Spis z natury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spis z natury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
paź

Istota:

Dokonując czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie najmu lokalu użytkowego, w przypadku rezygnacji ze statusu podatnika VAT czynnego oraz wyboru zwolnienia podmiotowego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i ujmowania w nim lokalu użytkowego, w związku z tym art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania.

Fragment:

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W myśl art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2. Z kolei stosownie do art. 96 ust. 1 o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl art. 96 ust. 5 ww. ustawy jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży (...)

2018
19
wrz

Istota:

Brak obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym na dzień przekształcenia spisu z natury oraz brak obowiązku odprowadzenia podatku VAT od towarów objętych spisem z natury. Brak obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę podatku VAT w związku z przeniesieniem do spółki z o.o. towarów i materiałów, wyposażenia, środków trwałych, które zostały nabyte przed przekształceniem.

Fragment:

Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. (art. 14 ust. 5 ustawy). Jak stanowi art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy, dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury. W myśl art. 14 ust. 8 ustawy, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2. Zgodnie z art. 14 ust. 10 ustawy, do rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz brzmienie cytowanych wyżej przepisów, w tym także art. 551 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych, uznać należy, że w analizowanej sprawie w istocie nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności.

2018
14
lip

Istota:

Ewidencjonowanie wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz sporządzenie spisu z natury.

Fragment:

Stosownie do § 27 pkt 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „ spisem z natury ”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. W myśl § 29 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

2018
5
kwi

Istota:

 • brak obowiązku ujęcia w sporządzonym w związku z likwidacją spółki spisie z natury: Nieruchomości, Budynku, Budynku w Budowie, kostki brukowej trwale posadowionej na Nieruchomości,
 • uznanie czy wartość Budynku w Budowie powinna zostać ujęta w spisie z natury towarów na dzień rozwiązania spółki jako osobna pozycja czy też jako składnik wartości Nieruchomości,
 • określenie podstawy opodatkowania dla towarów objętych spisem z natury,
 • Fragment:

  (...) spisie z natury: Nieruchomości, Budynku, Budynku w Budowie, kostki brukowej trwale posadowionej na Nieruchomości, uznania czy wartość Budynku w Budowie powinna zostać ujęta w spisie z natury towarów na dzień rozwiązania spółki jako osobna pozycja czy też jako składnik wartości Nieruchomości, określenia podstawy opodatkowania dla towarów objętych spisem z natury, – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: braku obowiązku ujęcia w sporządzonym w związku z likwidacją spółki spisie z natury: Nieruchomości, Budynku, Budynku w Budowie, kostki brukowej trwale posadowionej na Nieruchomości, uznania czy wartość Budynku w Budowie powinna zostać ujęta w spisie z natury towarów na dzień rozwiązania spółki jako osobna pozycja czy też jako składnik wartości Nieruchomości, określenia podstawy opodatkowania dla towarów objętych spisem z natury, obowiązku skorygowania odliczonego podatku naliczonego, uznania czy wartość nakładów poczynionych na Budynek w Budowie zwiększa wartość Nieruchomości. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 lutego 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytań, własnego stanowiska oraz uzupełninia o brakującą opłatę.

  2018
  28
  lut

  Istota:

  W zakresie uznania przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień ww. przekształcenia

  Fragment:

  Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT). Jak stanowi art. 14 ust. 6 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o VAT, dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury. W myśl art. 14 ust. 8 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2. Zgodnie z art. 14 ust. 10 ustawy o VAT, do rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje się odpowiednio.

  2018
  23
  lut

  Istota:

  Czy na ostatni i na pierwszy dzień danego roku podatkowego należy ująć posiadane kryptowaluty w spisie z natury?

  Fragment:

  Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa natomiast § 27 ww. rozporządzenia, w świetle którego podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „ spisem z natury ”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Zgodnie z § 27 ust. 1a ww. rozporządzenia, obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Towary handlowe objęte spisem z natury podatnik jest obowiązany wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (§ 29 ww. rozporządzenia).

  2018
  15
  lut

  Istota:

  Brak konieczności sporządzenia remanentu.

  Fragment:

  Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Według art. 14 ust. 8 ustawy, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2. W myśl art. 96 ust. 10 ustawy, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi wyłącznie gospodarstwo rolne.

  2017
  14
  gru

  Istota:

  Obowiązek sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego w związku z transakcjami handlu Kryptowalutami .

  Fragment:

  Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa natomiast § 27 ww. rozporządzenia, w świetle którego podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „ spisem z natury ”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Zgodnie z § 27 ust. 1a ww. rozporządzenia, obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Towary handlowe objęte spisem z natury podatnik jest obowiązany wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (§ 29 ww. rozporządzenia).

  2017
  16
  maj

  Istota:

  Brak obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę.

  Fragment:

  Natomiast w myśl art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”: Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz brzmienie cytowanych wyżej przepisów, w szczególności art. 551 § 5 i art. 584 2 Kodeks spółek handlowych, uznać należy, że w istocie nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

  2017
  10
  maj

  Istota:

  Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportów zorganizowanych części przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?

  Fragment:

  Zatem słusznie zakłada Ona, iż nie jest zobowiązana do sporządzenia spisu z natury „ w sposób przewidziany dla likwidacji działalności gospodarczej ”. Jednakże wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek jawnych nie zwalnia Wnioskodawczyni z obowiązku sporządzenia na dzień wniesienia, zgodnie z cyt. przepisem § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Przepis ten stanowi bowiem o obowiązku sporządzenia spisu z natury m. in. na dzień zmiany proporcji udziałów wspólników. A z taką sytuacją w ocenie organu podatkowego mamy do czynienia. Spis z natury sporządzony winien być osobno dla każdej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Suma tych dwóch wyników spisów z natury będzie równocześnie remanentem końcowym dla indywidualnej działalności gospodarczej, której zespoły składników wniesione zostaną do spółek jawnych. Natomiast każdy z tych spisów z natury, właściwy dla wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie elementem remanentu początkowego dla spółki jawnej, do której został wniesiony aportem.