0113-KDIPT2-1.4011.399.2017.1.DJD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego w związku z transakcjami handlu Kryptowalutami .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2017 r. (data wpływu 7 września 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 października 2017 r. (data wpływu 10 października 2017 r.) oraz pismem z dnia 17 października 2017 r. (data wpływu 20 października 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego w związku z transakcjami handlu Kryptowalutami w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 27 września 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.288.2017.1.DJD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 27 września 2017 r. (data doręczenia 2 października 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 6 października 2017 r. (data wpływu 10 października 2017 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 7 października 2017 r.

Z uwagi na braki uzupełnienia wniosku, tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę pismem z dnia 11 października 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.288.2017.2.DJD, do jego podpisania przez Wnioskodawcę na załączonej do wezwania kserokopii uzupełnienia wniosku ORD-IN oraz dołączenia brakującej strony Nr 4 formularza ORD-IN.

Wezwanie wysłano za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego w dniu 11 października 2017 r. (data doręczenia 17 października 2017 r.), natomiast w dniu 20 października 2017 r. do tutejszego Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku podpisane przez Wnioskodawcę, nadane w dniu 19 października 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami użytkowymi oraz w zakresie handlu kryptowalutami (dalej: Kryptowaluty). Jednostki Kryptowalut mogą zostać nabyte na dwa sposoby: pierwotny lub wtórny. Nabycie pierwotne polega na wykreowaniu wirtualnej Kryptowaluty poprzez „wykopywanie” (ang. „mining”), czyli wyszukiwanie rozwiązań równania matematycznego przy użyciu sprzętu komputerowego o wysokiej mocy obliczeniowej.

Nabycie wtórne polega m.in. na kupnie za pośrednictwem giełdy od innego podmiotu jednostek Kryptowaluty, które mogą być przenoszone na inne podmioty, podobnie jak towary lub prawa majątkowe. Osobą uprawnioną do przeniesienia prawa własności wirtualnej Kryptowaluty jest jej każdorazowy posiadacz. Giełda oferuje usługi polegające na kojarzeniu osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą Kryptowalut. Usługi te realizowane są poprzez umożliwienie przechowywania na koncie użytkownika założonym przez giełdę (tzw. portfel), środków finansowych oraz Kryptowalut, oraz składanie ofert kupna i sprzedaży Kryptowalut po wskazanym przez użytkownika kursie, oraz realizację ofert kupna i sprzedaży o zbieżnym kursie. Dla każdego z użytkowników giełdy inni jej użytkownicy pozostają anonimowi, Kryptowaluty mogą być dowolnie przesyłane z „portfela” lub do niego. Giełda ewidencjonuje każdą transakcję i każdy transfer pieniędzy i Kryptowalut.

Wnioskodawca nabywa Kryptowaluty głównie w drodze ich „wykopywania”, a w przyszłości ma zamiar nabywać Kryptowaluty za pośrednictwem giełd przeznaczonych do obrotu Kryptowalutami, takich jak: Bitbay, Bitmarket, Bittrex. W celu „wykopywania” Kryptowalut Wnioskodawca nabył sprzęt komputerowy o dużej mocy obliczeniowej. Wnioskodawca posiada fakturę VAT potwierdzającą zakup tego sprzętu.

Wnioskodawca zarejestrował się na wirtualnej giełdzie w celu obrotu jednostkami Kryptowalut. Aby móc dokonywać transakcji za pośrednictwem wirtualnej giełdy, Wnioskodawca musi dokonać przelewu elektronicznego własnych środków pieniężnych na rachunek bankowy będący własnością firmy zarządzającej serwisem internetowym, bądź musi dokonać przelewu elektronicznego własnych Kryptowalut, które nabył w wyniku ich „wykopania”. Wpłacone środki pieniężne zostają przypisane do konta Wnioskodawcy oraz pozostają w Jego wyłącznej dyspozycji. Firma zarządzająca serwisem internetowym nie ma możliwości rozporządzania wartościami zgromadzonymi przez Wnioskodawcę (tj. w formie Kryptowaluty, waluty tradycyjnej). Wnioskodawca jest w posiadaniu prawa do oznaczonej liczby jednostek walut kryptograficznych (Etherum, Litecoin, Bitcoin, Monero, Dogcoin, itp.) w wyniku ich „wykopania”. Wnioskodawca planuje je pomiędzy sobą wymieniać, a finalnie sprzedać. Płatności za transakcje pobierane są automatycznie przez system informatyczny firmy zarządzającej serwisem internetowym, a na koncie Wnioskodawcy uwidaczniana jest zmiana w stanie posiadania na przypisanych do konta Wnioskodawcy rachunkach.

Wnioskodawca zamierza prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu Kryptowalutami (Etherum, Litecoin, Bitcoin, Monero, Dogcoin, itp.). Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością zamierza ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zakup i sprzedaż Kryptowalut ma odbywać się za pośrednictwem giełdy internetowej. Wnioskodawca jest w posiadaniu prawa do oznaczonej liczby jednostek walut kryptograficznych (Etherum, Litecoin, itp.) w wyniku ich „wykopania”. Planuje je pomiędzy sobą wymieniać, a finalnie sprzedać. Płatności za transakcje pobierane są automatycznie przez system informatyczny firmy zarządzającej serwisem internetowym, a na koncie Wnioskodawcy uwidaczniana jest zmiana w stanie posiadania na przypisanych do konta Wnioskodawcy rachunkach.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych, według skali podatkowej stawką 18% i 32%. Do celów podatkowych prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu Kryptowalutami prowadzona jest od kwietnia 20l7 r. Prowadzona jest we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, a także stały, profesjonalny i uporządkowany, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obrotu Kryptowalutą Wnioskodawca dokonuje w celu osiągnięcia dochodu. Nabycie, zbycie i kopanie Kryptowalut następuje systematycznie każdego miesiąca bieżącego roku i Wnioskodawca planuje takie same działania w latach następnych. Celem wymiany jednej Kryptowaluty na drugą jest próba pomnażania wartości posiadanego finalnie Bitcoina. Nie wszystkie Kryptowaluty można wymienić na walutę tradycyjną, ale wszystkie Kryptowaluty można wymienić na Bitcoina. Im więcej Wnioskodawca będzie posiadał Bitcoina, tym większy osiągnie finalnie zysk w złotych polskich.

Wnioskodawca posiada następujące Kryptowaluty:

 • ETH 21,65314;
 • CVCOIN 1 191,7166;
 • LSK 1 142,49933;
 • BCC 0,00555;
 • XLC 277,81304.

Pozyskanie wyżej wymienionych Kryptowalut odbyło się w następujący sposób:

 • Kryptowaluty wykopane: 16,93154594 ETH w okresie od 28 kwietnia do 30 września 2017 r.;
 • Kryptowaluty zakupione:
  • 377,35849057 LSK za kwotę 8 000 zł, w dniu 14 września 2017 r.,
  • 8,81057269 ETH za kwotę 10 000 zł, w dniu 11 września 2017 r.,
  • 769,2307692 LSK za kwotę 20 000 zł, w dniu 11 września 2017 r.,
  • 2,46913581 ETH za kwotę 2 000 zł, w dniu 19 lipca 2017 r.;
 • Kryptowaluty wymienione:
  • 11191,7166 CVCOIN o wartości 3,00252 ETH,
  • 277,81304 XLC o wartości 0,11726 ETH;
 • Kryptowaluty otrzymane w wyniku podzielenia bloku obliczeniowego BTC na dwie waluty:
  • 0,00555 BCC - wartość tej waluty zostanie poznana w dniu jej sprzedaży.

W związku z „kopaniem” Kryptowalut zostały poniesione następujące koszty:

 1. karty graficzne .... 256bit - wartość netto: 14 516,26 zł, brutto: 17 855,00 zł;
 2. obudowa na 6 kart graficznych USB - wartość netto: 710,57 zł, brutto 874,00 zł;
 3. dysk twardy 128GB 2,5"SSD - wartość netto: 152,03 zł, brutto: 187,00 zł;
 4. SSD ..... l00GB - wartość netto: 157,72 zł, brutto: 194,00 zł;
 5. procesor A6 3.5 Ghz - wartość netto: 630,89 zł, brutto: 775,99 zł;
 6. karty graficzne ...... - wartość: 1 860,17 euro, tj. 7 875,00 zł.

Mechanizm obrotu walutą elektroniczną jest następujący: Wnioskodawca po założeniu konta na Giełdzie ... i wpłaceniu swoich środków pieniężnych z konta bankowego na konto Giełdy ..., dokonuje zakupu Kryptowalut (Bitcoin, Ktherum, Lisk, Litecoin) od anonimowych użytkowników giełdy. Na koncie Wnioskodawcy na giełdzie ..... pomniejsza się saldo złotych polskich, a zwiększa się odpowiednio saldo Kryptowalut. Wnioskodawca może dowolnie dysponować środkami zgromadzonymi na swoim koncie, może je wymienić lub sprzedać i ponownie zamienić na inną walutę. Jeśli kurs „nabytej” Kryptowaluty jest odpowiednio wysoki Wnioskodawca ją sprzedaje i zamienia na złotówki osiągając zysk. Może się też zdarzyć, że kurs jest niższy niż przy zakupie, wówczas przy sprzedaży Wnioskodawca ponosi stratę. Kryptowaluty „wykopane” przelewane są na to samo konto Wnioskodawcy, na którym znajdują się Kryptowaluty „nabyte” i razem stanowią bazę do tego, aby dokonywać transakcji ich sprzedaży oraz wymiany. W każdej chwili Wnioskodawca może przelać walutę PLN na swoje konto bankowe, bądź też ponownie zakupić kolejne Kryptowaluty.

Wyżej wymienione transakcje udokumentowane są zestawieniem, które jest dostępne na rachunku na giełdzie .... Na zestawieniu wyszczególnione są wszystkie transakcje wpłat wypłat, zakupu i sprzedaży, ich daty, ilość oraz wartość. Na podstawie tego zestawienia Wnioskodawca sporządza dowód wewnętrzny, który podlega wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w dniu dokonania transakcji. W kolumnie Nr 10 zostają wpisane transakcje zakupu Kryptowaluty w kwocie jaka została wydana na jej zakup w kolumnie Nr 7 transakcje sprzedaży Kryptowaluty w kwocie jaka została otrzymana w wyniku sprzedaży Kryptowaluty, w kolumnie Nr 13 pobrane przez giełdę ... prowizje. Na koniec roku Wnioskodawca zamierza sporządzić remanent posiadanej Kryptowaluty i odpowiednio skorygować koszty uzyskania przychodu.

W związku z zakupem, sprzedażą i wymianą Kryptowaluty ponoszone są koszty prowizji jakie pobiera giełda .... Opłaty pobierane są w postaci prowizji procentowej w wysokości 0,38% od każdej transakcji zakupu i sprzedaży. Giełda ..., na której obecnie Wnioskodawca dokonuje operacji zakupu, sprzedaży oraz wymiany Kryptowaluty posiada siedzibę w Polsce. Giełda ..., na której Wnioskodawca planuje dokonywać identycznych transakcji, posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

W ocenie Wnioskodawcy nabywane oraz wykopane Kryptowaluty, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, stanowić będą towar handlowy w prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (w tym pytanie Nr 2 ostatecznie sformułowano w uzupełnieniu wniosku):
 1. Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w związku z transakcjami handlu Kryptowalutami, tj. w momencie wymiany waluty tradycyjnej (pln, usd, euro) na Kryptowalutę (bitcoin, etherum, itp.), czy w momencie wpłaty waluty tradycyjnej na rachunek giełdy?
 2. Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w związku z transakcjami handlu Kryptowalutami „wykopanymi” oraz „nabytymi”, tj. w momencie wymiany Kryptowaluty (bitcoin, etherum, itp.) na waluty tradycyjną (pln, usd, euro), czy w momencie wypłaty waluty tradycyjnej na rachunek bankowy Wnioskodawcy?
 3. Czy na ostatni dzień roku obrotowego należy sporządzić remanent niesprzedanych „wykopanych” oraz nabytych Kryptowalut i wycenić je według ceny nabycia z dnia zakupu?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3, natomiast w zakresie pozostałych pytań wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, Kryptowaluty Wnioskodawcy przeznaczone są do dalszej odsprzedaży, zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, według Wnioskodawcy traktowane są jako towar handlowy.

Zgodnie z § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów, na koniec roku obrotowego należy sporządzić spis z natury i wycenić go według ceny nabycia z dnia zakupu. Na sporządzonym remanencie powinny zostać wykazane osobno kryptowaluty „wykopane” przez Wnioskodawcę o zerowej cenie nabycia oraz osobno kryptowaluty nabyte od i innych użytkowników giełdy w cenie nabycia z dnia zakupu.

Tak sporządzony remanent powinien zostać uwzględniony w ustaleniu podstawy opodatkowania. Tak określone przychody, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem różnic remanentowych będą składać się na dochód podatkowy uzyskany z tej działalności, opodatkowany na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Zgodnie bowiem z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika obowiązek prowadzenia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. W księgach tych podatnik obowiązany jest ewidencjonować przychody i koszty mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokość należnego podatku.

W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Tym samym w remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest ująć wartość towarów handlowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wyżej wskazanych pojęć. Ich wyjaśnienie można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728).

Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, przez towary należy rozumieć towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

 • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi (§ 3 pkt 1 lit. b)),
 • materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (§ 3 pkt 1 lit. c)),
 • wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane (§ 3 pkt 1 lit. d) ww. rozporządzenia).

Zatem, gdy przedmiotem działalności jest handel Kryptowalutą, podatnik stosuje takie zasady ich ujmowania jakie obowiązują w przypadku towarów handlowych.

Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa natomiast § 27 ww. rozporządzenia, w świetle którego podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Zgodnie z § 27 ust. 1a ww. rozporządzenia, obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Towary handlowe objęte spisem z natury podatnik jest obowiązany wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (§ 29 ww. rozporządzenia).

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że podatnik powinien ująć towary handlowe w remanencie początkowym, a w remanencie końcowym towary handlowe nie sprzedane na koniec roku podatkowego i wartość tych remanentów wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przy czym, w myśl § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Szczegółowe zasady dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zostały zawarte w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, stanowiącym objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jak wynika z treści ww. załącznika, kolumna Nr 7 służy do ujmowania przychodu w wartości sprzedanych towarów i usług, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Natomiast kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami użytkowymi oraz w zakresie handlu Kryptowalutami. Działalność w zakresie obrotu Kryptowalutami prowadzona jest od kwietnia 20l7 r. we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie, zbycie i kopanie Kryptowalut następuje systematycznie każdego miesiąca bieżącego roku i Wnioskodawca planuje takie same działania w latach następnych, a zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością zamierza ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wnioskodawca nabywa Kryptowaluty głównie w drodze ich „wykopywania”, ale w przyszłości ma zamiar nabywać Kryptowaluty za pośrednictwem giełd internetowych przeznaczonych do obrotu Kryptowalutami takich jak: Bitbay, Bitmarket, Bittrex, zlokalizowanych w kraju, jak również za granicą. Ze względu na specyfikę działalności ww. giełd nabycie lub zbycie Kryptowaluty na giełdach będzie odbywało się na rzecz anonimowych nabywców. Wnioskodawca po założeniu konta na giełdzie Bitbay i wpłaceniu swoich środków pieniężnych z konta bankowego na konto giełdy Bitbay, dokonuje zakupu Kryptowalut (Bitcoin, Ktherum, Litecoin, Lisk, Monero, Dogcoin,) od anonimowych użytkowników giełdy. Na koncie Wnioskodawcy na giełdzie ... pomniejsza się saldo złotych polskich, a zwiększa się odpowiednio saldo Kryptowalut. Wnioskodawca może dowolnie dysponować środkami zgromadzonymi na swoim koncie, może je wymienić lub sprzedać i ponownie zamienić na inną walutę. Jeśli kurs „nabytej” Kryptowaluty jest odpowiednio wysoki Wnioskodawca ją sprzedaje i zamienia na złotówki osiągając zysk. Jeżeli kurs jest niższy niż przy zakupie, wówczas przy sprzedaży Wnioskodawca ponosi stratę. Kryptowaluty „wykopane” przelewane są na to samo konto Wnioskodawcy, na którym znajdują się Kryptowaluty „nabyte” i razem stanowią bazę do tego, aby dokonywać transakcji ich sprzedaży oraz wymiany. W każdej chwili Wnioskodawca może przelać walutę PLN na swoje konto bankowe, bądź też ponownie zakupić kolejne Kryptowaluty. Transakcje handlu Kryptowalutami udokumentowane są zestawieniem, które jest dostępne na rachunku na giełdzie .... Na zestawieniu wyszczególnione są wszystkie transakcje wpłat i wypłat, zakupu i sprzedaży, ich daty, ilość oraz wartość. Na podstawie tego zestawienia Wnioskodawca sporządza dowód wewnętrzny, który podlega wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w dniu dokonania transakcji. W kolumnie Nr 10 zostają wpisane transakcje zakupu Kryptowaluty w kwocie jaka została wydana na zakup Kryptowaluty, w kolumnie Nr 7 transakcje sprzedaży Kryptowaluty w kwocie jaka została otrzymana w wyniku sprzedaży Kryptowaluty, w kolumnie Nr 13 pobrane przez giełdę ...prowizje. Wnioskodawca nabywane oraz wykopane Kryptowaluty, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, uznaje jako towar handlowy w prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na koniec roku Wnioskodawca zamierza sporządzić remanent posiadanej Kryptowaluty i odpowiednio skorygować koszty uzyskania przychodu.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli w istocie – jak wskazano we wniosku – „wykopane” oraz nabyte Kryptowaluty stanowią towar handlowy w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz wpisania do księgi, przychodów i rozchodów spisu z natury posiadanych Kryptowalut, zgodnie z zasadami określonymi w § 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. „Wykopane” oraz nabyte Kryptowaluty objęte spisem z natury Wnioskodawca jest obowiązany wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia, w myśl § 29 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego należało uznać prawidłowe.

Końcowo zaznaczyć należy, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze zdarzeniem, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Wskazać ponadto należy, że interpretacja podatkowa to odpowiedź na konkretne pytanie dotyczące podatków, dlatego wywołuje ona wyłącznie skutki w sferze podatkowej, a nie żadnej innej. Zgodnie z przepisami organ podatkowy jest przy tym związany treścią wniosku; nie ma uprawnień ani nawet możliwości badania prawdziwości faktów czy stwierdzeń, podawanych przez Wnioskodawcę. Formułując odpowiedź organ podatkowy polega więc wyłącznie na tym, co pisał podatnik we wniosku i nie sprawdza legalnych aspektów działalności Wnioskodawcy. Uzyskanie interpretacji podatkowej nie rozstrzyga więc o legalności danej działalności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.