Spłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
lis

Istota:

Skutki podatkowe związane z otrzymaniem spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności.

Fragment:

Zniesienie współwłasności ze spłatą zostanie przeprowadzone w 2019 r. pomiędzy: Wnioskodawczynią, siostrą, mamą i wujkiem. Uzależnione jest ono od decyzji rodziny. Wnioskodawczyni otrzyma spłatę nieprzekraczającą wartości udziału (1/6 majątku) nabytego przez Wnioskodawczynię w spadku po ojcu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy spłata otrzymana w związku ze zniesieniem współwłasności ze spłatą (nieprzekraczającą wartości odziedziczonego majątku), jest traktowana jako źródło przychodu i należy od niej uiścić podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), kwota otrzymana w wyniku zniesienia współwłasności ze spłatą nie przekracza wartości udziału 1/6 majątku, więc nie spowoduje to powstania przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ostateczna kwota spłaty jest wyższa od kwoty z wyceny rzeczoznawcy, bowiem z roku na rok, wartość ziemi wzrasta. Jeżeli kwota spłaty otrzymana w wyniku zniesienia współwłasności ze spłatą nie przekracza wartości odziedziczonego majątku, to nie powoduje powstania przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
sie

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy o podział majątku wspólnego małżonków oraz otrzymania spłaty.

Fragment:

Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy zatem przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Analogicznie, okoliczność, że udział innego współwłaściciela ulega pomniejszeniu, traktowana być musi w kategorii zbycia, gdyż w ten sposób ulega pomniejszeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (tu nieruchomością), jak też stan jej majątku osobistego. Mając na uwadze powyższe, należy ponownie zwrócić uwagę na art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem we wskazanym artykule ustawodawca posłużył się pojęciem „ odpłatne zbycie ”.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania spłaty w wyniku częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności

Fragment:

Mając powyższe na względzie wyjaśnić należy, że dział spadku, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny, następujący ze spłatą na rzecz Wnioskodawcy, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia przysługującego Wnioskodawcy udziału w ww. lokalu mieszkalnym. Jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku przez Wnioskodawcę. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę spłaty, przyznanej w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności, odpowiadającej kwocie ekwiwalentnej do wartości udziału nabytego w spadku po rodzicach nie spowoduje po Jego stronie powstania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe jakie powstaną po stronie Wnioskodawczyni z tytułu nabycia udziału w lokalu w wyniku zniesienia współwłasności w zamian za spłatę oraz przejęcie długu

Fragment:

Były Partner w drodze negocjacji pozasądowych zgodził się na przeniesienie na Wnioskodawczynię przysługującego mu prawa własności 1/2 udziału w Lokalu w zamian za spłatę w gotówce w wysokości 50.000,00 zł i zobowiązanie się przez Wnioskodawczynię do spłaty pozostałej części kredytu, na co wstępnie Wnioskodawczyni przystała. Wartość spłaty pieniężnej w wysokości 50.000 zł nie odpowiada wartości rynkowej 1/2 udziału w prawie własności Lokalu. Jednak łączna wartość świadczenia Wnioskodawczyni wobec byłego Partnera, która ma wynieść łącznie ok. 257.408,00 zł (w tym 50.000,00 zł spłata w gotówce na rzecz byłego Partnera oraz zobowiązanie do spłaty kredytu z Umowy Kredytu), w ocenie Wnioskodawczyni odpowiada wartości rynkowej 1/2 udziału w prawie własności Lokalu. Wnioskodawczyni wraz z byłym Partnerem zamierzają zawrzeć ugodę sądową i znieść współwłasność Lokalu na rzecz Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni ma zamiar zapłacić byłemu Partnerowi kwotę 50.000,00 zł oraz równocześnie spłacić pozostałą część zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu zwalniając w ten sposób byłego Partnera z długu w stosunku do Banku. Wnioskodawczyni przejmie więc na siebie wyłączną odpowiedzialność za spłatę kredytu wynikającą z Umowy Kredytu, co do której obecnie jest solidarnie odpowiedzialna wraz z byłym Partnerem.

2018
15
kwi

Istota:

Warunki zastosowania zwolnienia przy spłacie kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości.

Fragment:

(...) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 cytowanej ustawy).

2017
11
lis

Istota:

Otrzymana przez Wnioskodawczynię, w wyniku zniesienia współwłasności, spłata za przyznanie na wyłączną własność osoby trzeciej, tj. siostry, nieruchomości w spadku po rodzicach, nie będzie stanowiła dla Niej źródła przychodu, podlegającego opodatkowaniu jeżeli zostanie dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. po 1 stycznia 2023 r. Natomiast, odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w ww. nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności dokonane, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, będzie stanowiło dla Niej źródło przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskany z tego tytułu przychód, podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy.

Fragment:

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu podała następujące informacje: śmierć spadkodawców – ojciec 9 listopada 1993, matka 9 marca 2013, przedmiotowa nieruchomość została nabyta w drodze zniesienia współwłasności, wysokość spłaty odpowiada wartości majątku jaki przysługuje Wnioskodawczyni, przedmiotowa nieruchomość była jedynym składnikiem wchodzącym w skład masy spadkowej, ponadto sformułowała pytanie oraz przedstawiła własne stanowisko. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych z związku z otrzymaną spłatą oraz obowiązku zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej przez Wnioskodawczynię spłaty na podstawie ugody sądowej. Zdaniem Wnioskodawczyni, brak jest konieczności złożenia deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaną spłatą oraz brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej spłaty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2017
21
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty

Fragment:

Obciążą ją za to spłaty w wysokości po 125.000,00 zł na rzecz każdego z dzieci. Wysokość spłaty przyznanej na rzecz Wnioskodawczyni odpowiada wartości udziału Wnioskodawczyni w Nieruchomościach Gruntowych. Dział spadku ma być jedynie częściowy - dotyczyć ma jedynie Nieruchomości Gruntowych. Dział spadku należy do konsekwencji spadkobrania. Dokonanie działu spadku podlega reżimowi ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie Ustawy o PIT. Przeciwny wniosek prowadziłby do niekonsekwencji i nierówności wobec prawa, ponieważ spadkobiercy, którzy w ogóle nie dokonują działu spadku oraz ci, którzy mogą dokonać działu spadku w naturze nie byliby zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, a ci, którzy dokonali działu ze spłatą byliby do zapłaty takiego podatku zobowiązani. Spłata ponadto nie stanowi przychodu z tego powodu, gdyż równa jest wartości udziału w spadku (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1173/11). Z kolei podatkiem od spadków i darowizn objęte jest samo nabycie spadku, a nie dział spadku. W konsekwencji uznać należy, iż spłata, która ma zostać dokonana na rzecz Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem od spadków i darowizn.

2017
21
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty

Fragment:

Obciążą ją za to spłaty w wysokości po 125.000,00 zł na rzecz każdego z dzieci. Wysokość spłaty przyznanej na rzecz Wnioskodawcy odpowiada wartości udziału Wnioskodawcy w Nieruchomościach Gruntowych. Dział spadku ma być jedynie częściowy - dotyczyć ma jedynie Nieruchomości Gruntowych. Dział spadku należy do konsekwencji spadkobrania. Dokonanie działu spadku podlega reżimowi ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie Ustawy o PIT. Przeciwny wniosek prowadziłby do niekonsekwencji i nierówności wobec prawa, ponieważ spadkobiercy, którzy w ogóle nie dokonują działu spadku oraz ci, którzy mogą dokonać działu spadku w naturze nie byliby zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, a ci, którzy dokonali działu ze spłatą byliby do zapłaty takiego podatku zobowiązani. Spłata ponadto nie stanowi przychodu z tego powodu, gdyż równa jest wartości udziału w spadku (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1173/11). Z kolei podatkiem od spadków i darowizn objęte jest samo nabycie spadku, a nie dział spadku. W konsekwencji uznać należy, iż spłata, która ma zostać dokonana na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem od spadków i darowizn.

2017
21
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty

Fragment:

Obciążą ją za to spłaty w wysokości po 125.000,00 zł na rzecz każdego z dzieci. Wysokość spłaty przyznanej na rzecz Wnioskodawczyni odpowiada wartości udziału Wnioskodawczyni w Nieruchomościach Gruntowych. Dział spadku ma być jedynie częściowy - dotyczyć ma jedynie Nieruchomości Gruntowych. Dział spadku należy do konsekwencji spadkobrania. Dokonanie działu spadku podlega reżimowi ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie Ustawy o PIT. Przeciwny wniosek prowadziłby do niekonsekwencji i nierówności wobec prawa, ponieważ spadkobiercy, którzy w ogóle nie dokonują działu spadku oraz ci, którzy mogą dokonać działu spadku w naturze nie byliby zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, a ci, którzy dokonali działu ze spłatą byliby do zapłaty takiego podatku zobowiązani. Spłata ponadto nie stanowi przychodu z tego powodu, gdyż równa jest wartości udziału w spadku (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1173/11). Z kolei podatkiem od spadków i darowizn objęte jest samo nabycie spadku, a nie dział spadku. W konsekwencji uznać należy, iż spłata, która ma zostać dokonana na rzecz Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem od spadków i darowizn.

2017
14
paź

Istota:

Do kosztów uzyskania przychodu, w oparciu o art. 22 ust. 6c można zaliczyć kwotę faktycznej spłaty na rzecz byłej synowej, związaną z nabyciem od niej w wyniku zniesienia współwłasności udziału w nieruchomości zabudowanej. Kosztami uzyskania przychodu nie mogą być natomiast wydatki związane ze spłatą długów syna wobec banku.

Fragment:

Wnioskodawczyni i jej mąż zawarli z byłą synową umowę o zniesienie współwłasności, mocą której znieśli współwłasność nieruchomości zabudowanej stając się jedynymi właścicielami tej nieruchomości ze spłatą na rzecz synowej kwoty 73.430 zł, przy czym kwota ta zgodnie z umową ma zostać zapłacona na rzecz banku tytułem spłaty kredytu oraz znieśli współwłasność udziału w prawie własności nieruchomości niezabudowanej bez spłat i dopłat stając się współwłaścicielami 1/9 części prawa własności tej nieruchomości. W chwili zniesienia współwłasności dług w stosunku do banku z tytułu wyżej wspomnianej umowy ugody cywilnoprawnej, który obciążał syna i synową, wynosił 146.858,87 zł, a kwota spłaty stanowiła po zaokrągleniu do pełnego złotego ½ tego zadłużenia. Współwłasność nieruchomości zabudowanej oraz udziału w nieruchomości niezabudowanej Wnioskodawczyni posiada wraz z mężem na zasadzie ustawowej współwłasności małżeńskiej. W związku z tym, że syn w chwili śmierci posiadał długi, w tym m in. w stosunku do banku z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę domu. o którym mowa wyżej, Wnioskodawczyni wraz z mężem zmuszona jest do sprzedaży prawa własności i udziału w prawie własności wyżej wspominanych nieruchomości celem uzyskania środków na spłatę długów syna. Wobec powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.