ITPB3/423-139/13/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychód uzyskany przez Spółkę z tytułu sprzedaży Wyrobów Strefowych poprzez Oddział w J stanowi/będzie stanowić przychód, który Spółka powinna uwzględnić przy kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 27 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej sprzedawanych poprzez Oddział Spółki położony poza strefą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2013 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej sprzedawanych z poprzez Oddział Spółki położony poza strefą.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją m.in. maszyn, dźwigów i podnośników.

Działalność produkcyjna Spółki zlokalizowana w S jest prowadzona na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej („SSE”). Działalność Spółki w SSE jest prowadzona na podstawie Zezwolenia nr XX z czerwca 2009 r. („Zezwolenie”).

Zgodnie z postanowieniami Zezwolenia Spółka uzyskała prawo do prowadzenia na terenie SSE działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej w zakresie wyrobów i usług, które są kwalifikowane w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług („PKWiU”) Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie PKWiU.

 • Sekcja C, dział 25, Klasa 25.11

konstrukcje metalowe i ich części,

 • Klasa 25.50

usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków,

 • Klasa 25.61

usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale,

 • Klasa 25.62

usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,

 • Sekcja C, dział 26, Klasa 26.11

elementy elektroniczne,

 • Sekcja C, dział 27, Klasa 27.11

silniki elektryczne, prądnice i transformatory,

 • Klasa 27.90

pozostały sprzęt elektryczny,

 • Sekcja C, dział 28, Klasa 28.11

silniki i turbiny, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,

 • Klasa 28.22

urządzenia dźwigowe i chwytaki,

 • Klasa 28.30

maszyny dla rolnictwa i leśnictwa,

 • Klasa 28.92

maszyny dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

 • Klasa 28.99

pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyflkowane,

 • Sekcja C, dział 29, Klasa 29.10

pojazdy samochodowe z wyłączeniem motocykli,

 • Klasa 29.32

pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

 • Sekcja C, dział 30, klasa 30.99

pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany,

 • Sekcja C, dział 33, klasa 33.12

usługi naprawy i konserwacji maszyn,

 • Sekcja H, dział 49, klasa 49.41

transport drogowy towarów,

 • Sekcja M, dział 71, klasa 71.20

usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

Spółka produkuje w SSE wyroby gotowe, obejmujące m.in. żurawie hydrauliczne, ciągniki terminalowe oraz wozidła kontenerowe („Wyroby Strefowe”). Maszyny te mieszczą się w zakresie grupowań PKWiU, które są wymienione w Zezwoleniu.

Część Wyrobów Strefowych jest sprzedawana i będzie sprzedawana również w przyszłości przez Spółkę poprzez jej oddział w J dalej „Oddział”) zlokalizowany poza obszarem SSE.

W związku z realizacją sprzedaży poprzez Oddział, Spółka przemieszcza i będzie przemieszczać również w przyszłości Wyroby Strefowe ze S do J.

Wyroby Strefowe opuszczające S stanowią ostateczny wyrób, gotowy do eksploatacji przez nabywcę. Jeszcze w S Wyroby Strefowe otrzymują deklarację zgodności „CE” potwierdzającą spełnianie przez nie norm i wymogów bezpieczeństwa Unii Europejskiej, co dodatkowo świadczy o ich ostatecznym charakterze i gotowości do eksploatacji. W Oddziale Wyroby Strefowe nie podlegają żadnej dodatkowej obróbce ani modyfikacjom.

W ramach sprzedaży Wyrobów Strefowych Oddział wykonuje czynności pomocnicze obejmujące przede wszystkim:

 • obsługę klientów Spółki;
 • przyjmowanie i realizację zamówień;
 • wydawanie Wyrobów Strefowych klientom;
 • a także, jeżeli tak zostało uzgodnione z klientem, umieszczenie Wyrobu Strefowego na pojeździe wskazanym przez klienta, przy czym sprowadza się to do prostych czynności zmierzających do przytwierdzenia Wyrobu Strefowego do pojazdu lub też połączenia go z nim.

Powyższe czynności nie wypływają na zmianę klasyfikowania Wyrobu Strefowego dla celów PKWiU ani też nie zmieniają Wyrobu Strefowego w żaden sposób. Są to funkcje pomocnicze, które dotyczą procesu sprzedaży i obsługi klienta i nie wpływają na wartość Wyrobu Strefowego.

Zdarza się również, że wraz ze sprzedażą Wyrobów Strefowych poprzez Oddział sprzedawane są także dodatkowe elementy wyprodukowane poza SSE. Na fakturze wystawionej przez Spółkę klientowi takie elementy dodatkowe wykazywane są w odrębnych od Wyrobu Strefowego pozycjach, a przychód ze sprzedaży tych elementów (wynikający z odpowiednich pozycji faktury) stanowi przychód z działalności pozastrefowej Spółki, podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany przez Spółkę z tytułu sprzedaży Wyrobów Strefowych poprzez Oddział w J stanowi/będzie stanowić przychód, który Spółka powinna uwzględnić przy kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, uzyskany przez nią przychód z tytułu sprzedaży Wyrobów Strefowych poprzez Oddział w J stanowi/będzie stanowić przychód, który Spółka powinna uwzględnić przy kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Z kolei, w myśl art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie natomiast z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548), zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody uzyskiwane przez podatników wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie SSE określonej w stosownym zezwoleniu.

Przy czym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani ustawy o SSE nie precyzują pojęcia „działalności na terenie SSE”. Niemniej jednak, w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że w przypadku gdy przedmiotem działalności określonej w zezwoleniu jest działalność produkcyjna, dochodem z tej działalności jest w istocie dochód z odpłatnego zbycia wyrobów wytworzonych na terenie SSE, określonych w zezwoleniu (tj. dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych).

W rzeczywistości tego rodzaju działalność produkcyjna często wymaga od przedsiębiorcy strefowego prowadzenia również działalności pomocniczej (wykonania pewnych dodatkowych czynności) poza SSE, która pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z działalnością strefową i bez której nie może on w pełni realizować podstawowego celu działalności strefowej - osiągania dochodów ze sprzedaży wyrobów strefowych. Jako przykłady tego rodzaju działalności pomocniczej wskazać można np. posiadanie poza SSE magazynu lub placu do składowania wyrobów strefowych celem ich wydania klientom końcowym, czy też prowadzenie punktu obsługi klienta, który wspiera proces pozyskiwania i realizacji zamówień na wyroby strefowe.

W ocenie Spółki, fakt prowadzenia działalności dodatkowej poza obszarem SSE w odniesieniu do wyrobów strefowych nie ogranicza możliwości zaliczenia przychodów z tytułu sprzedaży tych wyrobów do przychodów z działalności strefowej, o ile działalność taka ma charakter pomocniczy i pozostaje w bezpośrednim powiązaniu przyczynowo-skutkowym z działalnością strefową przedsiębiorcy.

Prawidłowość takiego stanowiska znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach. Jest ona również potwierdzana przez sądy administracyjne w wydawanych wyrokach - np. przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 grudnia 2011 r. (sygn. akt. II FSK 1139/10), w uzasadnieniu którego czytamy:

(...) przy braku definicji ustawowej »wyrobu wytworzonego na terenie strefy ekonomicznej« dokonując oceny, czy w świetle treści art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. dany wyrób może zostać objęty zwolnieniem podatkowym, w każdym przypadku niezbędne jest między innymi ustalenie, czy czynności faktycznie wykonane poza strefą zostały przeprowadzone przez podmiot korzystający ze zwolnienia na podstawie przepisów strefowych, czy istnieje ścisły, funkcjonalny i nierozerwalny związek pomiędzy »czynnościami podstawowymi«, to jest wykonanymi na terenie strefy a »czynnościami pomocniczymi« wykonanymi poza strefą. W konsekwencji, jeżeli w wyniku tak przeprowadzonej oceny okaże się, że »czynności pomocnicze« zostały wykonane przez ten sam podmiot korzystający ze zwolnienia strefowego oraz są one niezbędne do całościowego wytworzenia wyrobu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to czynności takie należy traktować jako działalność pomocnicza niezbędna do realizacji zakresu działalności gospodarczej objętych zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że głównym obszarem działalności strefowej Spółki jest produkcja Wyrobów Strefowych (tj. m.in. żurawi hydraulicznych, ciągników terminalowych oraz wozideł kontenerowych). Sprzedaż części z nich jest realizowana za pośrednictwem Oddziału w J.

W ocenie Spółki, sam fakt, że część Wyrobów Strefowych jest sprzedawana za pośrednictwem Oddziału nie wpływa na możliwość zaliczenia przychodów z tego tytułu do przychodów strefowych Spółki. Taka forma prowadzenia sprzedaży nie zmienia bowiem „strefowego” charakteru wyrobów, w szczególności nie następuje zmiana ich klasyfikacji dla celów PKWiU. W Oddziale nie są również wprowadzane żadne zmiany do Wyrobów Strefowych. Zdaniem Spółki, wykorzystywanie Oddziału do sprzedaży Wyrobów Strefowych nie stanowi również częściowego przeniesienia działalności objętej Zezwoleniem poza SSE.

Prawidłowość takiego podejścia znajduje potwierdzenie np. w interpretacji indywidualnej wydanej 26 listopada 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-1270/12-3/EC) oraz w interpretacji indywidualnej wydanej 13 grudnia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB1/415-1089/12/MR), w których uznano m.in.:

(...) iż fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez własne magazyny poza terenem strefy, nie pozbawia tych towarów przymiotu »produktu strefowego«. Korzystanie z magazynów zewnętrznych należących do Spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie stanowi częściowego »przeniesienia« działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia (...).

Jednocześnie, zdaniem Spółki, czynności dodatkowe podejmowane przez Oddział w odniesieniu do Wyrobów Strefowych, takie jak: obsługa klientów Spółki; przyjmowanie i realizacja zamówień; wydawanie Wyrobów Strefowych klientom; a także ewentualne umieszczenie Wyrobu Strefowego na pojeździe wskazanym przez klienta nie wpływają na możliwość zaliczenia przychodów z tytułu sprzedaży Wyrobów Strefowych realizowanej poprzez Oddział w J do przychodów strefowych Spółki.

Czynności te mają bowiem charakter działalności pomocniczej, które:

 1. są wykonywane przez Spółkę, tj. podmiot, któremu przysługuje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z tytułu sprzedaży Wyrobów Strefowych,
 2. pozostają w bezpośrednim powiązaniu przyczynowo-skutkowym z działalnością strefową Spółki objętą Zezwoleniem,
 3. nie są samodzielne gospodarczo i nie byłyby podejmowane przez Spółkę, gdyby nie prowadziły do sprzedaży Wyrobów Strefowych,
 4. są nieodłącznym elementem procesu gospodarczego, bez którego Spółka nie mogłaby w pełni realizować podstawowego celu działalności prowadzonej w SSE - tj. osiągania przychodów ze sprzedaży Wyrobów Strefowych.

Z tego względu, w ocenie Spółki, działalność pomocnicza prowadzona przy pomocy Oddziału w odniesieniu do sprzedaży Wyrobów Strefowych nie może być uznana za odrębną, „pozastrefową” działalnością Spółki. W rezultacie, czynności te nie mają wpływu na możliwość zaliczenia przychodów z tytułu sprzedaży Wyrobów Strefowych realizowanej poprzez Oddział w J do przychodów strefowych Spółki.

Reasumując, z uwagi na to, że:

 1. sprzedaż Wyrobów Strefowych poprzez Oddział nie wiąże się ze zmianą „strefowego” charakteru tych wyrobów,
 2. czynności podejmowane przez Spółkę w Oddziale w odniesieniu do Wyrobów Strefowych mają jedynie charakter wspierający sprzedaż, pomocniczy względem działalności strefowej Spółki,

w ocenie Spółki, przychód z tytułu sprzedaży Wyrobów Strefowych poprzez Oddział stanowi/będzie stanowić przychód, który Spółka powinna uwzględnić przy kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 omawianej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 ww. ustawy).

Podkreślenia wymaga fakt, iż prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, iż wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i uzyskuje przychody ze sprzedaży wyrobów własnych wyprodukowanych na terenie strefy zgodnie z zezwoleniem. Spółka dokonuje również sprzedaży wyprodukowanych na terenie strefy wyrobów w swoim Oddziale zlokalizowanym poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych sprzedaży wyrobów strefowych poprzez Oddział Spółki położony poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej należy stwierdzić, iż fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez własny Oddział poza terenem strefy, nie pozbawia tych towarów przymiotu „produktu strefowego”. Korzystanie z należącego do Spółki Oddziału, jako miejsca sprzedaży wyprodukowanych na terenie strefy produktów nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej, a działalność Oddziału w odniesieniu do tych wyrobów ograniczała się będzie jedynie do ich sprzedaży, to dochód uzyskany z takiej sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych we wniosku indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.