Spis | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spis. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
28
lis

Istota:

1. Czy nagrody i dodatki spisowe wypłacone pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oddelegowanym do pracy w Biurze Spisowym stanowią przychody ze stosunku pracy, czy przychody z działalności wykonywanej osobiście?
2. Czy przy naliczaniu dodatków i nagród powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 wynika, iż rozporządzenie określa kryteria obliczania wynagrodzenia za wykonywanie ww. czynności dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań przeprowadzonym w 2011 r. otrzymał od Centralnego Biura Spisowego środki pieniężne na dodatki spisowe i nagrody dla pracowników wykonujących prace na rzecz spisu. W tym celu Burmistrz Miasta i Gminy utworzył Gminne Biuro Spisowe (GBS). Następnie Wnioskodawca dokonał powołania własnych pracowników do pracy w tym Biurze. Zasady przyznawania dodatków spisowych i nagród po zakończeniu etapów prac spisowych zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.

2012
29
paź

Istota:

Czy dodatki spisowe i nagrody stanowią wypłacane pracownikom wnioskodawcy oddelegowanym do pracy w biurze spisowym stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio: Centralne Biuro Spisowe; wojewódzkie biura spisowe; gminne biura spisowe. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy). Z przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa, ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).

2012
7
wrz

Istota:

Czy dodatki i nagrody spisowe są przychodami ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonywania prac spisowych Gminni Komisarze Spisowi tworzą m.in. gminne biura spisowe, w skład których wchodzą również pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Zadania i obowiązki członków gminnych biur spisowych wynikają z ww. ustaw. Gminny Komisarz Spisowy powołał Gminne Biura Spisowe dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. Członkowie biur wykonywali obowiązki wynikające z ww. ustaw. i instrukcji organizacyjnych związanych z prowadzeniem spisów. Członkami biura byli pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy. Byli oni oddelegowani do pracy w Gminnych Biurach Spisowych, gdzie wykonywali dodatkowe obowiązki. Pracownikom powołanym do Gminnych Biur Spisowych zostały wypłacone dodatki spisowe oraz nagrody, które były finansowane z dotacji celowej na wykonanie zadań związanych z realizacją spisów. Środki te zostały zakwalifikowane do przychodów ze stosunku pracy. Od tych wypłat naliczone zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały odprowadzone do ZUS.

2012
14
cze

Istota:

Sposób opodatkowania wypłaconych dodatków spisowych i nagrody.

Fragment:

Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 wynika, iż rozporządzenie określa kryteria obliczania wynagrodzenia za wykonywanie ww. czynności dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca pełnił funkcję gminnego lidera spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym oraz przy Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań na podstawie oddelegowania do pracy w gminnym biurze spisowym będąc jednocześnie pracownikiem Urzędu Gminy. W związku z wykonywanymi pracami zleconymi gminie, jako liderowi przyznano Wnioskodawcy dodatek spisowy za pracę wykonywaną na rzecz obu spisów oraz nagrodę za prace przy Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań. Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacone dodatki spisowe i nagroda za prace na rzecz obu spisów, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały bowiem wypłacone Wnioskodawcy w związku z wykonywaniem prac zleconych przez komisarzy spisowych, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
6
cze

Istota:

Kwalifikacji do źródła przychodów dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom Urzędu Statystycznego oddelegowanym do prac spisowych.

Fragment:

Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca nie wypłacał nagród za prace spisowe związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy... Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań... Kwestię przyznawania dodatków spisowych i nagród regulują przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), a ich wypłatę przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. przewiduje, że pracownicy jednostek służb statystyki publicznej: są wyznaczani ad hoc do wykonywania czynności spisowych, wykonują prace spisowe w drodze delegowania do biur spisowych.

2012
25
maj

Istota:

Czy dodatki spisowe i nagrody, wypłacone członkom gminnego biura spisowego należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, czy będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście?

Fragment:

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 pkt 2 tegoż rozporządzenia wynika, iż rozporządzenie określa kryteria przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, a także ich wysokość. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na wykonanie zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny (spis rolny, spis powszechny) została przekazana do Urzędu Miejskiego dotacja z budżetu państwa. Z otrzymanych środków finansowane były między innymi dodatki i nagrody spisowe dla członków gminnego biura spisowego. Członkami biura spisowego byli pracownicy Urzędu, którzy swoje obowiązki związane z praca w biurze spisowym wykonywali równolegle z pracą w tutejszym Urzędzie. Pracownicy Urzędu zostali oddelegowani do prac spisowych w gminnym biurze spisowym przez komisarza spisowego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacane dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy.

2012
19
maj

Istota:

Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego za prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy? Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań?

Fragment:

Natomiast w piśmie uzupełniającym Wnioskodawca sprecyzował, że wniosek o wydanie interpretacji dotyczy następujących grup pracowników: pracownicy powołani do pracy w Wojewódzkim Biurze Spisowym, pracownicy, którzy nie zostali powołani w skład Wojewódzkiego Biura Spisowego, a wykonywali prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., Dyrektora Urzędu Statystycznego pełniącego funkcję zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Wobec powyższego zadano następujące pytania. Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego za prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy... Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań... Zdaniem Wnioskodawcy, kwestię przyznawania dodatków spisowych i nagród regulują przepisy przytoczonej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., a ich wypłatę przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. przewiduje, że pracownicy jednostek służb statystyki publicznej: są wyznaczani ad hoc do wykonywania czynności spisowych, wykonują prace spisowe w drodze delegowania do biur spisowych.

2012
19
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

(...) spisu. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z jego § 1 wynika, iż rozporządzenie określa kryteria: obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zwanym dalej „spisem”, dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zwanej dalej „ustawą”; przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, a także ich wysokość. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wypłacił dodatki spisowe i nagrody swoim pracownikom, którzy pełnili funkcje Gminnego Komisarza Spisowego, lidera gminnego oraz członka Gminnego Biura Spisowego na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego. Nagrody dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w Gminnych Biurach Spisowych przyznaje Dyrektor Urzędu Statystycznego jako zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego.

2012
6
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenia uzyskane przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta X. tj. dodatki spisowe, w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 277) są prawidłowo zakwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?Czy wnioskodawca powinien je zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zastosować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust 9 pkt 4ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio: Centralne Biuro Spisowe; wojewódzkie biura spisowe; gminne biura spisowe. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy). Z przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa, ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).

2012
4
kwi

Istota:

Czy wypłacone członkom gminnego biura spisowego dodatki i nagrody oraz nagrody dla gminnego komisarza spisowego i jego zastępcy należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy czy też należy przyjąć, że są to przychody z działalności wykonywanej osobiście?

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio: Centralne Biuro Spisowe; wojewódzkie biura spisowe; gminne biura spisowe. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy). Z przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane z budżetu państwa, ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).