ITPP1/443-618/13/JJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie odpłatnego wydania materiałów SIWZ.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2013 r. (data wpływu 4 lipca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 23 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego wydania materiałów SIWZ – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 23 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego wydania materiałów SIWZ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień publicznych, m.in. przez:

 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
  1. finansują je w ponad 50% lub
  2. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  3. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  4. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca zobowiązany jest dostosowania ww. ustawy. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikację istotnych warunków zamówienia, dalej zwaną SIWZ, przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2. W myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy, na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ. Opłata jakiej można żądać za SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Treść powołanego przepisu zawiera jedynie wskazówki co do ustalenia ceny za dostarczone materiały, przesądzając o braku możliwości zawarcia w tej kwocie zysku. Możliwe jest natomiast ustalenie ceny na poziomie niższym niż wynika to ze sporządzonej kalkulacji kosztów, bądź też nie pobierania opłaty w ogóle. Wskazany przepis reguluje tylko górną granicę ustalania tej opłaty.

Wnioskodawca cytuje art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT.

Wnioskodawca, jako organizator przetargu (zamawiający) będzie przekazywał dokumenty przetargowe (SIWZ) wykonawcom. Kopiowanie i drukowanie SIWZ będzie zlecał podmiotowi trzeciemu, który z kolei za tę usługę wystawi fakturę VAT opłaconą przez Wnioskodawcę. W tej sytuacji nie ma możliwości refakturowania, gdyż zamawiający (Wnioskodawca), przed przekazaniem SIWZ wykonawcy, opłacił już usługę (kopiowanie i drukowanie SIWZ), zaś wykonawcy sprzedawana będzie SIWZ jako towar. Art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych daje zamawiającemu możliwość miarkowania opłaty, w związku z tym, czynność ta (przekazanie SIWZ) mieści się w sferze cywilnoprawnych stosunków łączących zamawiającego z potencjalnymi wykonawcami.

W związku z powyższym zadano, następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca przekazując wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacje przetargową) do otrzymanej i opłaconej faktury VAT za kopiowanie i drukowanie przez podmiot trzeci ww. dokumentów dolicza podatek VAT w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazując wykonawcom SIWZ za wynagrodzeniem, spełnia przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, pozwalające na zaliczenie czynności odpłatnego wydania SIWZ do kategorii towarów, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług. Stawka podatku VAT dla czynności odpłatnego wydania SIWZ, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 23%. Podatek 23% zostanie więc doliczony do wartości brutto, którą Wnioskodawca zapłaci za kopiowanie i drukowanie dokumentacji przetargowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że istnieją również opinie stwierdzające, że wydanie SIWZ (dokumentacji przetargowej) wykonawcy stanowi czynność, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT, np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2010 r., sygn. akt. I FSK 1479/09.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca będzie przekazywał oferentowi odpłatnie materiały przetargowe tzw. SIWZ, w oparciu o art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień publicznych (...) przez:

 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
  1. finansują je w ponad 50% lub
  2. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  3. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  4. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2.

W myśl art. 42 ust. 2, na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Udzielenie zamówienia publicznego, następuje generalnie w trybie postępowania przetargowego. Jednym z elementów takiego postępowania – zgodnie z art. 42 ust. 2 cyt. ustawy – jest przekazanie zainteresowanemu złożeniem oferty tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za którą zamawiający może żądać opłaty pokrywającej wyłącznie koszty jej druku oraz przekazania. Treść powołanego przepisu zawiera, jedynie wskazówki, co do ustalenia ceny za dostarczone materiały, przesądzając o braku możliwości zawarcia w tej kwocie zysku. Możliwe jest natomiast ustalenie ceny na poziomie niższym, niż wynika to ze sporządzonej kalkulacji kosztów bądź też nie pobieranie opłaty w ogóle. Zatem wskazany przepis reguluje tylko górną granicę ustalania tej opłaty.

Z uwagi na powyższe uznać należy, iż wskazana we wniosku czynność mieści się w sferze cywilnoprawnych stosunków łączących oferenta z potencjalnymi wykonawcami. Wnioskodawca przekazując oferentom specyfikacje przetargowe za wynagrodzeniem, spełnia tym samym przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające na zaliczenie czynności odpłatnego wydania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do kategorii usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na odpłatnym wydawaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług obecnie wynosi 23%.

Mając powyższe na względzie, pomimo, że podzielono zdanie Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że czynność odpłatnego wydania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 23%, to jednak z uwagi na stwierdzenie, że czynności te spełniają przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy, pozwalające na ich zaliczenie do kategorii towarów, to oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo uznano je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.