ITPB3/4510-458/15-4/DK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, w wyniku połączenia przez przejęcie dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., jako następca prawny spółki przejmowanej oraz sukcesor udzielonych tej spółce zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. w odniesieniu do przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń strefowych uzyskanych przez spółkę przejmowaną
ITPB3/4510-458/15-4/DKinterpretacja indywidualna
 1. specjalna strefa ekonomiczna
 2. strefy
 3. zwolnienia podmiotowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 9 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego – uzupełniony w dniu 9 listopada 2015 r. – dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium polski. Jest polskim rezydentem podatkowym. Planowane jest połączenie wnioskodawcy z inną spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, również będącą polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca nie posiada udziałów w kapitale zakładowym spółki, z którą ma zostać połączony. Planowane połączenie spółek ma nastąpić w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: k.s.h.), tzn. w drodze połączenia przez przejęcie, przy czym spółką przejmująca ma być wnioskodawca, na którego ma zostać przeniesiony cały majątek spółki przejmowanej.

Spółka przejmowana prowadzi obecnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE). Spółka uzyskała dwa zezwolenia strefowe. W związku z przychodami osiąganymi na terenie SSE z działalności prowadzonej w ramach zezwoleń, spółka która ma zostać przejęta ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.p.).

Inwestycje określone w zezwoleniach oraz działalność z nich wynikająca, po dokonaniu połączenia przez przejęcie, będą kontynuowane przez wnioskodawcę, jako spółkę przejmująca.

Dodatkowo w przesłanym uzupełnieniu wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) wskazano, że w treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji mowa jest o zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskanych przez Spółkę przejmowaną, tj. Spółkę która ma zostać przejęta przez Wnioskodawcę (spółkę przejmującą) Spółka przejmowana uzyskała:

 • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE z dnia 8 czerwca 2011 r., zezwolenie dotyczy następującego zakresu działalności:
  1. działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy określonych w następujących pozycjach PKWIU (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWIU), Dz.U. Nr 2007 poz. 1293 z późn. zm.):
   1. 22.22 Opakowania z tworzyw sztucznych;
   2. 22.29 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych;
   3. 25.99 Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane;
   4. 27.51 Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny;
   5. 31.00 Meble do siedzenia i ich części, części pozostałych mebli;
 • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE z dnia 25 listopada 2013 r., zezwolenie dotyczy następującego zakresu działalności:
  1. 22.22 Opakowania z tworzyw sztucznych;
  2. 22.29 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych;
  3. 25.99 Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  4. 27.51 Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny;
  5. 31.00 Meble do siedzenia i ich części, części pozostałych mebli;
  6. 38.11.5 Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu.

Wnioskodawca (spółka przejmująca), prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 • produkcji technicznej wszelkich produktów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z (działalność przeważająca);
 • produkcji maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 28;
 • handlu hurtowego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46;
 • pozostałej finansowej działalność usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
 • działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68;
 • pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 74.90.Z.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego we wniosku sformułowano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, w wyniku połączenia przez przejęcie dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., jako następca prawny spółki przejmowanej oraz sukcesor udzielonych tej spółce zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. w odniesieniu do przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń strefowych uzyskanych przez spółkę przejmowaną...

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do sformułowanego pytania Spółka wskazała, że zasady łączenia spółek kapitałowych zostały określone w art. 491 – 516 k.s.h. W art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. została przewidziana możliwość połączenia spółek kapitałowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie).

Na gruncie k.s.h. podstawowym skutkiem połączenia spółek w opisanym wyżej trybie jest sukcesja praw i obowiązków, które przysługiwały spółce przejmowanej na spółkę przejmującą, co wynika bezpośrednio z art. 494 § 1 k.s.h. Sukcesja ta ma szeroki zakres i obejmuje co do zasady wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej – dotyczy nie tylko praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym, ale także uprawnień i zobowiązań o charakterze administracyjnym. W myśl art. 494 § 2 k.s.h. na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. W tym miejscu należy zauważyć, że zarówno u.p.d.o.p., jak też przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych nie zawierają regulacji odnoszącej się do wpływu połączenia spółek na zezwolenia strefowe uzyskane przez jedną z łączących się spółek. Także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej nie zawiera regulacji wyłączającej możliwość przejścia zezwoleń strefowych na skutek połączenia na podmiot przejmujący. Zezwolenia strefowe posiadane przez Spółkę, która ma zostać przejęta przez wnioskodawcę, nie zawierają klauzuli wyłączającej możliwość ich przejścia na inny podmiot na skutek połączenia. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy zezwolenia strefowe spółki przejmowanej przejdą na spółkę będącą wnioskodawcą z chwilą połączenia obu tych spółek.

Przepisy prawa podatkowego wprowadzają jako skutek połączenia spółek kapitałowych sukcesję podatkową. Z przepisu artykułu 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: O.p.) wynika, że osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej przejmowanej. Tak więc Wnioskodawca jako spółka przejmująca inną spółkę kapitałową wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Sukcesja podatkowa następuje z mocy prawa i zachodzi w każdym przypadku, gdy wystąpią przesłanki określone w O.p. regulacja dotycząca sukcesji podatkowej określa możliwie jej najszerszy przedmiotowo zakres, odnosząc się do praw i obowiązków wynikających z wszelkich aktów prawa podatkowego – niezależnie od ich treści i rangi, nie wylicza ich natomiast szczegółowo.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Przy tym zgodnie z ust. 4 ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Wspomniane zwolnienie stanowi dla przedsiębiorcy (podatnika) formę pomocy publicznej w rozumieniu przepisów, o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Ponadto z przepisu art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wynika, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym. Z kolei zgodnie z art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z tą ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie określa podmiot oraz przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki jej prowadzenia na terenie strefy. W przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych ustawodawca enumeratywnie wymienił przypadki, w których dochodzi do utraty prawa do zwolnień podatkowych przez przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Jednocześnie są to jedyne tego typu sytuacje. Powyższe oznacza, że połączenie przez przejęcie skutkować będzie przejściem zezwoleń strefowych posiadanych przez spółkę przejmowaną na spółkę przejmującą, w tym przypadku Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie więc też uprawniony do korzystania z preferencji podatkowych, które przysługiwałyby spółce przejmowanej, gdyby nie doszło do przejęcia. Tak więc w ocenie Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. w odniesieniu do przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń strefowych uzyskanych przez spółkę przejmowaną. Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę jest zgodne ze stanowiskami prezentowanymi w omawianym zakresie przez organy podatkowe. Tytułem przykładu warto wskazać na:

 • interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 29 sierpnia 2014 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak: ITPB3/423-268/14/KK,
 • interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 17 marca 2014 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, znak IBPBI/2/423-1701/13/CZP,
 • interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, znak IBPBI/2/423-1512/10/CZP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do przywołanych przez Spółkę rozstrzygnięć organów podatkowych należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących dla podjętego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, -100 Toruń.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB3/423-268/14/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.