1061-IPTPP3.4512.727.2016.1.ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2016 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Katowicach BKIP w Bielsku-Białej 21 listopada 2016 r., do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 1 grudnia 2016 r.) uzupełnionym pismami z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) oraz 4 lutego 2017 roku (data wpływu 9 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony do Izby Skarbowej w Katowicach BKIP w Bielsku-Białej (wpływ do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 1 grudnia 2016 r.) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • korzystania z kas rejestrujących Wnioskodawcy przez Spółkę przekształconą;
 • braku obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę;
 • ustalenia czy Wnioskodawca czy Spółka przekształcona będzie miała prawo (obowiązek) rozliczenia wystawianych faktur korygujących zmniejszających i zwiększających obrót oraz ustalenie momentu powstania tego obowiązku;
 • ustalenia czy Wnioskodawca czy Spółka przekształcona będzie miała prawo (obowiązek) zwiększenia lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę lub spółkę przekształconą faktury korygującej w odniesieniu do sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę oraz ustalenie w okresu rozliczeniowego dla tych czynności;

oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) oraz 4 lutego 2017 roku (data wpływu 9 lutego 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.)

.... prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo „...” ...(zwany dalej: „Wnioskodawca”), zamierza przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Spółką” bądź „Spółką przekształconą”) w trybie określonym art. 5841 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwana dalej: „k.s.h.”) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Następnie, po zarejestrowaniu spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawca zamierza zbyć część udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W dalszej kolejności Wnioskodawca nie wyklucza zmiany formy prawnej Spółki i jej przekształcenia w spółkę komandytową w trybie określonym w art. 575 k.s.h.

.... (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na: produkcji wyrobów z drutu, łańcuchów, sprężyn (PKD 25.93.Z), a także produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z). Nowopowstała Spółka będzie kontynuowała działalność jaką prowadzi Wnioskodawca. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. U Wnioskodawcy powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Nowopowstała Spółka będzie świadczyła usługi także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem dostaw nie są i nie będą towary/usługi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r, poz. 1544). Wnioskodawca nie świadczy ani nowopowstała Spółka nie będzie świadczyć usług wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r, poz. 1544).

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nabyte towary i usługi udokumentowane fakturami otrzymanymi po dokonaniu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę kapitałową będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jako osoba fizyczna, w ramach prowadzanej działalności gospodarczej, świadczył tylko czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nowopowstała Spóła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyć tylko czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług miesięcznie. Nowopowstała Spółka będzie rozliczać się z tytułu podatku od towarów i usług miesięcznie. Wnioskodawca wskazał, że nie można wykluczyć, że nowo powstała Spółka będzie otrzymywać potwierdzenia otrzymania przez kontrahentów faktur korygujących powodujących zmniejszenie podstawy opodatkowania wystawionych przed dniem przekształcenia przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: (oznaczone we wniosku jako nr 5).

Czy w związku z przekształceniem Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożyć na dzień przekształcenia spis z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych) i czy będzie miał obowiązek naliczyć oraz odprowadzić podatek od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia oraz w rozliczeniu za jaki okres korekta ta zostałaby uwzględniona?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawcy, przedsiębiorca przekształcany nie będzie miał obowiązku złożenia na dzień przekształcenia spisu z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych), a także nie będzie miał obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm. - dalej: u.p.t.u.), opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelników urzędu skarbowego.

W ocenie Wnioskodawcy, nie wystąpi żadna z ww. przesłanek - nie dojdzie bowiem do zaprzestania przez podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu – będą one kontynuowane w spółce przekształconej, co jest celem i istotą przekształcenia.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 czerwca 2013 r. (IPPP2/443-287/13-2/DG), który stwierdził, że w przypadku przekształcenia „nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności”. W konsekwencji, nie będą miały też zastosowania dalsze ustępy art. 14 u.p.t.u., a zatem przedsiębiorca przekształcany nie będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych), a także nie będzie miał obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Następstwo prawne, polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących.

W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 5 ww. ustawy Kodeks spółek handlowych (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Z treści art. 5841 i art. 5842 ustawy Kodeks spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, stosownie do których:

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 5841 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych),

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 5842 § 1, § 2 i § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych).

Stosownie do art. 58413 ustawy Kodeks spółek handlowych, osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Z tego wynika, że spółka przekształcona staje się następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w drodze sukcesji uniwersalnej.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201).

W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Natomiast w świetle art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przepis art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w świetle art. 93a § 2 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 93a § 4 ustawy Ordynacja podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

W świetle ww. przepisu art. 93a § 4 ustawy Ordynacji podatkowej, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, nie następuje pełna sukcesja podatkowa, gdyż nie obejmuje ona zobowiązań, a jedynie prawa. Należy jednak zauważyć, że od dnia 1 lipca 2012 r. obowiązuje art. 112b Ordynacji podatkowej, na podstawie którego spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Art. 14 ust. 3 ustawy stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”: Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz brzmienie cytowanych wyżej przepisów, w szczególności art. 551 § 5 i art. 5842 Kodeks spółek handlowych, uznać należy, że w istocie nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego, mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, nie zachodzą więc przesłanki z art. 14 ust. 1 ustawy.

Zatem Wnioskodawca nie będzie obowiązany do złożenia do Urzędu Skarbowego na dzień przekształcenia spisu z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych) i naliczenia oraz odprowadzenia podatku od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę.

Natomiast w podatku od towarów i usług w zakresie:

 • korzystania z kas rejestrujących Wnioskodawcy przez Spółkę przekształconą;
 • ustalenia czy Wnioskodawca czy Spółka przekształcona będzie miała prawo (obowiązek) rozliczenia wystawianych faktur korygujących zmniejszających i zwiększających obrót oraz ustalenie momentu powstania tego obowiązku;
 • ustalenia czy Wnioskodawca czy Spółka przekształcona będzie miała prawo (obowiązek) zwiększenia lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę lub spółkę przekształconą faktury korygującej w odniesieniu do sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę oraz ustalenie w okresu rozliczeniowego dla tych czynności.

oraz podatku od osób prawnych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.