IPTPB3/4510-46/15-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przejęciem spółki przejmowanej, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki tej spółki wynikające z prawa podatkowego, w szczególności płynące z posiadanego przez spółkę przejmowaną Zezwolenia, a w konsekwencji prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/4510-46/15-4/KJinterpretacja indywidualna
 1. specjalna strefa ekonomiczna
 2. sukcesja uniwersalna
 3. zezwolenie
 4. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia (błędnie wpisano: lutego) 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do sukcesji zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-46/15-2/KJ (doręczonym w dniu 20 kwietnia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 30 kwietnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 27 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) jest podmiotem posiadającym polską rezydencję podatkową, prowadzącym działalność w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. W przyszłości planowane jest połączenie Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „spółka przejmowana”), która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97; dalej: „Zezwolenie”). Spółka przejmowana korzysta ze zwolnienia swoich dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.).

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.; dalej: „KSH”), tj. połączenie przez przejęcie. Spółka przejmowana uzyskała Zezwolenie w dniu (...) 2010 r. na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (...).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał co następuje: Spółka zamierza przejąć w wyżej wskazanym trybie spółkę (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości (...) (kod pocztowy: ...) przy ulicy (...), o kapitale zakładowym (...) zł, NIP (...); REGON (...) wpisaną pod numerem KRS (...) do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w (...), (...) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka przejmowana jest polskim rezydentem podatkowym.

W treści posiadanego przez spółkę przejmowaną zezwolenia nie wskazano na jaki okres zostało one udzielone. Wskazano jedynie, że spółka przejmowana powinna zakończyć inwestycje do dnia (...) 2016 r.

Spółka przejmowana na terenie specjalnej strefy ekonomicznej prowadzi działalność produkcyjną, handlową i usługową określoną w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyborów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego:

 1. Sekcja C, Dział 20, Grupa 22.2 – wyroby z tworzyw sztucznych,
 2. Sekcja C, Dział 23, Grupa 23.4 – pozostałe wyroby z porcelany i ceramiki,
 3. Sekcja C, Dział 24, Grupa 24.3 – pozostałe wyroby ze stali poddanej wstępnej obróbce,
 4. Sekcja C, Dział 25, Grupa 25.1 – metalowe elementy konstrukcyjne,
 5. Sekcja C, Dział 25, Grupa 25.5 – usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługa w zakresie metalurgii proszków,
 6. Sekcja C, Dział 25, Grupa 25.6 – usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,
 7. Sekcja C, Dział 25, Grupa 25.9 – pozostałe gotowe wyroby metalowe,
 8. Sekcja C, Dział 26, Grupa 26.1 – elementy i obudowy drukowane, elektroniczne,
 9. Sekcja C, Dział 26, Grupa 26.2 – komputery i urządzenia peryferyjne,
 10. Sekcja C, Dział 26, Grupa 26.3 – sprzęt telekomunikacyjny,
 11. Sekcja C, Dział 26, Grupa 26.4 – elektroniczny sprzęt powszechnego użytku.

Spółka przejmująca po połączeniu będzie prowadzić działalność wskazaną w zezwoleniu.

Spółki zakładają, że połączenie zostanie przeprowadzone do końca (...) 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przejęciem spółki przejmowanej, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki tej spółki wynikające z prawa podatkowego, w szczególności płynące z posiadanego przez spółkę przejmowaną Zezwolenia, a w konsekwencji prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, związku z przejęciem spółki przejmowanej, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki tej spółki wynikające z prawa podatkowego, w tym także płynące z posiadanego przez spółkę przejmowaną Zezwolenia, a w konsekwencji Spółka uzyska prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Ponadto, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 KSH). Zacytowany przepis wyraża zasadę uniwersalnego następstwa prawnego, stanowiącą istotę procedury połączenia, która istotnie upraszcza dokonanie połączenia spółek. Sukcesja praw i obowiązków cywilnoprawnych oznacza, że spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. W związku z połączeniem spółek, przyjęta została konstrukcja prawna sukcesji uniwersalnej, która następuje z dniem połączenia. Dla zaistnienia skutków w postaci sukcesji nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności poza tymi, których należy dokonać w postępowaniu łączeniowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy KSH konstytuują zasadę sukcesji prawnej, jednakże nie implikuje ona automatycznie sukcesji na gruncie prawa podatkowego.

Instytucję sukcesji podatkowej regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Jednocześnie, w myśl art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Co do zasady, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednakże, w art. 17 tej ustawy ustawodawca zawarł katalog wyłączający określone rodzaje dochodów lub przychodów z opodatkowania. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy).

Mając na uwadze informacje zawarte w opisie zdarzenia przyszłego – spółka przejmowana posiada Zezwolenie, na podstawie którego korzysta ze zwolnienia osiąganych dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W chwili przejęcia spółki przejmowanej, Spółka wejdzie we wszelkie prawa i obowiązki przysługujące spółce przejmowanej. W ten sposób, na zasadzie sukcesji uniwersalnej, Spółka w roli spółki przejmującej, jako następca prawny spółki przejmowanej, nabędzie prawa wynikające z Zezwolenia. W konsekwencji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, będzie Ona miała prawo do zwolnienia osiąganych dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na warunkach określonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zaprezentowane powyżej wnioski wpisują się w utrwalone stanowisko organów podatkowych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku przejęcia spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25 października 2013 r. (sygn. IPTPB3/4231-10/13-2/IR) stwierdził, że „z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje połączenie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh. Połączenie ma nastąpić w trybie inkorporacji, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Spółka przejmowana w dniu 28 lipca 1999 r. uzyskała zezwolenie z 1999 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Zezwolenie z 1999 r. zostało zmienione Decyzją Ministra Gospodarki poprzez określenie na nowo zakresu działalności gospodarczej na terenie SSE. Ponadto, spółka przejmowana w dniu 1 lutego 2012 r. uzyskała drugie zezwolenie z 2012 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Na podstawie tych zezwoleń uzyskała, zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE. (...) w przypadku gdy Wnioskodawca (spółka przejmująca) dokona połączenia ze spółką przejmowaną stanie się podmiotem praw i obowiązków wynikających z zezwoleń spółki przejmowanej na skutek sukcesji prawnej. Sukcesja ta odnosić się będzie do obydwu zezwoleń spółki przejmowanej na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Zatem, Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o zezwolenia posiadane przez spółkę przejmowaną jeśli spełni warunki zapisane w zezwoleniach oraz wymogi określone właściwymi przepisami”.

Podobne stanowisko zajął także:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPB3/423-268/14/KK);
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.