IBPBI/1/415-1241/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dot. obowiązku dokonania korekty spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio (w tymże roku podatkowym) towarów handlowych.
IBPBI/1/415-1241/14/APinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. korekta
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. księga przychodów i rozchodów
  5. remanent
  6. spis z natury
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 14 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku dokonania korekty spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio (w tymże roku podatkowym) towarów handlowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie obowiązku dokonania korekty spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio (w tymże roku podatkowym) towarów handlowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o sprzedaż towarów importowanych z zagranicy. Podatek dochodowy rozlicza na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem VAT i w związku z tym będzie wystawiał faktury dokumentujące sprzedaż. Z tego tytułu będzie uzyskiwał przychody ze sprzedaży w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kontrahenci Wnioskodawcy będą mieć możliwość zwrotu zakupionych towarów nawet do 6 miesięcy. W przypadku zwrotu wystawiana będzie faktura korygująca. Faktury korygujące związane ze zwrotem towarów będą mogły w związku z tym być wystawione po zakończeniu roku, w którym wykazano przychód z ich sprzedaży, w tym po okresie 4 miesięcy od zakończenia roku (po złożeniu deklaracji PIT-36).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygować spis z natury dot. 2014 roku w przypadku zwrotu towaru po 30 kwietnia 2015 roku...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest obowiązku korygowania spisu z natury. W myśl § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475, ze zm. – winno być: t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037), podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

W przypadku sprzedaży towaru w 2014 r. towar ten nie będzie się znajdował w magazynie Wnioskodawcy na moment sporządzenia spisu z natury. Zgodnie z mechanizmem rozliczania kosztów tzw. różnicami remanentowymi, koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie będą korygowane w zakresie towarów, które na dzień sporządzenia spisu z natury nie będą się znajdowały w magazynie tj. zostaną sprzedane w 2014 r. Zwrot towaru w 2015 r. nie zmieni stanu magazynowego na dzień sporządzenia spisu z natury. Istotą spisu z natury jest odzwierciedlenie stanu faktycznego na konkretny dzień w celu dokonania rozliczeń podatkowych i uzyskania efektu względnej bezpośredniości kosztu tzn. kosztem w roku 2014 pozostaną jedynie wydatki na towary sprzedane w 2014 r.

Konsekwentnie ze stanowiskiem wyrażonym wyżej Wnioskodawca uważa, że nie jest konieczne dokonanie korekty spisu z natury, gdyż powinien on odzwierciedlać stan faktyczny na dzień jego sporządzenia. Gdyby była konieczność dokonania korekty przychodu wstecz, bez istnienia podstawy prawnej korygowania spisu z natury doszło by do sytuacji, w której pomniejszenie przychodu 2014 r. bez możliwości skorygowania kosztu oznacza rozbieżności pomiędzy latami ujęcia przychodu i kosztu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zwrotu towaru w 2015 r. powinna być dokonana korekta przychodu w bieżącym okresie bez korygowania kosztu spisem z natury. W 2015 r. pomniejszony zostanie przychód, jeszcze de facto bez korygowania kosztów. Jeżeli towar zostałby sprzedany w 2015 r. towar nie znajdzie się w spisie z natury sporządzonym na koniec 2015 r. Powstanie jedynie nowy przychód z tytułu sprzedanych towarów. Jeżeli jednak towar nie zostanie sprzedany spisem z natury wartość tego towaru pomniejszy koszty 2015 r. Przyjęcie takiej zasady pozwoli na wykazanie przychodów i kosztów w sposób najlepiej odwzorowujący stan faktyczny. Korygowanie przychodu wstecz oraz korygowanie spisu z natury prowadzi do zaprzeczenia zasadom rozliczania podatku dochodowego i instytucjom służącym rozliczeniom podatkowym - spis z natury powinien odzwierciedlać stan faktyczny. Równie dobrze można by sporządzać spis z natury na podstawie systemów magazynowych, zamiast fizycznego sprawdzenia stanów magazynowych. Spis z natury nie powinien być dostosowywany do skorygowanego wstecznie przychodu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037). W myśl § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”, są obowiązane prowadzić księgę, z zastrzeżeniem ust. 2, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w rozdziale 2.

W myśl § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o sprzedaż towarów importowanych z zagranicy. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozlicza na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem VAT i w związku z tym będzie wystawiał faktury dokumentujące sprzedaż. Z tego tytułu będzie uzyskiwał przychody ze sprzedaży. Kontrahenci Wnioskodawcy będą mieć możliwość zwrotu zakupionych towarów nawet do 6 miesięcy. W przypadku zwrotu wystawiana będzie faktura korygująca. Faktury korygujące związane ze zwrotem towarów będą mogły w związku z tym być wystawione po zakończeniu roku, w którym wykazano przychód z ich sprzedaży, w tym po okresie 4 miesięcy od zakończenia roku (po złożeniu deklaracji PIT-36).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro w wydanej w wyniku rozpatrzenia tego samego wniosku Wnioskodawcy z dnia 1 października 2014 r. interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1240/14/AP wskazano, że w związku ze zwrotem towarów przez nabywcę Wnioskodawca zobowiązany będzie pomniejszyć pierwotnie uzyskane przychody o wartość zwróconych towarów i w konsekwencji dokonać stosownych korekt w okresie rozliczeniowym (miesiącu, roku podatkowym), w którym pierwotnie wykaże (wykazał) przychód, to w sytuacji, gdy po zakończeniu roku podatkowego otrzyma zwrot sprzedanych uprzednio (w poprzednim roku) towarów handlowych, winien również dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów związanych ze zwrotem towarów podlegających ujęciu w spisie z natury. Korekty tej powinien dokonać poprzez korektę spisu z natury sporządzonego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego (tj. w przedmiotowej sprawie na dzień 31 grudnia 2014 r). W konsekwencji powyższego, wartość zwróconych towarów poprzez ujęcie w remanencie końcowym zostanie wyłączona z kosztów uzyskania przychodów roku, w którym nastąpiła ich sprzedaż (skorygowana później z powodu ich zwrotu), a jednocześnie poprzez ujęcie w remanencie początkowym następnego roku nastąpi zwiększenie kosztów na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego (tj. 2015 r.).

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku ORD-IN, tj. w zakresie dot. pytania oznaczonego we wniosku nr 1, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.