0461-ITPP1.4512.976.2016.2.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ustawy o VAT w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz sposób jego opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2016 r. (data wpływu 14 grudnia 2016 r.) uzupełnionym w dniach 17 stycznia i 6 lutego 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ustawy o VAT w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz sposobu jego opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ustawy o VAT w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i ujęcia w nim budynku przedszkola oraz zasad opodatkowania tego budynku.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W sprawie sądowej o podział majątku wspólnego, prowadzonej przez Sąd Rejonowy, budynek przedszkola, stanowiący wspólność małżeńską zostanie przyznany byłej żonie Wnioskodawcy tj. K., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P. Cała inwestycja, tj. budowa budynku przedszkola była prowadzona przez firmę Wnioskodawcy pod nazwą D. Firma Wnioskodawcy została założona tylko i wyłącznie w celu wybudowania budynku przedszkola i późniejszego wydzierżawiania tego budynku firmie byłej żony na podstawie podpisanej umowy dzierżawy. Osiąganie przychodów z dzierżawy budynku przedszkola stanowi jedyną formę aktywności gospodarczej firmy Wnioskodawcy.

W marcu 2010 r. budynek przedszkola został przekazany do użytkowania po pozytywnej decyzji nadzoru budowlanego. Od 1 kwietnia 2010 r. na mocy umowy dzierżawy (oraz późniejszej umowy dzierżawy aneksowanej 31 grudnia 2010 r.) budynek jest dzierżawiony firmie byłej żony Wnioskodawcy do chwili obecnej. Od momentu rozpoczęcia inwestycji budowy przedszkola w 2008 r. do jej zakończenia w 2010 r., urząd skarbowy zwrócił Wnioskodawcy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w łącznej wysokości (...) zł.

W momencie przyznania przez Sąd Rejonowy budynku przedszkola byłej żonie Wnioskodawcy, tj. K., Wnioskodawca zmuszony będzie do zlikwidowania swojej firmy, bowiem jedyną formą jej aktywności gospodarczej jest właśnie dzierżawa budynku przedszkola.

Dzień przekazania budynku będzie tym samym dniem, co dzień likwidacji działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany w opisanym zdarzeniu przyszłym do sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w którym wykaże wartość środka trwałego (budynku przedszkola) jako podatek należny?

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia remanentu, w którym wykaże towar (budynek przedszkola). Towar ten (budynek przedszkola) będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT według podstawowej stawki VAT obowiązującej dla budynku, tj. 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z powołanymi przepisami, budynek spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy.

Opodatkowaniu – w świetle art. 5 ust. 3 ustawy – podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

  1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

W myśl art. 14 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – art. 14 ust. 4 ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Według art. 14 ust. 8 ustawy, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2.

Z opisu sprawy wynika, że w sprawie sądowej o podział majątku wspólnego budynek przedszkola stanowiący wspólność małżeńską zostanie przyznany byłej żonie Wnioskodawcy. Cała inwestycja, tj. budowa budynku przedszkola była realizowana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy z zamiarem wydzierżawiania tego budynku byłej żonie. Dzierżawa budynku przedszkola stanowi jedyną formę aktywności gospodarczej Wnioskodawcy.

Od 1 kwietnia 2010 r. budynek jest dzierżawiony byłej żonie.

W momencie przyznania przez Sąd budynku przedszkola byłej żonie Wnioskodawcy, zmuszony będzie on do zlikwidowania działalności. Dzień przekazania budynku będzie tym samym dniem, co dzień likwidacji działalności gospodarczej.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym mamy więc do czynienia z likwidacją działalności Wnioskodawca, polegającej na dzierżawie budynku przedszkola, w związku z przekazaniem byłej żonie budynku przedszkola, który zostanie jej przyznany w związku z podziałem majątku wspólnego, zatem w tej sytuacji będą mieć zastosowanie przepisy art. 14 ustawy dotyczące opodatkowania towarów przy likwidacji działalności Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że opodatkowaniu podlegają wszystkie te środki trwałe oraz towary handlowe, które na dzień likwidacji działalności Wnioskodawcy, będą znajdować się w jego posiadaniu, a Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tych składników majątkowych. Jest to uzasadnione konstrukcją podatku. Jeśli podatnik odliczył podatek od nabycia towarów, które później zostały przeznaczone w istocie na konsumpcję, wówczas powinien zostać obciążony podatkiem należnym, aby zapewnić faktyczne, jednokrotne opodatkowanie konsumpcji.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy stwierdzić należy, że w przedstawionych okolicznościach sprawy na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek sporządzenia, na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, spisu z natury towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i opodatkowania tych towarów w myśl art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z tym, że Wnioskodawcy – jak wynika z wniosku – przy budowie budynku przedszkola przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, Wnioskodawca zobowiązany będzie do jego uwzględnienia w remanencie likwidacyjnym i opodatkowania na zasadach obowiązujących przy sprzedaży tego budynku.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zatem dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku na podstawie jednej z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Przenosząc powyższe na grunt zagadnienia będącego przedmiotem wniosku stwierdzić należy, że budynek przedszkola objęty spisem z natury korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Czynność ta bowiem zostanie dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, bowiem budynek ten jest przedmiotem dzierżawy od 1 kwietnia 2010 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym objęty spisem z natury budynek przedszkola będzie podlegał opodatkowaniu wg podstawowej stawki VAT, tj. 23% jest nieprawidłowe.

Na marginesie wskazać należy, że w przypadku, gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez Wnioskodawcę nastąpi w 10-letnim okresie korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym budynek przedszkola został oddany do użytkowania, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania stosownej korekty podatku naliczonego, na zasadach określonych w tym przepisie.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, w szczególności, jako jego element przyjęto, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową budynku przedszkola, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.