IPTPB3/4510-182/15-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:
 • kosztów związanych z przygotowaniem wniosków o dotacje, poniesionych przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);
 • kosztów związanych z przygotowaniem wniosków o dotacje, poniesionych po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2);
 • wydatków na raty leasingowe poniesionych przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2015 r. – błędnie wpisano 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r., data nadania 4 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

  • kosztów związanych z przygotowaniem wniosków o dotacje, poniesionych przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe
  • kosztów związanych z przygotowaniem wniosków o dotacje, poniesionych po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe
  • wydatków na raty leasingowe poniesionych przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 27 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

  Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 23 lipca 2015 r., nr IPTPB3/4510-182/15-2/KJ (doręczonym w dniu 28 lipca 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

  W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 10 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 4 sierpnia 2015 r.).

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

  Spółka z tytułu prowadzonej działalności uzyskuje dotychczas wyłącznie przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W celu poszerzenia działalności Spółka zakupiła, następnie oddała w leasing zwrotny, nieruchomości zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w (...) (dalej: „SSE”) z zamiarem rozszerzenia działalności poprzez zrealizowanie inwestycji i rozpoczęcie produkcji nowych preparatów krwiopochodnych na licencji francuskiej firmy (...). Rozpoczęcie realizacji założeń przyjętej strategii uzależnione było od przeprowadzenia procesu rejestracyjnego tych leków w Polsce. Ze względu na wydłużony proces rejestracyjny preparatów osoczopochodnych w Polsce, wynikający z czynników niezależnych od Spółki, cały proces inwestycyjny przesuwał się w czasie.

  W trakcie trwania procesu rejestracyjnego nowych leków Spółka dnia (...) 2013 r. otrzymała dotacje do dwóch projektów inwestycyjnych w ramach działania (...) oraz (...). Dnia (...) 2014 r. Spółka podpisała z (...) trzecią umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania (...).

  Dnia (...) 2014 r. Spółka otrzymała zezwolenie Nr (...) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:

  1. podstawowe substancje farmaceutyczne,
  2. leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne,
  3. urządzenia instrumenty i wyroby medyczne, wyłączając dentystyczne,
  4. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

  Ustalono następujące warunki działalności gospodarczej:

  1. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. l548, z późn. zm., zwanego dalej: „Rozporządzeniem”), co najmniej w kwocie określonej w zezwoleniu do dnia (...) 2017 r.;
  2. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej (...) pracowników w terminie do dnia (...) 2016 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie (...) pracowników w okresie od dnia (...) 2017 r. do dnia (...) 2017 r.;
  3. Zakończenie inwestycji do dnia (...) 2017 r.

  Zwolnieniem objęto cały obszar inwestycji zlokalizowanej w SSE. Pierwsze przychody zwolnione planowane są w 2016 r.

  W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że: Spółka prowadzi działalność opodatkowaną w zakładzie zlokalizowanym w (...) i obejmuje ona głównie:

  • produkcję podstawowych substancji farmaceutycznych – (21.10.Z);
  • produkcję leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – (21.10);
  • produkcję przetworów spożywczych pozostałych, gdzie indziej niewymienionych (suplementy diety) (15.89).

  W zakładzie zlokalizowanym na terenie SSE Spółka realizuje inwestycję mającą na celu wyposażenie w linię produkcyjną i uruchomienie produkcji nowych preparatów. Dnia (...) 2014 r. Spółka otrzymała zezwolenie Nr (...) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:

  1. podstawowe substancje farmaceutyczne,
  2. teki i pozostałe wyroby farmaceutyczne,
  3. urządzenia instrumenty i wyroby medyczne, wyłączając dentystyczne,
  4. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

  Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest:

  1. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem” co najmniej w kwocie (...) zł do dnia (...) 2017 r.;
  2. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej (...) pracowników do dnia (...) 2016 r.;
  3. Zakończenie inwestycji do dnia (...) 2017 r.

  W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wyniesie (...) zł.

  Współczynnik procentowy maksymalnej intensywności pomocy wynosi 50% powiększony o 10%, w związku z faktem, że Spółka należy do kategorii średniego przedsiębiorcy.

  Oprócz pomocy publicznej, udzielonej w formie zwolnień z podatku dochodowego Spółka otrzyma dofinansowanie z trzech dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie (...):

  1. Uruchomienie produkcji preparatu A” – pozyskana w 2013 r. Środki z otrzymanej dotacji przekazane zostaną na zakup kompletnej linii produkcyjnej do produkcji produktu A. Wszystkie składniki majątkowe zakupione z tej dotacji dotyczą inwestycji strefowej. Po spełnieniu warunków wynikających z umowy o dofinansowanie Spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% na część inwestycyjną projektu, w tym do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% dofinansowania w formie dotacji celowej. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi (...) zł. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu (...) 2014 r. i kończy się w dniu (...) 2015 r.;
  2. Wdrożenie produkcji preparatu B” – pozyskana w 2013 r. Środki z otrzymanej dotacji przekazane zostaną na zakup kompletnej linii produkcyjnej do produkcji preparatu B. Wszystkie składniki majątkowe zakupione z tej dotacji dotyczą inwestycji strefowej. Po spełnieniu warunków wynikających z umowy o dofinansowanie Spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% na część inwestycyjną projektu, w tym do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% dofinansowania w formie dotacji celowej. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi (...) zł. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu (...) 2014 r. i kończy się w dniu (...) 2015 r.;
  3. Uruchomienie produkcji preparatu C” – pozyskana dnia (...) 2014 r. Środki z otrzymanej dotacji przekazane zostaną na zakup kompletnej linii produkcyjnej do produkcji preparatu C. Wszystkie składniki majątkowe zakupione z tej dotacji dotyczą inwestycji strefowej. Po spełnieniu warunków wynikających z umowy o dofinansowanie Spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% na część inwestycyjną projektu, w tym do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% dofinansowania w formie dotacji celowej. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi (...) zł. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu (...) 2014 r. i kończy się w dniu (...) 2015 r.

  Otrzymanie tych dotacji nie spowoduje przekroczenia w roku otrzymania dotacji dostępnego spółce limitu dopuszczalnej pomocy publicznej.

  Dla celów podatkowych dotacje otrzymane na zakup środków trwałych Spółka rozliczy zgodnie z art. 17 ust. l pkt 21 oraz zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. przepisami dotacja otrzymana na zakup maszyn i urządzeń korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania, a zwrot nakładów poniesionych w związku z ww. zakupem powoduje, że odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środka trwałego, która została zwrócona w jakiejkolwiek formie podatnikowi nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.

  Otrzymanie dofinansowania nie wpłynie na wartość początkową środka trwałego oraz na wysokość odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w ewidencji środków trwałych.

  Spółka zarówno przed jak i po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE ponosiła i będzie ponosić wydatki związane z nową inwestycją.

  Wydatki dotyczące pytania 1 i 3 poniesione na terenie SSE przed dniem uzyskania zezwolenia, tzn. przed (...) 2014 r.:

  • opłata za przygotowanie wniosku o dotację „Uruchomienie produkcji preparatu A” i „Wdrożenie produkcji preparatu B”. Wydatki te dotyczą wydatków pośrednio związanych z przychodami Spółki. Wydatki te zostały ujęte bilansowo, natomiast nie ujęto tych wydatków w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych;
  • raty leasingu zwrotnego za nieruchomości zlokalizowane na terenie SSE. Umowa leasingu została zawarta na okres 10 lat, a suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Dla celów bilansowych leasing ten został uznany za finansowy, natomiast dla celów podatkowych za leasing operacyjny. Wydatki te dotyczą wydatków pośrednio związanych z przychodami Spółki. Spółka nie rozliczała leasingu bilansowo, również nie ujęła tych wydatków w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  Wydatki dotyczące pytania 2 poniesione po dniu uzyskania zezwolenia na działalność w SSE: - wniosek o dotację „Uruchomienie produkcji preparatu C”. Wydatki te dotyczą wydatków pośrednio związanych z przychodami Spółki. Wydatki te zostały ujęte bilansowo, natomiast nie ujęto tych wydatków w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wydatki te będą kosztami uzyskania przychodów w momencie uzyskania pierwszych przychodów Spółki z działalności prowadzonej na terenie SSE.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy koszty związane z przygotowaniem wniosków o dotacje na uruchomienie preparatów A i B poniesione w 2013 r., tzn. przed uzyskaniem zezwolenia na działalność w SSE Spółka może traktować jako koszty pośrednie i jako takie ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy koszty związane z przygotowaniem wniosku o dotację na uruchomienie produkcji preparatu C poniesione po uzyskaniu zezwolenia Spółka powinna traktować jako koszty strefowe związane z zabezpieczeniem źródła przychodu, którego dochód będzie w przyszłości zwolniony z opodatkowania i przedmiotowych kosztów nie uwzględniać w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  3. Czy wydatki na raty leasingowe poniesione przed uzyskaniem zezwolenia na działalność w SSE Spółka może potraktować jako koszty pośrednie i jako takie ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 17b ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d podatku dochodowym od osób prawnych...

  Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku):

  Ad 1.

  Koszty za opracowanie wniosków na dotacje dotyczące uruchomienia produkcji A i B poniesione przed uzyskaniem zezwolenia Spółka mogłaby traktować jako koszty pośrednie i jako takie ujmować w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

  W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Wydatków za sporządzenie wniosków o dotacje zlecone firmie doradczej nie ma w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

  Dla ustalenia momentu potrącalności kosztów konieczna jest ocena charakteru związku przyczynowego istniejącego pomiędzy tymi wydatkami, a osiąganymi przychodami. Ustawodawca wyróżnia koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), odrębnie normując zasady ich potrącalności (art. 15 ust. 4, 4b-4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

  Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. W ich przypadku możliwe jest zidentyfikowanie wpływu danego kosztu na wielkość osiągniętych przychodów. Do tej kategorii należą głównie te koszty, które mogą być przydzielone, przypisane do określonych wyrobów bądź usług.

  Natomiast pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika – brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Koszty te związane są z działalnością prowadzoną przez podatnika i w sposób ogólny przyczyniają się do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy. Takim właśnie koszem jest opłata za sporządzenie wniosku, gdyż brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód.

  Nie należy kwalifikować ww. kosztów jako wydatków strefowych poniesionych w celu uzyskania przychodów, których dochód będzie zwolniony z opodatkowania i przedmiotowych kosztów nie uwzględniać w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 7. ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. W momencie przygotowywania wniosku o dotacje na uruchomienie produkcji preparatów A i B Spółka nie wiedziała czy otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE i tym samym uzyska pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego.

  Ad 2.

  Koszty związane z opracowaniem wniosku o dotację na uruchomienie produkcji preparatu C poniesione po dniu uzyskania zezwolenia Spółka powinna traktować jako koszty strefowe związane z zabezpieczeniem źródła przychodu, którego dochód będzie w przyszłości zwolniony z opodatkowania i przedmiotowych kosztów nie powinna uwzględniać w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Ad 3.

  Raty leasingu zwrotnego dotyczące nieruchomości zlokalizowanej na terenie SSE Spółka powinna była zaliczyć zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego). Opłaty leasingowe stanowią koszty pośrednio związane z działalnością firmy i jako takie ujmować je należy w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d. Nie należy kwalifikować ww. kosztów jako wydatków strefowych poniesionych w celu uzyskania przychodów, których dochód będzie zwolniony z opodatkowania i przedmiotowych kosztów nie uwzględniać w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. W momencie zawierania umowy leasingu Spółka nie wiedziała czy otrzyma zezwolenie na działalność na terenie SSE.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów::
  • kosztów związanych z przygotowaniem wniosków o dotacje, poniesionych przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe
  • kosztów związanych z przygotowaniem wniosków o dotacje, poniesionych po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) –jest prawidłowe
  • wydatków na raty leasingowe poniesionych przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

  Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu

  Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.