ILPB3/423-657/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w okresie obowiązywania Zezwolenia, które kwalifikują się do jednej z kategorii wydatków wymienionych w § 6 Rozporządzenia, w części przewyższającej minimalną wartość nakładów inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. kwotę 800.000 EURO), zwiększają dostępną dla Spółki kwotę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy dla dochodów z działalności strefowej, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej.
ILPB3/423-657/14-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. limit
 3. pomoc publiczna
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. warunki zwolnienia
 6. wydatki inwestycyjne
 7. zwolnienia przedmiotowe
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana, przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w okresie obowiązywania Zezwolenia, które kwalifikują się do jednej z kategorii wydatków wymienionych w § 6 Rozporządzenia, w części przewyższającej minimalną wartość nakładów inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. kwotę 800.000 EURO), zwiększają dostępną dla Spółki kwotę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy dla dochodów z działalności strefowej, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w okresie obowiązywania Zezwolenia, które kwalifikują się do jednej z kategorii wydatków wymienionych w § 6 Rozporządzenia, w części przewyższającej minimalną wartość nakładów inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. kwotę 800.000 EURO), zwiększają dostępną dla Spółki kwotę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy dla dochodów z działalności strefowej, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE lub „Strefa”).

Działalność ta jest prowadzona w oparciu o wydane Spółce Zezwolenie (...) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Zezwolenie”), rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i świadczonych usług na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego:

 • Sekcja I, Dział 60, Grupa 60.2 - Transport lądowy pozostały
 • Sekcja I, Dział 60, Grupa 63.1 - Usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towaru
 • Sekcja I, Dział 60, Grupa 63.2 - Usługi wspomagające transport pozostałe
 • Sekcja I, Dział 60, Grupa 63.4 - Usługi agencji transportowych pozostałe.

W Zezwoleniu ustalono następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów (...) w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Rozporządzenie SSE”), będących podstawą obliczenia wysokości pomocy publicznej zgodnie z § 3 Rozporządzenia SSE, o wartości przewyższającej kwotę 800.000 EURO (słownie: osiemsettysięcy EURO) w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu EURO ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków.
 2. Zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 10 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2012 r.
 3. Przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Strefy.

Zezwolenie nie określa przy tym maksymalnej wysokości wydatków inwestycyjnych (kosztów kwalifikowanych inwestycji) możliwych do poniesienia przez Spółkę.

Spółka wywiązała się z warunków zapisanych w treści Zezwolenia, w tym do dnia 31 grudnia 2008 r. poniosła wydatki inwestycyjne przewyższającej kwotę 800.000 EURO.

W okresie obowiązywania Zezwolenia Spółka poniosła i jeszcze poniesie w przyszłości wydatki inwestycyjne na terenie SSE, które kwalifikują się do jednej z kategorii wydatków wymienionych w § 6 Rozporządzenia SSE.

W odniesieniu do dochodów z działalności prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia Spółka korzysta z pomocy regionalnej udzielonej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę na terenie SSE w okresie obowiązywania Zezwolenia, które kwalifikują się do jednej z kategorii wydatków wymienionych w § 6 Rozporządzenia SSE, w części przewyższającej minimalną wartość nakładów inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. kwotę 800.000 EURO), zwiększają dostępną dla Spółki kwotę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy dla dochodów z działalności strefowej, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę w okresie obowiązywania Zezwolenia, które kwalifikują się do jednej z kategorii wydatków wymienionych w § 6 Rozporządzenia SSE, w części przewyższającej minimalną wartość nakładów inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. kwotę 800.000 EURO), zwiększają dostępną dla Spółki kwotę zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy dla dochodów z działalności strefowej, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od tego podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600 ze zm., dalej jako: „ustawa o SSE”), podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 2 ustawy o SSE, w brzmieniu obowiązującym w momencie otrzymania przez Spółkę Zezwolenia, tj. w dniu 26 sierpnia 2004 r., zezwolenie powinno było określać przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 • zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,
 • dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Z dniem 4 sierpnia 2008 r., na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746, dalej jako: „Ustawa Nowelizująca”), w treści zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wymagane stało się również:

 • wskazanie terminu zakończenia inwestycji,
 • wskazanie maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy.

Jednakże, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy Nowelizującej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej zachowują moc. W świetle powyższego, zdaniem Spółki należy uznać, że warunki określone w zezwoleniu wydanym zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 2 ustawy o SSE sprzed 4 sierpnia 2008 r., w szczególności w zakresie braku określenia maksymalnej wysokości wydatków kwalifikowanych inwestycji, są nadal ważne.

W oparciu o Ustawę Nowelizującą wydane zostały również nowe przepisy wykonawcze regulujące zasady prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548, dalej jako: „Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej”).

W myśl § 8 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Z powyższych przepisów, zdaniem Spółki, wynika, że dla oceny warunków prowadzenia przez Spółkę działalności na terenie SSE, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 2 ustawy o SSE w brzmieniu sprzed dnia 4 sierpnia 2008 r. Należy zatem uznać, że warunki określone w Zezwoleniu na podstawie powyższego przepisu są nadal wiążące, pomimo zmienionego przez ustawę nowelizującą art. 16 ustawy o SSE, który obecnie wskazuje na obowiązek ustalenia w Zezwoleniu maksymalnego poziomu wydatków kwalifikowanych i terminu zakończenia inwestycji. Podobnie, ze względu na powołane powyżej brzmienie § 8 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, jego wprowadzenie pozostaje bez wpływu na zasady kwalifikowania i obliczania wydatków inwestycyjnych na potrzeby kalkulacji pomocy publicznej i w tym zakresie również stosuje się do wydatków ponoszonych na podstawie Zezwolenia przepisy dotychczasowe.

W konsekwencji, z uwagi na to, że:

 • przepisy obowiązujące Wnioskodawcę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Zezwolenia nie nakazują, by Zezwolenie określało górny limit wydatków inwestycyjnych oraz termin zakończenia inwestycji, zaś w treści Zezwolenia nie zostało wprowadzone takie oznaczenie górnego limitu wydatków inwestycyjnych, jak również oznaczenie terminu zakończenia inwestycji,
 • z treści Zezwolenia nie wynika w żaden sposób, aby po wskazanym w Zezwoleniu terminie wydatki traciły charakter wydatków inwestycyjnych w rozumieniu przepisów strefowych,
 • brzmienie Zezwolenia wskazuje jednoznacznie, że określona w nim kwota wydatków inwestycyjnych ma charakter dolnego limitu (warunek poniesienia wydatków inwestycyjnych o wartości co najmniej 800.000 EURO)

Spółka stoi na stanowisku, że wskazany w Zezwoleniu termin 31 grudnia 2008 r. należy rozumieć wyłącznie jako określenie daty, do której powinny zostać poniesione wydatki minimalne warunkujące możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie Zezwolenia, a wskazana w Zezwoleniu kwota wydatków służy wyłącznie określeniu minimalnego poziomu wydatków, które Spółka powinna była ponieść do dnia 31 grudnia 2008 r.

Tym samym, w przypadku Spółki, maksymalna wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia jest ograniczona jedynie wartością maksymalnej intensywności pomocy i wielkością poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, także w przypadku przekroczenia minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych określonej w Zezwoleniu.

W rezultacie ponoszenie kosztów inwestycyjnych po dacie wskazanej w Zezwoleniu - w całym okresie obowiązywania Zezwolenia - w wysokości przekraczającej minimalną wartość kosztów kwalifikowanych (tj. 800.000 EURO) określoną w Zezwoleniu, powinno uprawniać Spółkę do dalszego korzystania z pomocy regionalnej na podstawie Zezwolenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w przepisach i do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Podsumowując powyższe, zdaniem Spółki, wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę w okresie obowiązywania Zezwolenia w związku z inwestycją w SSE, dla której wydano Zezwolenie, w części przekraczającej minimalną wartość wydatków inwestycyjnych w nim określoną (tj. 800.000 EURO), powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w przepisach i do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Stanowisko Spółki znajduje również w licznych interpretacjach organów podatkowych, np. w:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2014 r. znak: IBPBI/2/423-391/14/JD,
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 marca 2014 r. znak: ITPB3/423-629/14/MK,
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 września 2013 r. znak: IBPBI/2/423-763/13/CzP,
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2012 r. znak: IPTPB3/423-312/12-2/KJ.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem podlega dochód z działalności gospodarczej, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zatem, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, po spełnieniu określonych warunków, ulgę w tymże podatku polegającą na zwolnieniu z opodatkowania dochodu z tej działalności.

Jednym z warunków korzystania z ww. zwolnienia jest uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zgodnie z treścią ww. przepisu, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”.

Zezwolenie poza przedmiotem działalności gospodarczej określa m.in. warunki dotyczące dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę (art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 746), która weszła w życie w dniu 4 sierpnia 2008 r. wprowadziła zmiany m.in. do art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

I tak, zgodnie z art. 1 pkt 8 ww. ustawy zmieniającej, art. 16 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Z kolei z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej wynika, że zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym – (art. 4 ust. 2).

Na marginesie należy dodać, że z dniem 06.01.2015 r. ustawą o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1854) ust. 2 uchylono. Powyższe nie ma jednak wpływu na rozstrzygnięcie kwestii dot. wydatków inwestycyjnych.

W myśl art. 5 ww. ustawy, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5a ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 4, art. 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 26 sierpnia 2004 r.

W zezwoleniu określono następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej, tj.:

 1. poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 135, poz. 904 z późniejszymi zmianami), będących podstawą obliczenia wysokości pomocy publicznej zgodnie z § 3 Rozporządzenia SSE, o wartości przewyższającej kwotę 800.000 EURO w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu EURO ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków;
 2. zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 10 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2012 r.;
 3. przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Strefy.

Zatem w sprawie, z uwagi na fakt, że Spółka uzyskała zezwolenie w dniu 26 sierpnia 2004 r., będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 2, w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, który stanowi, że zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,
 2. dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Wobec powyższego, zezwolenie uzyskane przez Spółkę w dniu 26 sierpnia 2004 r. nie zawiera warunku dotyczącego maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji w strefie oraz terminu zakończenia inwestycji.

W konsekwencji, w przypadku Spółki, do objęcia pomocą publiczną kwalifikują się poniesione przez Spółkę wydatki inwestycyjne, także ta ich część, która przewyższa kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu.

Tym samym, wydatki poniesione po dniu 31 grudnia 2008 r. mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że dotyczą one realizacji projektu inwestycyjnego, na który udzielone zostało zezwolenie i związane są z zakresem działalności wymienionym w tym zezwoleniu.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

W tym miejscu należy wskazać, że z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 232, poz. 1551) oraz
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.).

Jednakże w myśl § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Uwzględniając powyższe, z uwagi na termin otrzymania przez Spółkę zezwolenia, tj. 26 sierpnia 2004 r., w sprawie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 135, poz. 904 ze zm.), tj. obowiązujące na dzień wydania zezwolenia.

Jak wynika z ww. rozporządzenia, jeżeli poniesione przez Spółkę nakłady inwestycyjne spełniają wskazane w tym rozporządzeniu warunki, stanowią one tym samym wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

W tym miejscu należy wskazać, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest odstępstwem od reguły powszechności i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową.

W związku z powyższym, minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Spółkę w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W przedmiotowej sprawie – zezwolenie wydane w dniu 26 sierpnia 2004 r.

Kwota wskazana w zezwoleniu stanowi dolny limit, w związku z którym, Spółka jest uprawniona do korzystania z pomocy publicznej, co oznacza, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż określone w zezwoleniu. W sytuacji więc, gdy Wnioskodawca przekroczy kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu, fakt ten nie wykluczy dalszego uzyskiwania pomocy regionalnej i zwolnienia z opodatkowania dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia).

Podsumowując, wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę na terenie strefy w okresie obowiązywania Zezwolenia, które kwalifikują się do jednej z kategorii wydatków wymienionych w § 6 rozporządzenia, w części przewyższającej minimalną wartość nakładów inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. kwotę 800.000 EURO), zwiększają dostępną dla Spółki kwotę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla dochodów z działalności strefowej, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej w związku z realizacją danej inwestycji.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.