2461-IBPB-1-1.4511.695.2016.1.ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy na dzień aportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki jawnej istnieje konieczność sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, na zasadach określonych w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje na ten dzień obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z uwzględnieniem różnic remanentowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 24 listopada 2016 r.), uzupełnionym 5 i 16 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku sporządzenia przez Wnioskodawcę spisu z natury (remanentu końcowego) na dzień aportu przedsiębiorstwa do spółki jawnej oraz sposobu ustalenia dochodu z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie obowiązku sporządzenia przez Wnioskodawcę spisu z natury (remanentu końcowego) na dzień aportu przedsiębiorstwa do spółki jawnej oraz sposobu ustalenia dochodu z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 grudnia 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-1.4511.615.2016.1.ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 5 i 16 stycznia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Obecnie Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, m.in. w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami instalacyjnymi. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, który rozlicza w formie tzw. podatku liniowego 19%. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Koszty podatkowe rozlicza na zasadach wskazanych w art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualnie zawiązuje umowę spółki jawnej z udziałem dwóch synów. Wkładami do tej spółki są wkłady pieniężne. Po zarejestrowaniu spółki w KRS zostanie ona zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. Po wykonaniu tych czynności, wspólnicy tej spółki zamierzają podpisać aneks do umowy spółki jawnej w zakresie podwyższenia przez Wnioskodawcę, jako jedynego wspólnika, jego wkładu w tej spółce, poprzez wniesienie aportem do spółki jawnej jego przedsiębiorstwa, które prowadzi jako jednoosobowy przedsiębiorca, które będzie spełniało definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 551 k.c. Przedmiotem aportu będzie całe jego przedsiębiorstwo bez żadnych wyłączeń, w tym szczególności towary handlowe znajdujące się na jego stanie na dzień przeniesienia własności aportu do spółki.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 5 stycznia 2017 r., wskazano m.in., że:

  • aktualnie Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i stosuje metodę memoriałową ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
  • spółka jawna, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem będzie prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów i stosowała zasadę memoriałową ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na dzień aportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki jawnej istnieje konieczność sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, na zasadach określonych w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje na ten dzień obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z uwzględnieniem różnic remanentowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zw. z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Wnioskodawca na dzień przeniesienia własności przedsiębiorstwa jakie prowadzi, jako jednoosobowy przedsiębiorca tytułem wykonania zobowiązania do jego wniesienia aportem do spółki jawnej będzie zobowiązany do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego i rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem różnic remanentowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. Nr 2014, poz. 1037 ze zm.), w świetle którego, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, m.in. w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami instalacyjnymi. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Aktualnie zawiązuje spółkę jawną z udziałem dwóch synów, do której zamierza wnieść aportem przedsiębiorstwo, które prowadzi jako samodzielny przedsiębiorca.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki jawnej, całość prowadzonego indywidualnie przedsiębiorstwa, co oznaczać będzie ustanie jego bytu prawnego, stwierdzić należy, że obowiązany jest on na dzień dokonania aportu do sporządzenia i wpisania do prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisu z natury, o którym mowa w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów i uwzględnienia tego spisu przy ustaleniu dochodu z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.