ILPB3/4510-1-17/16-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki Zezwolenia, w okresie od dnia wydania tego Zezwolenia w całym okresie jego ważności, także w części, w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia.
ILPB3/4510-1-17/16-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. limit
 3. pomoc publiczna
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. warunek
 6. wydatki inwestycyjne
 7. zezwolenie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 9. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki Zezwolenia, w okresie od dnia wydania tego Zezwolenia w całym okresie jego ważności, także w części, w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki Zezwolenia, w okresie od dnia wydania tego Zezwolenia w całym okresie jego ważności, także w części, w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej „Strefa” lub „SSE”) na podstawie zezwolenia z dnia 31 grudnia 2005 r. obejmującą działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie SSE określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego określonych w: Sekcji D, podsekcji Di, Dziale 26, Grupie 26.6 – wyroby z betonu, gipsu i cementu.

Zgodnie z Zezwoleniem, Spółka zobowiązała się między innymi do poniesienia wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 2.000.000,00 EUR w terminie do 31 grudnia 2007 r. Przedmiotowe zezwolenie zostało zmienione Decyzją z 27 października 2014 r. (Decyzja) w części dotyczącej terminu obowiązywania określonego w pkt I Zezwolenia.

Zezwolenie nie określa daty zakończenia inwestycji, ani maksymalnego pułapu wydatków kwalifikowanych – pomocy przyznanej dla prowadzenia inwestycji. Inwestycja Spółki objęta Zezwoleniem polegała na wybudowaniu zakładu i późniejszej jego rozbudowie. Wnioskodawca począwszy od dnia uzyskania Zezwolenia aż do chwili obecnej ponosił wydatki na nabycie oraz wytworzenie środków trwałych, a także ich późniejszą rozbudowę i modernizację, związane z budową i rozbudową zakładu. Polegało to na budowie hali produkcyjnej oraz wyposażaniu jej w specjalistyczny sprzęt produkcyjny.

Wnioskodawca korzystał dotychczas ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE i zamierza z tego zwolnienia korzystać również w przyszłości. W planach Wnioskodawcy jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez budowę dwóch nowych hal.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w analizowanym zdarzeniu przyszłym, przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki Zezwolenia, w okresie od dnia wydania tego Zezwolenia w całym okresie jego ważności, także w części, w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celu obliczenia wielkości dostępnej pomocy publicznej uwzględnić należy całkowitą wartość wydatków inwestycyjnych związanych z projektem będącym podstawą do wydania Zezwolenia i spełniających jednocześnie definicję kosztu kwalifikowanego poniesionych począwszy od dnia wydania Zezwolenia w całym okresie jego ważności, a więc także w części, która przewyższa minimalną wielkość wydatków inwestycyjnych określoną w jego treści.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), dochód Spółki generowany na obszarze SSE w zakresie określonym w Zezwoleniu podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca zatem korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu kosztów poniesionych na dotychczasową inwestycję.

Dodatkowo w zakresie działalności na terenie SSE Wnioskodawcę obowiązują również przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 222, poz. 2252 dalej: „Rozporządzenie Strefowe”) w brzmieniu właściwym na dzień uzyskania Zezwolenia. Powyższe wynika z przepisów przejściowych zamieszczonych w kolejnych poszczególnych ustawach nowelizujących ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych oraz z kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących zasad przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Na podstawie powyższych regulacji, zdaniem Spółki, w celu obliczenia wielkości dostępnej pomocy publicznej uwzględnić należy całkowitą wartość wydatków inwestycyjnych związanych z inwestycją prowadzoną na terenie SSE, w związku z którą zostało wydane Zezwolenie i spełniających jednocześnie definicję kosztu kwalifikowanego, poniesionych począwszy od daty wydania Zezwolenia w całym okresie jego ważności, także w części, która przewyższa minimalną wielkość wydatków inwestycyjnych określoną w jego treści. Tak ustalone wydatki kwalifikowane dla określenia limitu pomocy publicznej należy przemnożyć przez współczynnik określający maksymalną intensywność pomocy dla danego obszaru obowiązujący w dacie udzielenia Zezwolenia.

Niniejszym Spółka wnioskuje o potwierdzenie, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym, przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego w oparciu, o który zwalniany będzie dochód Spółki z prowadzenia działalności na terenie SSE, należy wziąć pod uwagę faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych (kosztów kwalifikowanych) poniesionych przez nią na terenie SSE w związku z budową i późniejszą rozbudową zakładu produkcyjnego z tytułu czego Spółka uzyskała Zezwolenie, w okresie od dnia wydania tego Zezwolenia w całym okresie jego ważności, także w części, w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści Zezwolenia.

Wskazane powyżej stanowisko jest, zdaniem Spółki, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, treścią udzielonego Zezwolenia, a także z jednolitym w tym zakresie stanowiskiem organów podatkowych wyrażonym w analogicznych sprawach, albowiem pomoc publiczna udzielana podatnikom działającym na terenie SSE w postaci zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje formę pomocy regionalnej, która udzielana jest w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

Stosownie do art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o SSE, w brzmieniu właściwym na dzień przyznania Spółce Zezwolenia, podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Przywołany powyżej przepis określa zatem precyzyjnie, że zapisy Zezwolenia posiadanego przez Wnioskodawcę winny być odczytywane jako warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, których spełnienie determinuje możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego. Natomiast regulacje odnoszące się do wartości zwolnienia podatkowego, jakie dostępne jest dla Spółki zawarte zostały w § 3 Rozporządzenia Strefowego. Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Strefowego, wielkość pomocy regionalnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8.

Tym samym, przepisy obowiązujące na dzień uzyskania przez Spółkę Zezwolenia nie zawierają uregulowań wskazujących na to, iż warunki dotyczące minimalnych kosztów inwestycji określone w treści Zezwolenia ograniczają jednocześnie górną granicę wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że w momencie wydania na jego rzecz Zezwolenia nie obowiązywały przepisy pozwalające na zamieszczanie w treści Zezwoleń maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę dla celów kalkulacji dostępnego zwolnienia podatkowego. Wymóg odnośnie określania w treści zezwoleń strefowych maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych został wprowadzony bowiem dopiero na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 118 poz. 746), a więc już po dacie uzyskania Zezwolenia przez Spółkę.

Również sama treść Zezwolenia posiadanego przez Wnioskodawcę potwierdza, iż wskazana w nim wartość wydatków inwestycyjnych jest wielkością minimalną. Świadczy o tym literalne brzmienie Zezwolenia, w którym posłużono się zwrotem: „poniesienie wydatków inwestycyjnych (...) o wartości przewyższającej kwotę 2.000.000 EURO (słownie: dwa miliony EURO) w terminie do dnia 31.12.2007 roku”. Zezwolenie posiadane przez Spółkę nie określa terminu zakończenia inwestycji.

Podsumowując, w świetle przytoczonych powyżej regulacji, z uwagi na brak przepisów ograniczających wysokość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych wyłącznie do wielkości wskazanej w Zezwoleniu, jako wielkości minimalnej, Spółka stoi na stanowisku, że uprawniona jest do obliczania limitu maksymalnej pomocy publicznej w oparciu o wszelkie kwalifikowane wydatki inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia Strefowego poniesione w związku z realizacją projektu, który był podstawą do uzyskania Zezwolenia, w terminie od daty uzyskania Zezwolenia aż do zakończenia okresu, na który zostało ono udzielone.

Wyrażone w niniejszym wniosku stanowisko Spółki, zgodnie z którym do celów obliczenia dostępnej puli pomocy publicznej ma ona możliwość uwzględnienia całości wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie SSE po dniu uzyskania Zezwolenia w okresie na jakim zostało ono udzielone, zgodne jest z jednolitą linią interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe. Wnioskodawca stoi wobec tego na stanowisku, że uprawniony jest do obliczania limitu maksymalnej pomocy publicznej w oparciu o wszelkie kwalifikowane wydatki inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia Strefowego poniesione w związku z budową i późniejszą rozbudową zakładu w SSE, co było podstawą do uzyskania Zezwolenia. Uprawnienie to dotyczy okresu od daty uzyskania Zezwolenia, aż do zakończenia okresu, na który zostało ono udzielone. Tak ustaloną wysokość wydatków kwalifikowanych dla określenia limitu pomocy, Spółka winna pomnożyć przez współczynnik określający maksymalną intensywność pomocy dla danego obszaru obowiązujący wdacie uzyskania Zezwolenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274, z 2008 r. nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z treści cytowanych przepisów ustawy wynika, że zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem podlega dochód z działalności gospodarczej, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, po spełnieniu określonych warunków, ulgę w tymże podatku polegającą na zwolnieniu z opodatkowania dochodu z tej działalności.

Jednym z warunków korzystania z ww. zwolnienia jest uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282).

Zgodnie z treścią ww. przepisu, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”.

Zezwolenie poza przedmiotem działalności gospodarczej określa m.in. warunki dotyczące dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę (art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

W myśl wskazanego powyżej przepisu, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Treść powyższego przepisu została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 746), która weszła w życie w dniu 4 sierpnia 2008 r.

Z kolei z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej wynika, że zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka posiada zezwolenie z dnia 31 grudnia 2005 r. Zatem w sprawie, z uwagi na fakt, że Spółka uzyskała zezwolenie w dniu 31 grudnia 2005 r. będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 2, w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, tj. obowiązujący na dzień wydania zezwolenia, który stanowi, że zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,
 2. dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Wobec powyższego, zezwolenie uzyskane przez Spółkę w dniu 31 grudnia 2005 r. nie zawiera warunku dotyczącego maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji w strefie oraz terminu zakończenia inwestycji.

W konsekwencji, w przypadku Spółki, do objęcia pomocą publiczną kwalifikują się poniesione przez Spółkę wydatki inwestycyjne, także ta ich część, która przewyższa kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu.

Tym samym, wydatki poniesione po dniu 31 grudnia 2007 r. mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że dotyczą one realizacji projektu inwestycyjnego, na który udzielone zostało zezwolenie i związane są z zakresem działalności wymienionym w tym zezwoleniu.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

W tym miejscu należy wskazać, że z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1551) oraz
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548).

Jednakże w myśl § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Uwzględniając powyższe, z uwagi na termin otrzymania przez Spółkę zezwolenia, tj. 31 grudnia 2005 r., w sprawie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 222, poz. 2252 ze zm.), tj. obowiązujące na dzień wydania zezwolenia.

W tym miejscu należy wskazać, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest odstępstwem od reguły powszechności i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową.

W związku z powyższym, minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Spółkę w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W przedmiotowej sprawie – zezwolenie wydane w dniu 31 grudnia 2005 r. Kwota wskazana w zezwoleniu stanowi dolny limit, w związku z którym, Spółka jest uprawniona do korzystania z pomocy publicznej, co oznacza, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż określone w zezwoleniu. W sytuacji więc, gdy Spółka przekroczy kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu, fakt ten nie wykluczy dalszego uzyskiwania pomocy regionalnej i zwolnienia z opodatkowania dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia). W rezultacie ponoszenie kosztów inwestycyjnych po dacie wskazanej w zezwoleniu – w całym okresie obowiązywania zezwolenia, w wysokości przekraczającej minimalną wartość kosztów kwalifikowanych określoną w zezwoleniu, uprawnia Spółkę do dalszego korzystania z pomocy regionalnej na podstawie zezwolenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w przepisach uwzględniających zasady przyznawania pomocy regionalnej.

Podsumowując, przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki zezwolenia, w okresie od dnia wydania tego zezwolenia w całym okresie jego ważności, także w części, w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego zezwolenia przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.