ITPB3/4510-636/15-7/MJ | Interpretacja indywidualna

Czy opłata administracyjna ponoszona przez Spółkę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest kosztem uzyskania przychodu?
ITPB3/4510-636/15-7/MJinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. opłata administracyjna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy opłata administracyjna ponoszona przez Spółkę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest kosztem uzyskania przychodu – jest prawidłowe, ale z innych względów niż to wskazał Wnioskodawca, (pytanie trzecie wniosku).

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy opłata administracyjna ponoszona przez Spółkę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest kosztem uzyskania przychodu.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 8 lutego 2016 r. nr ITPB3/4510-636/15-2/MJ wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.).

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka X do dnia 31 października 2015 roku prowadziła wyłącznie działalność produkcyjną na terenie X, w ramach podstawowej działalności gospodarczej PKD 2361Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu oraz PKD - 2661Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych. Od dnia 21 listopada 2015 roku Spółka rozpoczęła również działalność gospodarczą w ramach tej samej produkcji w nowo wybudowanej hali produkcyjnej w Y na terenie Parku Przemysłowego, który znajduje się w specjalnej strefie ekonomicznej. Jednostka uzyskała zezwolenie nr (...) na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zezwoleniu Spółka uzyskała zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w ramach PKD 2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zezwoleniu to:

 1. poniesienie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej 11.096.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2015 r. (decyzja nr (...) w sprawie zmiany zezwolenia nr (...). Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie 16.644.000,00 zł;
 2. zatrudnienie co najmniej 8 pracowników i utrzymanie zatrudnienia przez okres trzyletni;
 3. zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2015 r. (decyzja nr (...) w sprawie zmiany zezwolenia nr (...);
 4. prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum trzyletni od zakończenia inwestycji;
 5. przestrzeganie regulaminu strefy i innych regulacji dotyczących funkcjonowania strefy.

Spółka w dniu 4 listopada 2015r. zakończyła budowę hali produkcyjnej i uzyskała pozwolenie na użytkowanie hali produkcyjnej uprawomocnione w dniu 21 listopada 2015 roku.

Hala została zaliczona do środków trwałych w listopadzie 2015 r.

Spółka zgodnie z umową zawartą ze Strefą Specjalną Ekonomiczną ma co miesiąc ponosić opłatę za administrowanie strefą do Strefy Specjalnej Ekonomicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opłata administracyjna ponoszona przez Spółkę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest kosztem uzyskania przychodu... (pytanie trzecie wniosku).

(w zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia).

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowiska:

Spółka może uznać opłatę za administrowanie strefą za koszt uzyskania przychodu, z uwagi iż nie jest to składka do organizacji zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 37 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe, ale z innych względów niż to wskazał Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zgodnie z umową zawartą ze Specjalną Strefą Ekonomiczną ma co miesiąc ponosić opłatę za administrowanie strefą do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z powyższym należy uznać, że opłata ta będzie związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy oraz z uzyskaniem przez niego przychodów, a więc zgodnie z postanowieniami ww. art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodów.

Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 updop, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
 • kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.