Spis z natury | Interpretacje podatkowe

Spis z natury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spis z natury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ponieważ przy nabyciu lokalu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT i w spisie z natury Wnioskodawca wykaże lokal ze zwolnieniem od podatku, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku odliczonego na podstawie art. 91 ustawy.
Fragment:
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 5). Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 6). Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury (art. 14 ust. 7). Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2 (art. 14 ust. 8) Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy, którzy zaprzestają wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy lub likwidują działalność gospodarczą powinni sporządzić spis z natury i wykazać w nim wszystkie towary, w stosunku do których przysługiwało im prawo do obniżenia podatku VAT.
2016
8
lip

Istota:
Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego.
Fragment:
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W myśl art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Stosownie do art. 14 ust. 8 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 25 sierpnia 2011 r. podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10. Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 10 obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. W tym miejscu należy podkreślić, że opodatkowaniu podlegają wszystkie towary, a zatem m.in.
2016
12
maj

Istota:
Braku obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
Fragment:
Ustęp 5 tego artykułu stanowi, że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z powyższych regulacji wynika, że po zaprzestaniu działalności opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, jeżeli w stosunku do nich podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 14 ust. 5 ustawy w powiązaniu z ust. 1 tego artykułu, wprost określa, jakie podmioty są zobligowane do opodatkowania majątku pozostałego po zakończeniu działalności gospodarczej i objęcia go spisem z natury. Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
2016
2
lut

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji jest Pan zobowiązany na dzień likwidacji działalności sporządzić remanent likwidacyjny na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o VAT oraz odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek należny?
Fragment:
Natomiast ww. podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jak wskazano we wniosku, na dzień likwidacji działalności – wykreślenia działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej – zostały Panu wyposażenie, środki trwałe oraz towary handlowe. Zatem, w świetle powołanych przepisów prawa podatkowego, należy stwierdzić, że jeżeli przy nabyciu ww. towarów przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony przy nabyciu tych towarów, ciążył na Panu obowiązek sporządzenia spisu z natury. Mając na uwadze ww. przepisy oraz dokonaną analizę stwierdzić należy, że był Pan zobowiązany do sporządzenia spisu z natury na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców działalności gospodarczej i zapłaty podatku VAT, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy przekazanie wspólnikom Spółki w związku z likwidacją któregokolwiek z obiektów składających się na Nieruchomość będzie rodzić obowiązek opodatkowania czynności podatkiem VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz obowiązku ujęcia w spisie z natury i opodatkowania nakładów poniesionych na obiekty składające się na Nieruchomość, i określenia, czy zaistnieje konieczność dokonania korekty VAT odliczonego przy poniesieniu nakładów.
Fragment:
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (ust. 5). Jak wynika z powyższego, w przypadku likwidacji spółki osobowej, podatnik ma obowiązek ująć w spisie z natury towary, które nie zostały odsprzedane i w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ujawnieniu w spisie z natury podlegają towary stanowiące składnik majątku likwidowanej spółki. Przyjmuje się przy tym, że obowiązek ujęcia w spisie z natury (i tym samym opodatkowania VAT) dotyczy nie tylko towarów stanowiących towary handlowe, lecz również środków trwałych likwidowanej spółki. Odnosząc powyższe do sytuacji Spółki, rozwiązanie kwestii ujęcia obiektów składających się na Nieruchomość w spisie z natury i ich opodatkowania podatkiem VAT w związku z likwidacją Spółki powinno być dokonane w dwóch aspektach: konieczność ujęcia w spisie z natury i opodatkowania VAT obiektów składających się na Nieruchomość, których nabycie nie podlegało opodatkowaniu VAT (biurowiec, stróżówka, warsztat), konieczność ujęcia w spisie z natury i opodatkowania VAT obiektów składających się na Nieruchomość, których nabycie/wytworzenie podlegało opodatkowaniu VAT i od których dokonano odliczenia podatku naliczonego (hala magazynowa, plac utwardzony).
2015
6
gru

Istota:
Czy należy oddać odliczony VAT za materiały budowlane, które posłużyły do budowy warsztatu użytkowanego od sierpnia 2014 r.?
Fragment:
Natomiast stosownie do postanowień ust. 5 tegoż artykułu, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z ust. 6 tego artykułu wynika, że obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W myśl art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Jak stanowi ust. 9 ww. artykułu, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem.
2015
23
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Nie zajdą zatem przesłanki z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o VAT, a tym samym brak będzie jakichkolwiek podstaw do sporządzania spisu z natury. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma podstaw do sporządzania, na dzień przekształcenia, spisu z natury oraz naliczania podatku należnego od towarów własnej produkcji oraz nabytych przed przekształceniem, ale znajdujących się w dniu przekształcenia w posiadaniu przedsiębiorcy przekształcanego, w oparciu o treść art. 14 ustawy VAT. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych w tym m.in. w: Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 czerwca 2013 r. (IPPP2/443 -287/13-2/DG), w której organ podatkowy stwierdził, iż: „ W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego, mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, nie zachodzą więc przesłanki z art. 14 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawca nie będzie obowiązany do złożenia do Urzędu Skarbowego spisu z natury na dzień przekształcenia oraz naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od towarów, wyposażenia, środków trwałych nabytych przez Zainteresowanego przed dokonaniem przekształcenia, w stosunku do których przysługiwało (...)
2015
4
paź

Istota:
Czy sporządzanie w przedsiębiorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych właściciela przedsiębiorstwa?
Fragment:
Zgodnie zaś z ustawą o rachunkowości wystarczające jest sporządzanie spisu z natury nie później niż na dzień bilansowy. Wnioskodawca jest zdania, że spis z natury sporządzany raz w roku na dzień 31 grudnia pozwala ustalić dochód w sposób określony w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ zgodnie z art. 22 ust. 5, 5a i 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów musza być bezpośrednio związane z przychodami osiągniętymi w danym roku podatkowym, to sporządzana raz w roku (na 31 grudnia) w oparciu o spis z natury korekta kosztów pozwala na wyłączenie kosztów niezwiązanych z przychodami danego roku podatkowego. Ponadto analogicznie stanowisko jak wyżej prezentowane, zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej: z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. ILPB1/415-205/07-2/IM , z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. ILPB1/415-819/08-2/IM , z dnia 15 kwietnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-63/13-2/TW , z dnia 24 grudnia 2012 r., sygn. ILPB1/415-942/12-2/AA . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2015
5
sie

Istota:
Wnioskodawca, na dzień tej likwidacji działalności gospodarczej, zobowiązany był sporządzić spis z natury towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego należało załączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Według art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania - w myśl art. 14 ust. 8 ww. ustawy - jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2. W myśl art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Ponadto zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
2015
18
cze

Istota:
Skutki podatkowe związane z przekształceniem przedsiebiorstwa wnioskodawcy w jednoosobowa spółke z o.o.;
Fragment:
Nie zajdą zatem przesłanki z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o VAT, a tym samym brak będzie jakichkolwiek podstaw do sporządzania spisu z natury. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma podstaw do sporządzania, na dzień przekształcenia, spisu z natury oraz naliczania podatku należnego od towarów własnej produkcji oraz nabytych przed przekształceniem, ale znajdujących się w dniu przekształcenia w posiadaniu przedsiębiorcy przekształcanego, w oparciu o treść art. 14 ustawy VAT. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych w tym m.in. w: Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 czerwca 2013 r. (IPPP2/443-287/13- 2/DG), w której organ podatkowy stwierdził, iż: „ W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego, mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, nie zachodzą więc przesłanki z art. 14 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawca nie będzie obowiązany do złożenia do Urzędu Skarbowego spisu z natury na dzień przekształcenia oraz naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od towarów, wyposażenia, środków trwałych nabytych przez Zainteresowanego przed dokonaniem przekształcenia, w stosunku do których przysługiwało (...)
2015
31
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.