IPTPB3/4510-107/15-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy przychód Spółki, który powstał z tytułu otrzymania dofinansowania do części oprocentowania udzielonego kredytu może być uznany za dochód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. za dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i czy w związku z tym dochód ten podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
IPTPB3/4510-107/15-4/KJinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. zezwolenie
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu strefowego w związku z otrzymanym dofinansowaniem do części oprocentowania udzielonego Wnioskodawcy kredytu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu strefowego w związku z otrzymanym dofinansowaniem do części oprocentowania udzielonego Wnioskodawcy kredytu.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 3 czerwca 2015 r., nr IPTPB3/4510-107/15-2/KJ (doręczonym w dniu 8 czerwca 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 18 czerwca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 15 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

(...) (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie produkcji płytek ceramicznych.

Zakład Wnioskodawcy uzyskał Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) nr (...) w dniu (..) 2000 r. Na podstawie zezwolenia Spółka może korzystać ze zwolnienia podatkowego z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przeprowadzenia nowej inwestycji.

W katalogu pozycji wymienionych do zwolnienia we wskazanym zezwoleniu, mieszczą się następujące pozycje (PKWiU 2000):

 1. Płytki ceramiczne (26.30);
 2. Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane (26.40);
 3. Wyroby sanitarne ceramiczne (26.22);
 4. Wyroby ceramiczne do celów technicznych, pozostałe (26.25);
 5. Wyroby ceramiczne ogniotrwałe (26.26);
 6. Wyroby z betonu i gipsu (26.60);
 7. Masa betonowa prefabrykowana (26.63);
 8. Zaprawy murarskie nieogniotrwałe (26.64).

W dniu (...) 2002 r. Minister Gospodarki zmienił ww. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...) SSE w ten sposób, że przedmiot działalności został rozszerzony o następujące wyroby:

 1. Gliny i kaoliny (14.22);
 2. Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów (14.30).

W 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę kredytu z Bankiem (...). z siedzibą w (...). Kwota kredytu, zgodnie z umową, w całości została przeznaczona na „Modernizację procesów technologicznych produkcji płytek ceramicznych w zakładzie (...)”. Zrealizowana inwestycja służy produkcji wyrobów, których sprzedaż objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych jako dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Zgodnie z treścią umowy kredytowej Spółka otrzyma dofinansowanie do części oprocentowania udzielonego kredytu w wysokości wynoszącej 3%, jednak w kwocie nie większej niż 2 667 687 zł w całym okresie kredytowania. Dopłata do oprocentowania pokrywana będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...).

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że:

 • dofinansowanie ma charakter bezzwrotny;
 • dofinansowanie wykorzystane jest i będzie na zakup maszyn i urządzeń związanych z modernizacją zakładu;
 • przyznane jest na podstawie umowy z Bankiem (...) oraz decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
 • bank wypłaca kredyt w transzach, potrąca kwotę odsetek (pomniejszoną o 3% dofinansowania) z rachunku bankowego Spółki;
 • warunkiem utrzymania preferencyjnego oprocentowania jest uzyskanie efektu rzeczowego w postaci wywiązania się przez Spółkę z harmonogramu rzeczowo-finansowego, tj. zrealizowania zakupu maszyn i ich modernizacji oraz uzyskania poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych;
 • Spółka nie dysponuje wiedzą o źródłach, z jakich pokryta jest dopłata do oprocentowania; w szczególności nie ma o tym mowy w umowie łączącej Spółkę z Bankiem (...) ani w decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po przeformułowaniu):

Czy przychód Spółki, który powstał z tytułu otrzymania dofinansowania do części oprocentowania udzielonego kredytu może być uznany za dochód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. za dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i czy w związku z tym dochód ten podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 2 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przychodem w rozumieniu ustawy jest także wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Otrzymanie dofinansowania do części oprocentowania udzielonego kredytu stanowi zatem przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy. Przychód ten (równy de facto dochodowi) zdaniem Spółki podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy. Przychody powstałe z tytułu otrzymania dofinansowania do części oprocentowania udzielonego kredytu należy bowiem kwalifikować jako przychody wygenerowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia strefowego, a tym samym objęte zwolnieniem podatkowym.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., poz. 274, z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, przez osoby prawne prowadzące tę działalność gospodarczą są zwolnione z podatku dochodowego odpowiednio na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis odesłania, tj. art. 17 ust. 1 pkt 34 tej ustawy stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie udzielonego zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Pod pojęciem „dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej” należy rozumieć wszelkie dochody (przychody), które są związane z tym rodzajem działalności podatnika na terenie strefy, który jest objęty zezwoleniem. Dotyczy to zarówno dochodów (przychodów) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy (np. sprzedaży produktów objętych zezwoleniem) jak również dochodów (przychodów) nie tyle powstałych w wyniku prowadzenia tej działalności, ale spowodowanych okolicznościami z tą działalnością związanymi.

W odniesieniu do zdarzeń niewymienionych enumeratywnie w zezwoleniu, w celu ustalenia czy wygenerowany przez nie dochód (przychód) jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy badać czy wykazują one funkcjonalny związek z działalnością prowadzoną na terenie strefy. Dotyczy to również dochodów (przychodów) z tytułu nieodpłatnych świadczeń, powstania których u podmiotów prowadzących działalność strefową nie można wykluczyć.

Zwolnieniem objęte są zatem wszystkie te dochody, które są następstwem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, nawet jeśli zdarzenie gospodarcze (umorzenie zobowiązania z tytułu pożyczki), w wyniku którego otrzymano ten dochód, nie zostało wprost zapisane w treści uzyskanego zezwolenia.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko zostało podzielone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej na rzecz (...) (druga spółka tworząca Grupę ...) w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. akt IPTPB3/423-312/14-2/KJ).

Reasumując, przychód Spółki, który powstał z tytułu otrzymania dofinansowania do części oprocentowania udzielonego kredytu może być uznany za dochód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. za dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i w związku z tym dochód ten podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Należy końcowo podkreślić, że ocenie w niniejszej interpretacji nie podlegały zagadnienia cywilnoprawne, tj. kwestia faktycznego umorzenia, zwolnienia z długu itd. oraz kwestia umorzenia odsetek, gdyż nie były one przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.