IPPP1/4512-119/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z przekształceniem przedsiebiorstwa wnioskodawcy w jednoosobowa spółke z o.o.;
IPPP1/4512-119/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. korekta podatku
 2. korekta podatku naliczonego
 3. przekształcanie
 4. spis z natury
 5. sukcesja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną -> Towary własnej produkcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawcą jest osobą fizyczną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą w Polsce, będącą zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W oparciu o art. 55(1) § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), Wnioskodawca planuje przekształcić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prowadzić dalej działalność opodatkowaną VAT w oparciu o majątek otrzymany w ramach przekształcenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przekształcenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralne w zakresie podatku VAT i nie będzie skutkować obowiązkiem korekty podatku naliczonego ...
 2. Czy w związku z takim przekształceniem powstanie obowiązek sporządzania spisu z natury oraz naliczania podatku należnego od towarów nabytych lub wytworzonych przed przekształceniem i znajdujących się w dniu przekształcenia w posiadaniu Wnioskodawcy, jako przedsiębiorcy przekształcanego ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane przekształcenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralne w zakresie podatku VAT i nie będzie skutkować obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem, brak jest jakichkolwiek podstaw do sporządzania spisu z natury oraz naliczania podatku należnego od towarów własnej produkcji oraz nabytych przed przekształceniem, ale znajdujących się w dniu przekształcenia w posiadaniu przedsiębiorcy przekształcanego, w oparciu o treść art. 14 ustawy VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1.

 1. Neutralność podatkowa przekształcenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa powyżej, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej lub prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Wnioskodawca planuje przekształcić prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o art. 55(1) § 5 KSH, zgodnie z którym, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Dla rozstrzygnięcia zagadnień będących przedmiotem wniosku kluczowe jest ustalenie, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z następstwem prawnym. Następstwo takie polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków.

Regulacje odnoszące się do cywilnoprawnych skutków przekształcenia wynikają z treści art. 584(1) i art. 584(2) KSH. Przepisy te stanowią o następstwie prawnym spółki przekształconej po przekształcanej działalności gospodarczej przedsiębiorcy jednoosobowego. Następstwo to ma charakter sukcesji uniwersalnej. Spółce przekształconej, na gruncie cywilnoprawnym, przysługują więc wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka ta pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 584(1) § 1 KSH, przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Powyższy przepis w sposób jasny wskazuje na to, że przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową stanowi zmianę formy działalności gospodarczej na skutek, której przedsiębiorca kontynuuje swoją dotychczasową działalność w nowej formie prawnej.

Sukcesję przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową przewidują również przepisy prawa podatkowego, a w szczególności art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią tego przepisu, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Reasumując, na gruncie przywołanych regulacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku planowanego przekształcenia będzie następcą prawnym przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, sukcesorem praw przekształcanego przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) zarówno w zakresie stosunków cywilnoprawnych jak i w zakresie prawa podatkowego.

Mając na uwadze powyższe, analizowane przekształcenie nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, bowiem nie dojdzie do „przeniesienia” prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel. Jak już wskazano, na mocy art. 584(1) § 1 KSH przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą, a więc nie dochodzi do zmiany właściciela towarów a jedynie do zmiany formy prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Czynność taka nie będzie mogła również zostać uznana za świadczenie usług, nie dojdzie bowiem do żadnego odpłatnego świadczenia ze strony przedsiębiorcy przekształcanego na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie jest jedynie zdarzeniem zmierzającym do zmiany formy prawnej istniejącego podatnika VAT i samo przekształcenie nie może być traktowane jako jakiekolwiek świadczenie ze strony przedsiębiorcy przekształcanego na rzecz spółki przekształconej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zmiana formy prawnej działalności Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę kapitałową, nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT. Jednocześnie wskazać należy, że w przedstawionej sytuacji nie dojdzie do transakcji zbycia przedsiębiorstwa należącego do osoby fizycznej (a jedynie do zmiany jego formy) wobec czego zastosowania nie znajdzie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (zgodnie z którym, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

W analizowanej sprawie nie dojdzie również do spełnienia przesłanek opodatkowania zdefiniowanych w art. 14 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 • zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jak już wywiedziono, w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. W konsekwencji nie zostanie spełniona dyspozycja art. 14 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik nie zaprzestanie bowiem prowadzenia działalności gospodarczej a jedynie zmieni formę prowadzenia tej działalności.

 1. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego.

Natomiast, aby rozstrzygnąć, czy w związku z analizowanym przekształceniem, powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego, należy przywołać treść art. 91 ust. 4 i 5 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Z kolei, zgodnie z treścią art. 91 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, nie dojdzie do sprzedaży towarów lub usług, tzn. nie będzie spełniona dyspozycja art. 91 ust. 2 ustawy o VAT. Posiadane przez Wnioskodawcę towary, co wykazano już wcześniej, nie zostaną również opodatkowane na podstawie art. 14 ustawy o VAT. To, iż w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie zostanie spełniona dyspozycja art. 14 ust. 1 ustawy o VAT, w połączeniu z faktem, iż w wyniku przekształcenia nie dojdzie do transakcji zbycia składników majątku działalności gospodarczej Wnioskodawcy sprawia, że analizowane przekształcenie, nie będzie skutkować obowiązkiem korekty podatku naliczonego.

Przyjęcie przeciwnego stanowiska byłoby sprzeczne z zasadą sukcesji w zakresie praw wynikających z przepisów prawa podatkowego. W wyniku przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dochodzi bowiem tylko i wyłącznie do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności. W ocenie Wnioskodawcy, nie zachodzą zatem żadne przesłanki do korekty podatku naliczonego.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, planowane przekształcenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralne w zakresie podatku VAT i nie będzie skutkować obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych w tym m.in. w:

 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 sierpnia 2014 r. (IPTPP4/443-438/14-2/OS), w której organ podatkowy stwierdził, iż: „Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. (...) Jednocześnie po stronie Wnioskodawcy, jako przedsiębiorcy przekształcanego, nie wystąpi obowiązek korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a oraz 91 ustawy o podatku od towarów i usług”.
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego 2013 r. (IBPP1/443-1219/12/ES), w której organ podatkowy wyjaśnił, iż: „zmiana formy prawnej prowadzonej działalności nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. (...) W związku z planowanym przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca nie będzie wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem nie będzie obowiązany do naliczenia podatku VAT od przekształcanego majątku. (...) W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego, mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, nie zachodzą więc przesłanki z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT”,
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 listopada 2012 r. (IPTPP2/443-719/12-2/JN), w której organ podatkowy uznał, iż: „Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług”,
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2012 r. (IPTPP2/443-580/12-2/PR), w której organ podatkowy stwierdził, iż: „przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie neutralne w zakresie podatku od towarów i usług”.

Ad. 2.

W oparciu o art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów oraz załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Przypadki, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o VAT nie wystąpią przy analizowanym przekształceniu, zatem opisane zdarzenie przyszłe nie będzie stanowiło podstawy do sporządzenia spisu z natury.

W art. 14 ust. 1 mowa jest o przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej oraz o przypadku zaprzestania przez podatnika, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast w ust. 3 tego artykułu, mowa jest o przypadku gdy podatnik, będący osobą fizyczną, nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy.

Natomiast, zgodnie z tym, co już wykazano w uzasadnieniu, w związku z treścią art. 55(1) § 5 i art. 584(2) KSH, w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, ale jedynie z procesem polegającym na zmianie formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, skutkiem której, spółce przekształconej przysługiwać będą wszelkie prawa przekształcanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W związku z planowanym przekształceniem, nie dojdzie do zaprzestania przez Wnioskodawcę wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (czynności te będą bowiem kontynuowane przez Spółkę jako następcę prawnego Wnioskodawcy). Nie zajdą zatem przesłanki z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o VAT, a tym samym brak będzie jakichkolwiek podstaw do sporządzania spisu z natury.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma podstaw do sporządzania, na dzień przekształcenia, spisu z natury oraz naliczania podatku należnego od towarów własnej produkcji oraz nabytych przed przekształceniem, ale znajdujących się w dniu przekształcenia w posiadaniu przedsiębiorcy przekształcanego, w oparciu o treść art. 14 ustawy VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych w tym m.in. w:

 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 czerwca 2013 r. (IPPP2/443-287/13- 2/DG), w której organ podatkowy stwierdził, iż: „W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego, mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, nie zachodzą więc przesłanki z art. 14 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawca nie będzie obowiązany do złożenia do Urzędu Skarbowego spisu z natury na dzień przekształcenia oraz naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od towarów, wyposażenia, środków trwałych nabytych przez Zainteresowanego przed dokonaniem przekształcenia, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które były w posiadaniu Wnioskodawcy na dzień dokonania przedmiotowego przekształcenia.
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego 2013 r. (IBPP1/443-1219/12/ES), w której organ podatkowy stwierdził, iż: „W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego, mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, nie zachodzą więc przesłanki z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury i odprowadzenia obliczonego na podstawie art. 29 ust. 10 podatku należnego, należało uznać za prawidłowe
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 listopada 2012 r. (IPTPP2/443-719/12-2/JN), w której organ podatkowy stwierdził, iż: „W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego, mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, nie zachodzą więc przesłanki z art. 14 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawczyni nie będzie obowiązana do złożenia do Urzędu Skarbowego spisu z natury na dzień przekształcenia oraz naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od towarów, wyposażenia, środków trwałych nabytych przez Zainteresowaną przed dokonaniem przekształcenia, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które były w posiadaniu Wnioskodawczyni na dzień dokonania przedmiotowego przekształcenia”.
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 kwietnia 2012 r. (IBPP1/443-72/ 12/ES), w którym organ podatkowy stwierdził, iż: „Jeżeli zatem przekształcenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (zmiana formy prawnej prowadzonej działalności) nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT i jednocześnie w przedstawionej sytuacji nie dojdzie do transakcji zbycia przedsiębiorstwa należącego do osoby fizycznej i Wnioskodawca w związku z przekształceniem nie będzie wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, to wartość remanentu likwidacyjnego wyniesie „0”, a tym samym Wnioskodawca (przedsiębiorca) nie będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień przekształcenia w spółkę kapitałową.”

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska, jak wskazano na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.