Specyfikacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specyfikacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
8
lis

Istota:

Opodatkowanie odpłatnego wydania materiałów SIWZ.

Fragment:

Wnioskodawca przekazując oferentom specyfikacje przetargowe za wynagrodzeniem, spełnia tym samym przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające na zaliczenie czynności odpłatnego wydania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do kategorii usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na odpłatnym wydawaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług obecnie wynosi 23%. Mając powyższe na względzie, pomimo, że podzielono zdanie Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że czynność odpłatnego wydania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 23%, to jednak z uwagi na stwierdzenie, że czynności te spełniają przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy, pozwalające na ich zaliczenie do kategorii towarów, to oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo uznano je za nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Czy udostępnienie specyfikacji przetargowej za odpłatnością podlega opodatkowaniu stawką VAT 22% czy można zaliczyć taką sprzedaż jako usługę zwolnioną od podatku

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2009r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 11 lutego 2010r. (data wpływu do tut. organu 17 lutego 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy udostępnienie specyfikacji przetargowej za odpłatnością podlega opodatkowaniu stawką VAT 22% czy można zaliczyć taką sprzedaż jako usługę zwolnioną od podatku. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca przekazał za odpłatnością wykonawcy specyfikację przetargową (dokładnie zwaną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w skrócie SIWZ), traktując ją jako odpłatną dostawę towarów albo jako usługę. Wykonawca otrzymał tym samym fakturę VAT. Sprzedaż SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) jest dokonywana na podstawie ustawy "Prawo Zamówień Publicznych". W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy udostępnienie specyfikacji przetargowej za odpłatnością podlega opodatkowaniu stawką VAT 22%, czy można zaliczyć taką sprzedaż jako usługę zwolnioną od podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wykonywane na podstawie ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" polegające m.in. na sprzedaży SIWZ mieszczą się w ramach działalności podstawowej (statutowej) danej jednostki budżetowej i zaliczane są do grupowania PKWiU 75.11.11-00.20 "Usługi ustawodawcze i wykonawcze terenowych organów administracji publicznej".

2011
1
cze

Istota:

Czy w sytuacji, gdy faktura zawiera wszystkie elementy wymagane w odniesieniu do specyfikacji sztuk ładunku konieczne jest, w celu zastosowania stawki 0% w stosunku do transakcji WDT, sporządzenie odrębnego dokumentu zawierającego takie same dane i określonego jako specyfikacja sztuk ładunku?

Fragment:

Czy w sytuacji, gdy faktura zawiera wszystkie elementy wymagane w odniesieniu do specyfikacji sztuk ładunku konieczne jest, w celu zastosowania stawki 0% w stosunku do transakcji WDT, sporządzenie odrębnego dokumentu zawierającego takie same dane i określonego jako specyfikacja sztuk ładunku... Zdaniem Wnioskodawcy Spółka stoi na stanowisku, iż posiadane przez nią dowody uprawniają do zastosowania 0% stawki podatku VAT przy transakcjach WDT oraz nie jest konieczne sporządzenie odrębnego dokumentu, jakim jest specyfikacja sztuk ładunku, w przypadku gdy faktura zawiera te same elementy. W sprawie będącej przedmiotem zapytania mają zastosowanie następujące przepisy ustawy o VAT: art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 3 oraz art. 42 ust. 11 ustawy o VAT. Mając na uwadze brzmienie powołanych przepisów Spółka przedstawia poniżej uzasadnienie swojego stanowiska. Zdaniem Spółki, ustawa VAT nie reguluje bezpośrednio kwestii formy dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. W związku z powyższym, nie ma konieczności tworzenia nowego dokumentu stanowiącego specyfikację poszczególnych sztuk ładunku w sytuacji, gdy informacje w tym samym zakresie zostały zawarte już na fakturze, tj. ilość towaru, kod towaru, opis towaru, waga. Podobny pogląd reprezentowany jest również przez organy skarbowe w udzielanych informacjach o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (np. postanowienie z dnia 25 stycznia 2007 r. wydane przez Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, sygn.