Spis z natury | Interpretacje podatkowe

Spis z natury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spis z natury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na dzień aportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki jawnej istnieje konieczność sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, na zasadach określonych w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje na ten dzień obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z uwzględnieniem różnic remanentowych?
Fragment:
Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. Nr 2014, poz. 1037 ze zm.), w świetle którego, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „ spisem z natury ”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, m.in. w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami instalacyjnymi. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Aktualnie zawiązuje spółkę jawną z udziałem dwóch synów, do której zamierza wnieść aportem przedsiębiorstwo, które prowadzi jako samodzielny przedsiębiorca. Mając powyższe (...)
2017
1
lut

Istota:
W zakresie braku wykazania budynku w spisie z natury i zapłaty podatku należnego
Fragment:
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą od roku 2006. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybudowała i przyjęła do użytkowania w roku 2009 jako środek trwały budynek. Od nakładów związanych z budową został odliczony podatek VAT naliczony. Od momentu przyjęcia budynku do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcia jego użytkowania podlega on amortyzacji zgodnie z przepisami PDOF. Budynek w ramach prowadzonej działalności jest przedmiotem najmu dla innego podmiotu gospodarczego. W przyszłości Wnioskodawczyni ma zamiar zlikwidować działalność gospodarczą i dokonywać wynajmu budynku (wybudowanego w ramach tej działalności) jako osoba prywatna kontynując opodatkowanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie zasad sporządzania spisu z natury w związku z kontynuacją działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio przez zmarłego męża Wnioskodawczyni
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy kontynuując działalność gospodarczą na własny rachunek - taką samą jaką prowadził zmarły mąż Wnioskodawczyni – może ona ująć w swojej działalności spis z natury sporządzony na dzień śmierci małżonka jako spis z natury (remanent początkowy) w swojej działalności gospodarczej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 roku (Dz.U. Nr 152, poz. 1475, winno być: t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.), podatnik jest zobowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów zwanego dalej spisem z natury na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Zmarły mąż Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sporządzał spisy z natury w przewidzianych prawem terminach, w tym ostatni na dzień 31 grudnia 2015 r. jako remanent końcowy będący jednocześnie remanentem początkowym na dzień 1 stycznia 2016 r.
2016
3
gru

Istota:
Czy dla prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wystarczające będzie, aby spis z natury materiałów bezpośrednich oraz niesprzedanych wyrobów gotowych i produkcji w toku był sporządzany jednokrotnie na ostatni dzień roku podatkowego?
Fragment:
W celu obliczenia zaliczek na podatek dochodowy dokonuje spisu z natury materiałów bezpośrednich, niesprzedanych wyrobów gotowych i produkcji w toku na ostatni dzień każdego miesiąca. Ustalona wartość spisu stanowi podstawę korekty kosztów uzyskania przychodów za dany okres obrachunkowy (miesiąc kalendarzowy). Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku wyjaśnił, iż art. 17 ust. pkt 4 ustawy o rachunkowości dopuszcza uproszczenie w zakresie ewidencji zapasów zezwalające na odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów (tzw. koszty bezpośrednie) na dzień ich zakupu z jednoczesnym ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. W związku z tym, Wnioskodawca zamierza od kolejnego roku podatkowego wybrać opisaną metodę i sporządzać spis z natury na koniec roku podatkowego. Wnioskodawca zaznaczył, iż prowadzone księgi rachunkowe pozwalają na prawidłowe ustalenie dochodu (straty) oraz podstawy opodatkowania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dla prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wystarczające będzie, aby spis z natury materiałów bezpośrednich oraz niesprzedanych wyrobów gotowych i produkcji w toku był sporządzany jednokrotnie na ostatni dzień roku podatkowego? Zdaniem Wnioskodawcy: Ustawa o rachunkowości dopuszcza stosowanie różnorakich uproszczeń o ile nie wpływają one na rzetelną i jasno przedstawianą sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Ponieważ przy nabyciu lokalu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT i w spisie z natury Wnioskodawca wykaże lokal ze zwolnieniem od podatku, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku odliczonego na podstawie art. 91 ustawy.
Fragment:
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 5). Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 6). Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury (art. 14 ust. 7). Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2 (art. 14 ust. 8) Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy, którzy zaprzestają wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy lub likwidują działalność gospodarczą powinni sporządzić spis z natury i wykazać w nim wszystkie towary, w stosunku do których przysługiwało im prawo do obniżenia podatku VAT.
2016
8
lip

Istota:
Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego.
Fragment:
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W myśl art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Stosownie do art. 14 ust. 8 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 25 sierpnia 2011 r. podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10. Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 10 obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. W tym miejscu należy podkreślić, że opodatkowaniu podlegają wszystkie towary, a zatem m.in.
2016
12
maj

Istota:
Braku obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
Fragment:
Ustęp 5 tego artykułu stanowi, że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z powyższych regulacji wynika, że po zaprzestaniu działalności opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, jeżeli w stosunku do nich podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 14 ust. 5 ustawy w powiązaniu z ust. 1 tego artykułu, wprost określa, jakie podmioty są zobligowane do opodatkowania majątku pozostałego po zakończeniu działalności gospodarczej i objęcia go spisem z natury. Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
2016
2
lut

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji jest Pan zobowiązany na dzień likwidacji działalności sporządzić remanent likwidacyjny na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o VAT oraz odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek należny?
Fragment:
Natomiast ww. podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jak wskazano we wniosku, na dzień likwidacji działalności – wykreślenia działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej – zostały Panu wyposażenie, środki trwałe oraz towary handlowe. Zatem, w świetle powołanych przepisów prawa podatkowego, należy stwierdzić, że jeżeli przy nabyciu ww. towarów przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony przy nabyciu tych towarów, ciążył na Panu obowiązek sporządzenia spisu z natury. Mając na uwadze ww. przepisy oraz dokonaną analizę stwierdzić należy, że był Pan zobowiązany do sporządzenia spisu z natury na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców działalności gospodarczej i zapłaty podatku VAT, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy przekazanie wspólnikom Spółki w związku z likwidacją któregokolwiek z obiektów składających się na Nieruchomość będzie rodzić obowiązek opodatkowania czynności podatkiem VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz obowiązku ujęcia w spisie z natury i opodatkowania nakładów poniesionych na obiekty składające się na Nieruchomość, i określenia, czy zaistnieje konieczność dokonania korekty VAT odliczonego przy poniesieniu nakładów.
Fragment:
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (ust. 5). Jak wynika z powyższego, w przypadku likwidacji spółki osobowej, podatnik ma obowiązek ująć w spisie z natury towary, które nie zostały odsprzedane i w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ujawnieniu w spisie z natury podlegają towary stanowiące składnik majątku likwidowanej spółki. Przyjmuje się przy tym, że obowiązek ujęcia w spisie z natury (i tym samym opodatkowania VAT) dotyczy nie tylko towarów stanowiących towary handlowe, lecz również środków trwałych likwidowanej spółki. Odnosząc powyższe do sytuacji Spółki, rozwiązanie kwestii ujęcia obiektów składających się na Nieruchomość w spisie z natury i ich opodatkowania podatkiem VAT w związku z likwidacją Spółki powinno być dokonane w dwóch aspektach: konieczność ujęcia w spisie z natury i opodatkowania VAT obiektów składających się na Nieruchomość, których nabycie nie podlegało opodatkowaniu VAT (biurowiec, stróżówka, warsztat), konieczność ujęcia w spisie z natury i opodatkowania VAT obiektów składających się na Nieruchomość, których nabycie/wytworzenie podlegało opodatkowaniu VAT i od których dokonano odliczenia podatku naliczonego (hala magazynowa, plac utwardzony).
2015
6
gru

Istota:
Czy należy oddać odliczony VAT za materiały budowlane, które posłużyły do budowy warsztatu użytkowanego od sierpnia 2014 r.?
Fragment:
Natomiast stosownie do postanowień ust. 5 tegoż artykułu, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z ust. 6 tego artykułu wynika, że obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W myśl art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Jak stanowi ust. 9 ww. artykułu, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem.
2015
23
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.