Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) | Interpretacje podatkowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kwestia opodatkowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazywanych zainteresowanym w związku z organizowanym przetargiem.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 15.01.2007r. znak: PUS.II/443/1/2007/MM w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy podatku od towarów i usług w przedmiocie opodatkowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazywanych zainteresowanym w związku z organizowanym przetargiem, uznając stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku za nieprawidłowe. W dniu 23.10.2006 r. do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek (z dnia 18.10.2006 r.) szpitala o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.), w związku z rażącym naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku nr PV/443-211/IV/2005/MS z dnia 23 sierpnia 2005r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnej czynności przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 23 maja 2005r. podatnik zwrócił się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnej czynności przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik organizuje przetargi na zasadach określonych w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy odpłatne wydanie istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Ze złożonego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż Podatnik wykonując swoje zadania statutowe ma obowiązek dokonywania zakupów towarów i usług w drodze zamówień publicznych. Jednym z etapów zorganizowanego przetargu w drodze zamówień publicznych jest przekazanie oferentom za opłatą specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest to zbiór dokumentów zawierających m.in.: informacje o przedmiocie zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz opis warunków udziału w postępowaniu. Specyfikacja stanowi istotny element każdego z trybów postępowania przetargowego i jest przekazywana odpłatnie zainteresowanemu złożeniem oferty. Cena za udostępnienie specyfikacji nie może przekroczyć wysokości kosztów jej druku i przekazania, co wynika z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177). Zdaniem Podatnika, udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach procedury przetargowej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przekazanie płyty CD zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia kontrahentom z krajów Unii Europejskiej (będących czynnymi podatnikami VAT) należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, oraz jak powinna być udokumentowana.Podatnik w swoim wniosku wskazał, iż zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) ogłosił konkurs na koncepcję rozbudowy teatru. Teatr przekazuje oferentom specyfikacje istotnych warunków zamówienia w formie elektronicznej na płycie CD za ustaloną przez siebie cenę, która obejmuje zwrot kosztów związanych z wytworzeniem dokumentacji (zakup CD, papieru).
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Przez dostawę towaru, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast pod pojęciem towaru rozumie się - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług - rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z kolei Kodeks cywilny definiuje pojęcie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy czynność wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 28.06.2006 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika, iż czynność wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 % UZSADNIENIE Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 02.06. 2006 r. "X" złożył wniosek o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na wezwanie z dnia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Gmina zwróciła się z zapytaniem czy udostępnienie oferentom dokumentacji w postacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, otrzymując jednocześnie zwrot kosztów druku i przekazania, jest świadczeniem usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 22%.
Fragment:
(...) W dniu 27.07.2005r. Gmina zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem czy udostępnienie oferentom dokumentacji w postacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, otrzymując jednocześnie zwrot kosztów druku i przekazania, jest świadczeniem usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 22%. Zdaniem wnioskodawcy „ specyfikacje istotnych warunków zamówienia nie są towarem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, przez co określona należność otrzymana za ich wydanie oferentom jest zwrotem kosztów poniesionych przez Gminę i w związku z tym czynność ta jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.” Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Jako jednostka budżetowa uzyskuje tzw. dochody własne m.in. z tytułu opłat (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz jak należy dokumentować tę czynność?
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 26.09.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, czy czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom, którzy o taką dokumentację wystąpili do zamawiającego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz jak należy dokumentować tę czynność.Podatnik stoi na stanowisku, iż przekazanie dokumentacji przetargowej ma charakter czynności cywilno-prawnej, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %. Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik, w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej, odpłatnie udostępnia oferentom dokumentację przetargową, tj. formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, pobierane za specyfikację opłaty obejmują jedynie koszty jej druku. Czy odpłatne udostępnianie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w toku prowadzonych postępowań przetargowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i czy wydanie tych materiałów winno być udokumentowane fakturą VAT.
Fragment:
(...) Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej sprawie: ,,Czy odpłatne udostępnianie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w toku prowadzonych postępowań przetargowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i czy udostępnianie tych materiałów winno być udokumentowane fakturą VAT. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, co następuje: Gmina, w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej, na potrzebę oferentów odpłatnie udostępnia dokumentację przetargową, tj. formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia. Pobierane za specyfikację opłaty obejmują jedynie koszty jej druku, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, (...)
2011
1
mar

Istota:
W sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług przy przekazaniu na rzecz uczestników przetargu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przekazywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nastąpiło na podstawie art.42 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn.zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę. Ustalona została odpłatność za przekazaną specyfikację w kwocie pokrywającej koszty jej wydrukowania i przekazania oferentom.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art. 5, art.8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku znak: z dnia 26 kwietnia 2005r. (złożonego 29.04.2005r., uzupełnionego 11.05.2005r. i 21.07.2005r.) Gminy o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stwierdzam, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem znak:... z dnia 26 kwietnia 2005r. (złożonym 29.04.2005r., uzupełnionym 11.05.2005r. i 21.07.2005r.) Gmina zwróciła do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług przy przekazaniu na rzecz uczestników przetargu Specyfikacji Istotnych Warunków (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydawanie potencjalnym dostawcom lub wykonawcom formularzy zawierających specyfikę istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 6.06.2003 r. (znak: PZDW GK-3 140/08/2003-07-04) stanowiące zapytanie czy wydawanie potencjalnym dostawcom lub wykonawcom formularzy zawierających specyfikę istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż nie jest objęty obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) koszt, jaki zamawiający, tj. P., zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) pobiera za dostarczenie dokumentów na podstawie art. 34 ust. 4 powołanej ustawy o zamówieniach publicznych. Przepis ten wyraźnie stanowi, iż cena, jakiej wolno żądać za formularz dokumentów postępowania przy udzielaniu (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.