Spłata | Interpretacje podatkowe

Spłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spłata na rzecz małżonka jako wydatek mieszkaniowy.
Fragment:
Za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania wspólności ustawowej, ale tylko wówczas, jeżeli podział jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty lub gdy wartość otrzymanych przez małżonka nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego. W tej części bowiem, w której przyznana na wyłączną własność nieruchomość przekracza wartość udziału w majątku wspólnym, podatnik niewątpliwie nabywa prawo własności nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8, a także w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
31
lip

Istota:
Czy spłata braci oraz spłata jednorazowa kredytu budowlano-hipotecznego oraz raty kredytu, które Wnioskodawca spłaca, będzie podlegała zwolnieniu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca sprzedał mieszkanie spółdzielcze za kwotę 149000 zł, z której dokonał spłaty braci za mieszkanie przejęte po rodzicach, tj. kwotę 100000 zł, opłacił usługę pośrednictwa w kwocie 3700 zł oraz dokonał częściowej spłaty kredytu w kwocie 8000 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spłata braci oraz spłata jednorazowa kredytu budowlano-hipotecznego oraz raty kredytu, które Wnioskodawca spłaca, będzie podlegała zwolnieniu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, spłata braci z tytułu nabycia mieszkania po rodzicach oraz zaciągnięcie kredytu na remont mieszkania było warunkiem koniecznym, aby zamieszkał w obecnym mieszkaniu czyli poniesione wydatki są własnym celem mieszkaniowym w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w części dotyczącej spłaty pozostałych spadkobierców za nieprawidłowe, natomiast w zakresie spłaty kredytu budowlano-hipotecznego – prawidłowe. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2016
1
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od spłaty otrzymanej od siostry Krystyny K. z domu L., w zamian za odstąpienie jej swojego udziału w spadku?
Fragment:
W dniu 9 kwietnia 2015 roku, w Kancelarii notarialnej sporządzono akt notarialny: Repertorium, w wyniku którego Spadkobierca (Wnioskodawca), odstępuje swój udział siostrze Krystynie K. z domu L. w zamian za spłatę. Spłaty dokonano na konto Wnioskodawcy w banku tego samego dnia, w którym sporządzono akt notarialny i od tego dnia jedynym właścicielem nieruchomości jest siostra Wnioskodawcy - Krystyna K. z domu L.. Spadkodawczyni - Stanisława L. (matka Wnioskodawcy) zmarła dnia 26 lutego 2012 r. W dniu otrzymania spłaty Wnioskodawca zamieszkiwał w Kanadzie. Spłaty dokonano w wyniku zniesienia współwłasności. Przedmiotem zniesienia własności jest cała masa spadkowa. W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał tylko spłatę. Dokonana spłata nie przekracza wartości udziału w spadku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od spłaty otrzymanej od siostry Krystyny K. z domu L., w zamian za odstąpienie jej swojego udziału w spadku... Zdaniem Wnioskodawcy. Podatek dochodowy od całej wartości nieruchomości powinna zapłacić Krystyna K. z domu L. jako wyłączna właścicielka nieruchomości od dnia sporządzenia aktu notarialnego o dziale spadku i dokonania spłaty brata (Wnioskodawcy), o ile nieruchomość zostanie spieniężona przed upływem 5 lat od daty jej nabycia przez wyłączną spadkobierczynię Krystynę K. z domu L..
2016
1
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kursu stosowanego do wyceny spłaty zobowiązań z tytułu umów kredytowych.
Fragment:
Spółka zawarła z bankiem kolejną umowę kredytową, na podstawie której bank udzielił Spółce kredytu w USD z przeznaczeniem na spłatę dwóch wcześniejszych kredytów. Tym samym spłata wcześniejszych kredytów nastąpiła w formie bezgotówkowej przez zawarcie nowej umowy kredytowej. Odnośnie do spłaty wcześniejszych kredytów w wyniku zawarcia nowej umowy kredytowej należy wskazać, że zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcie „ zapłata ” należy rozumieć szeroko, tj. jako jakąkolwiek formę uregulowania zobowiązania. Tym samym spłatę kredytów w formie bezgotówkowej przez zawarcie nowej umowy kredytowej należy traktować na równi z ich spłatą. Wobec tego w momencie spłaty kredytów w walucie USD (tj. 29.07.2015 r.) – ponieważ nie nastąpił zakup waluty obcej ani też faktyczne przewalutowanie wg faktycznego kursu, to Spółka powinna przeliczyć te wartości wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia nowej umowy kredytowej w USD. Reasumując - do wyceny spłaty zobowiązań z tytułu umów kredytowych z 18.12.2012 r. i 31.10.2014 r. należało przyjąć kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia nowej umowy kredytowej, tj. z 28.07.2015 r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
28
lut

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód oraz koszt uzyskania przychodu w przypadku spłaty przez Dłużnika całości lub części Wierzytelności?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż kosztem nabycia Wierzytelności przez Wnioskodawcę, stanowiącym jednocześnie jego wydatek na jej nabycie, pomniejszającym przychód podatkowy Wnioskodawcy w przypadku spłaty Wierzytelności przez Dłużnika, będzie cena uzgodniona pomiędzy Wnioskodawcą a zbywcą w umowie sprzedaży Wierzytelności, uregulowana przez Wnioskodawcę poprzez potrącenie. W takim przypadku, przy spłacie przez Dłużnika całości lub części Wierzytelności, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo rozpoznania kosztów podatkowych, związanych z nabytą Wierzytelnością proporcjonalnie do spłaconej przez Dłużnika części Wierzytelności. Koszty te, w opinii Wnioskodawcy mogłyby być zaliczone jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, tj. związane z uzyskaną przez Wnioskodawcę od Dłużnika spłatą zobowiązania. Ze względu na bezpośredni związek kosztów uzyskania przychodu z przychodami ze spłaty Wierzytelności, poniesienie kosztu w określonej wysokości przez Wnioskodawcę jest skorelowane, a także służy uzyskaniu danej kwoty przychodu. Stąd, częściowa spłata Wierzytelności pozwoli Wnioskodawcy na potrącenie proporcjonalnej części kosztów uzyskania tego przychodu. Przykładowo więc, gdy Dłużnik spłaci początkowo tylko 1/3 wartości Wierzytelności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania tej części spłaconej Wierzytelności jako przychodu.
2016
10
lut

Istota:
Odpłatne zbycie działki budowlanej nabytej w 2014 r. w spadku po babci, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości został w części wydatkowany począwszy od dnia sprzedaży w ciągu dwóch lat na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonką na zakup lokalu mieszkalnego, wówczas dochód uzyskany ze sprzedaży działki budowlanej będzie zwolniony od opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości odpowiadającej spłacie ww. zobowiązania.
Fragment:
(...) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).
2015
20
gru

Istota:
Opodatkowanie otrzymanej spłaty związanej z działem spadku.
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała od brata kwotę 100.000 zł tytułem spłaty równowartości przysługującego jej udziału w spadku. Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, że okoliczność, że dział spadku, którego przedmiotem są nieruchomości lub prawa majątkowe określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny z konsekwencjami wynikającymi z tego przepisu. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, to podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.
2015
15
gru

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem przez Spółkę Osobową środków z tytułu spłaty opłat pożyczkowych oraz z tytułu spłaty kapitału pożyczki.
Fragment:
Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 updop środki pieniężne otrzymane przez Spółkę Osobową tytułem spłaty otrzymanych wierzytelności będą stanowić jej przychód podatkowy. Otrzymanie przez Spółkę Osobową środków pieniężnych tytułem spłaty wierzytelności pożyczkowej, zarówno w części „ Kapitału Pożyczki ”, jaki i „ Opłat Pożyczkowych ” będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 1 updop, proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku Spółki Osobowej. Tym samym prawidłowy jest pogląd Wnioskodawcy, o obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w części dotyczącej otrzymania przez Spółkę Osobową środków pieniężnych stanowiących zapłatę należnych Opłat Pożyczkowych, w tym odsetek od przedmiotowej wierzytelności pożyczkowej. W tym przypadku przychód ten powinien być rozpoznany zgodnie z art. 12 ust.1 updop, analogicznie jak przychód z tytułu spłaty „ Kapitału Pożyczki ” (proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku Spółki Osobowej). Stanowisko organu, że w przypadku otrzymywania spłaty z tytułu nabytej wierzytelności pożyczkowej podmiot otrzymujący spłatę powinien w całej wysokości rozpoznać przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 updop znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, przykładowo: w wyroku NSA z dnia 08.05.2012 r., sygn. akt.
2015
1
gru

Istota:
Czy w przypadku spłaty przez dłużnika całości lub części Wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę, jako majątek polikwidacyjny Spółki osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania?W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania 3 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić dochód do opodatkowania w przypadku spłaty przez dłużnika całości lub części Wierzytelności pożyczkowych?
Fragment:
W konsekwencji wartość rynkowa Wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku pochodzącego z likwidacji Spółki osobowej jako sukcesora SPZOO stanowiłaby dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty tych wierzytelności. W przypadku częściowej spłaty Wierzytelności pożyczkowych przez dłużnika, Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo rozpoznania kosztów podatkowych, związanych z otrzymanymi w ramach majątku polikwidacyjnego Wierzytelnosciami pożyczkowymi proporcjonalnie do spłaconej przez dłużnika części Wierzytelności pożyczkowych. Koszty te, w opinii Wnioskodawcy mogłyby być zaliczone jako koszty bezpośrednio związano z przychodami, tj. związane z uzyskaną przez Wnioskodawcę od dłużnika spłatą zobowiązania. W przedmiotowej sprawie Wierzytelności pożyczkowe nabyte zostały przez SPZOO jako majątek polikwidacyjny Spółki luksemburskiej. W konsekwencji należałoby przyjąć, że dla SPZOO wartość rynkowa tych wierzytelności z dnia objęcia stanowi koszt uzyskania przychodu w razie odpłatnego dysponowania tymi Wierzytelnościami lub ich spłaty. Ze względu na bezpośredni związek kosztów uzyskania przychodu z przychodami ze spłaty Wierzytelności pożyczkowych, należy stwierdzić, że poniesienie kosztu w określonej wysokości jest skorelowane, a także służy uzyskaniu danej kwoty przychodu. Stąd, częściowa spłata Wierzytelności pożyczkowych pozwoliłaby Wnioskodawcy na potrącenie proporcjonalnej części kosztów uzyskania przychodu.
2015
22
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zamierza ponadto w ramach ugody przejąć w całości na siebie pozostałą do spłaty kwotę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup domu, tj. przejąć zobowiązanie swojego męża do spłaty przypadającej na niego części kredytu, tj. 99 923,97 zł. Zobowiązanie Zainteresowanej względem banku wyniosłoby łącznie 199 847,93 zł – (jest to cała kwota kredytu pozostała do spłaty; z tego 99 923,97 zł, które jest obecnie zobowiązana spłacić powiększone o część kredytu przypadającą na byłego męża). Wnioskodawczyni przewiduje, że uzyska przychód ze sprzedaży prawa do lokalu w wysokości ok. 300 000-350 000 zł. Przychód ten planuje wydatkować następująco: na spłatę byłego męża i przejęcie 50% udziału we własności domu, pozostałą kwotę w całości bądź w części na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w trakcie trwania małżeństwa na zakup domu. Możliwą do spłaty transzę kredytu Zainteresowana spłaciłaby albo jednorazowo (w większej kwocie odpowiadającej kwocie pozostałej po spłacie byłego męża) albo w kilku ratach większych niż raty przewidziane harmonogramem spłaty kredytu, bądź zgodnie z harmonogramem spłat kredytu. Zbywane prawo do lokalu Wnioskodawczyni nabyła za cenę 285 000 zł.
2015
15
paź
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.