ITPB3/4510-13/16/DK | Interpretacja indywidualna

Czy dochody XY w wysokości XXXXXX zł netto przeznaczone w 2014 r. na nabycie od Gminy S nieruchomości, tj. działek nr XX i XX stanowiących zgodnie z mpzp drogi wewnętrzne, położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie zapisów § 2 ww. rozporządzenia pomimo tego, że XY dokonując nabycia dokonał potrącenia na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego swojej wierzytelności z wierzytelnością Gminy S wynikającej z jednoczesnego zbycia na jej rzecz nieruchomości należących do XY?
ITPB3/4510-13/16/DKinterpretacja indywidualna
  1. potrącenie (kompensata)
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

W ww. wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 24 czerwca 2014 r. przed notariuszem XX w Kancelarii Notarialnej w S przy ul. Y, na podstawie aktu notarialnego repertorium X nr XXXX Wnioskodawca S.A. z siedzibą w S (zwana dalej: XY) zawarła z Gminą S umowę zamiany nieruchomości na podstawie, której w zamian za przeniesienie przez XY na Gminę S prawa własności do nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami XXX, XXX, XXX o łącznej powierzchni XX ha położonych we W, o łącznej wartości XXXXXX zł netto plus 23% VAT, tj. YYYYY zł brutto, XY nabyła od Gminy S prawo własności nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr XX i XX o łącznej powierzchni XX ha położonych w R, o łącznej wartości XXXXXX zł netto plus 23% VAT, tj. YYYYY zł brutto. Nieruchomości będące przedmiotem zamiany znajdują się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zapisów Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1659). Zbycie nieruchomości przez XY było zgodne z planem rozwoju strefy zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia palu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 158 poz. 1249). Działki nabyte przez XY nr XX i XX przeznaczone są, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod drogi wewnętrzne.

Z tytułu zawartej transakcji strony wystawiły sobie wzajemnie faktury VAT obejmujące cenę sprzedaży. XY wystawił Gminie S fakturę VAT nr XXXXX na łączną kwotę YYYYY zł brutto a Gmina S wystawiła dla XY fakturę VAT nr XXXX na kwotę YYYYY zł brutto. Strony na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności do kwoty XXXXXX zł. Kwota YYYYY zł netto, tj. XYXYY zł brutto stanowiąca różnicę pozostałą po potrąceniu została przez XY zapłacona Gminie S.

Zgodnie z zapisami § 1 pkt 4 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej: „Zarządzającym strefą jest XY”. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia: „Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody XY w wysokości XXXXXX zł netto przeznaczone w 2014 r. na nabycie od Gminy S nieruchomości, tj. działek nr XX i XX stanowiących zgodnie z mpzp drogi wewnętrzne, położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie zapisów § 2 ww. rozporządzenia pomimo tego, że XY dokonując nabycia dokonał potrącenia na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego swojej wierzytelności z wierzytelnością Gminy S wynikającej z jednoczesnego zbycia na jej rzecz nieruchomości należących do XY...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody XY w wysokości XXXXXX zł netto przeznaczone i wydatkowane przez XY w 2014 r. na nabycie od Gminy S nieruchomości, tj. działek nr XX i XX stanowiących zgodnie z mpzp drogi wewnętrzne, położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie zapisów § 2 ww. rozporządzenia, pomimo tego, że XY dokonując nabycia dokonała potrącenia na podstawie art. 498 Kc swojej wierzytelności z wierzytelnością Gminy wynikającej z jednoczesnego zbycia na jej rzecz nieruchomości należących do XY.

Jak wynika z § 2 ww. rozporządzenia: „Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.” Nabycie działek nr XX i XX zgodne było z planem rozwoju strefy. Rozliczenie transakcji nastąpiło w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych należności pomiędzy XY a Gminą S. Potrącenie, stosownie do regulacji zawartej w art. 498 i 499 Kc jest możliwe wówczas, gdy strony stosunku prawnego są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami. W wyniku potrącenia dochodzi do umorzenia dwóch wzajemnych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Dokonanie potrącenia należy potraktować jako wygaśnięcie zobowiązania. W świetle powyższych przepisów uregulowanie przez XY zobowiązania z tytułu nabycia (zakupu) nieruchomości od Gminy S w drodze częściowej kompensaty wzajemnych należności należy uznać za wydatek inwestycyjny, który korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego o jakim mowa powyżej. Stanowisko to potwierdza wyrok NSA z dnia 21 września 1999 r. (sygn. akt SA/Bk 742/98 ) „potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych jest formą spełnienia zobowiązania do zapłaty”. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu w piśmie z dnia 26.11.2003r. (sygn. PD.I/2-005/9/03) stwierdził, iż: „kompensata jest bez wątpienia formą zapłaty”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 282 z późn. zm.), Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, ustanawia strefę w drodze rozporządzenia. W treści tego rozporządzenia określa się:

  1. nazwę, teren i granice strefy,
  2. zarządzającego strefą,
  3. okres, na jaki ustanawia się strefę
  • biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia realizacji celów, o których mowa w art. 3, na terenie obejmowanym strefą. W rozporządzeniu tym Rada Ministrów może ponadto – na mocy art. 25 ust. 2 powołanej ustawy – zwolnić od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

Wnioskodawca jest zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1659), tego aktu wykonawczego, zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia możliwości uznania wydatku na nabycie nieruchomości dokonanego w wyniku potrącenia z wierzytelnościami wobec kontrahenta Wnioskodawcy.

W celu dokonania oceny stanowiska Spółki niezbędne jest ustalenie co należy rozumieć pod pojęciem „dochodów wydatkowanych”. Rozstrzygając tą kwestię należy zwrócić uwagę na fakt, że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową.

Wychodząc z tego założenia, należy uznać, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, którego wartość uzależniona jest od wielkości poniesionych przez tego przedsiębiorcę wydatków, to ich „poniesienie” musi oznaczać wydatek faktyczny, a nie samą deklarację o zamiarze jego poniesienia, czy też zobowiązanie do poniesienia go w przyszłości. W związku z tym nie jest wystarczające dla obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego jedynie zarachowanie wydatku bez jego faktycznego poniesienia. Innymi słowy moment poniesienia kosztów inwestycji, przy obliczaniu wielkości otrzymanej lub dopuszczalnej pomocy publicznej, należy określać zgodnie z zasadą kasową, tj. przyjmując moment faktycznego zrealizowania kosztów w znaczeniu kasowym.

Przechodząc do istoty przedstawionego zagadnienia należy wskazać, że poniesienia w znaczeniu kasowym nie można utożsamiać wyłącznie z zapłatą (gotówką, czy też bezgotówkowo). Na gruncie prawa cywilnego przewidziano również inne niż uregulowanie należności (zapłata zobowiązania) sposoby wygaśnięcia zobowiązania. Jednym z takich sposobów jest potrącenie (kompensata). Przez kompensatę należy rozumieć sposób umorzenia wierzytelności wzajemnych w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem. Każda ze stron może wówczas potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Zatem uregulowanie zobowiązań w drodze potrącenia winno być traktowane jako poniesienie kosztu w znaczeniu kasowym.

Reasumując poniesienie przez Spółkę wydatku spełniającego kryteria określone w § 2 ww. rozporządzenia w sposób opisany we wniosku, tj. poprzez potrącenie, nie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa.

Należy wskazać, że w ramach postępowania dotyczącego wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy organ nie może dokonywać wyliczeń przysługującego podatnikowi zwolnienia. Zauważyć bowiem należy, że wskazane postępowanie należy odróżnić od postępowań o charakterze dowodowym – postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego – w toku których właściwy organ podatkowy ma możliwość weryfikacji wyliczeń rachunkowych w świetle całości dostępnego materiału dowodowego. W konsekwencji niniejsza interpretacja nie może stanowić potwierdzenia prawidłowości wyliczenia wysokości zwolnienia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

potrącenie (kompensata)
ITPP2/443-1071/10/AF | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
ITPB3/4510-636/15-5/MJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IBPP3/4512-848/15/KS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.