ILPB3/423-629/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po dniu 31 grudnia 2014 r., przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
ILPB3/423-629/14-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. limit
 3. pomoc publiczna
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. warunki zwolnienia
 6. wydatki inwestycyjne
 7. zezwolenie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po dniu 31 grudnia 2014 r., przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po dniu 31 grudnia 2014 r., przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest wiodącym w Europie producentem bram, drzwi, ościeżnic oraz napędów. Wnioskodawca w dniu 30 kwietnia 2008 r. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytwarzanych i usług świadczonych na terenie Strefy, określonych w:

 1. Sekcja D podsekcja DD dział 20:
  A/klasa 20.30 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa,
 2. Sekcja D podsekcja DH dział 25:
  A/klasa 25.24 Wyroby z tworzyw sztucznych, pozostałe,
 3. Sekcja D podsekcja DJ dział 28:
  A/klasa 28.11 Konstrukcje metalowe,
  B/klasa 28.12 Elementy metalowe stolarki budowlanej,
  C/klasa 28.52 Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,
 4. Sekcja I dział 60:
  A/klasa 60.24 Transport drogowy towarów,
 5. Sekcja I dział 63:
  A/klasa 63.12 Usługi magazynowania i przechowywania towarów.

Zezwolenia udziela się do dnia 27 maja 2017 r.

Wymienione wyżej zezwolenie ustaliło następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Poniesienie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 191, poz. 1416 z późniejszymi zmianami) co najmniej w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. Zatrudnienie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej co najmniej 200 (słownie: dwustu) nowych pracowników nie później niż w terminie do 31 grudnia 2015 r. i utrzymanie zatrudnienia co najmniej na tym poziomie do 31 marca 2017 r.
 3. Przestrzeganie Regulaminu Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych regulacji prawnych dotyczących jej funkcjonowania.
 4. Termin zakończenia inwestycji – nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Decyzją z dnia 04.11.2014 r. unieważniono powyższe zezwolenie w zakresie terminu jego obowiązywania. Oznacza to, że zezwolenie obowiązuje tak długo jak długo będzie działała Specjalna Strefa Ekonomiczna, tj. obecnie – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. - do dnia 31 grudnia 2026 r. Spółka kontynuuje rozwój działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (dalej: SSE) i ponosi w tym celu dalsze wydatki inwestycyjne związane z inwestycją objętą Zezwoleniem, ponad minimalną kwotę wskazaną w Zezwoleniu. W odniesieniu do dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia Spółka korzysta z pomocy regionalnej udzielonej w formie zwolnienia od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 dalej: „ustawa o CIT”). Spółka kalkuluje limit przysługującej jej pomocy przy zastosowaniu wskaźnika maksymalnej intensywności regionalnej pomocy przewidzianej dla lokalizacji inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po dniu 31 grudnia 2014 r., przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600 ze zm. dalej: „ustawa o SSE”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po dniu 31 grudnia 2014 r., przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (sformułowanie „co najmniej”), powiększą kwotę przysługującego jej zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o SSE. Z obowiązujących Spółkę przepisów o prowadzeniu działalności na terenie SSE oraz z treści Zezwolenia nie wynika bowiem, w ocenie Spółki, ani górny limit wydatków inwestycyjnych, ani data, po której wydatki takie nie mogą być ponoszone.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zgodnie natomiast z ust. 2 ww. przepisu, w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia otrzymania przez Spółkę Zezwolenia do dnia 3 sierpnia 2008 r. włącznie, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,
 2. dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Z dniem 4 sierpnia 2008 r., na podstawie dodanych ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746, dalej: „ustawa nowelizująca”) do ww. ustępu punktów 3 i 4, wymaganymi elementami zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE stały się:

 1. wskazanie terminu zakończenia inwestycji,
 2. wskazanie maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy.

W oparciu o ustawę nowelizującą wydane zostały również nowe przepisy wykonawcze regulujące zasady prowadzenia działalności w SSE, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548 dalej: „Rozporządzenie z 2008 r.”).

Zgodnie jednak z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE wydane przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej zachowują moc. Jednocześnie zgodnie z § 8 Rozporządzenia z 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia z 2008 r., stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej. Zezwolenie przysługujące Spółce zostało jej natomiast udzielone w trakcie obowiązywania rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia „A” S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu jej kontroli (Dz.U. Nr 67 poz. 699) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 191 poz. 1416 z późn. zm.).

Z powyższych przepisów, zdaniem Spółki, wynika, że dla oceny warunków prowadzenia przez nią działalności na terenie SSE, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 2 ustawy o SSE w brzmieniu sprzed dnia 4 sierpnia 2008 r. Należy zatem uznać, że warunki określone w Zezwoleniu na podstawie powyższego przepisu są nadal wiążące, pomimo zmienionego przez ustawę nowelizującą art. 16 ustawy o SSE, który obecnie wskazuje na obowiązek ustalenia w Zezwoleniu maksymalnego poziomu wydatków kwalifikowanych i terminu zakończenia inwestycji.

Podobnie, ze względu na powołane powyżej brzmienie § 8 Rozporządzenia z 2008 r., wprowadzenie tego Rozporządzenia do polskiego porządku prawnego pozostaje bez wpływu na zasady kwalifikowania i obliczania wydatków inwestycyjnych na potrzeby kalkulacji pomocy publicznej i w tym zakresie również stosuje się do wydatków ponoszonych na podstawie Zezwolenia przepisy dotychczasowe.

W konsekwencji, z uwagi na to, że:

 • przepisy obowiązujące Wnioskodawcę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Zezwolenia nie nakazują, by Zezwolenie określało górny limit wydatków inwestycyjnych oraz termin zakończenia inwestycji, zaś w treści Zezwolenia nie zostało wprowadzone takie oznaczenie górnego limitu wydatków inwestycyjnych,
 • z treści Zezwolenia nie wynika w żaden sposób, aby po wskazanym w Zezwoleniu terminie wydatki traciły charakter wydatków inwestycyjnych w rozumieniu przepisów strefowych,
 • brzmienie Zezwolenia wskazuje jednoznacznie, że określona w nim kwota wydatków inwestycyjnych ma charakter dolnego limitu (warunek poniesienia wydatków inwestycyjnych o wartości co najmniej 10 000 000 zł),

Spółka stoi na stanowisku, że wskazany w Zezwoleniu termin 31 grudnia 2014 r. należy rozumieć wyłącznie jako określenie daty, do której powinny zostać poniesione wydatki minimalne warunkujące możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT na podstawie Zezwolenia, a wskazana w Zezwoleniu kwota wydatków służy wyłącznie określeniu minimalnego poziomu wydatków, które Spółka powinna była ponieść do dnia 31 grudnia 2014 r. Tym samym, w przypadku Spółki, maksymalna wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia jest ograniczona jedynie wartością maksymalnej intensywności pomocy i wielkością poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, także w przypadku przekroczenia minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych określonej w Zezwoleniu. W rezultacie ponoszenie kosztów inwestycyjnych po dacie wskazanej w Zezwoleniu - w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, tj. okresie działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej - obecnie do dnia 31 grudnia 2026 r. - w wysokości przekraczającej minimalną wartość kosztów kwalifikowanych określoną w Zezwoleniu, powinno uprawniać Spółkę do dalszego korzystania z pomocy regionalnej na podstawie Zezwolenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w polskich przepisach i do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż obowiązek określania w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji jakie może ponieść przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie SSE, został wprowadzony do ustawy o SSE wspomnianą wyżej nowelizacją z dnia 30 maja 2008 r., zmieniającą ustawę o SSE z dniem 4 sierpnia 2008 r. Jak zostało wskazane powyżej, zmiana ta nie będzie miała zastosowania w odniesieniu do sytuacji Spółki, gdyż na moment uzyskania Zezwolenia przez Spółkę obowiązujące przepisy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE nie przewidywały wymogu określenia w Zezwoleniu maksymalnej wartości wydatków inwestycyjnych uprawniających do skorzystania z pomocy publicznej. Mając na uwadze fakt, iż w Zezwoleniu nie zostało wprowadzone ograniczenie w zakresie maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji, zdaniem Spółki, ma ona prawo do ujęcia w podstawie kalkulacji wysokości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całości poniesionych przez nią w okresie obowiązywania Zezwolenia wydatków inwestycyjnych spełniających warunki z § 6 ust. 1 Rozporządzania, w tym również przewyższających kwotę minimalną określoną w Zezwoleniu. W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach potwierdzają stanowisko, zgodnie z którym warunki wskazane w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (wydanym przed nowelizacją ustawy o SSE z dnia 4 sierpnia 2008 r.) określają jedynie minimalną wielkość wydatków kwalifikowanych, których poniesienie jest niezbędne do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, nie limitując jednocześnie w żaden sposób maksymalnej kwoty omawianej pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorcy.

Ponadto w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów z 23 kwietnia 2010 r. nr IBPBI/2/423-696/10/AK, Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika stwierdzające, iż: „zarówno wydatki do wysokości określonej w zezwoleniu, jak też dalsze wydatki Spółki poniesione na terenie strefy w całym okresie ważności zezwolenia mogą zostać zaliczone do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną i stanowią podstawę do określenia wielkości zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych” za prawidłowe w pełnym zakresie.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, np. w:

 1. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2012 r. sygn.: IPTPB3/423-312/12-2/KJ,
 2. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 maja 2009 r. sygn.: IPPB3/423-96/09-2/MS,
 3. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2009 r. sygn.: IPPB3/423-494/09-2/MS.

Podsumowując powyższe, zdaniem Spółki, ponoszenie wydatków inwestycyjnych po dniu 31 grudnia 2014 r., w wysokości przekraczającej minimalną wartość wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego jej zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w polskich przepisach i do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem podlega dochód z działalności gospodarczej, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zatem, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, po spełnieniu określonych warunków, ulgę w tymże podatku polegającą na zwolnieniu z opodatkowania dochodu z tej działalności.

Jednym z warunków korzystania z ww. zwolnienia jest uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zgodnie z treścią ww. przepisu, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”.

Zezwolenie poza przedmiotem działalności gospodarczej określa m.in. warunki dotyczące dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę (art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 746), która weszła w życie w dniu 4 sierpnia 2008 r. wprowadziła zmiany m.in. do art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

I tak, zgodnie z art. 1 pkt 8 ww. ustawy zmieniającej, art. 16 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Z kolei z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy zmieniającej wynika, że zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

W myśl art. 5 ww. ustawy, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5a ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 4, art. 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 30 kwietnia 2008 r. obowiązującego do 31 grudnia 2026 r.

W zezwoleniu określono warunki prowadzenia działalności gospodarczej, tj.:

 1. Poniesienie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 191, poz. 1416 z późniejszymi zmianami) co najmniej w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. Zatrudnienie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej co najmniej 200 (słownie: dwustu) nowych pracowników nie później niż w terminie do 31 grudnia 2015 r. i utrzymanie zatrudnienia co najmniej na tym poziomie do 31 marca 2017 r.
 3. Przestrzeganie Regulaminu Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych regulacji prawnych dotyczących jej funkcjonowania.
 4. Termin zakończenia inwestycji – nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Z powyższego wynika, że jednym z warunków ustalonych w otrzymanym przez Spółkę zezwoleniu jest poniesienie na terenie strefy wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą co najmniej w wysokości 10.000.000 zł nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

Spółka zatem miała ustaloną minimalną wysokość wydatków kwalifikowanych jaką powinna była ponieść do dnia 31 grudnia 2014 r.

W rozpatrywanej sprawie, z uwagi na fakt, że Spółka uzyskała zezwolenie w dniu 30 kwietnia 2008 r., będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 2, w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, który stanowi, że zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,
 2. dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Użycie przez ustawodawcę jedynie przykładowego wyliczenia elementów zezwolenia dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danej strefy wskazuje, że możliwe jest wprowadzenie do zezwolenia dodatkowych warunków.

Jak wskazała Spółka, zezwolenie uzyskane przez nią w dniu 30 kwietnia 2008 r. zawiera dodatkowy warunek zakończenia inwestycji nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. (określony w pkt 4 wskazanym przez Wnioskodawcę). Tym samym, wydatki inwestycyjne które Spółka poniesie po tej dacie, tj. po dniu 31 grudnia 2014 r. nie będą mogły być brane pod uwagę przy obliczeniu wysokości zwolnienia podatkowego.

Wobec powyższego, należy zgodzić się ze Spółką, która w swoim stanowisku wskazuje, że: „wskazany w Zezwoleniu termin 31 grudnia 2014 r. należy rozumieć wyłącznie jako określenie daty, do której powinny zostać poniesione wydatki minimalne warunkujące możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT na podstawie Zezwolenia, a wskazana w Zezwoleniu kwota wydatków służy wyłącznie określeniu minimalnego poziomu wydatków, które Spółka powinna była ponieść do dnia 31 grudnia 2014 r.”. Jednakże nie można uznać za słuszne stwierdzenia, że: „w przypadku Spółki, maksymalna wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia jest ograniczona jedynie wartością maksymalnej intensywności pomocy i wielkością poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, także w przypadku przekroczenia minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych określonej w Zezwoleniu”. W konsekwencji, błędne jest stwierdzenie Wnioskodawcy, że: „W rezultacie ponoszenie kosztów inwestycyjnych po dacie wskazanej w Zezwoleniu - w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, tj. okresie działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej - obecnie do dnia 31 grudnia 2026 r. - w wysokości przekraczającej minimalną wartość kosztów kwalifikowanych określoną w Zezwoleniu, powinno uprawniać Spółkę do dalszego korzystania z pomocy regionalnej na podstawie Zezwolenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w polskich przepisach i do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej”.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

W tym miejscu należy wskazać, że z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1553) oraz
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.).

Jednakże w myśl § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Uwzględniając powyższe, z uwagi na termin otrzymania przez Spółkę zezwolenia, tj. 30 kwietnia 2008 r., w sprawie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 191, poz. 1416), tj. obowiązujące na dzień wydania zezwolenia.

Jeżeli poniesione przez Spółkę nakłady inwestycyjne, spełniają wskazane w ww. rozporządzeniu warunki, stanowią one tym samym wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

Odnosząc się więc do przedstawionego we wniosku opisu sprawy, należy przede wszystkim podkreślić, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest odstępstwem od reguły powszechności i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową.

W związku z powyższym, minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Spółkę w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W przedmiotowej sprawie – zezwolenie wydane w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Kwota wskazana w zezwoleniu stanowi dolny limit, w związku z którym, Spółka jest uprawniona do korzystania z pomocy publicznej, co oznacza, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż określone w zezwoleniu. W sytuacji więc, gdy Wnioskodawca przekroczy kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu (do dnia 31 grudnia 2014 r.) fakt ten nie wykluczy dalszego uzyskiwania pomocy regionalnej i zwolnienia z opodatkowania dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia).

Wobec powyższego, Organ zgadza się ze stanowiskiem Spółki, że: „mając na uwadze fakt, iż w Zezwoleniu nie zostało wprowadzone ograniczenie w zakresie maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji, zdaniem Spółki, ma ona prawo do ujęcia w podstawie kalkulacji wysokości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całości poniesionych przez nią w okresie obowiązywania Zezwolenia wydatków inwestycyjnych spełniających warunki z § 6 ust. 1 Rozporządzania, w tym również przewyższających kwotę minimalną określoną w Zezwoleniu”. Jednakże nie można przyjąć za Spółką, że powyższe odnosi się również do tych wydatków, które zostały poniesione po dniu 31 grudnia 2014 r., tj. po dniu określonym w zezwoleniu jako termin zakończenia inwestycji.

Należy bowiem podkreślić, że dalsze wydatki inwestycyjne poniesione po dniu 31 grudnia 2014 r. na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w trakcie prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej w związku z działalnością objętą zezwoleniem, a dotyczące realizacji inwestycji prowadzonej po terminie zakończenia inwestycji wynikającym z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia, nie będą mogły zostać zaliczone do wydatków kwalifikowanych, a w związku z tym nie będą podstawą do sukcesywnego powiększenia wysokości należnej Spółce pomocy publicznej.

Podsumowując, wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po dniu 31 grudnia 2014 r., przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, nie mogą powiększyć przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy podkreślić, że wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej w związku z realizacją danej inwestycji.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.