IBPBII/1/415-656/11/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychody uzyskane przez oddelegowanych pracowników Urzędu Gminy z tytułu dodatku spisowego należy kwalifikować jako przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08 lipca 2011r. (data wpływu do tut. Biura – 11 lipca 2011r.), uzupełnionym w dniu 15 września 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym w związku ze spisem rolnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2011r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym w związku ze spisem rolnym.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 12 września 2011r. Znak: IBPB II/1/415-656/11/BJ, IBPB II/1/415-798/11/BJ wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 15 września 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m. in. następujący stan faktyczny:

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia gminnego biura spisowego na podstawie art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 5 i art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) utworzono gminne biuro spisowe, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r., polegającym na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Gminy.

Zasady przyznawania i wypłacania dodatków spisowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wynagradzania za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane przez oddelegowanych pracowników Urzędu Gminy z tytułu dodatku spisowego należy kwalifikować jako przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca uważał, iż dodatki spisowe dotyczące spisu rolnego stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na to, iż świadczenia te nie zostały wyszczególnione w rozporządzeniu składkowym, jako przychody zwolnione ze składek - podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Natomiast po uzyskaniu informacji, iż odprowadzone składki od dodatków i nagród dotyczących spisu rolnego zostały zwrócone przez niektóre oddziały ZUS, Wnioskodawca zwrócił się z pismem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) o zajęcie stanowiska czy dodatki spisowe są podstawą „ozusowania” i otrzymał odpowiedź, iż obowiązek opłacania składek zależy od kwalifikacji podatkowej dodatków i nagród dokonanej przez organ podatkowy.

Tak więc, obecnie wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dodatki dotyczące spisu rolnego są przychodami, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na to, iż są przychodami z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie organów administracji państwowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym w związku ze spisem rolnym w 2010r.

W zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r., wydano odrębną interpretację Znak: IBPB II/1/415-798/11/BJ.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 6 pow. wyżej ustawy wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z wniosku wynika, iż zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 20 maja 2010r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego utworzono gminne biuro spisowe, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r., polegającym na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Gminy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio:

  1. Centralne Biuro Spisowe;
  2. wojewódzkie biura spisowe;
  3. gminne biura spisowe.

W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 14 ust. 2 ww. ustawy).

Pracami gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Prace gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 14 ust. 5 ww. ustawy).

Z przepisu art. 17 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane z budżetu państwa, z części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego, oraz ze środków Unii Europejskiej. Natomiast z ust. 3 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy.

Osobom, o których mowa w ust. 3, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej, wykonującym prace spisowe, mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym – nagrody (art. 17 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1582). Z § 1 tegoż rozporządzenia wynika, iż rozporządzenie określa kryteria obliczania i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie prac spisowych dla osób, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r., zwanej dalej „ustawą”, oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród dla osób, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 4 ustawy.

Z wniosku wynika, iż do wykonania prac spisowych w gminnym biurze spisowym zostali oddelegowani pracownicy jednostki samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż dodatki spisowe przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.