Spis z natury | Interpretacje podatkowe

Spis z natury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spis z natury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak konieczności sporządzenia remanentu.
Fragment:
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Według art. 14 ust. 8 ustawy, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2. W myśl art. 96 ust. 10 ustawy, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi wyłącznie gospodarstwo rolne.
2018
15
lut

Istota:
Obowiązek sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego w związku z transakcjami handlu Kryptowalutami .
Fragment:
Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa natomiast § 27 ww. rozporządzenia, w świetle którego podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „ spisem z natury ”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Zgodnie z § 27 ust. 1a ww. rozporządzenia, obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Towary handlowe objęte spisem z natury podatnik jest obowiązany wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (§ 29 ww. rozporządzenia).
2017
14
gru

Istota:
Brak obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”: Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz brzmienie cytowanych wyżej przepisów, w szczególności art. 551 § 5 i art. 584 2 Kodeks spółek handlowych, uznać należy, że w istocie nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
2017
16
maj

Istota:
Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportów zorganizowanych części przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?
Fragment:
Zatem słusznie zakłada Ona, iż nie jest zobowiązana do sporządzenia spisu z natury „ w sposób przewidziany dla likwidacji działalności gospodarczej ”. Jednakże wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek jawnych nie zwalnia Wnioskodawczyni z obowiązku sporządzenia na dzień wniesienia, zgodnie z cyt. przepisem § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Przepis ten stanowi bowiem o obowiązku sporządzenia spisu z natury m. in. na dzień zmiany proporcji udziałów wspólników. A z taką sytuacją w ocenie organu podatkowego mamy do czynienia. Spis z natury sporządzony winien być osobno dla każdej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Suma tych dwóch wyników spisów z natury będzie równocześnie remanentem końcowym dla indywidualnej działalności gospodarczej, której zespoły składników wniesione zostaną do spółek jawnych. Natomiast każdy z tych spisów z natury, właściwy dla wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie elementem remanentu początkowego dla spółki jawnej, do której został wniesiony aportem.
2017
10
maj

Istota:
Obowiązek sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ustawy o VAT w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz sposób jego opodatkowania.
Fragment:
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Według art. 14 ust. 8 ustawy, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2. Z opisu sprawy wynika, że w sprawie sądowej o podział majątku wspólnego budynek przedszkola stanowiący wspólność małżeńską zostanie przyznany byłej żonie Wnioskodawcy. Cała inwestycja, tj. budowa budynku przedszkola była realizowana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy z zamiarem wydzierżawiania tego budynku byłej żonie. Dzierżawa budynku przedszkola stanowi jedyną formę aktywności gospodarczej Wnioskodawcy.
2017
10
maj

Istota:
Przedmiotowy samochód Wnioskodawczyni w ewidencji środków trwałych nowej firmy winna ująć w wysokości wartości początkowej określonej we wcześniej prowadzonej działalności z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych i metody amortyzacji. Reasumując stwierdzić należy, że na dzień likwidacji działalności, zgodnie z powołanym art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni obowiązana jest sporządzić wykaz składników majątku. Na dzień likwidacji działalności winna także sporządzić spis z natury o którym mowa w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.), podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „ spisem z natury ”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania (por. § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia). Odnosząc się do możliwości wykorzystywania (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy na dzień aportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki jawnej istnieje konieczność sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, na zasadach określonych w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje na ten dzień obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z uwzględnieniem różnic remanentowych?
Fragment:
Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. Nr 2014, poz. 1037 ze zm.), w świetle którego, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „ spisem z natury ”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, m.in. w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami instalacyjnymi. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Aktualnie zawiązuje spółkę jawną z udziałem dwóch synów, do której zamierza wnieść aportem przedsiębiorstwo, które prowadzi jako samodzielny przedsiębiorca. Mając powyższe (...)
2017
1
lut

Istota:
W zakresie braku wykazania budynku w spisie z natury i zapłaty podatku należnego
Fragment:
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą od roku 2006. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybudowała i przyjęła do użytkowania w roku 2009 jako środek trwały budynek. Od nakładów związanych z budową został odliczony podatek VAT naliczony. Od momentu przyjęcia budynku do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcia jego użytkowania podlega on amortyzacji zgodnie z przepisami PDOF. Budynek w ramach prowadzonej działalności jest przedmiotem najmu dla innego podmiotu gospodarczego. W przyszłości Wnioskodawczyni ma zamiar zlikwidować działalność gospodarczą i dokonywać wynajmu budynku (wybudowanego w ramach tej działalności) jako osoba prywatna kontynując opodatkowanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie zasad sporządzania spisu z natury w związku z kontynuacją działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio przez zmarłego męża Wnioskodawczyni
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy kontynuując działalność gospodarczą na własny rachunek - taką samą jaką prowadził zmarły mąż Wnioskodawczyni – może ona ująć w swojej działalności spis z natury sporządzony na dzień śmierci małżonka jako spis z natury (remanent początkowy) w swojej działalności gospodarczej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 roku (Dz.U. Nr 152, poz. 1475, winno być: t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.), podatnik jest zobowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów zwanego dalej spisem z natury na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Zmarły mąż Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sporządzał spisy z natury w przewidzianych prawem terminach, w tym ostatni na dzień 31 grudnia 2015 r. jako remanent końcowy będący jednocześnie remanentem początkowym na dzień 1 stycznia 2016 r.
2016
3
gru

Istota:
Czy dla prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wystarczające będzie, aby spis z natury materiałów bezpośrednich oraz niesprzedanych wyrobów gotowych i produkcji w toku był sporządzany jednokrotnie na ostatni dzień roku podatkowego?
Fragment:
W celu obliczenia zaliczek na podatek dochodowy dokonuje spisu z natury materiałów bezpośrednich, niesprzedanych wyrobów gotowych i produkcji w toku na ostatni dzień każdego miesiąca. Ustalona wartość spisu stanowi podstawę korekty kosztów uzyskania przychodów za dany okres obrachunkowy (miesiąc kalendarzowy). Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku wyjaśnił, iż art. 17 ust. pkt 4 ustawy o rachunkowości dopuszcza uproszczenie w zakresie ewidencji zapasów zezwalające na odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów (tzw. koszty bezpośrednie) na dzień ich zakupu z jednoczesnym ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. W związku z tym, Wnioskodawca zamierza od kolejnego roku podatkowego wybrać opisaną metodę i sporządzać spis z natury na koniec roku podatkowego. Wnioskodawca zaznaczył, iż prowadzone księgi rachunkowe pozwalają na prawidłowe ustalenie dochodu (straty) oraz podstawy opodatkowania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dla prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wystarczające będzie, aby spis z natury materiałów bezpośrednich oraz niesprzedanych wyrobów gotowych i produkcji w toku był sporządzany jednokrotnie na ostatni dzień roku podatkowego? Zdaniem Wnioskodawcy: Ustawa o rachunkowości dopuszcza stosowanie różnorakich uproszczeń o ile nie wpływają one na rzetelną i jasno przedstawianą sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki gospodarczej.
2016
28
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.