0461-ITPB1.4511.1013.2016.1.JŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportów zorganizowanych części przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2016 roku (data wpływu 23 września 2016 roku), uzupełnionym w dniach 1 oraz 5 grudnia 2016 roku, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • braku obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności –jest prawidłowe;
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 roku został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury, wykazu składników oraz ustalenia dochodu na dzień wniesienia aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa do powstałych spółek jawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. L. w miejscowości X zabudowanej budynkiem handlowym z zapleczem magazynowym oraz na części nieruchomości położonej przy ul. N. w miejscowości X zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym oraz pomieszczeniami biurowymi. Ponadto na nieruchomości przy ul. N. wyodrębnione zostały lokale (garaże), które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni. Jest Ona współwłaścicielem przedmiotowych nieruchomości. Firma Wnioskodawczyni wykorzystuje do prowadzonej działalności gospodarczej w części budynek znajdujący się na działce przy ul. L. prowadząc tam działalność handlową i usługową w zakresie armatury grzewczej, kotłów, grzejników itp. Natomiast przy ul. N. w miejscowości X firma Wnioskodawczyni wykorzystuje do prowadzonej działalności budynek hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym i pomieszczeniami biurowymi prowadząc tam działalność w zakresie produkcji armatury dla niepełnosprawnych i balustrad. Wskazać należy, że:

 1. I rodzaj prowadzonej działalności zawiera się w następujących kodach PKD:
  1. 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
  2. 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  3. 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
  4. 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  5. 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 2. II rodzaj prowadzonej działalności zawiera się w następujących kodach PKD:
  1. 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
  2. 25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków;
  3. 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
  4. 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  5. 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych.

Podatnik posiada status czynnego podatnika VAT.

Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję księgową (PKPiR) w sposób umożliwiający szczegółową identyfikację operacji gospodarczych dotyczących poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Identyfikowane są zarówno przychody, jak i koszty dotyczące poszczególnych działalności a także dotyczące ich należności i zobowiązania. W celu przejrzystej ewidencji prowadzone są pomocnicze PKPiR dla poszczególnych działalności, jak i pomocnicze ewidencje środków trwałych i wyposażenia.

Zarówno I, jak i II rodzaj działalności są w pełni wyodrębnionymi i niezależnymi od siebie przedsięwzięciami prowadzonymi w ramach jednej działalności gospodarczej podatnika przy użyciu odrębnych składników majątkowych.

W 2017 roku Wnioskodawczyni zamierza kontynuować prowadzoną działalność gospodarczą jednak w zmienionej formie prawnej. Jej zamiarem jest utworzenie dwóch spółek jawnych wraz ze swoimi córkami. I Spółka, która będzie kontynuowała działalność Wnioskodawczyni w zakresie I rodzaju prowadzonej działalności rozszerzoną dodatkowo o działalność prowadzoną obecnie przez Panią R. J. (córkę Wnioskodawczyni, która wniesie aportem do I spółki całe prowadzone obecnie przedsiębiorstwo) w zakresie handlu artykułami sanitarno-instalacyjnymi, prowadzona docelowo będzie z Panią R. J., Panią B. P. oraz z Panią M. S. Wszystkie wymienione Panie są dziećmi Wnioskodawczyni. II Spółka, w ramach której Wnioskodawczyni będzie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w II zakresie zawarta zostanie z Panią R. J. – Jej córką. Spółki zostaną utworzone z końcem roku 2016, przy czym Wnioskodawczyni przystąpi do Spółki I oraz wniesie do niej aportem na początku roku 2017, (przed dokonaniem pierwszej operacji gospodarczej w roku 2017), zorganizowaną część prowadzonego przedsiębiorstwa dotyczącą I rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast do II Spółki wniesie Ona aportem (także przed dokonaniem pierwszej operacji gospodarczej w roku 2017), zorganizowaną część prowadzonego przedsiębiorstwa dotyczącą II rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Utworzone Spółki od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej będą zgłoszone jako czynni podatnicy podatku VAT. Spółki zostaną utworzone z końcem roku 2016 z uwagi na konieczność zachowania ciągłości działalności, gdyż zgodnie z zapisami art. 251 KSH spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru i trudno określić ten termin z góry. I spółka zostanie utworzona przez Panią M. S. i Panią B. P., a dołączą do niej jako wspólnicy z początkiem roku 2017 Pani A. K. i Pani R. J. II Spółka zostanie utworzona przez Panią A. K. i Panią R. J. Przedmiotem aportów będą zestawy składników majątkowych materialnych i niematerialnych służących poszczególnym rodzajom prowadzonych działalności gospodarczych. Każdy z aportów zapewni utworzonym spółkom możliwość natychmiastowego prowadzenia tożsamej przedmiotowo działalności.

Na aport obejmujący składniki majątkowe dotyczące I rodzaju działalności składać będą się w szczególności:

 1. prawo własności do nieruchomości na której prowadzony jest dany rodzaj działalności;
 2. środki trwałe oraz niskocenne składniki majątkowe;
 3. towary handlowe;
 4. materiały i narzędzia;
 5. wierzytelności i środki pieniężne;
 6. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na aport obejmujący składniki majątkowe dotyczące II rodzaju działalności składać będą się w szczególności:

 1. prawo własności do nieruchomości na której prowadzony jest dany rodzaj działalności;
 2. środki trwałe oraz niskocenne składniki majątkowe;
 3. towary handlowe;
 4. wyroby gotowe;
 5. materiały i narzędzia;
 6. wierzytelności i środki pieniężne;
 7. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto dokonane zostaną również cesje obowiązujących umów zawartych przez Wnioskodawczynię, powodujących powstanie konieczności zapłaty, a dotyczących I i II rodzaju działalności z uwagi na powyższe przed dokonaniem aportu Wnioskodawczyni wystąpi do wierzycieli o wyrażenie zgody na przejęcie zobowiązań przez powstałe spółki.

Pracownicy zatrudnieni w ramach poszczególnych rodzajów działalności będą kontynuować pracę w utworzonych spółkach.

Po wniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa przez Wnioskodawczynię do spółek kontynuowała Ona będzie działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie dodatkowo rozszerzonym o działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo Pani R. J., która przystąpi jako wspólnik do I spółki. Podatnikowi nie pozostaną żadne składniki majątkowe wykorzystywane do obecnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Po wniesieniu aportów Wnioskodawczyni dokona formalno-prawnej czynności wykreślenia działalności prowadzonej dotychczas indywidualnie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dodatkowo Wnioskodawczyni w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczych w formie spółki jawnej planuje w przypadku rezygnacji ze wspólnego prowadzenia działalności objęcie w formie darowizny całości lub części praw i obowiązków, w tym wkładów kapitałowych, wniesionych przez pozostałych wspólników, tj. przez swoje córki – Panią M. S., Panią B. P., Panią R. J.

Aporty zorganizowanych części przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni zostaną wniesione do przedmiotowych spółek w tym samym dniu z zachowaniem notarialnej formy tej czynności prawnej.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego sformułowano następujące pytania:

 1. Czy wartość wniesionych w ramach aportów zorganizowanych części przedsiębiorstwa towarów handlowych i materiałów oraz wyrobów gotowych stanowić będzie koszt uzyskania przychodów wpływający na dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek jawnych?
 2. Czy transakcja wniesienia opisanych we wniosku aportów zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek jest opodatkowana podatkiem VAT?
 3. Czy podatnik lub spółki będą miały obowiązek dokonać jakichkolwiek korekt VAT w związku z wniesionymi aportami oraz czy wystąpi konieczność zapłaty podatku VAT wynikająca z remanentu likwidacyjnego?
 4. Czy wniesienie aportów obejmujących zorganizowane części przedsiębiorstwa do spółek stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawczyni lub wspólników spółek?
 5. Czy ewentualna późniejsza darowizna całości lub części praw i obowiązków, w tym wkładu kapitałowego dokonana przez jednego ze wspólników powstałych spółek, tj. przez Panią M. S., Panią B. P. lub Panią R. J. (będących córkami Wnioskodawczyni) na rzecz Wnioskodawczyni podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy wspólnik jako „obdarowany” jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn?
 6. Czy spółki mają prawo do kontynuowania i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stanowiących elementy aportów, które przez Wnioskodawczynię nie zostały w pełni zamortyzowane?
 7. Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportów zorganizowanych części przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania oznaczonego nr 7. W zakresie pytań oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz w zakresie podatku od spadków i darowizn wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wnosząc do spółek jawnych zorganizowane części przedsiębiorstwa, nie likwiduje Ona działalności gospodarczej a zmienia tylko formę prawną jej prowadzenia. Konieczność wykreślenia działalności gospodarczej z właściwego rejestru jest formalno-prawnym następstwem wniesienia przedmiotowych aportów i braku zamiaru prowadzenia innej działalności poza tą prowadzoną w ramach spółek osobowych opisanych we wniosku.

W ocenie podatnika nie będą miały zastosowania zapisy art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), zgodnie z treścią których w razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, w tym także prowadzonych w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej. W związku z przedstawionym na wstępie stanowiskiem podatnika nie będzie on miał obowiązku sporządzenia takiego wykazu.

Nie wystąpi ponadto na dzień wniesienia aportów obowiązek sporządzenia spisu z natury o jakim mowa w § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dla potrzeb ustalenia dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w dotychczasowej formie w sposób określony w pkt 21 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037) w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wystąpi natomiast konieczność dokonania korekty kosztów in minus w okresie w którym wniesione zostaną aporty o wartość zakupionych po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz braków i odpadów, które będą wchodzić w skład aportów zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Wartość pozostałych ww. grup składników zakupionych przed zakończeniem poprzedniego roku podatkowego nie obciąża kosztów podatkowych, gdyż o ich wartość został skorygowany dochód ustalony z uwzględnieniem różnic inwentaryzacyjnych na koniec poprzedniego rocznego okresu sprawozdawczego.

Jak wskazano w uzasadnieniu do pyt. 1 spis z natury uwzględniający wniesione aportem składniki majątkowe zostanie sporządzony w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • braku obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności jest prawidłowe;
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierza Ona wyodrębnić dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa i wprowadzić je aportem na początku 2017 roku do powstałych pod koniec 2016 roku dwóch spółek. Wnioskodawczyni zamierza kontynuować prowadzoną do tej pory działalność gospodarczą w założonych w przyszłości spółkach jawnych. Nie pozostaną Jej żadne składniki majątkowe wykorzystywane obecnie do prowadzonej działalności gospodarczej. Po dokonaniu aportów Wnioskodawczyni wykreśli jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną do tej pory z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Natomiast z przepisu art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Wskazać należy, ze przepis art. 24 ust. 3 ww. ustawy przewidujący obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu remanentu likwidacyjnego został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 roku na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

Zasady sporządzania spisu z natury, przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zostały szczegółowo uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.).

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga użyte pojęcie „towary”, przez które § 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozumie: towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

 • towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;
 • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone;
 • wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo – badawcze, prace projektowe, geodezyjno – kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane.

Stosownie natomiast do § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Zgodnie natomiast z § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Mając na względzie opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy – zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawczyni – że wniesienie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa prowadzonego indywidualnie do dwóch spółek jawnych nie powoduje likwidacji działalności indywidualnej, a zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem słusznie zakłada Ona, iż nie jest zobowiązana do sporządzenia spisu z natury „w sposób przewidziany dla likwidacji działalności gospodarczej”.

Jednakże wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek jawnych nie zwalnia Wnioskodawczyni z obowiązku sporządzenia na dzień wniesienia, zgodnie z cyt. przepisem § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

Przepis ten stanowi bowiem o obowiązku sporządzenia spisu z natury m. in. na dzień zmiany proporcji udziałów wspólników. A z taką sytuacją w ocenie organu podatkowego mamy do czynienia. Spis z natury sporządzony winien być osobno dla każdej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Suma tych dwóch wyników spisów z natury będzie równocześnie remanentem końcowym dla indywidualnej działalności gospodarczej, której zespoły składników wniesione zostaną do spółek jawnych. Natomiast każdy z tych spisów z natury, właściwy dla wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie elementem remanentu początkowego dla spółki jawnej, do której został wniesiony aportem. Wówczas towary handlowe i materiały oraz wyroby gotowe wymienione w tych remanentach, poprzez różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego w działalności indywidualnej będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, a staną się elementem wyliczenia dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek jawnych.

Sporządzenie tego spisu, będzie miało zatem wpływ na ustalenie dochodu za okres, w którym Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą jednoosobowo, bez konieczności dokonania korekty kosztów in minus za okres do wniesienia aportu do spółek jawnych o wartość zakupionych po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz braków i odpadów, które będą wchodzić w skład aportu.

Przy czym, towary handlowe oraz materiały Wnioskodawczyni obowiązana jest wycenić w tych remanentach w cenie zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Jeżeli w wyniku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego organy podatkowe ustalą, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od rzeczywistego, to Wnioskodawca nie będzie mógł powołać się na wydaną niniejszą interpretację indywidualną.

Należy wyraźnie zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto, zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846), przepis art. 14na ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Końcowo tut. organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. Zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych oraz nie ma zastosowania do pozostałych wspólników powstałych spółek jawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.