ILPB3/4510-1-565/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej terenie strefy na podstawie Zezwolenia.
ILPB3/4510-1-565/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. pomoc publiczna
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. warunki zwolnienia
 4. zezwolenie
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej terenie strefy na podstawie Zezwolenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej terenie strefy na podstawie Zezwolenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, producentem narzędzi medycznych znajdujących zastosowanie w chirurgii ogólnej, kostnej, mikrochirurgii, stomatologii i weterynarii oraz szeregu narzędzi niemedycznych. Spółka jest właścicielem działki (dalej: „Nieruchomość”).

W 2008 r. Spółka zwróciła się do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną (obecna nazwa: Specjalna Strefa Ekonomiczna (...), dalej: „SSE”) z wnioskiem o włączenie terenu (...), którego jest właścicielem do SSE w związku z planowaną nową inwestycją polegającą na uruchomieniu nowego zakładu produkcyjnego (dalej: „Inwestycja pierwotna”).

Procedura obejmowania Nieruchomości statusem SSE okazała się być długotrwała i zakończyła się dopiero wydaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 919), na mocy którego Nieruchomość została włączona w granice SSE. Z uwagi na czas trwania procesu rozszerzania SSE, Spółka zdecydowała się rozpocząć prace związane z Inwestycją pierwotną i poniosła nakłady inwestycyjne w związku z budową zakładu produkcyjnego jeszcze przed objęciem Nieruchomości statusem SSE. Tym samym, Spółka świadomie nie dochowała jednego z warunków wymaganych dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla nowej inwestycji na terenie SSE, zakazującego rozpoczęcia prac nad inwestycją przed otrzymaniem zezwolenia strefowego. Wobec powyższego, pomimo włączenia Nieruchomości w granice SSE, Spółka nie wnioskowała o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE i nie korzystała z pomocy publicznej w związku z realizacją Inwestycji pierwotnej. Pomimo braku publicznego wsparcia, Spółka zrealizowała projekt inwestycyjny zgodnie z zamierzeniem i rozpoczęła działalność produkcyjną, która podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W 2014 r. w celu poprawy konkurencyjności i wzrostu innowacyjności zakładu w R. Wnioskodawca podjął decyzję o realizacji kolejnej nowej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu (dalej: „Inwestycja”). W dniu 21 maja 2014 r. Wnioskodawca otrzymał Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: „Zezwolenie”) w związku z czym Spółka rozpoczęła Inwestycję, obejmującą m.in. budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, budynku administracyjno-socjalnego, parkingu oraz zakup maszyn i narzędzi specjalistycznych, środków transportu i wyposażenia. Inwestycja ta jest zlokalizowana na terenie już objętym granicami SSE na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r., o którym mowa powyżej, w związku z czym nie miało miejsca rozszerzenie SSE.

Otrzymane przez Spółkę Zezwolenie obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego:

 1. Urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne - sekcja C, grupa 32.5;
 2. Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych - sekcja C, grupa 25.6;
 3. Narzędzia - sekcja C, klasa 25.73;
 4. Pozostałe gotowe wyroby metalowe - sekcja C, grupa 25.9;
 5. Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektroniczny i elektroterapeutyczny - sekcja C, grupa 26.6;
 6. Pozostałe narzędzia mechaniczne - sekcja C, klasa 28.49;
 7. Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - sekcja C, klasa 32.99;
 8. Usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych - sekcja C, klasa 33.13;
 9. Usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych - sekcja C, klasa 33.14;
 10. Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - sekcja C, grupa 33.2.

W treści Zezwolenia wyznaczone zostały warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, w postaci poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 24 500 000 zł w terminie do 30 czerwca 2017 r. oraz zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie SSE co najmniej 200 pracowników w terminie do 31 grudnia 2018 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do 31 grudnia 2019 r. Termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 30 czerwca 2017 r.

Spółka poniosła już pierwsze nakłady inwestycyjne związane z realizacją Inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej terenie SSE na podstawie Zezwolenia przysługuje mu począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE przysługuje Wnioskodawcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne (zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia SSE).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do regulacji art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, generalnie wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

Moment, od którego przysługuje przedsiębiorcy zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej terenie specjalnej strefy ekonomicznej precyzuje natomiast Rozporządzenie SSE.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za słusznością swojego podejścia. Są to w szczególności: sama systematyka Rozporządzenia SSE, zasada wykładni językowej i ścisłego interpretowania przepisów dotyczących zwolnień podatkowych.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w § 5 ust. 1 rozporządzenia SSE, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Z kolei zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia SSE, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3 przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Z systematyki powołanych przepisów należy wnioskować, że ust. 4 stanowi wyjątek od zasady określonej w ust. 1 rozporządzenia SSE. Tym samym, jeżeli wyjątek ten nie znajduje zastosowania, stosować należy zasadę ogólną, czyli § 5 ust. 1 rozporządzenia SSE.

W orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie ukształtowany jest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, a jedynie w sytuacjach wątpliwych, gdy językowa wykładnia nie doprowadza do ustalenia jednoznacznej treści normy prawnej, należy skorzystać z innych metod wykładni w taki sposób, by wyinterpretowana norma spójna była z innymi normami skorelowanymi, jak również by jednocześnie w pełni odzwierciedlała intencje racjonalnego ustawodawcy i nie była sprzeczna z przepisami rangi konstytucyjnej.

Dokonując wykładni językowej § 5 ust. 4 rozporządzenia SSE, należy dojść do wniosku, że przepis ten obejmuje tylko sytuacje, w których przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji. Kluczowe w tym miejscu ma sformułowanie „przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy”. Przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objąć granicami strefy można bowiem tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo/jego zorganizowana część istnieją już poza terenem strefy. Objęcie może dotyczyć wyłącznie terenu, który znajduje się poza strefą.

W stanie faktycznym opisanym przez Wnioskodawcę grunt, na którym jest realizowana Inwestycja, w momencie wydania Zezwolenia znajdował się już w granicach SSE. Tym samym, nie nastąpiło objęcie granicami strefy przedsiębiorstwa/jego zorganizowanej części w związku z realizacją nowej inwestycji Wnioskodawcy. Z tego względu, wykładnia językowa § 5 ust. 4 rozporządzenia SSE nie pozwala na zastosowanie tego przepisu w opisanym stanie faktycznym.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 1 rozporządzenia SSE, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Zgodnie z wykładnią językową, o poniesieniu wydatków inwestycyjnych możemy mówić od momentu, w którym pierwsze środki zostały wydatkowane w związku z inwestycją. Takie właśnie rozumienie wspomnianego przepisu jest ugruntowane w praktyce i zasadniczo nie budzi kontrowersji.

Mając na uwadze, że Spółka poniosła wydatki inwestycyjne (po dniu uzyskania Zezwolenia), moment poniesienia tych wydatków determinuje chwilę, od której Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu kosztów nowej inwestycji - na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia SSE.

Wnioskodawca zauważa jednocześnie, że wspomniana zasada prymatu wykładni językowej szczególnego znaczenia nabiera, gdy interpretowane przepisy dotyczą ulg i zwolnień podatkowych (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 sierpnia 2004 r. sygn. FSK 372/04, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 marca 2000 r. sygn. SA/Rz 595/99).

Jak Wnioskodawca wskazał powyżej, dokonując wykładni językowej § 5 ust. 4 rozporządzenia SSE należy dojść do wniosku, że przepis ten nie znajdzie zastosowania w stanie faktycznym opisanym przez Wnioskodawcę. Zasada ścisłego interpretowania zwolnień podatkowych dodatkowo wzmacnia ten wniosek i konieczność zastosowania § 5 ust. 1 rozporządzenia SSE, a w konsekwencji przesądza o momencie, od którego Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE - tj. od momentu poniesienia pierwszych wydatków inwestycyjnych (nie wcześniej jednak niż w dniu uzyskania Zezwolenia).

Spółka zaznacza również, że przepisy rozporządzenia SSE nie umożliwiają wyboru przez podatnika momentu korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy. Zgodnie z regulacją wyrażoną w § 5 ust. 1 rozporządzenia o SSE, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje, co do zasady, począwszy od miesiąca, w który poniesione zostały wydatki inwestycyjne, natomiast zgodnie z § 5 ust. 4 tego rozporządzenia, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu. Brak dowolności w zakresie wyboru momentu, od którego przedsiębiorca zobowiązany jest rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego w SSE potwierdzony został również w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2012 r. sygn. II FSK 805/11. Cytowane powyżej przepisy Rozporządzenia SSE określają zatem dokładnie moment, od którego działalność podatnika w specjalnej strefie ekonomicznej zostaje objęta zwolnieniem podatkowym. To, od którego momentu przedsiębiorcy będzie przysługiwało zwolnienie, zależy przy tym wyłącznie od realizowanego modelu inwestycji. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie objętym już granicami specjalnej strefy ekonomicznej zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne. W przypadku zaś objęcia statusem specjalnej strefy ekonomicznej już istniejącego zakładu inwestora (stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część), zwolnienie przysługuje dopiero po spełnieniu warunków zawiązanych z kosztami kwalifikowanymi i zatrudnieniem wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie SSE (takie stanowisko zostało również potwierdzone w literaturze: zobacz Spotowska M., Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe, (pod red. Białas D.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 181).

Podsumowując, w sytuacji Wnioskodawcy nie doszło do objęcia granicami strefy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w związku z realizacją Inwestycji, na którą zostało Spółce przyznane Zezwolenie. Realizowana przez Spółkę Inwestycja polega bowiem na rozbudowie Zakładu zlokalizowanego na terenie już objętym SSE. W związku z tym, w ocenie Spółki, w celu określenia momentu, od którego Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie podatkowe, zastosowanie będzie miała zasada ogólna wyrażona w § 5 ust. 1 rozporządzenia o SSE.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z § 5 ust. 1 Spółce przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od miesiąca, w który poniesione zostały pierwsze wydatki inwestycyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Z kolei odnośnie przywołania przez Wnioskodawcę poglądu występującego w doktrynie prawa podatkowego, zaznaczyć należy, że odzwierciedla on indywidualne stanowisko jego autora na dany temat. Ponadto dodaje się, iż komentarze podatkowe znajdujące się w publikacjach nie posiadają waloru wykładni powszechnej normującej prawo.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.