ILPB3/4510-1-49/16-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego
ILPB3/4510-1-49/16-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. warunki zwolnienia
 5. wydatki inwestycyjne
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego (pytanie nr 1 i 2).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji płyt wiórowych surowych, płyt MDF i OSB, jak również wyrobów uszlachetnionych, m.in.: płyt laminowanych, podłóg laminowanych, paneli boazeryjnych oraz elementów postforming, (blaty kuchenne).

W dniu 27 czerwca 2014 r. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej także: Strefa) – po uprzednim objęciu istniejącego zakładu Spółki statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenie zostało Spółce wydane na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie Strefy (dalej: Wyroby strefowe).

Zgodnie z treścią Zezwolenia Spółka została zobowiązana m.in. do:

  • poniesienia na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.) w wysokości co najmniej 160 mln PLN w terminie do dnia 30 września 2018 r.;
  • zwiększenia zatrudnienia na terenie Strefy poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania Zezwolenia co najmniej 20 nowych pracowników w stosunku do średniorocznego poziomu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc uzyskania Zezwolenia – w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Wnioskodawca zakłada, że powyższe warunki zostaną przez niego spełnione w terminach przewidzianych w Zezwoleniu, przy czym niewykluczone, że nastąpi to odpowiednio wcześniej (tj. przed upływem wskazanych terminów).

W związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Jak uprzednio wskazano, Zezwolenie zostało Spółce udzielone po rozszerzeniu obszaru Strefy na teren istniejącego zakładu produkcyjnego Spółki (w ramach procedury objęcia tzw. gruntów prywatnych granicami Strefy) w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji zakładu Spółki w Ż. (tzw. inwestycja typu brownfield). W konsekwencji, Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, o którym mowa w § 5 ust. 4 Rozporządzenia strefowego i tym samym, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwać mu będzie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia określone w Zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia, aż do wyczerpania przysługującego Wnioskodawcy limitu pomocy regionalnej.

Spółka zamierza korzystać ze zwolnienia podatkowego w oparciu o wartość wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

Z uwagi na specyfikę inwestycji typu brownfield, tj. objęcie granicami Strefy już istniejącego i funkcjonującego zakładu, Wyroby strefowe, (tj. produkty wytwarzane na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia) są i będą produkowane jeszcze przed nabyciem przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego, (tj. przed łącznym spełnieniem warunku poniesienia wydatków inwestycyjnych oraz warunku zatrudnienia), ale już po uzyskaniu Zezwolenia.

W związku z powyższym, może się zdarzyć, że z chwilą nabycia prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych określona część Wyrobów strefowych będzie stanowiła zapasy Wnioskodawcy (cykl produkcyjny rozpoczęty po uzyskaniu Zezwolenia zostanie zakończony), a dochód z ich sprzedaży zostanie osiągnięty po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego.

Nie można także wykluczyć, że z chwilą nabycia prawa do zwolnienia podatkowego część Wyrobów strefowych Spółki będzie się znajdowała w fazie produkcyjnej (tzw. produkcja w toku), a sprzedaż gotowych wyrobów nastąpi już w chwili, kiedy Spółce będzie przysługiwało zwolnienie z podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku dochodowego, (ale po uzyskaniu Zezwolenia), osiągnięty po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy dochód uzyskany po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego ze sprzedaży Wyrobów strefowych, – których cykl produkcyjny rozpocznie się przed nabyciem prawa do zwolnienia, (ale po uzyskaniu Zezwolenia) i zakończy po nabyciu prawa do zwolnienia, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 22 kwietnia 2016 r. nr ILPB3/4510-1-49/16-3/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku dochodowego, (ale po uzyskaniu Zezwolenia), osiągnięty po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Warunki korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami specjalnej strefy ekonomicznej.

W myśl art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274, z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), ustanawiającym zasady korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przez przedsiębiorców strefowych, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto w myśl art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotowe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Wskazane wyżej uregulowania w sposób jednoznaczny określają kryteria decydujące o zwolnieniu dochodu przedsiębiorcy strefowego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, stanowiąc, iż zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych podlega wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej (i) prowadzonej na podstawie zezwolenia (kryterium przedmiotowe) oraz (ii) fizycznie zlokalizowanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (kryterium terytorialne).

Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia strefowego, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jak wskazano w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego powołana regulacja będzie miała zastosowanie w odniesieniu do Wnioskodawcy, ponieważ jego istniejący i funkcjonujący zakład został objęty granicami Strefy w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

Łączna analiza powołanych przez Wnioskodawcę przepisów prowadzi do wniosku, że przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część objęto granicami specjalnej strefy ekonomicznej przysługuje prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie do dochodu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został osiągnięty ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  • został osiągnięty ze sprzedaży wyrobów objętych zakresem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  • został osiągnięty po nabyciu przez przedsiębiorcę prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym (tj. począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne oraz uzyskany został poziom zatrudnienia określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej).

Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest co do zasady nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Natomiast na zasadzie art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przychód ustalony w sposób określony powyżej pomniejszany jest o koszty bezpośrednio związane z tym przychodem, a także tzw. koszty pośrednie, których nie można wprawdzie powiązać z konkretnym przychodem, ale których poniesienie ma na celu osiągnięcie przychodu (względnie zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodu). W myśl art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, (z odpowiednimi zastrzeżeniami dla kosztów poniesionych po zakończeniu roku podatkowego bądź sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania podatkowego). Natomiast na podstawie art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia, przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych, jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W świetle uregulowania art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem Wnioskodawcy z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia będzie różnica pomiędzy:

  • przychodem uzyskanym ze sprzedaży Wyrobów strefowych, (przy czym momentem powstania przychodu będzie albo dzień wydania Wyrobów strefowych albo dzień wystawienia faktury, względnie uregulowania należności za Wyroby strefowe – w zależności od tego, który z tych momentów nastąpi wcześniej) oraz
  • kosztami uzyskania przychodów związanymi z tym przychodem ustalonymi na moment jego uzyskania.

Kwalifikacja prawnopodatkowa dochodu strefowego Wnioskodawcy.

Jednocześnie, w sytuacji, kiedy tak ustalony dochód zostanie osiągnięty po nabyciu przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną poniesione wydatki inwestycyjne oraz zostanie osiągnięty poziom zatrudnienia określone w Zezwoleniu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z § 5 ust. 4 Rozporządzenia strefowego dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli natomiast dochód ustalony w sposób określony powyżej, zostanie uzyskany przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku dochodowego na zasadzie § 5 ust. 4 Rozporządzenia strefowego, dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych – pomimo, że zostanie osiągnięty w związku ze sprzedażą Wyrobów strefowych (wytworzonych na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia).

W procesie oceny kwalifikacji prawnopodatkowej dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą Wyrobów strefowych bez znaczenia pozostaje fakt, czy Wyroby strefowe zostały wytworzone przed czy po nabyciu przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Należy podkreślić, że oprócz przesłanek wskazanych we wcześniejszej części niniejszego wniosku ustawodawca nie wprowadził jakichkolwiek dodatkowych unormowań warunkujących możliwość korzystania ze zwolnienia przez przedsiębiorcę, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto statusem specjalnej strefy ekonomicznej. W szczególności, przepisy obowiązujące na gruncie aktualnego stanu prawnego nie przewidują, aby zwolnienie dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego. Kluczowym jest bowiem, że Wyroby strefowe zostaną wytworzone po uzyskaniu Zezwolenia na terenie Strefy.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dla zakwalifikowania dochodu ze sprzedaży Wyrobów strefowych jako zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym nie będzie miał znaczenia moment zakończenia cyklu produkcyjnego Wyrobów strefowych, tak długo jak Wnioskodawca:

  • osiągnie dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych na terenie Strefy,
  • osiągnie dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych objętych zakresem Zezwolenia,
  • osiągnie dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych w momencie, w którym będzie posiadał prawo do zwolnienia od podatku dochodowego (zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia strefowego).

Tym samym, w ocenie Spółki, dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku dochodowego (ale po uzyskaniu Zezwolenia), osiągnięty po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie, dochód uzyskany po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego ze sprzedaży Wyrobów strefowych, których cykl produkcyjny rozpocznie się przed nabyciem prawa do zwolnienia, (ale po uzyskaniu Zezwolenia) i zakończy po nabyciu prawa do zwolnienia, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla oceny kwalifikacji prawnopodatkowej dochodu Wnioskodawcy ze sprzedaży Wyrobów strefowych, tj. określenia, czy będzie to dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym czy też dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych kluczowym będzie zatem moment rozpoznania tego dochodu, nie zaś moment wytworzenia Wyrobów strefowych (pamiętając, że Wyroby strefowe to wyroby wyprodukowane na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia).

Jak wskazano powyżej, takie wnioski wynikają wprost z braku określenia w obowiązujących przepisach prawnych momentu końcowego cyklu produkcyjnego wyrobów wytwarzanych na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jako czynnika warunkującego możliwość uznania dochodu osiągniętego ze sprzedaży tych wyrobów za zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przyjęcie jakichkolwiek dodatkowych wymogów niż te, które zostały wprost określone obowiązującymi przepisami prawa stanowiłoby niedopuszczalne zawężenie zakresu zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 12 ustawy o SSE, w zw. z § 5 ust. 4 Rozporządzenia strefowego.

Zgodnie natomiast z ugruntowaną linią interpretacyjną organów podatkowych oraz sądów administracyjnych zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 16 listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 805/07, „Przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane wprost. Co oznacza, że wykluczona jest ich rozszerzająca interpretacja, ale też niedopuszczalnym jest zawężanie rozumienia zwolnienia podatkowego”.

Sytuacje, w których możliwe jest odstępstwo od wykładni językowej przepisów prawa podatkowego zostały wskazane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z 17 stycznia 2011 r. sygn. II FPS 2/10 „Można zatem przyjąć, że na gruncie prawa podatkowego ze względu na jego tetyczny i z istoty swojej ingerencyjny charakter, przyznać należy pierwszeństwo zasadzie wykładni gramatycznej (językowej), ograniczając dyrektywy odstępstwa od językowego sensu interpretacyjnego przepisu do przesłanek klasycznych: gdy wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia absurdalnego, niedorzecznego, gdy godzi w cel instytucji prawnej (podważa ratio legis przepisu), gdy pomija oczywisty błąd legislacyjny oraz gdy prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi”.

Podczas dokonywania wykładni prawa w ramach niniejszej sprawy nie sposób uznać, że stwierdzenie prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy prowadzi do wypełnienia którejkolwiek z podanych przez Naczelny Sąd Administracyjny przesłanek. Ponadto, odejście od interpretowania przepisów dotyczących zwolnień podatkowych wprost, a zatem od ich literalnego brzmienia, przy braku uzasadnionych przyczyn natury systemowej lub celowościowej, skutkować będzie niedopuszczalnym, zawężającym rozumieniem zwolnienia podatkowego.

W opinii Spółki, analizując ściśle i jednoznacznie § 5 ust. 4 Rozporządzenia strefowego należy wskazać, że statuuje on w istocie dwa uprawnienia:

 1. wskazuje moment, od którego podatnik może rozpocząć faktyczne korzystanie ze zwolnienia dla dochodu – „zwolnienia (...) przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu (...)”,
 2. wskazuje okres, odnośnie do którego przysługuje prawo do zwolnienia dochodów strefowych – „zwolnienia (...) przysługują (...) w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej”.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wskazany przepis wyznacza ramy czasowe stosowania przedmiotowego zwolnienia podatkowego, wskazując, że początkowy moment, od którego zwolnienie to może być stosowane to uzyskanie zezwolenia strefowego. W ocenie Wnioskodawcy, istotne jest zatem, aby Wyroby strefowe zostały wytworzone po uzyskaniu Zezwolenia.

W konsekwencji, jak uprzednio wskazano, zdaniem Spółki, zasadnicze znaczenie dla rzeczywistego skorzystania ze zwolnienia podatkowego będzie mieć data osiągnięcia dochodu ze sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych poprzez Spółkę na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia. Obowiązek wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniu należy bowiem traktować jako swoisty „warunek zawieszający” możliwość korzystania ze zwolnienia dochodu do momentu spełnienia tych warunków.

Należy podkreślić, że na kanwie analizowanej sprawy zastosowanie znajdzie literalna wykładnia powołanych przepisów prawa, a konkluzje wywiedzione w oparciu o tę wykładnię są jednoznaczne i nie budzą, zdaniem Wnioskodawcy, wątpliwości.

Spółka pragnie przy tym wskazać, że jej stanowisko przedstawione w niniejszym wniosku znajduje potwierdzenie w aktualnej praktyce organów podatkowych. Dla przykładu, w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2015 r. sygn. ILPB3/423-649/14-2/KS Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „w przypadku Wyrobów strefowych wytworzonych przez Spółkę po uzyskaniu Zezwolenia, za spełnione uznać należy niezbędne kryteria zastosowania zwolnieniu podatkowego: Wyroby strefowe są wytwarzane na terenie SSE, Wyroby strefowe objęte są zakresem Zezwolenia, dochód osiągnięty ze sprzedaży Wyrobów strefowych powstanie po spełnieniu warunków wynikających z Zezwolenia. (...) w opinii Spółki, nie ulega wątpliwości, iż ze zwolnienia podatkowego będzie mógł korzystać dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych Spółki wytworzonych począwszy od uzyskania Zezwolenia (lecz przed spełnieniem określonych w nim warunków), a uzyskany od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, o których mowa w Zezwoleniu”.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2014 r. sygn. ILPB3/423-142/14-4/KS, w której w stanie faktycznym analogicznym do przedstawionego w ramach niniejszego wniosku zaakceptowano stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży produktów wytworzonych za terenie SSE w ramach Zezwoleniu po dniu otrzymania Zezwolenia, po uzyskaniu prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych”.

Analogiczne stanowisko zajęli:

Konkludując, w ocenie Spółki, uzyskany po nabyciu prawa do zwolnienia dochód osiągnięty ze sprzedaży Wyrobów strefowych, co do których cykl produkcyjny rozpoczął się po otrzymaniu Zezwolenia, ale przed uzyskaniem prawa do zwolnienia, będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od momentu zakończenia cyklu produkcyjnego Wyrobów strefowych. W szczególności, powyższemu zwolnieniu podlegać będzie uzyskany po nabyciu prawa do zwolnienia dochód osiągnięty ze sprzedaży Wyrobów strefowych, których cykl produkcyjny rozpoczął się i zakończył po otrzymaniu Zezwolenia, ale przed dniem uzyskania prawa do zwolnienia (zapasy). Podobnie, dochód uzyskany po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego ze sprzedaży Wyrobów strefowych, których cykl produkcyjny rozpocznie się przed nabyciem prawa do zwolnienia, (ale po uzyskaniu Zezwolenia) i zakończy po nabyciu prawa do zwolnienia, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy.

Reasumując, Spółka wnosi o uwzględnienie zaprezentowanej przez nią argumentacji oraz akceptację przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.