Spis | Interpretacje podatkowe

Spis | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spis. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy nagrody i dodatki spisowe wypłacone pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oddelegowanym do pracy w Biurze Spisowym stanowią przychody ze stosunku pracy, czy przychody z działalności wykonywanej osobiście?
2. Czy przy naliczaniu dodatków i nagród powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 wynika, iż rozporządzenie określa kryteria obliczania wynagrodzenia za wykonywanie ww. czynności dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań przeprowadzonym w 2011 r. otrzymał od Centralnego Biura Spisowego środki pieniężne na dodatki spisowe i nagrody dla pracowników wykonujących prace na rzecz spisu. W tym celu Burmistrz Miasta i Gminy utworzył Gminne Biuro Spisowe (GBS). Następnie Wnioskodawca dokonał powołania własnych pracowników do pracy w tym Biurze. Zasady przyznawania dodatków spisowych i nagród po zakończeniu etapów prac spisowych zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.
2012
28
lis

Istota:
Czy dodatki spisowe i nagrody stanowią wypłacane pracownikom wnioskodawcy oddelegowanym do pracy w biurze spisowym stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio: Centralne Biuro Spisowe; wojewódzkie biura spisowe; gminne biura spisowe. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy). Z przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa, ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).
2012
29
paź

Istota:
Czy dodatki i nagrody spisowe są przychodami ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonywania prac spisowych Gminni Komisarze Spisowi tworzą m.in. gminne biura spisowe, w skład których wchodzą również pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Zadania i obowiązki członków gminnych biur spisowych wynikają z ww. ustaw. Gminny Komisarz Spisowy powołał Gminne Biura Spisowe dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. Członkowie biur wykonywali obowiązki wynikające z ww. ustaw. i instrukcji organizacyjnych związanych z prowadzeniem spisów. Członkami biura byli pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy. Byli oni oddelegowani do pracy w Gminnych Biurach Spisowych, gdzie wykonywali dodatkowe obowiązki. Pracownikom powołanym do Gminnych Biur Spisowych zostały wypłacone dodatki spisowe oraz nagrody, które były finansowane z dotacji celowej na wykonanie zadań związanych z realizacją spisów. Środki te zostały zakwalifikowane do przychodów ze stosunku pracy. Od tych wypłat naliczone zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały odprowadzone do ZUS.
2012
7
wrz

Istota:
Sposób opodatkowania wypłaconych dodatków spisowych i nagrody.
Fragment:
Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 wynika, iż rozporządzenie określa kryteria obliczania wynagrodzenia za wykonywanie ww. czynności dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca pełnił funkcję gminnego lidera spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym oraz przy Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań na podstawie oddelegowania do pracy w gminnym biurze spisowym będąc jednocześnie pracownikiem Urzędu Gminy. W związku z wykonywanymi pracami zleconymi gminie, jako liderowi przyznano Wnioskodawcy dodatek spisowy za pracę wykonywaną na rzecz obu spisów oraz nagrodę za prace przy Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań. Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacone dodatki spisowe i nagroda za prace na rzecz obu spisów, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały bowiem wypłacone Wnioskodawcy w związku z wykonywaniem prac zleconych przez komisarzy spisowych, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2012
14
cze

Istota:
Kwalifikacji do źródła przychodów dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom Urzędu Statystycznego oddelegowanym do prac spisowych.
Fragment:
Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca nie wypłacał nagród za prace spisowe związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy... Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań... Kwestię przyznawania dodatków spisowych i nagród regulują przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), a ich wypłatę przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. przewiduje, że pracownicy jednostek służb statystyki publicznej: są wyznaczani ad hoc do wykonywania czynności spisowych, wykonują prace spisowe w drodze delegowania do biur spisowych.
2012
6
cze

Istota:
Czy dodatki spisowe i nagrody, wypłacone członkom gminnego biura spisowego należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, czy będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście?
Fragment:
Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 pkt 2 tegoż rozporządzenia wynika, iż rozporządzenie określa kryteria przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, a także ich wysokość. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na wykonanie zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny (spis rolny, spis powszechny) została przekazana do Urzędu Miejskiego dotacja z budżetu państwa. Z otrzymanych środków finansowane były między innymi dodatki i nagrody spisowe dla członków gminnego biura spisowego. Członkami biura spisowego byli pracownicy Urzędu, którzy swoje obowiązki związane z praca w biurze spisowym wykonywali równolegle z pracą w tutejszym Urzędzie. Pracownicy Urzędu zostali oddelegowani do prac spisowych w gminnym biurze spisowym przez komisarza spisowego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacane dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy.
2012
25
maj

Istota:
Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego za prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy? Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań?
Fragment:
Natomiast w piśmie uzupełniającym Wnioskodawca sprecyzował, że wniosek o wydanie interpretacji dotyczy następujących grup pracowników: pracownicy powołani do pracy w Wojewódzkim Biurze Spisowym, pracownicy, którzy nie zostali powołani w skład Wojewódzkiego Biura Spisowego, a wykonywali prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., Dyrektora Urzędu Statystycznego pełniącego funkcję zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Wobec powyższego zadano następujące pytania. Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego za prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy... Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań... Zdaniem Wnioskodawcy, kwestię przyznawania dodatków spisowych i nagród regulują przepisy przytoczonej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., a ich wypłatę przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. przewiduje, że pracownicy jednostek służb statystyki publicznej: są wyznaczani ad hoc do wykonywania czynności spisowych, wykonują prace spisowe w drodze delegowania do biur spisowych.
2012
19
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) spisu. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z jego § 1 wynika, iż rozporządzenie określa kryteria: obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zwanym dalej „spisem”, dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zwanej dalej „ustawą”; przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, a także ich wysokość. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wypłacił dodatki spisowe i nagrody swoim pracownikom, którzy pełnili funkcje Gminnego Komisarza Spisowego, lidera gminnego oraz członka Gminnego Biura Spisowego na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego. Nagrody dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w Gminnych Biurach Spisowych przyznaje Dyrektor Urzędu Statystycznego jako zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego.
2012
19
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenia uzyskane przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta X. tj. dodatki spisowe, w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 277) są prawidłowo zakwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?Czy wnioskodawca powinien je zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zastosować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust 9 pkt 4ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio: Centralne Biuro Spisowe; wojewódzkie biura spisowe; gminne biura spisowe. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy). Z przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa, ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).
2012
6
kwi

Istota:
Czy wypłacone członkom gminnego biura spisowego dodatki i nagrody oraz nagrody dla gminnego komisarza spisowego i jego zastępcy należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy czy też należy przyjąć, że są to przychody z działalności wykonywanej osobiście?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio: Centralne Biuro Spisowe; wojewódzkie biura spisowe; gminne biura spisowe. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy). Z przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane z budżetu państwa, ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).
2012
4
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spis
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.