkowej. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 września 2008 r. sygn. akt I SA/Gd 404/08, wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 566/09, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 92/14, wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2013 r. sygn. akt II FSK 1736/11.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.