IPTPB3/423-292/14-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji Podatkowej Spółka jako podmiot przejmujący B. będzie sukcesorem przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków wynikających z Trzeciego Zezwolenia, a w szczególności zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/423-292/14-2/KJinterpretacja indywidualna
 1. specjalna strefa ekonomiczna
 2. sukcesja uniwersalna
 3. zwolnienie
 4. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku połączenia spółek Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku odchodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej Ordynacji podatkowej i podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) zajmuje się produkcją szerokiego asortymentu płytek ceramicznych na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakładzie produkcyjnym w A.

Spółka prowadzi działalność zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 274, z późn. zm., dalej: ustawa o SSE), podstawą do korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę są zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE):

 • zezwolenie nr (...) z dnia (...) 1999 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...) SSE (dalej: Zezwolenie nr xx), oraz
 • zezwolenie nr (...) z dnia (...) 2009 r. na prowadzenie działalności na terenie (...) SSE (dalej: Zezwolenie nr yy).

Zakres posiadanych przez Spółkę zezwoleń obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 • 26.30 – płytki ceramiczne (dla Zezwolenia nr xx),
 • 23.31 – płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne (dla Zezwolenia nr yy, zgodnie z PKWiU 2008).

Zgodnie z treścią Zezwolenia nr xx oraz Zezwolenia nr yy, warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy (korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) są następujące:

 1. dla Zezwolenia nr xx:
  • termin rozpoczęcia działalności na terenie strefy określonej w Zezwoleniu nastąpi do dnia 30 czerwca 2001 r.;
  • zatrudnienie na terenie strefy co najmniej 101 osób do dnia 30 czerwca 2001 r.,
  • poniesienie wydatków inwestycyjnych o wartości co najmniej 36 940 490 zł do dnia 30 czerwca 2001 r.;
  • przestrzeganie regulaminu strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy.
 2. dla Zezwolenia nr yy:
  • poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 000 000 zł w terminie do dnia 30 września 2012 r.;
  • zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją inwestycji, co najmniej 9 nowych pracowników, ponad stan zatrudnienia wynikający z posiadanego przez Spółkę Zezwolenia nr xx, to jest 101 pracowników, w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. oraz utrzymanie zatrudnienia w liczbie co najmniej 110 osób do dnia 30 listopada 2014 r.;
  • zakończenie inwestycji w terminie do dnia 30 września 2012 r.

Stan zatrudnienia w Spółce przekracza 110 osób. Termin spełnienia warunku utrzymania zatrudnienia w liczbie co najmniej 110 osób upływa 30 listopada 2014 r. i nie ma zagrożeń spełnienia tego warunku. Pozostałe wyżej wymienione warunki zostały przez Spółkę spełnione.

W związku z zaostrzającą się konkurencją ze strony producentów azjatyckich oraz europejskich planowane są zmiany struktury grupy kapitałowej, do której należy Spółka (dalej: Grupa ...). Zmiany te mają na celu wzrost efektywności i konkurencyjności Grupy (...) na rynku, bez konieczności przenoszenia części produkcji za granicę, do regionów geograficznych cechujących się niższymi kosztami zatrudnienia, np. do Azji.

Wnioskodawca planuje w najbliższym czasie dokonanie połączenia (dalej: Połączenie) poprzez przejęcie innego podmiotu z Grupy (...), to jest B.

B również prowadzi działalność ma terenie (...) SSE (dalej: SSE) – w zakładzie produkcyjnym w (...), na podstawie Zezwolenia nr zz z dnia (...) 2009 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, zmienionego decyzją Ministra Gospodarki nr (...) z dnia (...) 2013 r. (dalej: Trzecie Zezwolenie). Trzecie Zezwolenie zostało uzyskane pierwotnie przez Zakład (...), który został przekształcony w B.

Zakres prowadzonej działalności obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie Strefy, określonych w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008): 23.31 – płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne.

Zgodnie z treścią Trzeciego Zezwolenia (nr zz), warunkiem prowadzenia działalności na terenie Strefy (korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych) jest:

 • poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20 000 000 zł w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. oraz
 • zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 319 pracowników poprzez zatrudnienie co najmniej 31 nowych pracowników w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 350 pracowników do dnia 30 listopada 2019 r.

Warunek poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości równej co najmniej 20 000 000 zł został wypełniony przez B. w terminie. W pozostałym zakresie, termin na wypełnienie warunków Trzeciego Zezwolenia jeszcze nie upłynął, jednak B. wypełniła warunek zatrudnienia 31 nowych pracowników.

Obecny zakres działalności B. jest tożsamy z zakresem działalności Wnioskodawcy. W konsekwencji, w wyniku planowanego połączenia powstanie jedno przedsiębiorstwo o ściśle określonym profilu działalności (produkcja płytek ceramicznych). Po przeprowadzonym połączeniu działalność Spółki będzie prowadzona w dwóch odrębnych zakładach produkcyjnych, które są zlokalizowane na terenie SSE (dalej: Zakłady).

W wyniku przeprowadzonego połączenia Spółka będzie w posiadaniu Zezwolenia nr xx, Zezwolenia nr yy i Trzeciego Zezwolenia nr zz na prowadzenie działalności na terenie SSE (dalej łącznie: Zezwolenia).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Spółka jako podmiot przejmujący B. będzie sukcesorem przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków wynikających z Trzeciego Zezwolenia, a w szczególności zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego połączenia Spółki i B. warunki wynikające z Zezwoleń, a określające możliwość zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy traktować łącznie, tj. bez wyodrębnienia w każdym z Zakładów środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z projektami inwestycyjnymi objętymi poszczególnymi Zezwoleniami...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Spółka jako podmiot przejmujący B. będzie sukcesorem przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków wynikających z Trzeciego Zezwolenia, a w szczególności zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

(a)sukcesja generalna na gruncie KSH

Ogólna zasada dotycząca sukcesji praw i obowiązków została wyrażona w art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: KSH). Zgodnie z powołanym przepisem, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku spółki przejmowanej. Natomiast zgodnie z art. 494 § 2, na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Wskazane powyżej przepisy przewidują sukcesję wszystkich praw i obowiązków, jako podstawowy skutek połączenia się spółek. Zgodnie z ww. przepisem spółka przejmująca wstępuje bowiem z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wszelkie zezwolenia, koncesje czy też ulgi przyznane wcześniej spółce przejmowanej przechodzą na spółkę przejmującą. Sukcesja generalna będąca skutkiem połączenia spółek dotyczy zatem wszelkich praw i obowiązków, zarówno cywilnoprawnych, jak i administracyjnych jakie na danej spółce ciążyły przed dokonaniem połączenia.

Mając na uwadze powyższe, Spółka z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki B.

(b)sukcesja podatkowa na gruncie Ordynacji podatkowej

Wnioskodawca podkreśla, że zagadnienie kontynuowania prawa do ulg podatkowych, w tym do zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku przekształceń i innych zmian dotyczących podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na terenie SSE powinno zostać analizowane na gruncie Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 ww. ustawy, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Wskazane wyżej przepisy regulują zasadę ciągłości praw i zobowiązań podatkowych w przypadku łączenia się spółek.

W świetle cytowanych przepisów, należy stwierdzić, że jeżeli dane uprawnienie przysługiwało spółce przejmowanej, to w wyniku połączenia będzie ono przysługiwać również spółce przejmującej. Oznacza to, że w sytuacji, w której zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie posiadanego Zezwolenia przysługiwało B., w wyniku połączenia przejdzie na Spółkę.

Jak wynika z powyższego, zwolnienie podatkowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zgodnie z którym wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia) po połączeniu zostanie przejęte przez Spółkę w drodze sukcesji generalnej.

(c)brak przesłanek do uchylenia posiadanych Zezwoleń

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o SSE (w brzmieniu z dnia wydania Zezwolenia spółce B.; analogiczne brzmienie obowiązuje także obecnie) posiadane zezwolenie może być cofnięte, jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art. 19 ust. 3 ustawy o SSE zawiera więc zamknięty katalog przyczyn cofnięcia zezwolenia, w którym nie znajduje się przesłanka następstwa prawnego przy łączeniu spółek. Należy zatem podkreślić, że ani przepisy o SSE, ani też sama treść zezwoleń B. nie wyłączają możliwości wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z posiadanych przez nią zezwoleń, w przypadku łączenia spółek przez przejęcie.

Mając na uwadze powyższe argumenty stwierdzić należy, że Spółka po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej również na podstawie Trzeciego Zezwolenia, tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z ww. zezwolenia.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w aktualnej linii interpretacyjnej, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1704/13/CzP);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 września 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-706/13/JS);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 września 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-788/12/MO).

Dodatkowo, Wnioskodawca podkreśla, że stanowisko Spółki jest potwierdzane w silnie ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych (sięgającej 2005 r.), z której wynika, że połączenie spółek kapitałowych (z których jedna lub dwie są przedsiębiorstwami strefowymi) nie prowadzi do cofnięcia zezwolenia na działanie w SSE, lecz sukcesor prawny ma prawo do korzystania z praw i obowiązków wynikających z przedmiotowego zezwolenia, w efekcie czego może stosować zwolnienia w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów strefowych.

Stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 października 2009 r. (sygn.: IBPBI/2/423-823/09/AM),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2009 r. (sygn. ILPB3/423-97/09-4/ŁM),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 września 2008 r. (sygn. ILPB3/423-431/08-4/DS),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2008 r. (sygn. ITPB3/423-237/08/DK),
 • interpretacji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego wydanej w dniu 4 maja 2005 r. (sygn. DP/P1/423-0019/1/05/AP).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo tutejszy Organ informuje, że w Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm. – jednolity tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.