IPTPB3/4510-14/15-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy fakt wykorzystywania przez Spółkę Magazynu usytuowanego poza terenem SSE do składowania i sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE ma jakikolwiek wpływ na możliwość oraz zakres korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 12 ustawy o SSE w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest członkiem Grupy (...) będącej producentem płytek ceramicznych. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE), gdzie znajduje się fabryka, w której produkowane są płytki ceramiczne. Działalność Spółki w SSE odbywa się na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

Spółka planuje zmiany w funkcjonującym obecnie modelu dystrybucji produkowanych w SSE towarów. Wyprodukowane na terenie SSE płytki, przed ich sprzedażą, będą składowane w magazynie, znajdującym się poza terenem SSE (dalej: Magazyn), należącym do innej spółki z Grupy (...), zajmującej się dystrybucją płytek ceramicznych, głównie płytek ceramicznych wyprodukowanych przez spółki z Grupy (...), w tym wyprodukowanych przez Wnioskodawcę, tj. sprzedażą tych płytek na rzecz odbiorców spoza Grupy (...) (dalej: Dystrybutor). Spółka będzie miała prawo do korzystania z Magazynu na podstawie umowy zawartej z jego właścicielem – za korzystanie z Magazynu Spółka będzie ponosiła stosowne opłaty.

Magazynowanie płytek poza terenem SSE podyktowane jest względami logistyczno -ekonomicznymi. Produkty wytworzone przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej na terenie SSE będą składowane w Magazynie aż do momentu ich sprzedaży przez Spółkę na rzecz Dystrybutora, który po zakupie towarów od Spółki będzie dokonywał ich dalszej sprzedaży na rzecz odbiorców spoza Grupy (...). Taka dalsza sprzedaż towarów przez Dystrybutora będzie dokonywana bezpośrednio po ich zakupie od Spółki lub po ich odpowiednim skompletowaniu przez Dystrybutora, zgodnie z zamówieniem odbiorcy spoza Grupy (...). Wykorzystanie Magazynu zlokalizowanego poza SSE nie stanowi więc kolejnego etapu procesu produkcyjnego – ma jedynie na celu usprawnienie procesu logistycznego. Magazynowanie płytek stanowi zatem czynność pomocniczą w stosunku do działalności produkcyjnej prowadzonej w całości na terenie SSE.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w Magazynie Spółka nie planuje prowadzić żadnej innej działalności niż polegająca na przechowywaniu wyrobów wytworzonych na terenie SSE oraz ich sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy fakt wykorzystywania przez Spółkę Magazynu usytuowanego poza terenem SSE do składowania i sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE ma jakikolwiek wpływ na możliwość oraz zakres korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 12 ustawy o SSE w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt wykorzystywania przez Spółkę Magazynu usytuowanego poza terenem SSE do składowania i sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE nie ma żadnego wpływu na możliwość oraz zakres korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 12 ustawy o SSE w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w ramach SSE na podstawie stosownego zezwolenia korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 12 ustawy o SSE w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższej konkluzji nie zmienia fakt, że wyroby wytworzone na terenie SSE są przechowywane i sprzedawane z Magazynu usytuowanego poza SSE. Okoliczność, że sprzedaż wyrobów wytworzonych w SSE dokonywana jest z Magazynu położonego poza terenem SSE nie ma bowiem wpływu na kwalifikację wyrobów, które nadal pozostają wyrobami strefowymi, zaś dochód uzyskany z ich sprzedaży nadal, w całości korzysta ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 12 ustawy o SSE oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, są zwolnione od podatku dochodowego. Niestety przywołane akty prawne, jak również inne akty regulujące działalność w SSE nie zawierają legalnej definicji pojęcia „prowadzenia działalności na terenie strefy”. W konsekwencji pomocny w interpretacji tego pojęcia oraz w ustaleniu, jakie czynności wykonywane poza terenem SSE mogą być nadal uznawane za „prowadzenie działalności na terenie strefy” będzie dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa.

W literaturze podkreśla się, że: „(...) wykonywanie poza terenem strefy czynności niestanowiących odrębnej działalności gospodarczej, bezpośrednio związanych z działalnością podstawową prowadzoną na terenie strefy i określoną w zezwoleniu, może być uznane za objęte zwolnieniem podatkowym w strefie” (Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych pod redakcją A. Tarasiewicz, ABC Wolter Kluwer Business, 2010 s. i 190).

W opinii Wnioskodawcy, korzystanie przez Spółkę z Magazynu stanowi wyłącznie formę organizacji sprzedaży wyrobów produkowanych w ramach działalności objętej zezwoleniem. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, podejmowanie wyżej opisanych działań w ramach sprzedaży nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren SSE.

Magazynowanie przez Wnioskodawcę poza SSE gotowych wyrobów, których produkcja jest objęta zezwoleniem strefowym i dokonywana jest wyłącznie w ramach SSE, nadal jest zatem działalnością strefową.

Mając powyższe na względzie Wnioskodawca wskazuje, że wyłącznie miejsce powstania wyrobów decyduje o tym, czy podatnik sprzedaje wyroby strefowe, a w konsekwencji czy dochody uzyskane z tego tytułu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. Sposób, w jaki wyroby są sprzedawane i miejsce, z którego się to odbywa, nie powinien mieć wpływu na kwalifikację dochodu uzyskanego ze zbycia towarów. Magazynowanie jest czynnością jedynie pomocniczą w stosunku do działalności prowadzonej na terenie SSE – jest to działanie niesamodzielne gospodarczo i nie istniałoby bez działalności strefowej. Sprzedaż wyrobów jest nieodłącznym elementem procesu gospodarczego, bez którego nie zostanie osiągnięty podstawowy cel działalności gospodarczej, czyli osiągnięcie przychodu. To, że sprzedaż odbywa się z Magazynu podyktowane jest względami logistyczno -ekonomicznymi i pozostaje bez wpływu na kwalifikację uzyskanego ze sprzedaży dochodu. To, czy sprzedaż przez Spółkę wyrobu wyprodukowanego w SSE następuje bezpośrednio z fabryki zlokalizowanej na terenie SSE, czy też z Magazynu, nie może decydować o tym, czy dany dochód podlega zwolnieniu czy też nie. Dochody uzyskane w opisanej sytuacji są zatem dochodami uzyskanymi z produkcji wykonywanej na terenie SSE w ramach zezwolenia i powinny podlegać zwolnieniu od podatku.

W związku z powyższym, dochody ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie SSE korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 12 ustawy o SSE w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a fakt wykorzystywania przez Spółkę Magazynu usytuowanego poza terenem SSE do składowania i sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE nie ma żadnego wpływu na możliwość oraz zakres korzystania przez Spółkę ze zwolnienia.

Przedstawione wyżej stanowisko pozostaje w zgodzie z utrwaloną linią wykładni prezentowaną przez organy podatkowe m.in. w następujących w indywidualnych interpretacjach:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB3/423-228/14-4/KS – „(...) fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie strefy zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyn usytuowany poza terenem strefy, nie pozbawia Spółki tych towarów przymiotu „produktu strefowego”. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych”;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-184/14/CzP – „(...) dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania decydujące znaczenie ma okoliczność, że działalność produkcyjna, będąca podstawą osiąganego dochodu, będzie prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Dochody osiągnięte z tej działalności będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop pomimo, że miejsce sprzedaży produktów będzie znajdować się poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej”;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 grudnia 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-1224/13/PP – „(...) dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania decydujące znaczenie ma okoliczność, że działalność produkcyjna, będąca podstawą osiąganego dochodu, będzie prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Dochody osiągnięte z tej działalności będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop pomimo, że miejsce sprzedaży produktów będzie znajdować się poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej”;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. ITPB3/423-611/12/DK – „.Korzystanie z magazynów zewnętrznych należących do podmiotów trzecich, nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2010 r., sygn. ILPB3/423-118/10-2/MM – „fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyny poza terenem strefy, nie pozbawia tych towarów przymiotu „produktu strefowego”. Korzystanie z obcego magazynu w ramach usługi najmu, nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby są wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Reasumując powyższe, sprzedaż wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.).

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem” (art. 16 ust. 1 ww. ustawy).

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie, uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Jak stanowi treść art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; (...).

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 cyt. ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in.:

  1. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
  2. kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje zmiany w funkcjonującym obecnie modelu dystrybucji produkowanych w SSE towarów. Wyprodukowane na terenie SSE płytki, przed ich sprzedażą, będą składowane w Magazynie, znajdującym się poza terenem SSE, należącym do innej spółki z Grupy (...), zajmującej się dystrybucją płytek ceramicznych, głównie płytek ceramicznych wyprodukowanych przez spółki z Grupy (...), w tym wyprodukowanych przez Wnioskodawcę, tj. sprzedażą tych płytek na rzecz odbiorców spoza Grupy (...) (dalej: Dystrybutor). Spółka będzie miała prawo do korzystania z Magazynu na podstawie umowy zawartej z jego właścicielem – za korzystanie z Magazynu Spółka będzie ponosiła stosowne opłaty. Magazynowanie płytek poza terenem SSE podyktowane jest względami logistyczno-ekonomicznymi. Produkty wytworzone przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej na terenie SSE będą składowane w Magazynie aż do momentu ich sprzedaży przez Spółkę na rzecz Dystrybutora, który po zakupie towarów od Spółki będzie dokonywał ich dalszej sprzedaży na rzecz odbiorców spoza Grupy (...). Taka dalsza sprzedaż towarów przez Dystrybutora będzie dokonywana bezpośrednio po ich zakupie od Spółki lub po ich odpowiednim skompletowaniu przez Dystrybutora, zgodnie z zamówieniem odbiorcy spoza Grupy (...). Wykorzystanie Magazynu zlokalizowanego poza SSE nie stanowi więc kolejnego etapu procesu produkcyjnego – ma jedynie na celu usprawnienie procesu logistycznego. Magazynowanie płytek stanowi zatem czynność pomocniczą w stosunku do działalności produkcyjnej prowadzonej w całości na terenie SSE. W Magazynie Spółka nie planuje prowadzić żadnej innej działalności niż polegająca na przechowywaniu wyrobów wytworzonych na terenie SSE oraz ich sprzedaży.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych a w szczególności, czy składowanie wyprodukowanych płytek ceramicznych na gruncie położonym poza specjalną strefą ekonomiczną będzie miało wpływ na korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 należy stwierdzić, że fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie strefy zgodnie z zezwoleniem poprzez Magazyn usytuowany poza terenem strefy, nie pozbawia Spółki tych towarów przymiotu „produktu strefowego”.

Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując, składowanie wyprodukowanych płytek ceramicznych w Magazynie poza specjalną strefą ekonomiczną nie będzie miało wpływu na korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód uzyskiwany przez Spółkę ze sprzedaży wyrobów strefowych objętych zezwoleniem składowanych przed ich wysyłką do odbiorców w Magazynie usytuowanym poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy .

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.