Spedycja międzynarodowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spedycja międzynarodowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług spedycji międzynarodowej w sytuacji, gdy transport odbywa się na dwóch odcinkach tj. Korea-port rozładunku w Gdyni oraz Gdynia-miasto w Polsce będące miejscem dostawy towarów importowanych, a drugi odcinek trasy zlecany jest polskiemu podwykonawcy. Spółka nie posiada dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego wynika fakt wliczenia świadczonej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z wnioskiem z dnia 05.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 10.04.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 31.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi spedycji związane z międzynarodowym transportem towarów importowanych. Zadaniem Spółki jest organizacja i nadzór przewozów dla koreańskiego zleceniodawcy, które zaczynają się w Republice Korei, a kończą w wybranych miastach na terenie Polski. Trasa transportu składa się z dwóch odcinków: 1. Korea - port rozładunku w Gdyni, 2. Gdynia - (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała od polskiego podatnika zlecenie zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego (USA) do Wielkiej Brytanii. Towar ten jest w Londynie wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Spółka nie ma możliwości, uzyskania kserokopii dokumentu poświadczonego przez urząd celny, z którego będzie jednoznacznie wynikał fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu, zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Pytanie Wnioskodawcy:Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana opisana usługa?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku AAA, z dnia 09.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 83 ust. 3 pkt 1, art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała od polskiego podatnika zlecenie zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego (USA) do Wielkiej Brytanii. Towar ten jest w Londynie wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Spółka nie ma możliwości, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług spedycji międzynarodowej. Jedną z takich usług była usługa spedycji związana z importem towaru z Chorwacji (miejsce załadunku) poprzez Węgry i Słowację do Polski. Usługa świadczona była na zlecenie kontrahenta polskiego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie posiada Pani dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towaru..Wątpliwości Pani dotyczą wysokości stawki podatku VAT jaką należy zastosować w odniesieniu do poszczególnych odcinków trasy. Pani zdaniem od miejsca załadunku w Chorwacji do granicy Polski usługa spedycji nie powinna podlegać opodatkowaniu natomiast na odcinku krajowym właściwą stawką podatku VAT powinna być stawka 22 %.

Fragment:

(...) W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się: 1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty (...)