Spedycja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spedycja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
30
gru

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług spedycji.

Fragment:

Zatem, usługa transportu towaru (dla której w rozpatrywanym stanie faktycznym, miejsce świadczenia określałby art. 28f UVAT) jest odrębną, znacznie uproszczoną, w porównaniu do spedycji, usługą, dla której miejsce świadczenia określa zasada ogólna wyrażona w art. 28b UVAT. Z kolei usługa spedycji polega na kompleksowej organizacji transportu towaru, a jedynie w jej ramach wystąpi transport, który najczęściej jest podzlecany podmiotom trzecim, oferującym bezpośrednio usługi transportowe. Na szerszy zakres czynności wykonywanych w ramach umowy spedycji wskazuje także art. 794 § 1 Kodeksu cywilnego, a zatem podstawowy przepis regulujący umowę spedycji, w którym stwierdza się, iż przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Podczas gdy, zgodnie z kodeksową definicją umowy przewozu zawartą w art. 774 Kodeksu cywilnego, przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. W konsekwencji, w rozpatrywanej sprawie art. 28f UVAT nie będzie miał zastosowania. Mimo bowiem, iż usługa jest wykonywana przez Spółkę na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę w państwie trzecim (...)

2015
2
paź

Istota:

Miejsce świadczenia usług spedycyjnych polegających na zorganizowaniu transportu towarów pomiędzy krajami trzecimi.

Fragment:

(...) spedycji. Wobec powyższego, miejsce świadczenia usług spedycji polegających na zorganizowaniu transportu towarów pomiędzy krajami trzecimi (nieprzebiegającego przez terytorium Polski) – wbrew stanowisku Spółki – nie jest ustalane na podstawie art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy, a na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy. Z treści wniosku wynika, że usługi te (realizowane pomiędzy krajami trzecimi, gdy transport nie przebiega przez terytorium Polski) są świadczone dla polskiego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, zatem miejscem ich świadczenia i opodatkowania jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli Polska. Podobnie w przypadku, gdy usługi spedycji są świadczone dla polskiego podatnika pomiędzy krajem trzecim a krajem należących do Unii Europejskiej, a transport nie przebiega przez terytorium Polski, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku, gdy miejsce to znajduje się w Polsce nie można uznać, że usługi spełniają definicję transportu międzynarodowego z art. 83 ust. 3 ustawy, a zatem nie podlegają opodatkowaniu stawką 0% przewidzianą w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy.

2014
5
sty

Istota:

W zakresie zastosowania stawki w wysokości 0% dla usług spedycji międzynarodowej

Fragment:

(...) spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2. W znaczeniu słownikowym, spedycja to ogół czynności, których celem jest zorganizowanie przewozu rzeczy. Zgodnie z art. 794 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Pod pojęciem spedycji mieści się znacznie szerszy zakres czynności niż pod pojęciem transportu. Spedycja bowiem obejmować może cały szereg czynności: odebranie towaru od nadawcy, dostarczenie do miejsca formowania przesyłki, załadunek, przewóz, wyładunek, dostarczenie do ostatecznego odbiorcy, załatwienie wszelkich formalności i wypełnienie dokumentacji. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług traktuje usługi spedycji międzynarodowej jak usługi transportu międzynarodowego, w związku z tym – w zakresie świadczenia usług spedycji międzynarodowej, należy stosować regulacje przewidziane dla usług transportowych, tj. wynikające z cyt. art. 83 ust. 1 pkt 23, art. 83 ust. 3 pkt 1 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy.

2013
11
sty

Istota:

Zakres miejsca świadczenia i opodatkowania usług spedycji.

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor oprócz wysłania lub odbioru przesyłki zobowiązany jest między innymi do: podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki, podejmowania czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora, ponoszenia odpowiedzialności za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zlecenia. Z art. 800 Kodeksu cywilnego wynika, że spedytor przy realizacji przewozu nie musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, lecz może również sam dokonywać przewozu. W takim przypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Z powyższych przepisów wynika, iż pod pojęciem „ spedycja ” mieści się znacznie szerszy zakres czynności niż pod pojęciem „ transport ”. Spedycja bowiem obejmować może cały szereg czynności: odebranie towaru od nadawcy, dostarczenie do miejsca formowania przesyłki, załadunek, przewóz, wyładunek, dostarczenie do ostatecznego odbiorcy, załatwienie wszelkich formalności i wypełnienie dokumentacji.

2012
26
paź

Istota:

Możliwość uznania szeregu czynnosci mających na celu zorganizowania transportu towarów w związku z ich importem lub eksportem za usługę kompleksową oraz zastosowanie do niej 0% stawki podatku na podstawie art. 83 ust.1 pkt. 9 i 9a ustawy.

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor oprócz wysłania lub odbioru przesyłki zobowiązany jest między innymi do: podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki, podejmowania czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora, ponoszenia odpowiedzialności za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zlecenia. Z art. 800 Kodeksu cywilnego wynika ponadto, że spedytor przy realizacji przewozu nie musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, lecz może również sam dokonywać przewozu. W takim przypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Z powyższych przepisów wynika, iż pod pojęciem „ spedycja ” mieści się znacznie szerszy zakres czynności niż pod pojęciem „ transport ”. Spedycja bowiem obejmować może cały szereg czynności: odebranie towaru od nadawcy, dostarczenie do miejsca formowania przesyłki, załadunek, przewóz, wyładunek, dostarczenie do ostatecznego odbiorcy, załatwienie wszelkich formalności i wypełnienie dokumentacji.

2012
1
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT 0% dla świadczonych usług spedycji międzynarodowej.

Fragment:

Usługi spedycji międzynarodowej, jak opisano je powyżej, których dotyczy przedmiotowy wniosek, mogą być przy tym wykonywane w trzech wariantach, różniących się zakresem zaangażowania Spółki w organizację transportu importowanych towarów: Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku zagranicznym, tj. pomiędzy miejscem nadania poza Unią Europejską a granicą Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej, Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski, Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej zarówno na odcinku zagranicznym, jak i krajowym, tj. od miejsca nadania poza terytorium Unii Europejskiej, aż do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanego towaru na terytorium Polski. Ponadto Wnioskodawca doprecyzował, iż w przypadku, gdy świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku zagranicznym, tj. pomiędzy miejscem nadania poza Unią Europejską a granicą Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej, miejscem przeznaczenia jest terytorium Polski.

2012
26
cze

Istota:

Czy podatnik za wykonane usługi może wystawić fakturę ze stawką NP zgodnie z artykułem 28b ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor oprócz wysłania lub odbioru przesyłki zobowiązany jest między innymi do: podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki, podejmowania czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora, ponoszenia odpowiedzialności za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zlecenia. Z art. 800 Kodeksu cywilnego wynika ponadto, że spedytor przy realizacji przewozu nie musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, lecz może również sam dokonywać przewozu. W takim przypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Z powyższych przepisów wynika, iż pod pojęciem „ spedycja ” mieści się znacznie szerszy zakres czynności niż pod pojęciem „ transport ”. Spedycja bowiem obejmować może cały szereg czynności: odebranie towaru od nadawcy, dostarczenie do miejsca formowania przesyłki, załadunek, przewóz, wyładunek, dostarczenie do ostatecznego odbiorcy, załatwienie wszelkich formalności i wypełnienie dokumentacji.

2012
13
mar

Istota:

Zakres miejsca świadczenia i opodatkowania usług spedycji międzynarodowej.

Fragment:

Czy od dnia 1 lipca 2011 r. art. 28f ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie w odniesieniu do świadczonych przez Spółkę usług spedycji międzynarodowej... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczona usługa spedycji międzynarodowej, pomimo że w jej skład wchodzi także element transportu międzynarodowego, którego część fizycznie odbywa się na terytorium kraju, nie jest usługą transportu, o której mowa w omawianym przepisie i nie można żądać wyłączenia elementu transportu z całej usługi spedycji. Miejscem świadczenia usługi spedycji na rzecz podatnika z kraju trzeciego jest miejsce, gdzie zleceniodawca posiada siedzibę. Spółka zaznaczyła, że umowy transportu i spedycji są uregulowane w ustawie Kodeks cywilny. Po powołaniu treści art. 774 K.c. wskazała, że usługi objęte określeniem „ spedycja ” a stanowiące przedmiot umowy uregulowanej w art. 794 K.c., związane są ściśle z przewozem, a w stosunku do samego przewozu mają charakter zewnętrzny. Usługa spedycji jest usługą szerszą, złożoną, a jednym z jej elementów może być, choć nie zawsze, transport towaru. Zgodnie z ugruntowaną wykładnią przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie wydziela się dla potrzeb opodatkowania pojedynczych składników usługi, gdyż przedmiotem przepisów jest usługa zasadnicza.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2009?
2. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2010?

Fragment:

Informuje się także, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie stawki podatku dla usług spedycji związanych z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów świadczonych w 2010 r. Natomiast w kwestii stawki podatku dla usług spedycji związanych z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów świadczonych w 2009 r. została wydana odrębna interpretacja z dnia 30 grudnia 2010 r. nr ILPP2/443-1590/10-4/EWW . Ponadto, w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie stawki podatku dla usług spedycji związanych z transportem towarów z Chin do X oraz z X do Polski, zarówno w 2009 r. i 2010 r., wydane zostało w dniu 30 grudnia 2010 r. postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nr ILPP2/443 1590/10-6/EWW. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do usług spedycji towarów importowanych na terytorium Polski, wykonywanych na rzecz przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium kraju, w sytuacji, gdy co najmniej część wartości usługi będzie wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu tych towarów.

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor oprócz wysłania lub odbioru przesyłki zobowiązany jest między innymi do: podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki, podejmowania czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora, ponoszenia odpowiedzialności za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zlecenia. Z art. 800 Kodeksu cywilnego wynika, że spedytor przy realizacji przewozu nie musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, lecz może również sam dokonywać przewozu. W takim przypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Z powyższych przepisów Kodeksu cywilnego wynika, iż pod pojęciem „ spedycja ” mieści się znacznie szerszy zakres czynności niż pod pojęciem „ transport ”. Spedycja bowiem obejmować może cały szereg czynności: odebranie towaru od nadawcy, dostarczenie do miejsca formowania przesyłki, załadunek, przewóz, wyładunek, dostarczenie do ostatecznego odbiorcy, załatwienie wszelkich formalności i wypełnienie dokumentacji.