Spłata | Interpretacje podatkowe

Spłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Uwzględniając powyższe, spłata dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz byłej żony jest wydatkiem dokonanym z tytułu podziału majątku dorobkowego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Nie stanowi natomiast wydatku na nabycie przedmiotowego lokalu. Spłata dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz byłej żony z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków nie ma nic wspólnego z ceną nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, nie jest również nakładem na nieruchomość dokumentowanym fakturą VAT i zwiększającym wartość tej nieruchomości. Reasumując, w przedmiotowej sprawie, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że kwota spłaty, dokonana na rzecz byłej żony, zmniejsza dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, gdyż spłata ta jest wydatkiem Wnioskodawcy dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego w wyniku ustania małżeńskiej wspólnoty mieszkaniowej i nie stanowi wydatku na nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności
Fragment:
Wyjaśnić należy, że okoliczność, że dział spadku, następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku. Jak już wyżej wskazano, jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku. Zaznaczyć należy, że jeżeli w wyniku działu spadku Wnioskodawczyni otrzymała nieruchomość, udział w nieruchomości i dopłatę, to łączna wartość tych składników nie może przekroczyć udziału, jaki Wnioskodawczyni nabyła w spadku. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące (...)
2017
16
maj

Istota:
Czy kwota przeznaczona na spłatę zobowiązania z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków dokonana na rzecz męża, będąca zapłatą za 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni ma stałe miejsce zamieszkania, stanowi wydatek Wnioskodawczyni na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku określonego w tym przepisie?
Fragment:
(...) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. W myśl art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2017
10
maj

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości w części wydatkowanej na nabycie prawa własności Nieruchomości 1 (to jest na spłatę byłego małżonka), będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W zamian za przysługujący byłemu małżonkowi udział w Nieruchomości 1 Wnioskodawca i były małżonek ustalili następujący sposób rozliczeń; Wnioskodawca zapłacił byłemu małżonkowi kwotę 110.000 zł odpowiadającą wydatkom poniesionym przez niego na spłatę części kredytu w okresie od dnia orzeczenia rozwodu do dnia umowy o podział majątku; oraz Wnioskodawca i były małżonek postanowili, że spłacą kredyt w kwocie ok. 77.000 CHF w celu zdjęcia z byłego małżonka odpowiedzialności wobec banku za spłatę kredytu w sytuacji, gdy w wyniku podziału majątku były małżonek został pozbawiony prawa własności. W celu wykonania tego postanowienia, zamiast w pierwszej kolejności zapłacić do banku przez każdego z nich po połowę kwoty pozostałej do spłaty, a następnie zapłacić przez Wnioskodawcę byłemu małżonkowi kwotę odpowiadającą jego udziałowi w Nieruchomości 1 po spłacie przez niego jego części kredytu, Wnioskodawca i były małżonek dokonali spłaty kredytu w ten sposób, że Wnioskodawca wpłacił samodzielnie bezpośrednio do banku łączną kwotę pozostającą do spłaty, tj. 77.442,88 CHF, a w zamian za to były małżonek wyraził zgodę na przyznanie nieruchomości na wyłączną własności Wnioskodawcy. Taki sposób rozliczania wynikał ponadto z wymogów stawianych przez bank, pozwalał na uproszczenie rozliczenia, a także pozwolił osiągnięć skutek w postaci uzyskania przez Wnioskodawcę wyłącznej własności Nieruchomości 1 nieobciążonej hipoteką na rzecz banku.
2016
6
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży działki w związku z przeznaczeniem środków na spłatę kredytu hipotecznego.
Fragment:
Ponadto mając na uwadze, że zwolnieniu podlegają środki uzyskane z odpłatnego zbycia oraz fakt, że tylko Wnioskodawczyni je uzyskała albowiem tylko ona była właścicielką działki otrzymanej w spadku i w wyniku działu spadku, również wyłącznie ona mogła przeznaczyć środki z jej sprzedaży na spłatę kredytu. Realizując własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni mogła dokonać spłaty kredytu w takiej części jaka proporcjonalnie odpowiada jej udziałowi w nieruchomości. Zauważyć bowiem należy, że w rozpatrywanej sprawie do spłaty kredytu Wnioskodawczyni zobowiązana była w takim samym stopniu jak jej konkubent. Zaciągnięty przez Wnioskodawczynię i jej konkubenta kredyt służył nabyciu nieruchomości w udziale ½ przez każdego z nich. Tym samym oczywiste jest, że celem zaciągniętego kredytu nie było tylko nabycie udziału przez Wnioskodawczynię, ale również nabycie udziału przez drugą osobę – jej konkubenta. Tym samym cel mieszkaniowy realizowany poprzez spłatę kredytu – w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych – zostanie spełniony jedynie w odniesieniu do kwoty wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na nabycie lokalu mieszkalnego, w takiej części, jaka proporcjonalnie odpowiada jej udziałowi w tym lokalu zakupionym razem z drugim współwłaścicielem – konkubentem. Spłacając kredyt ponad posiadany przez siebie udział Wnioskodawczyni spłaciła bowiem zobowiązanie kredytowe nie tylko swoje własne, ale i konkubenta, a więc zobowiązanie zaciągnięte na nabycie nie tylko własnego udziału ½ w lokalu mieszkalnym, ale i zaciągniętego na nabycie cudzego udziału w nieruchomości, do którego Wnioskodawczyni nie ma żadnych praw.
2016
1
gru

Istota:
Czy w związku z przeznaczeniem ceny sprzedaży na spłatę udziału byłego męża, który w wyniku orzeczenia Sądu opuścił nieruchomość i wydał w posiadanie Wnioskodawczyni część nieruchomości zabudowaną domem mieszkalnym można uznać, że kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości (udziału) stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednakże wskazać należy, że udokumentowana kwota faktycznej spłaty na rzecz Pana M. S. może zostać uznana za koszty uzyskania przychodu ponieważ mieści się ona w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata stanowi bowiem wydatek na nabycie udziału w nieruchomości, który przed zniesieniem współwłasności należał do byłego męża Wnioskodawczyni. Zatem kwota spłaty na rzecz Pana M. S., w części przypadającej na nabyty od niego przez Wnioskodawczynię udział w sprzedanej działce stanowi koszt nabycia zbywanej nieruchomości, o który Wnioskodawczyni może pomniejszyć uzyskany ze sprzedaży przychód. Aby jednak spłatę móc odliczyć od przychodów ze sprzedaży spłata ta musi być udokumentowana, czyli wydatek ma być faktycznie poniesiony. Nie jest istotne przy tym, jaki termin spłaty został określony w postanowieniu sądu dotyczącym zniesienia współwłasności, bowiem nie można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatku nie poniesionego. Jeśli zatem Wnioskodawczyni dokona spłaty przed złożeniem zeznania PIT-39, w którym rozliczyć należy przychód z odpłatnego zbycia działki nr 2, to ów wydatek na spłatę będzie mógł zostać wykazany w tym zeznaniu.
2016
26
lis

Istota:
Spłata na rzecz małżonka jako wydatek mieszkaniowy.
Fragment:
Za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania wspólności ustawowej, ale tylko wówczas, jeżeli podział jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty lub gdy wartość otrzymanych przez małżonka nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego. W tej części bowiem, w której przyznana na wyłączną własność nieruchomość przekracza wartość udziału w majątku wspólnym, podatnik niewątpliwie nabywa prawo własności nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8, a także w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
31
lip

Istota:
Czy spłata braci oraz spłata jednorazowa kredytu budowlano-hipotecznego oraz raty kredytu, które Wnioskodawca spłaca, będzie podlegała zwolnieniu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca sprzedał mieszkanie spółdzielcze za kwotę 149000 zł, z której dokonał spłaty braci za mieszkanie przejęte po rodzicach, tj. kwotę 100000 zł, opłacił usługę pośrednictwa w kwocie 3700 zł oraz dokonał częściowej spłaty kredytu w kwocie 8000 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spłata braci oraz spłata jednorazowa kredytu budowlano-hipotecznego oraz raty kredytu, które Wnioskodawca spłaca, będzie podlegała zwolnieniu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, spłata braci z tytułu nabycia mieszkania po rodzicach oraz zaciągnięcie kredytu na remont mieszkania było warunkiem koniecznym, aby zamieszkał w obecnym mieszkaniu czyli poniesione wydatki są własnym celem mieszkaniowym w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w części dotyczącej spłaty pozostałych spadkobierców za nieprawidłowe, natomiast w zakresie spłaty kredytu budowlano-hipotecznego – prawidłowe. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2016
1
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od spłaty otrzymanej od siostry Krystyny K. z domu L., w zamian za odstąpienie jej swojego udziału w spadku?
Fragment:
W dniu 9 kwietnia 2015 roku, w Kancelarii notarialnej sporządzono akt notarialny: Repertorium, w wyniku którego Spadkobierca (Wnioskodawca), odstępuje swój udział siostrze Krystynie K. z domu L. w zamian za spłatę. Spłaty dokonano na konto Wnioskodawcy w banku tego samego dnia, w którym sporządzono akt notarialny i od tego dnia jedynym właścicielem nieruchomości jest siostra Wnioskodawcy - Krystyna K. z domu L.. Spadkodawczyni - Stanisława L. (matka Wnioskodawcy) zmarła dnia 26 lutego 2012 r. W dniu otrzymania spłaty Wnioskodawca zamieszkiwał w Kanadzie. Spłaty dokonano w wyniku zniesienia współwłasności. Przedmiotem zniesienia własności jest cała masa spadkowa. W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał tylko spłatę. Dokonana spłata nie przekracza wartości udziału w spadku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od spłaty otrzymanej od siostry Krystyny K. z domu L., w zamian za odstąpienie jej swojego udziału w spadku... Zdaniem Wnioskodawcy. Podatek dochodowy od całej wartości nieruchomości powinna zapłacić Krystyna K. z domu L. jako wyłączna właścicielka nieruchomości od dnia sporządzenia aktu notarialnego o dziale spadku i dokonania spłaty brata (Wnioskodawcy), o ile nieruchomość zostanie spieniężona przed upływem 5 lat od daty jej nabycia przez wyłączną spadkobierczynię Krystynę K. z domu L..
2016
1
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kursu stosowanego do wyceny spłaty zobowiązań z tytułu umów kredytowych.
Fragment:
Spółka zawarła z bankiem kolejną umowę kredytową, na podstawie której bank udzielił Spółce kredytu w USD z przeznaczeniem na spłatę dwóch wcześniejszych kredytów. Tym samym spłata wcześniejszych kredytów nastąpiła w formie bezgotówkowej przez zawarcie nowej umowy kredytowej. Odnośnie do spłaty wcześniejszych kredytów w wyniku zawarcia nowej umowy kredytowej należy wskazać, że zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcie „ zapłata ” należy rozumieć szeroko, tj. jako jakąkolwiek formę uregulowania zobowiązania. Tym samym spłatę kredytów w formie bezgotówkowej przez zawarcie nowej umowy kredytowej należy traktować na równi z ich spłatą. Wobec tego w momencie spłaty kredytów w walucie USD (tj. 29.07.2015 r.) – ponieważ nie nastąpił zakup waluty obcej ani też faktyczne przewalutowanie wg faktycznego kursu, to Spółka powinna przeliczyć te wartości wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia nowej umowy kredytowej w USD. Reasumując - do wyceny spłaty zobowiązań z tytułu umów kredytowych z 18.12.2012 r. i 31.10.2014 r. należało przyjąć kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia nowej umowy kredytowej, tj. z 28.07.2015 r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
28
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.