IPPB3/423-671/13-2/S/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z posiadanym przez wspólnika spółki cywilnej pozwoleniem na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia28 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 1661/14 (data wpływu orzeczenia 11 grudnia2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2013 r. (data wpływu 2 września 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z posiadanym przez wspólnika spółki cywilnej pozwoleniem na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2013 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z posiadanym przez wspólnika spółki cywilnej pozwoleniem na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 12 grudnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy postanowienie znak: IPPB3/423-671/13-4/MC w którym pozostawił bez rozpatrzenia wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z posiadanym przez wspólnika spółki cywilnej zezwoleniem na działalność na terenie Specjalnej Stefy Ekonomicznej.

Wnioskodawca na postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r. znak: IPPB3/423-671/13-4/MC wniósł pismem z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2014 r.) zażalenie.

W odpowiedzi na powyższe zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 7 marca 2014 r. znak: IPPB3/423-671/13-6/MC/MS utrzymał w mocy postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Wnioskodawca na postanowienie z dnia 7 marca 2004r. Nr IPPB3/423-671/13-6/MC/MS utrzymujące w mocy postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożył skargę z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 1661/14 uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie wydane w pierwszej instancji. Od powyższego wyroku WSA w Warszawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1962/15 oddalił skargę kasacyjną złożoną przez tut. Organ podatkowy.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie ustalenia skutków podatkowych przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z posiadanym przez wspólnika spółki cywilnej pozwoleniem na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Rafał R. (dalej również - Wnioskodawca), wraz z Tomaszem R., jest wspólnikiem spółki cywilnej C. s.c. (dalej również - C. s.c, lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej również - strefa) na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 29 grudnia 2000 r. (w pewnym zakresie zmienionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r.; dalej również - zezwolenie strefowe lub zezwolenie),w związku z czym korzystają ze zwolnień i preferencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na tzw, „starych zasadach” tj. w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej. Przedmiotem działalności C. s.c., zgodnie z udzielonym zezwoleniem strefowym, jest działalność produkcyjna i usługowa określona następującymi pozycjami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej - PKWiU), a mianowicie:

 • 24.3 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy,
 • 24.5 Gliceryny, środki myjące i czyszczące, wyroby kosmetyczne i toaletowe,
 • 24.66 Produkty chemiczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 • 26.26 Wyróby ceramiczne ogniotrwałe,
 • 26.24 Wyroby ceramiczne dla celów technicznych, pozostałe,
 • 26.40 Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane,
 • 26.61 Wyroby betonowe dla celów budowlanych,
 • 28.7 Wyroby metalowe gotowe pozostałe.

Zezwolenie zostało udzielone do dnia 30 listopada 2017 r. W zezwoleniu strefowym ustalono również następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie:

 1. zatrudnienie do 31 grudnia 2002 r. 30 osób na pełny etat,
 2. poniesienie wydatków inwestycyjnych, rozumianych zgodnie z § 2 rozporządzenia strefowego w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r., o wartości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w następujących terminach:
  1. do dnia 30 czerwca 2002 r. 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
  2. do dnia 31 grudnia 2002 r. dalszy 1.000.000 zl (słownie: jeden milion złotych) co daje łączną kwotę 3.000.000 zł,
  3. przestrzeganie Regulaminu Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy,
 3. termin rozpoczęcia działalności na terenie strefy - określonej w zezwoleniu - nastąpi do dnia 31 stycznia 2003 r.,

Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, dokonano pewnych zmian w zezwoleniu strefowym, a mianowicie:

 1. zatrudnienie do dnia 31 grudnia 2003 r. 30 osób na pełny etat,
 2. poniesienie wydatków inwestycyjnych :
  1. do dnia 30 czerwca 2003 r., 2.000.000 zł (słownie : dwa miiiony złotych),
  2. do dnia 31 grudnia 2003 r. dalszy 1.000.000 zł (słownie : jeden milion złotych),
 3. termin rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie strefy - określonej w zezwoleniu - nastąpi do dnia 31 stycznia 2004 r.

Wspólnicy C. s.c. (a więc także wnioskodawca), korzystają zatem ze zwolnienia dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonychw rozporządzeniu strefowym w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r., gdyż Spółka zrealizowała inwestycje wskazane w zezwoleniu strefowym (dalej również - zwolnienie strefowe). Należy również dodać, iż Spółka jest tzw. małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej.

Po dniu 31 grudnia 2011 r., zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową z dnia25 października 2012 r. Znak : ILPB1/415-726/12-4/AP, wydaną przez Ministra Finansów (Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu), wnioskodawca, jako wspólnik C. s.c., może nadal korzystać ze zwolnienia strefowego w okresie ważności zezwolenia na zasadach obowiązujących „małych przedsiębiorców” od dnia 1 maja 2004 r. Kalkulując jednak wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego po dniu 31 grudnia 2011 r. (limitu zwolnienia podatkowego) wspólnicy C. s.c, będą zobowiązani do uwzględnienia pomocy publicznej uzyskanej do dnia 31 grudnia 2011 r. w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wspólnicy C. s.c. rozważają dokonanie przekształcenia spółki cywilnej w spółkęz ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również - spółka z o.o.) na podstawie art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej również - k.s.h.), w związku z czym działalność na terenie strefy będzie kontynuowana przez spółkę przekształconą tj. przez spółkę z o.o. W wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o., na spółkę przekształconą przejdą zezwolenia na działalność w strefie, zgodnie bowiem z art. 553 § 2 k.s.h. (stosowanym odpowiednio w związku z art. 26 § 5 k.s.h.) spółka przekształcona pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzielaniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Ani przepisy ustawowe, ani decyzje o udzielaniu zezwolenia na działalność w strefie nie zawierają uregulowań, które ograniczałyby przejście zezwolenia na działalność w strefie w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 2 k.s.h., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust 1 pkt 34 p.d.o.p., na podstawie uzyskanego przez wspólników spółki cywilnej C. zezwolenia na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej?

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 2 k.s.h., gdzie przekształcenie łączyć się będzie z sukcesją uniwersalną (art. 553 k.s.h.), spółka z o.o., powstała w wyniku przekształcenia, będzie uprawiona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego przez art. 17 ust. 1 pkt 34 p.d.o.p., na podstawie uzyskanego przez C. s.c. zezwolenia na działalność terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wnioskodawca wraz z drugim wspólnikiem spółki cywilnej planuje przekształcić formę prawną prowadzonej działalności ze spółki cywilnej (spółka przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona).

Na mocy art. 551 § 2 k.s.h,, spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Zgodnie z art. 551 § 3 ww. ustawy, do przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę handlową stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5 cyt. ustawy.

W mysi tego przepisu, spółce handlowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Oznacza to m.in., że z dniem przekształcenia majątek wspólników - wniesiony do spółki cywilnej i nabytyw ramach spółki cywilnej - staje się majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, do przekształcenia spółki cywilnej na mocy odesłania z art. 26 § 5 k.s.h. odpowiednie zastosowanie znajduje art. 553 § 2 i 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższymi przepisami, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Odpowiednie stosowanie ww. przepisów pozwała uwzględnić szczególną sytuację spółki cywilnej, w której wszystkie prawa i obowiązki, w tym zezwolenia, koncesje, ulgi zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej, a nie samej spółce. Oznacza to, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki wspólników spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji aibo ulgi stanowi inaczej.

Z uwagi na powyższe, należy się odnieść do przepisów u.s.s.e., czy nie zawiera ona zastrzeżeń o wyłączeniu zasady kontynuacji w odniesieniu do zezwoleń wydawanych na podstawie art. 16 u.s.s.e.

Artykuł 19 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 • zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 • rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 • nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroii, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Biorąc pod uwagę, że powyższy katalog nie zawiera zmiany formy prawnej przedsiębiorcy, stąd spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej, będzie sukcesorem zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy otrzymanych wcześniej przez wspólników spółki cywilnej na podstawie art. 553 § 2 w zw. z art. 26 § 5 k.s.h.

W konsekwencji, zgodnie z art. 12 u.s.s.e., dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 34 p.d.o.p. stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 u.s.s.e., przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z uwagi na fakt, iż podstawę zwolnienia stanowi przepis ustawy podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 o.p., należy w przypadku określenia skutków procesu przekształcenia formy prawnej uwzględnić przepis lex specialis w stosunku do art. 26 § 5 oraz art. 553 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, którym jest art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z powyższym przepisem, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W świetle art. 93d o.p., spółce przekształconej przysługiwać będą również prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Tym samym należy uznać, iż spółka z o.o. wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej i wspólników spółki przekształcanej,

Reasumując, przekształcenie spółki cywilnej C. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nabędzie prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia przekształcenia, kiedy to wstąpi w prawa i obowiązki podatkowe wspólników spółki przekształcanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawców.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 1661/14 (i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2017 r. sygn. akt II FSK 1962/15.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.