0461-ITPB2.4511.20.2017.2.DW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2017 r. (data wpływu do tutejszego organu 11 stycznia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2017 r. (data wpływu do tutejszego organu 10 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 marca 2017 r. (data wpływu 10 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wraz z partnerem w 2010 r. dokonali połączenia i podziału wcześniej zakupionych działek. Wskazane działki zostały zakupione w następujących datach:

 • .../1 (0,30 ha) – 13 sierpnia 2009 r.
 • ..., ... (0, 27 ha) – 29 listopada 2005 r.
 • .../2 (0,05 ha) – 30 maja 2006 r.

Do łączenia i zamiany ww. działek dołączył też M. z działką o nr .... W dniu 13 czerwca 2011 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni wraz z partnerem zawarli umowę zamiany w taki sposób, że zostali współwłaścicielami działek .../2, .../4, .../1, .../1, .../1 w wysokości 1/2. Wnioskodawczyni w dniu 12 lipca 2012 r. uzyskała z partnerem pozwolenie na budowę domu, którą rozpoczęli na wcześniej zakupionych działkach o nr ..../2, .../4, .../1, .../1, .../1, będących ich współwłasnością. W księgach wieczystych dla działek KW .../7 oraz KW .../7 również wykazana jest współwłasność.

Na budowę ww. domu Wnioskodawczyni wraz z partnerem zaciągnęła dwa kredyty w łącznej kwocie 250.000 zł w banku XX.

Pierwszy kredyt w wysokości 152.284,26 zł został udzielony 8 października 2012 r. i był ubezpieczony przez bank na nazwisko partnera Wnioskodawczyni.

Natomiast drugi kredyt w wysokości 99.907,61 zł został udzielony w dniu 23 sierpnia 2013 r.

W marcu 2014 r. nagle zmarł partner Wnioskodawczyni, co spowodowało, że została bez środków do życia, ponieważ pieniądze z zaciągniętych kredytów i wszystkie oszczędności zostały przeznaczone na budowę domu.

Jedyną spadkobierczynią partnera Wnioskodawczyni była jego córka mieszkająca w G., która przyjęła spadek zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia i stała się właścicielką 1/2 całości nieruchomości.

Ponieważ córka partnera Wnioskodawczyni nie była zainteresowana ani swoją częścią domu ani spłacaniem kredytu postanowiła przekazać Wnioskodawczyni swój udział w akcie darowizny, co nastąpiło w dniu 7 maja 2015 r. w drodze umowy ugody potwierdzonej notarialnie. Jednocześnie, Wnioskodawczyni zobowiązała się do spłaty kredytu w całości.

Wnioskodawczyni od marca 2014 r. pożyczała pieniądze na spłatę kredytów i na życie. Rata kredytów wynosiła ok. 2.200 zł miesięcznie.

Emerytura Wnioskodawczyni to zaledwie 825 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych), więc niemożliwe było płacenie takiej kwoty kredytu, zatem Wnioskodawczyni zdecydowała się sprzedać dom za kwotę 300.000 zł, co pozwoliło Jej spłacić kredyt, oddać długi zaciągnięte od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. na spłatę rat kredytów, jak również na życie, ponieważ 800 zł wystarcza zaledwie na opłaty i lekarstwa.

Ww. sprzedaż domu nastąpiła 17 czerwca 2015 r. przed upływem 5 lat od otrzymania przez Wnioskodawczynię darowizny 1/2 całości.

W 2016 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe.

Wnioskodawczyni miała nadzieję, że ... wypłaci odszkodowanie i będzie mogła przeznaczyć pieniądze pochodzące ze sprzedaży na kupno mieszkania. Niestety ... odmówiło wypłaty odszkodowania.

Wnioskodawczyni jest zmuszona zrobić korektę zeznania podatkowego i obliczyć podatek.

Wnioskodawczyni nie posiada żadnych pieniędzy ani na kupno czegokolwiek ani na zapłacenie podatku.

W dniu 13 sierpnia 2015 r. kredyty w kwocie 241.516,86 zostały spłacone w całości wraz z wszystkimi opłatami związanymi z wcześniejszą spłatą kredytów w kwocie ok. 4.000 zł.

Ponadto, Wnioskodawczyni oświadczyła, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, a środki uzyskane z ww. sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę kredytów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przeznaczenie środków pieniężnych ze sprzedaży 1/2 domu, otrzymanej w akcie darowizny, dokonanej przed upływem 5 lat od nabycia podlega w przedmiotowej sprawie zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna w tej sytuacji płacić żadnego podatku dochodowego, gdyż jest osobą starszą, bardzo schorowaną. W 2014 r. przeszła ciężką operację serca i ma orzeczoną II grupę niepełnosprawności. Wnioskodawczyni wciąż się leczy, jednak jej choroba jest nieuleczalna, postępująca, trudna do leczenia, zaliczana do chorób autoagresywnych (toczeń, twardzina). Ze względu na swój stan zdrowia Wnioskodawczyni nie może podjąć żadnej pracy. Wnioskodawczyni nie była w stanie spłacać kredytu i była zmuszona sprzedać całość domu, co nastąpiło 17 czerwca 2015 r. Wskazana sprzedaż była koniecznością, podyktowaną trudną sytuacją finansową i zdrowotną. Sprzedaż domu nastąpiła przed upływem 5 lat, ponieważ Wnioskodawczyni była do tego zmuszona, gdyż nie miała możliwości spłacania rat kredytów w wysokości ok. 2200 zł. Wnioskodawczyni jest zdania, iż nie powinna płacić podatku dochodowego, ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyła na cel mieszkaniowy, tj. spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu. W opinii Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 powinna być zwolniona z podatku dochodowego, tym bardziej, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowanego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zatem dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest ustalenie daty ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z partnerem w 2010 r. dokonali połączenia i podziału wcześniej zakupionych działek. Wskazane działki zostały zakupione w następujących datach:

 • .../1 (0,30 ha) – 13 sierpnia 2009 r.
 • ..., ... (0, 27 ha) – 29 listopada 2005 r.
 • .../2 (0,05 ha) – 30 maja 2006 r.

Do łączenia i zamiany ww. działek dołączył też M. z działką o nr .... W dniu 13 czerwca 2011 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni wraz z partnerem zawarli umowę zamiany w taki sposób, że zostali współwłaścicielami działek .../2, .../4, .../1, .../1, .../1 w wysokości 1/2. Wnioskodawczyni w dniu 12 lipca 2012 r. uzyskała z partnerem pozwolenie na budowę domu, którą rozpoczęli na wcześniej zakupionych działkach o nr ..../2, .../4, .../1, .../1, .../1, będących ich współwłasnością. W księgach wieczystych dla działek KW .../7 oraz KW .../7 również wykazana jest współwłasność.

Na budowę ww. domu Wnioskodawczyni wraz z partnerem zaciągnęła dwa kredyty w łącznej kwocie 250.000 zł w banku XX.

Pierwszy kredyt w wysokości 152.284,26 zł został udzielony 8 października 2012 r. i był ubezpieczony przez bank na nazwisko partnera Wnioskodawczyni.

Natomiast drugi kredyt w wysokości 99.907,61 zł został udzielony w dniu 23 sierpnia 2013 r.

W marcu 2014 r. nagle zmarł partner Wnioskodawczyni, co spowodowało, że została bez środków do życia, ponieważ pieniądze z zaciągniętych kredytów i wszystkie oszczędności zostały przeznaczone na budowę domu.

Jedyną spadkobierczynią partnera Wnioskodawczyni była jego córka mieszkająca w G., która przyjęła spadek zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia i stała się właścicielką 1/2 całości nieruchomości.

Ponieważ córka partnera Wnioskodawczyni nie była zainteresowana ani swoją częścią domu ani spłacaniem kredytu postanowiła przekazać Wnioskodawczyni swój udział w akcie darowizny, co nastąpiło w dniu 7 maja 2015 r. w drodze umowy ugody potwierdzonej notarialnie. Jednocześnie, Wnioskodawczyni zobowiązała się do spłaty kredytu w całości.

Wnioskodawczyni od marca 2014 r. pożyczała pieniądze na spłatę kredytów i na życie. Rata kredytów wynosiła ok. 2.200 zł miesięcznie.

Emerytura Wnioskodawczyni to zaledwie 825 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych), więc niemożliwe było płacenie takiej kwoty kredytu, zatem Wnioskodawczyni zdecydowała się sprzedać dom za kwotę 300.000 zł, co pozwoliło Jej spłacić kredyt, oddać długi zaciągnięte od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. na spłatę rat kredytów, jak również na życie, ponieważ 800 zł wystarcza zaledwie na opłaty i lekarstwa.

Ww. sprzedaż domu nastąpiła 17 czerwca 2015 r. przed upływem 5 lat od otrzymania przez Wnioskodawczynię darowizny 1/2 całości.

W 2016 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe.

Wnioskodawczyni miała nadzieję, że ... wypłaci odszkodowanie i będzie mogła przeznaczyć pieniądze pochodzące ze sprzedaży na kupno mieszkania. Niestety ... odmówiło wypłaty odszkodowania.

Wnioskodawczyni jest zmuszona zrobić korektę zeznania podatkowego i obliczyć podatek.

Wnioskodawczyni nie posiada żadnych pieniędzy ani na kupno czegokolwiek ani na zapłacenie podatku.

W dniu 13 sierpnia 2015 r. kredyty w kwocie 241.516,86 zostały spłacone w całości wraz z wszystkimi opłatami związanymi z wcześniejszą spłatą kredytów w kwocie ok. 4.000 zł.

Ponadto, Wnioskodawczyni oświadczyła, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, a środki uzyskane z ww. sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę kredytów.

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że odpłatne zbycie nieruchomości w 2015 r. w części, którą Wnioskodawczyni nabyła w dniu 7 maja 2015 r. w drodze umowy darowizny stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 dokonanych od zbywanych nieruchomości lub prawa (art. 30e ust 2).

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 30e ust. 5 dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Zgodnie z art. 30e ust. 7 ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia i miejsca odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e cytowanej ustawy).

Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in.:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżelim w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
   - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a) –c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a) –c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a) –c).

Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że ustawodawca uzależnia skorzystanie ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnych celów mieszkaniowych, obejmujących wskazaną w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele określone w pkt 1.

Przy czym należy podkreślić, że z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że kredyt, na którego spłatę został przeznaczony przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c musi być nie tylko kredytem zaciągniętym na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, ale również kredytem zaciągniętym przez podatnika, a więc przez osobę, u której powstał z tytułu sprzedaży nieruchomości (praw) obowiązek podatkowy. To oznacza, że spłata kredytu, który został zaciągnięty przez inną niż podatnik osobę nie stanowi w świetle powołanego przepisu wydatku na własne cele mieszkaniowe.

Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży 1/2 domu otrzymanego w drodze darowizny w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę wskazanych we wniosku kredytów zaciągniętych na budowę domu w zakresie w jakim kredyty te zostały wydatkowane na budowę budynku mieszkalnego w części przysługującej Wnioskodawczyni w ramach współwłasności nieruchomości stanowią wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wydatki uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem objęta będzie ta część dochodu, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Do zastosowania ww. zwolnienia nie uprawnia natomiast wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na spłatę kredytów w zakresie w jakim zostały one wydatkowane na budowę części budynku mieszkalnego przysługującej w ramach współwłasności zmarłemu partnerowi.

Ponadto, za wydatki na cele mieszkaniowe na postawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą być uznane wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na spłatę długów zaciągniętych na pokrycie rat kredytów oraz na życie. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni iż ww. wydatki mogą podlegać zwolnieniu należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.