Spłata | Interpretacje podatkowe

Spłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Otrzymana przez Wnioskodawczynię, w wyniku zniesienia współwłasności, spłata za przyznanie na wyłączną własność osoby trzeciej, tj. siostry, nieruchomości w spadku po rodzicach, nie będzie stanowiła dla Niej źródła przychodu, podlegającego opodatkowaniu jeżeli zostanie dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. po 1 stycznia 2023 r. Natomiast, odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w ww. nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności dokonane, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, będzie stanowiło dla Niej źródło przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskany z tego tytułu przychód, podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy.
Fragment:
Wnioskodawczyni w uzupełnieniu podała następujące informacje: śmierć spadkodawców – ojciec 9 listopada 1993, matka 9 marca 2013, przedmiotowa nieruchomość została nabyta w drodze zniesienia współwłasności, wysokość spłaty odpowiada wartości majątku jaki przysługuje Wnioskodawczyni, przedmiotowa nieruchomość była jedynym składnikiem wchodzącym w skład masy spadkowej, ponadto sformułowała pytanie oraz przedstawiła własne stanowisko. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych z związku z otrzymaną spłatą oraz obowiązku zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej przez Wnioskodawczynię spłaty na podstawie ugody sądowej. Zdaniem Wnioskodawczyni, brak jest konieczności złożenia deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaną spłatą oraz brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej spłaty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty
Fragment:
Obciążą ją za to spłaty w wysokości po 125.000,00 zł na rzecz każdego z dzieci. Wysokość spłaty przyznanej na rzecz Wnioskodawczyni odpowiada wartości udziału Wnioskodawczyni w Nieruchomościach Gruntowych. Dział spadku ma być jedynie częściowy - dotyczyć ma jedynie Nieruchomości Gruntowych. Dział spadku należy do konsekwencji spadkobrania. Dokonanie działu spadku podlega reżimowi ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie Ustawy o PIT. Przeciwny wniosek prowadziłby do niekonsekwencji i nierówności wobec prawa, ponieważ spadkobiercy, którzy w ogóle nie dokonują działu spadku oraz ci, którzy mogą dokonać działu spadku w naturze nie byliby zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, a ci, którzy dokonali działu ze spłatą byliby do zapłaty takiego podatku zobowiązani. Spłata ponadto nie stanowi przychodu z tego powodu, gdyż równa jest wartości udziału w spadku (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1173/11). Z kolei podatkiem od spadków i darowizn objęte jest samo nabycie spadku, a nie dział spadku. W konsekwencji uznać należy, iż spłata, która ma zostać dokonana na rzecz Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem od spadków i darowizn.
2017
21
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty
Fragment:
Obciążą ją za to spłaty w wysokości po 125.000,00 zł na rzecz każdego z dzieci. Wysokość spłaty przyznanej na rzecz Wnioskodawcy odpowiada wartości udziału Wnioskodawcy w Nieruchomościach Gruntowych. Dział spadku ma być jedynie częściowy - dotyczyć ma jedynie Nieruchomości Gruntowych. Dział spadku należy do konsekwencji spadkobrania. Dokonanie działu spadku podlega reżimowi ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie Ustawy o PIT. Przeciwny wniosek prowadziłby do niekonsekwencji i nierówności wobec prawa, ponieważ spadkobiercy, którzy w ogóle nie dokonują działu spadku oraz ci, którzy mogą dokonać działu spadku w naturze nie byliby zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, a ci, którzy dokonali działu ze spłatą byliby do zapłaty takiego podatku zobowiązani. Spłata ponadto nie stanowi przychodu z tego powodu, gdyż równa jest wartości udziału w spadku (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1173/11). Z kolei podatkiem od spadków i darowizn objęte jest samo nabycie spadku, a nie dział spadku. W konsekwencji uznać należy, iż spłata, która ma zostać dokonana na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem od spadków i darowizn.
2017
21
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty
Fragment:
Obciążą ją za to spłaty w wysokości po 125.000,00 zł na rzecz każdego z dzieci. Wysokość spłaty przyznanej na rzecz Wnioskodawczyni odpowiada wartości udziału Wnioskodawczyni w Nieruchomościach Gruntowych. Dział spadku ma być jedynie częściowy - dotyczyć ma jedynie Nieruchomości Gruntowych. Dział spadku należy do konsekwencji spadkobrania. Dokonanie działu spadku podlega reżimowi ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie Ustawy o PIT. Przeciwny wniosek prowadziłby do niekonsekwencji i nierówności wobec prawa, ponieważ spadkobiercy, którzy w ogóle nie dokonują działu spadku oraz ci, którzy mogą dokonać działu spadku w naturze nie byliby zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, a ci, którzy dokonali działu ze spłatą byliby do zapłaty takiego podatku zobowiązani. Spłata ponadto nie stanowi przychodu z tego powodu, gdyż równa jest wartości udziału w spadku (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1173/11). Z kolei podatkiem od spadków i darowizn objęte jest samo nabycie spadku, a nie dział spadku. W konsekwencji uznać należy, iż spłata, która ma zostać dokonana na rzecz Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem od spadków i darowizn.
2017
21
paź

Istota:
Do kosztów uzyskania przychodu, w oparciu o art. 22 ust. 6c można zaliczyć kwotę faktycznej spłaty na rzecz byłej synowej, związaną z nabyciem od niej w wyniku zniesienia współwłasności udziału w nieruchomości zabudowanej. Kosztami uzyskania przychodu nie mogą być natomiast wydatki związane ze spłatą długów syna wobec banku.
Fragment:
Wnioskodawczyni i jej mąż zawarli z byłą synową umowę o zniesienie współwłasności, mocą której znieśli współwłasność nieruchomości zabudowanej stając się jedynymi właścicielami tej nieruchomości ze spłatą na rzecz synowej kwoty 73.430 zł, przy czym kwota ta zgodnie z umową ma zostać zapłacona na rzecz banku tytułem spłaty kredytu oraz znieśli współwłasność udziału w prawie własności nieruchomości niezabudowanej bez spłat i dopłat stając się współwłaścicielami 1/9 części prawa własności tej nieruchomości. W chwili zniesienia współwłasności dług w stosunku do banku z tytułu wyżej wspomnianej umowy ugody cywilnoprawnej, który obciążał syna i synową, wynosił 146.858,87 zł, a kwota spłaty stanowiła po zaokrągleniu do pełnego złotego ½ tego zadłużenia. Współwłasność nieruchomości zabudowanej oraz udziału w nieruchomości niezabudowanej Wnioskodawczyni posiada wraz z mężem na zasadzie ustawowej współwłasności małżeńskiej. W związku z tym, że syn w chwili śmierci posiadał długi, w tym m in. w stosunku do banku z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę domu. o którym mowa wyżej, Wnioskodawczyni wraz z mężem zmuszona jest do sprzedaży prawa własności i udziału w prawie własności wyżej wspominanych nieruchomości celem uzyskania środków na spłatę długów syna. Wobec powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie ustalenia wysokości oraz momentu rozpoznania kosztów związanych z nabyciem wierzytelności w sytuacji otrzymywania spłat
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z otrzymywaniem przez Wnioskodawcę spłat danych Wierzytelności Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu wydatków na nabycie danej Wierzytelności na moment jej spłaty, a w przypadku częściowych spłat danych Wierzytelności Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w momencie otrzymania częściowej spłaty danej Wierzytelności w wysokości uzyskanej częściowej spłaty danej Wierzytelności ? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymywaniem przez Wnioskodawcę spłat danych Wierzytelności Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu wydatków na nabycie danej Wierzytelności na moment jej spłaty, a w przypadku częściowych spłat danych Wierzytelności Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w momencie otrzymania częściowej spłaty danej Wierzytelności w wysokości uzyskanej częściowej spłaty danej Wierzytelności. Możliwość rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu otrzymywanych przez Wnioskodawcę częściowych spłat danych Wierzytelności: Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2017
10
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy?
Fragment:
Pożyczkodawca ma obowiązek przekazywać Operatorowi otrzymane od Pożyczkobiorców spłaty kwot należnych Inwestorom. Operator nie ma prawa do swobodnego dysponowania środkami otrzymanymi od Pożyczkodawcy. Operator ma obowiązek dokonać dalszego ich transferu odpowiednim Inwestorom. Fizyczne rozliczenie spłat Pożyczkobiorców Na konto bankowe Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca spłaca ratę pożyczki (albo część raty), zawierającą, jak wskazano wyżej, m.in. kapitał wraz z należnymi odsetkami. Niezwłocznie po otrzymaniu spłaty od Pożyczkobiorcy, za pośrednictwem Platformy, Pożyczkodawca informuje Operatora o kwocie spłaconej raty pożyczki. Na podstawie informacji otrzymanej od Pożyczkodawcy oraz informacji o Inwestycjach zrealizowanych przez Inwestorów wygenerowanej przez Operatora za pośrednictwem Platformy, Operator kalkuluje jaka część spłaconej przez Pożyczkobiorcę raty należna jest Inwestorom, a następnie informuje o wyniku kalkulacji Pożyczkodawcę. Pożyczkodawca na zasadach określonych w Umowie o Współpracy przelewa pieniądze otrzymane od Pożyczkobiorców na konto Operatora. Fizyczne rozliczenie z Inwestorem Operator, dokonuje rozliczenia z Inwestorem z tytułu wszystkich Inwestycji realizowanych przez Inwestora za pośrednictwem Platformy.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Uwzględniając powyższe, spłata dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz byłej żony jest wydatkiem dokonanym z tytułu podziału majątku dorobkowego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Nie stanowi natomiast wydatku na nabycie przedmiotowego lokalu. Spłata dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz byłej żony z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków nie ma nic wspólnego z ceną nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, nie jest również nakładem na nieruchomość dokumentowanym fakturą VAT i zwiększającym wartość tej nieruchomości. Reasumując, w przedmiotowej sprawie, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że kwota spłaty, dokonana na rzecz byłej żony, zmniejsza dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, gdyż spłata ta jest wydatkiem Wnioskodawcy dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego w wyniku ustania małżeńskiej wspólnoty mieszkaniowej i nie stanowi wydatku na nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności
Fragment:
Wyjaśnić należy, że okoliczność, że dział spadku, następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku. Jak już wyżej wskazano, jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku. Zaznaczyć należy, że jeżeli w wyniku działu spadku Wnioskodawczyni otrzymała nieruchomość, udział w nieruchomości i dopłatę, to łączna wartość tych składników nie może przekroczyć udziału, jaki Wnioskodawczyni nabyła w spadku. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące (...)
2017
16
maj

Istota:
Czy kwota przeznaczona na spłatę zobowiązania z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków dokonana na rzecz męża, będąca zapłatą za 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni ma stałe miejsce zamieszkania, stanowi wydatek Wnioskodawczyni na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku określonego w tym przepisie?
Fragment:
(...) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. W myśl art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2017
10
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.