ILPB3/4510-1-327/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych wskazanych w przejętym zezwoleniu poniesione na cel wskazany w zezwoleniu mogą być dalej obliczane po dacie połączenia i będą podstawą zwolnienia podatkowego i korzystania z pomocy publicznej przez Wnioskodawcę.
ILPB3/4510-1-327/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. pomoc publiczna
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. sukcesja
 4. sukcesja uniwersalna
 5. wydatki inwestycyjne
 6. zwolnienie
 7. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych wskazanych w przejętym zezwoleniu poniesione na cel wskazany w zezwoleniu mogą być dalej obliczane po dacie połączenia i będą podstawą zwolnienia podatkowego i korzystania z pomocy publicznej przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych wskazanych w przejętym zezwoleniu poniesione na cel wskazany w zezwoleniu mogą być dalej obliczane po dacie połączenia i będą podstawą zwolnienia podatkowego i korzystania z pomocy publicznej przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: Spółka, Spółka Przejmująca) planuje w przyszłości dokonać przejęcia spółki pod nazwą h.(dalej: Spółka Przejmowana). Połączenie spółek ma nastąpić zgodnie z art. 492 § 1 ksh przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Aktualnie Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 2013 r. Zezwolenie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług:

 1. szkło gospodarcze /26.13.1/,
 2. świece i podobne wyroby /32.99.54/,
 3. opakowania z tworzyw sztucznych /22.22/,
 4. pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych /22.29.29.0/,
 5. wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski /19.20.41.0/,
 6. papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury /17.21/,
 7. pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe /22.21.42.0/,
 8. odpady szklane /38.11.52/,
 9. odpady z papieru i tektury /38.11.52/,
 10. odpady z tworzyw sztucznych /38.11.55/.

Spółka korzysta z pomocy regionalnej, udzielonej w formie zwolnienia podatkowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z zezwoleniem z 2013 r. Spółka była zobligowana do poniesienia na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 4 600 000,00 PLN.

Spółka planuje dalsze ponoszenie wydatków. Wydatki dotychczas poniesione i planowane na przyszłość są ściśle związane z realizacją tego samego przedsięwzięcia gospodarczego, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w zakresie określonym w zezwoleniu.

Spółka Przejmowana również prowadzi działalność na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej i aktualnie posiada zezwolenie wydane w 2005 r. na produkcję szkła gospodarczego (słoiki), których produkcja, zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług mieści się w pozycji:

 • szkło gospodarcze /26.13/

Po planowanym połączeniu Spółka stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i z dniem połączenia na Spółkę przejdzie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z 2005 r. udzielone Spółce Przejmowanej. Zgodnie z art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych, wskazanych w przejętym zezwoleniu poniesione na cel wskazany w zezwoleniu mogą być dalej odliczane po dacie połączenia i będą podstawą do zwolnienia podatkowego i korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę Przejmującą...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w kwocie wyższej od wskazanej, w przejętym w zezwoleniu, poniesione na cel wskazany w zezwoleniu mogą być dalej odliczane po dacie połączenia i będą podstawą do zwolnienia podatkowego i korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę Przejmującą.

Po planowanym połączeniu Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej. Z dniem połączenia na Spółkę Przejmującą przejdzie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z 2005 r. udzielone Spółce Przejmowanej. Zgodnie z art. 494 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej (...).

Potwierdzają to również przepisy prawa podatkowego.

Na gruncie prawa podatkowego prawa i obowiązki następców prawnych, reguluje rozdział 14 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Ustawodawca w art. 93-93e ww. ustawy, przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych.

I tak, zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Ponadto, zgodnie z § 2 pkt 1 tegoż artykułu, przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej. Przedmiotem sukcesji generalnej są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, tj. prawa i obowiązki wynikające z aktów normatywnych prawa podatkowego w tym również prawa i obowiązki przewidziane w ustawie Ordynacja podatkowa. Proces łączenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową. Skutkiem takiego połączenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przejmowaną, natomiast spółka przejmująca nie traci na swej podmiotowości prawnej, zachowując tym samym ciągłość prawną i organizacyjną. Ponadto, w myśl art. 93d ww. ustawy, przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy jest decyzją dającą podstawę do korzystania z pomocy regionalnej, udzielonej w formie zwolnienia podatkowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Spółka Przejmująca po przejęciu Spółki Przejmowanej stanie się następcą prawnym praw i obowiązków wynikających z przejęcia zezwolenia posiadanego przez Spółkę Przejmowaną. Tak więc z dniem połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przejętego zezwolenia.

Na Spółkę Przejmującą przejdą prawa i obowiązki do korzystania z pomocy regionalnej jaka przysługiwałaby Spółce Przejmowanej. Pomoc regionalna z jakiej będzie mogła korzystać Spółka Przejmująca powinna być wyliczana w oparciu o kwotę faktycznie wydatkowaną i nie jest ograniczona wartością wydatków inwestycyjnych wskazanych w zezwoleniu.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia z dnia 20 października z 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 282), zwaną dalej: ustawą o sse. Do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 465), zwanego dalej: rozporządzeniem, pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi pomoc regionalną z tytułu: kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8, lub tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Na podstawie § 3 ust. 4 tegoż rozporządzenia, przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, jak również zakup majątku zlikwidowanego lub będącego w likwidacji przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorstwa, które uległoby likwidacji w przypadku niedokonania inwestycji w formie zakupu tego przedsiębiorstwa lub jego części.

Jednocześnie § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia stanowi, iż pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem, że łącznie wielkość tej pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, maksymalna intensywność pomocy regionalnej określona w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-4, wynosi: 30% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, ze zm.); 40% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1; 50% - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.

Regulacja § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi zaś, iż w przypadku pomocy regionalnej udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:

zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika, rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych - zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Przytoczone powyżej przepisy, które znajdują zastosowanie w odniesieniu do przedstawionego stanu, określają następujące warunki, aby dany wydatek zakwalifikować do objęcia pomocą:

 • musi to być koszt inwestycji,
 • musi być faktycznie poniesiony w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego,
 • musi być poniesiony w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy,
 • musi być przeznaczony na cele określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia,
 • wydatki muszą być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych, przy czym należy przyjąć, że przez koszty inwestycji należy rozumieć koszty „nowej inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia.

Jeżeli więc poniesione przez Spółkę Przejmującą po przejęciu zezwolenia nakłady inwestycyjne spełniają wskazane warunki, stanowią one tym samym wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

Zezwolenie, które przejdzie na Wnioskodawcę z dniem przejęcia Spółki Przejmowanej nie wprowadza żadnych dodatkowych warunków poza obowiązkiem przestrzegania regulaminu strefy i innych przepisów prawa. Zezwolenie nie określa w szczególności maksymalnego poziomu dokonanych inwestycji. Zgodnie z § 4 ustawy o sse, wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia oraz koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców określa rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielone zezwolenie określa minimalny poziom nakładów inwestycyjnych, która to kwota stanowi konieczny warunek dla prowadzenia działalności w strefie. W zezwoleniu określono jedynie minimalną kwotę wydatków, które należy ponieść, aby uzyskać możliwość zwolnień podatkowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie strefy. Wynika to wprost z brzmienia zezwolenia, tj. „poniesienie (...), w wysokości (...) łączne nakłady inwestycyjne wyniosą (...)”. Taki zapis oznacza, iż wysokość zwolnienia z opodatkowania należy obliczać w oparciu o rzeczywiście poniesione nakłady inwestycyjne, w tym także przewyższające minimalną wartość określoną w zezwoleniu.

W związku z powyższym, minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Spółkę Przejmowaną w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dla spółki przejmowanej kwota ta wynosiła 5.600.000,00 PLN. A zatem, kwota ta stanowiła dolny limit, w związku z którym Spółka Przejmowana jest uprawniona dalej do korzystania z pomocy publicznej. W sytuacji więc, gdy Spółka Przejmowana poniosła koszty inwestycji w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawnia ją do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Tym samym, następca prawny Spółka Przejmująca, po przejęciu Spółki Przejmowanej będzie uprawniony do dalszego korzystania z tej pomocy, ale także tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Należy podkreślić, iż wartość pomocy publicznej udzielonej Spółce Przejmującej na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej w związku z realizacją danej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, na następcę prawnego, przechodzą takie prawa i obowiązki, które istniały przed połączeniem obu podmiotów. Aby następca prawny mógł skorzystać z jakichś uprawnień, takie uprawnienia muszą przysługiwać w chwili połączenia jego poprzednikowi. Osoby prawne łączące się poprzez przejęcie wstępują w prawa i obowiązki z dniem połączenia. W takim dniu sukcesji podlegają wszelkie prawa i obowiązki, które ciążyły lub przysługiwały poprzednikowi, a wynikały z przepisów prawa podatkowego. Skoro prawo do dalszego korzystania z pomocy publicznej w sytuacji, gdy Spółka Przejmowana poniosła koszty inwestycji w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniało ją do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej, to prawo to przechodzi na następcę prawnego Spółkę Przejmującą i po przejęciu Wnioskodawca będzie uprawniony do dalszego korzystania z tej pomocy, ale także tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Tak więc wydatki inwestycyjne ponoszone po dniu przejęcia będą uprawniały do dalszego korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę Przejmującą, bowiem zezwolenie wydane Spółce Przejmowanej określało jedynie termin poniesienia tychże wydatków. Zachowanie tego terminu jest więc niezbędne do skorzystania przez Wnioskodawcę z pomocy publicznej. W sytuacji więc, gdy Spółka Przejmująca ponosić będzie koszty inwestycji po dacie przejęcia, przekraczające minimalną wartość kosztów kwalifikowanych określoną w przejętym zezwoleniu, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawnia ją to do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Zachowanie tego terminu jest więc niezbędne do skorzystania przez Spółkę z pomocy publicznej. W sytuacji więc, gdy Spółka ponosić będzie koszty inwestycji po tej dacie w wartości przekraczającej minimalną wartość kosztów kwalifikowanych określoną w zezwoleniu, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawnia ją to do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że kwestią będącą przedmiotem niniejszej interpretacji jest ustalenie, czy wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych, wskazanych w przejętym zezwoleniu z 2005 r. poniesione na cel wskazany w zezwoleniu mogą być dalej odliczane po dacie połączenia i będą podstawą do zwolnienia podatkowego i korzystania z pomocy publicznej przez Sp. z o.o. Zauważyć jednak należy, że Wnioskodawca prowadzi również działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 2013 r. Wobec powyższego, na marginesie należy dodać, że Spółka powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia środków trwałych związanych z każdym projektem inwestycyjnym, będącym podstawą do wydania Spółce zezwolenia z 2013 r. oraz zezwolenia przejętego z 2005 r. Ma to na celu umożliwienie niezależnego rozliczenia każdego z projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych we właściwym zezwoleniu oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją poszczególnych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej. Wielkość zwolnienia podatkowego, dostępnego dla Spółki po połączeniu w ramach zezwolenia z 2005 r. kalkulowana bowiem będzie zarówno w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne poniesione przez spółkę przejmującą przed dniem połączenia oraz w oparciu o wydatki kwalifikowane poniesione przez Spółkę po dniu połączenia wyłącznie w ramach projektu inwestycyjnego, który był podstawą do wydania zezwolenia z 2005 r.

Na marginesie należy dodać, że Wnioskodawca powołał przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej przytaczając jednocześnie brzmienie obowiązującego na dzień wydania zezwolenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 84, poz. 581 ze zm.).

Powyższe pozostaje jednak bez wpływu na rozstrzygnięcie rozpatrywanej sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.