IPPB3/423-1510/08-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT w zakresie specjalnych stref ekonomicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2008r. (data wpływu 08 października 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 października 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie specjalnych stref ekonomicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przestawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest częścią grupy kapitałowej C, specjalizującej się w produkcji wyrobów cukierniczych i napojów. Spółka posiada obecnie w Polsce dwa zakłady produkcyjne: jeden jest zlokalizowany w Warszawie, a drugi w B. Zakład produkcyjny w B został otwarty w 1995r. i może poszczycić się jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Europie. Zakład ten stanowi także jedną z największych inwestycji zagranicznych na terenie Dolnego Śląska. Pierwotnie, w momencie otwarcia zakład produkcyjny w B nie był objęty obszarem W Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w konsekwencji wydatki ponoszone przez Spółkę na wybudowanie tego zakładu i oddanie go do użytku nie mogły być uznawane za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz przepisów rozporządzeń wykonawczych. W efekcie, z tytułu powyższej inwestycji Spółka nie miała podstaw do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obecnie Spółka jest zaangażowana w strategiczny projekt inwestycyjny związany z zasadniczą globalną rekonfiguracją łańcucha dostaw: produktów czekoladowych grupy C w Europie. Projekt ten będzie realizowany na terenie Wj Specjalnej Strefy Ekonomicznej „I” na podstawie uzyskanego przez Spółkę stosownego zezwolenia. Inwestycja składa się z dwóch zasadniczych elementów i obejmuje (i) budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w S oraz (ii) rozbudowę zakładu i poszerzenie działalności Spółki w B, w tym reorganizację procesu produkcyjnego obejmującego, cały zakład oraz wszystkie jednostki organizacyjne. Wartość całej inwestycji wynosi ok. 960.000.000 PLN, a w następstwie jej realizacji powstanie łącznie 750 nowych miejsc pracy.

Wspomniana powyżej część projektu związana z rozbudową i optymalizacją zakładu w B ma na celu poszerzenie działalności Spółki o produkcję nowych, odlewanych wyrobów czekoladowych oraz pralin. Rozbudowa zakładu będzie polegać na rozbudowie istniejących oraz budowie nowych budynków oraz instalacji wyposażenia najnowszej generacji i wdrożenia innowacyjnych metod produkcji nowej grupy wyrobów. Szacuje się, że w wyniku realizacji tej części inwestycji powstanie około 250 nowych miejsc pracy, a wartość projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową zakładu produkcyjnego wyniesie ok. 202.201.000 PLN. Obecnie, w wyniku powiększenia obszaru W Specjalnej Strefy Ekonomicznej o teren w B (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie w specjalnej strefy ekonomicznej - Dz. U. nr 96 z 2008 poz. 611), zakład produkcyjny Spółki jest położony na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

W zakresie opisanej powyżej, jak zaznacza Spółka, części inwestycji odnoszącej się do zakładu w B, Spółka otrzymała 29 lipca 2008r. zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, wskutek czego prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej w zakładzie w B objęte zostało zezwoleniem, o którym mowa w art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zatem wydatki inwestycyjne, które zostaną poniesione w celu rozbudowy i modernizacji zakładu produkcyjnego będą co do zasady stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 rozporządzenia. Zezwolenie określa następujące warunki:

 1. po dniu uzyskania zezwolenia Spółka dokona inwestycji na terenie W Specjalnej Strefy Ekonomicznej „I” w Podstrefie W tj. poniesie wydatki inwestycyjne (koszty inwestycji) w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie w specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705 z późn. zm.) związane z nową inwestycją o wartości przewyższającej kwotę 202.201.000 zł w terminie do dnia 31.12.2009r.
 2. przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Podstrefy W „I” liczba zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) przez Spółkę będzie:
  • w okresie od dnia 31 grudnia 2009r. do dnia 30 grudnia 2010r. - sumą co najmniej: liczby 180 i liczby faktycznego stanu zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30 czerwca 2008r. na terenie Podstrefy W WSSE „I”,
  • w okresie od dnia 31 grudnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2015r. - sumą co najmniej: liczby 250 i liczby faktycznego stanu zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30 czerwca 2008r. na terenie Podstrefy W WSSE „”,
 3. Spółka zakończy inwestycję, do dnia 31 grudnia 2009 roku.

W konsekwencji, Spółka zobowiązana jest do osiągnięcia docelowego poziomu inwestycji do dnia 31 grudnia 2009r., zaś docelowego zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2010r. W szczególności powyżej określone warunki odnośnie zatrudnienia oznaczają, że Spółka zobowiązana jest osiągnąć do dnia 31 grudnia 2009r. Poziom zatrudnienia liczący 180 osób ponad stan wyjściowy (liczony na 30 czerwca 2008r.), a następnie utrzymać ten poziom do 30 grudnia 2010r. Następnie do dnia 31 grudnia 2010r. Spółka zobowiązana jest osiągnąć docelowy poziom zatrudnienia liczący 250 osób ponad stan wyjściowy, który to docelowy poziom Spółka musi utrzymać do końca 2015r.Spółka podkreśla, iż po otrzymaniu zezwolenia do produkcji przez Spółkę wyrobów objętych tym zezwoleniem będą wykorzystywane w zakładzie w B zarówno nowe budynki i linie produkcyjne (tj. wybudowaneInabyte po dniu otrzymania zezwolenia), jak i stare budynki nie produkcyjne tego zakładu (tj. wybudowane/nabyte przed dniem otrzymania zezwolenia). Również obecna działalność pomocnicza, taka jak: finanse, działalność inżynieryjna, techniczna, informatyczna, logistyczna, zaopatrzeniowa, związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, będzie wspomagała produkcję prowadzoną przy wykorzystaniu nowych i starych linii produkcyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do końca miesiąca, w którym doszło do całkowitego poniesienia wskazanych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych i osiągnięcia wskazanego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia (tj. zgodnie z treścią zezwolenia, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010r.), całość dochodów osiąganych przez Spółkę z działalności produkcyjnej, mieszczącej się w ramach klasyfikacji PKWiU określonej zezwoleniem i prowadzonej w zakładzie położonym w B na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, będzie objęta opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych na ogólnych zasadach (tzn. nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy i art. 17 ust. 4 ww. ustawy)...
 2. Czy zgodnie z § 5 ust. 2a ww. rozporządzenia Spółce, której przedsiębiorstwo objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji w B, zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy i art. 17 ust. 4 ww., będzie przysługiwać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały całkowicie poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu (tj. zgodnie z treścią zezwolenia, najpóźniej od miesiąca następującego po 31 grudnia 2010r.), aż do momentu wyczerpania się limitu pomocy regionalnej, w odniesieniu do całości dochodów osiąganych przez spółkę z działalności produkcyjnej, mieszczącej się w ramach klasyfikacji PKWiU określonej zezwoleniem i prowadzonej w zakładzie położonym w B na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tzn. również w odniesieniu do dochodów wytworzonych przy wykorzystaniu starych środków produkcji...

Ad.1 Zdaniem Spółki w okresie po złożeniu niniejszego wniosku, jednakże nie później niż do końca miesiąca, w którym doszło do całkowitego poniesienia wskazanych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych i osiągnięcia wskazanego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia (tj. zgodnie z treścią zezwolenia, najpóźniej do 31 grudnia 2010r.), całość dochodów osiąganych przez Spółkę z działalności produkcyjnej, mieszczącej się w ramach klasyfikacji PKWiU określonej zezwoleniem i prowadzonej w zakładzie położonym w B na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, będzie objęta opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych na ogólnych zasadach (tzn. nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) i art. 17 ust. 4 tej ustawy).

Ad.2 Zdaniem Spółki, zgodnie z § 5 ust. 2a rozporządzenia Rady Ministrów w z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie w specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2006r. Nr 236, poz. 1705 ze zm.) Spółce, której przedsiębiorstwo objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji w B, zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy i art. 17 ust. 4 ww. ustawy, będzie przysługiwać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały całkowicie poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu (tj. najpóźniej od miesiąca następującego po 31 grudnia 2010r.), aż do momentu wyczerpania się limitu pomocy regionalnej, w odniesieniu do całości dochodów osiąganych przez Spółkę z działalności produkcyjnej, mieszczącej się w ramach klasyfikacji PKWiU określonej zezwoleniem i prowadzonej w zakładzie położonym w B na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (tzn. również w odniesieniu dochodów wytworzonych przy wykorzystaniu starych środków produkcji).

Zdaniem Spółki, przedstawione stanowisko Spółki w odniesieniu do obydwóch pytań należy uznać za zasadne zarówno na gruncie wykładni celowościowej, jak i systemowej, a przede wszystkim literalnej powołanego art. 17 ust. 1 pkt 34 i art. 17 ust. 4 ww. ustawy w związku z przepisami ww. rozporządzenia. Ponadto znajduje ono potwierdzenie także w praktyce organów skarbowych. Odnosząc się do brzmienia samych przepisów, Spółka zauważa, iż kluczowe dla zadanych pytań jest rozważenie, czy dochody osiane przez Spółkę z działalności produkcyjnej prowadzonej w zakładzie położnym w B są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego oraz w jakim okresie są objęte tym zwolnieniem. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na zakres przedmiotowy tego zwolnienia podatkowego. W konsekwencji, kluczowa jest przede wszystkim analiza wniosków wynikających z interpretacji literalnej (gramatycznej) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozporządzenia. Takie podejście, wielokrotnie formułowane w orzecznictwie sądowym, stosowane jest również przez Ministerstwo Finansów, które w szczególności w piśmie Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 5 kwietnia 2006r. (PB4/KA-8213-321-25106) odnoszącym się właśnie do relacji pomiędzy ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wyraziło następujący pogląd: „należy zwrócić uwagę na fakt, iż zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle i zgodnie przede wszystkim z wykładnią językową.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 274) dochody uzyskiwane przez podatników z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w odpowiednich przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje zwolnienie podatkowe dla dochodów uzyskanych przez podatników z działalności wykonywanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest przepis art. 17 ust. 1 pkt 34. Należy przy tym zauważyć, iż uzupełnieniem wspomnianego przepisu jest m. in. art. 17 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, że zwolnienie podatkowe z art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Interpretacja gramatyczna przepisów rozporządzenia i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwala w żadnym miejscu na stwierdzenie, iż stosownie do § 5 ust. 2a ww. rozporządzenia oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów, zwolnienie podatkowe dla dochodów osiąganych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego przez podatnika zezwolenia, nie ma zastosowania w przypadku, gdy dochody te są generowane przez działalność produkcyjną prowadzoną w zakładzie, który został objęty strefą już jako zakład funkcjonujący, zaś pierwotnie nie był zlokalizowany na obszarze objętym strefą. W szczególności, jak już zaznaczono, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 34 ww. ustawy, wolne od podatku są: „dochody (...) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002r. i Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokością zgodnie z odrębnymi przepisami”.

Przepis § 5 ust. 2a ww. rozporządzenia stanowi, że: „w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej”. Zdaniem Spółki, interpretacja gramatyczna pozwala na jednoznaczną wykładnię, że po objęciu strefą obecnego zakładu przedsiębiorcy i po uzyskaniu zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej oraz spełnieniu określonych w zezwoleniu warunków, zwolnieniem podatkowym może zostać objęta całość dochodów osiąganych przez Spółkę z prowadzonej działalności produkcyjnej, mieszczącej, się w ramach klasyfikacji PKWiU określonej w zezwoleniu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia. Przy czym będą mieć zastosowanie przy przedmiotowej inwestycji warunki, o których mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, tzn.: „zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy pod warunkiem, że:

 1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (...);
 2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona (...)”.

W kontekście przedstawionych w treści wniosku informacji, powyższe warunki Spółka spełnia.

Dodatkowo z przepisów § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia i art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wynika, że powyższe zwolnienie „przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy”. Zdaniem Spółki odnosząc się do podejścia Ministerstwa Finansów, wyrażonego we wspomnianym powyżej piśmie Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 5 kwietnia 2006r. (PB4/KA-821 3-321-25106), należy stwierdzić, że dosłowna interpretacja przepisu § 5 ust. 2a ww. rozporządzenia pozwala na jednoznaczny wniosek, że Spółce, której przedsiębiorstwo objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy i art. 17 ust. 4 ww. ustawy, przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione całkowite wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu. Mając na uwadze informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz zobowiązanie do poniesienia wydatków inwestycyjnych do końca 2009 roku i utworzenia nowego zatrudnienia do końca roku 2010, które będzie określone w zezwoleniu, zwolnienie podatkowe przysługiwać będzie Spółce od dnia 1 stycznia 2011 roku, w którym to, zgodnie z zezwoleniem, musi się już utrzymywać docelowy poziom zatrudnienia określony w zezwoleniu (docelowa wartość inwestycji musi zostać osiągnięta wcześniej - do 31 grudnia 2009r.).

Limit pomocy publicznej, o którym mowa w powołanym przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określany jest zgodnie z § 3 i § 4 ww. rozporządzenia, bądź na podstawie 2-letnich kosztów pracy, bądź kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (jak to ma miejsce w omawianym przypadku). W konsekwencji, podstawową przesłanką powstania analizowanego zwolnienia z podatku dochodowego, konieczną do naliczenia limitu pomocy publicznej, będzie poniesienie przez podatnika wydatków kwalifikowanych jako koszty inwestycji, poniesionych na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia oraz będących ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika, kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejącego środka trwałego lub ceną nabycia określonych wartości niematerialnych/prawnych (§ 6 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Mając na uwadze treść powyższych regulacji prawnych, Spółka wskazuje, iż istnieją 4 warunki, które powinny być spełnione, aby dochody uzyskiwane przez podatnika były objęte powyższym zwolnieniem podatkowym, tj.:

 1. poniesione zostaną przez podatnika wydatki kwalifikowane jako koszty inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w wysokości określonej w zezwoleniu
 2. zostanie spełniony wymóg osiągnięcia docelowego poziomu zatrudnienia określony w zezwoleniu,
 3. dochody będą generowane przez podatnika z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia oraz
 4. prowadzona faktycznie działalność będzie tożsama z przedmiotem działalności określonej w wydanym zezwoleniu strefowym.

Zdaniem Spółki, w przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku (tj. w odniesieniu do dochodów z działalności produkcyjnej prowadzonej w zakładzie produkcyjnym w B) spełnione są wszystkie wskazane powyżej warunki do stosowania zwolnienia z podatku dochodowego.

Spółka pragnie podkreślić, iż poniesie na terenie strefy, po uzyskaniu zezwolenia rzeczywiste wydatki klasyfikowane jako koszty rozbudowy lub modernizacji zakładu produkcyjnego oraz wykorzystywanych w tym zakładzie urządzeń i linii produkcyjnych, które stanowią odrębne i istniejące środki trwałe Spółki. Wydatki poniesione na pierwotną budowę zakładu, jako poniesione przed uzyskaniem zezwolenia, nie spełniają powyższych przesłanek, jednak wydatki na nową inwestycję, poniesione po uzyskaniu zezwolenia, będą traktowane jako wydatki kwalifikowane. A zatem ponoszone przez Spółkę wydatki będą klasyfikowane jako koszty inwestycji zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w oparciu o które wyliczana będzie kwota limitu zwolnienia z podatku dochodowego. W odniesieniu natomiast do trzeciego i czwartego z powyższych warunków należy zauważyć, iż dochody będą uzyskiwane przez Spółkę właśnie z tytułu działalności gospodarczej (produkcyjnej) prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie uzyskanego wcześniej zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej strefy, o którym to zezwoleniu jest mowa w art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Jednocześnie prowadzona w ten sposób przez Spółkę działalność gospodarcza będzie mieścić się w zakresie przedmiotowym działalności (opartym na klasyfikacji PKWiU) zawartym w powyższym zezwoleniu.

Ponadto Spółka zauważa, iż na gruncie obowiązujących regulacji prawnych nie może stanowić przeszkody do stosowania w przedmiotowej sprawie zwolnienia z podatku dochodowego dla dochodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu działalności prowadzonej w zakładzie produkcyjnym położonym w B okoliczność, iż ten zakład produkcyjny nie był pierwotnie objęty obszarem specjalnej strefy ekonomicznej, a zatem pierwotne wydatki poniesione przez Spółkę na jego budowę nie mogły stanowić wydatków kwalifikowanych jako koszty inwestycji w rozumieniu § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Argumentem uzasadniającym takie twierdzenie jest przede wszystkim literalna (gramatyczna) wykładnia przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i art. 17 ust. 4 ww. ustawy oraz przepisów Rozporządzenia (w szczególności § 5 ust. 2a). Jak bowiem zostało wykazane powyżej wszystkie przesłanki do stosowania zwolnienia podatkowego przewidziane w tych przepisach są spełnione, a limit zwolnienia naliczany będzie na bazie wydatków na rozbudowę zakładu, ponoszonych po uzyskaniu zezwolenia.

Co istotne w tym zakresie, na potwierdzenie stanowiska Spółki, iż zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wszystkich dochodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy (pod warunkiem, iż działalność taka mieści się w zakresie przedmiotowym działalności gospodarczej wskazanej w zezwoleniu oraz spełnione są ogólne warunki do stosowania zwolnienia z podatku dochodowego określone w przepisach rozporządzeń strefowych), można także wskazać argumentację i twierdzenia prezentowane w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. W analogicznym przypadku, dotyczącym funkcjonującego zakładu, objętego specjalną strefą ekonomiczną Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w postanowieniu sygn. RO/423-59/06 z 16 stycznia 2007r. stwierdził: „Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że ani przepisy normujące zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, w tym również starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, ani przepisy ustaw podatkowych nie uzależniają zwolnienia dochodu z opodatkowania od tego, czy produkty tego samego rodzaju, jak produkowane obecnie w strefie ekonomicznej były produkowane przez tego samego podatnika poza strefą, czy też nie (...) Do pytania Podatnika, czy można zaliczyć do przychodów osiągniętych na terenie strefy, przychody ze sprzedaży produktu wytworzonego na terenie strefy, który będzie produkowany na nowej linii produkcyjnej położonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, mimo, iż wcześniej był on wytwarzany poza strefą ma zastosowanie wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie 1 - sytuacja II. Jak wskazano wyżej, przepisy normujące zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ani przepisy ustaw podatkowych nie uzależniają zwolnienia dochodu z opodatkowania od tego, czy produkty tego samego rodzaju, jak produkowane obecnie w strefie ekonomicznej były produkowane przez tego samego podatnika poza strefą.

Zdaniem Spółki z cytowanego powyżej pisma wyraźnie wynika, iż to, że dany zakład funkcjonował uprzednio jako zakład pozastrefowy i wytwarzał produkty, które następnie, po jego objęciu strefą zostały objęte zakresem zezwolenia strefowego, nie stanowi przesłanki dyskwalifikującej dany rodzaj dochodu ze zwolnienia z podatku dochodowego. Tak długo, jak spełnione są przesłanki określone wyżej, tj. działalność mieści się w zakresie zezwolenia, jest prowadzona fizycznie na terenie strefy, a limit zwolnienia powstał wskutek poniesienia nowych wydatków inwestycyjnych, okoliczność, czy dana produkcja prowadzona jest w oparciu o majątek produkcyjny zainstalowany przed objęciem zakładu strefą czy też w oparciu i nowy majątek produkcyjny, nie ma znaczenia.

Co więcej, sam fakt wprowadzenia przepisu § 5 ust. 2a ww. rozporządzenia, de facto odraczającego w takiej sytuacji tylko moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia, ma uzasadnienie jedynie wtedy, gdy uznamy, że zwolnienie w takich okolicznościach przysługuje w odniesieniu do całości działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, bez rozróżnienia na to, czy dochód generowany jest w oparciu o majątek nowy, czy zainstalowany uprzednio (przed uzyskaniem zezwolenia). Co istotne, zdaniem Spółki, jej stanowisko jest w pełni uzasadnione również z punktu widzenia wykładni systemowej oraz postulatu utrzymania spójności systemu zwolnień podatkowych. Podstawową przesłanką powstania po stronie podatnika tego rodzaju zwolnienia podatkowego jest w istocie wcześniejsze poniesienia przez niego rzeczywistych wydatków kwalifikowanych jako koszty inwestycji w rozumieniu § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz osiągnięcie docelowego zatrudnienia. Innymi słowy zwolnienie to powstaje po stronie podatnika dopiero wówczas, gdy podatnik poniesie określone wydatki inwestycyjne na działalność gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz zatrudni wymaganą liczbę pracowników. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym w związku z prowadzonym projektem inwestycyjnym kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę będzie równa kwocie ok. 960.000.000 PLN, z czego ok. 202.200.000 PLN będzie przypadać na rozbudowę i modernizację zakładu produkcyjnego w B, a wzrost zatrudnienia osiągnie poziom 250 osób. Jednocześnie tak długo jak zachowane zostają inne wymagania określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzenia, a w szczególności warunek uzyskiwania dochodów wyłącznie z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, bez znaczenia jest fakt, jaki rodzaj zakładu produkcyjnego, czy też fabryki jest źródłem generowanych dochodów.

Jak wskazuje orzecznictwo, raz uznawszy w zakresie prawa podatkowego, że wykładania gramatyczna (literalna) prowadzi do jednoznacznych wniosków, w zasadzie nie ma potrzeby prowadzić rozważań na gruncie interpretacji celowościowej. W przypadku Spółki wnioski na gruncie interpretacji literalnej jednoznacznie wskazują na poprawność jej stanowiska. Tym niemniej, poniżej wskazujemy, że nawet z punktu widzenia takiej interpretacji celowościowej powyżej przedstawione konkluzje muszą być uznane za poprawne. Biorąc bowiem pod uwagę cel regulacji strefowych, którym niewątpliwie była aktywizacja gospodarcza oraz zmniejszanie skali bezrobocia w poszczególnych regionach Polski, należy stwierdzić, że przedstawione powyżej konkluzje w żaden sposób nie przeczą tym celom. Przeciwnie, to właśnie w szczególności dzięki wprowadzeniu regulacji strefowych i związanych z nimi zwolnień podatkowych Spółka zdecydowała się na podjęcie procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie zakładu w B. W efekcie doprowadzi to do zaangażowania znaczących nakładów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz powstania na tym obszarze nowych miejsc pracy, z czego 250 w zakładzie produkcyjnym w B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając na powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10,09-402 Płock.