ILPB3/423-430/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż okapów, silników oraz rozwiązań wentylacyjnych dla pomieszczeń kuchennych. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie (w dalszej części: „Strefa”) na podstawie trzech zezwoleń (dalej łącznie: „Zezwolenia”). Zezwolenia te obejmują działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie Strefy, określonych w poszczególnych pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W ramach prowadzonej działalności Spółka wytwarza produkty na zlecenie spółki z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy. Dochód z produkcji na zlecenie spółki z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej, jako dochód z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwoleń, podlega zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu produkcji na zlecenie spółki z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej ustalane jest zgodnie z metodą marży transakcyjnej netto, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynagrodzenie Spółki z tytułu produkcji na zlecenie spółki z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej stanowi równowartość iloczynu kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług produkcji na zlecenie (w tym kosztów zakupowych, kosztów produkcji, transportu, magazynowych, a także innych kosztów operacyjnych) oraz narzutu na kosztach całkowitych (ang. Return on Total Cost; dalej: ROTC).

Cena transferowa w omawianej transakcji ustalana jest zgodnie z zawartym pomiędzy spółką z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej a włoskimi władzami podatkowymi porozumieniem w sprawie cen transferowych, które jest funkcjonującym we Włoszech odpowiednikiem porozumienia jednostronnego, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.; w dalszej części – Ordynacja podatkowa). Na podstawie ww. porozumienia, włoskie władze podatkowe uznały m.in., że strony transakcji mają prawo ustalać wskaźnik ROTC na poziomie mieszczącym się w przedziale międzykwartylowym uznanym za rynkowy na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych dotyczących porównywalnych transakcji zawieranych na rynku między podmiotami niepowiązanymi.

Ustalając cenę transferową w transakcji polegającej na produkcji na zlecenie spółki z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej, Spółka stosuje wskaźnik ROTC mieszczący się w przedziale międzykwartylowym wynikającym z porozumienia ws. cen transferowych zawartym przez spółkę z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej z włoskimi władzami podatkowymi. Spółka nie wyklucza jednak, że w przyszłości stosowany w transakcji ze Spółką z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej, wskaźnik ROTC może zostać zmieniony (pozostanie jednak nadal w przedziale międzykwartylowym zaakceptowanym w ww. porozumieniu). W ocenie Wnioskodawcy, tak długo jak wskaźnik ROTC będzie ustalany w wysokości dopuszczonej na podstawie porozumienia ws. cen transferowych, wysokość należnego Spółce wynagrodzenia będzie ustalana zgodnie z zasadą pełnej konkurencji, która została wyrażona w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka będzie również w posiadaniu dokumentacji cen transferowych sporządzonej zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niemniej, porozumienie ws. cen transferowych zawarte pomiędzy Spółką z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej a włoskimi władzami podatkowymi formalnie nie jest wiążące dla polskich organów podatkowych. Tym samym nie można całkowicie wykluczyć, że dochód Spółki z prowadzonej na terenie strefy działalności produkcyjnej może zostać określony w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka powzięła wątpliwość w zakresie skutków ewentualnego oszacowania dochodu na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy na przysługujące Spółce zwolnienie podatkowe z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jeżeli dochód Spółki z prowadzonej na terenie strefy działalności produkcyjnej (dochód uzyskiwany w związku z produkcją na zlecenie Spółki z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej) zostanie określony w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie on w całości podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 tej ustawy, jako dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.; w dalszej części – ustawa o SSE)...

W razie ewentualnych wątpliwości Wnioskodawca wyjaśnia, że celem złożenia niniejszego wniosku jest tylko i wyłącznie uzyskanie potwierdzenia możliwości korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do dochodów z działalności strefowej określonych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy (zamiarem Wnioskodawcy nie jest natomiast uzyskanie potwierdzenia prawidłowości użytej metody kalkulacji zysków, rynkowego poziomu stosowanego wskaźnika ROTC, ani żadnych innych kwestii niezwiązanych bezpośrednio ze stosowaniem zwolnienia strefowego).

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód Spółki z prowadzonej na terenie strefy działalności produkcyjnej (dochód uzyskiwany w związku z produkcją na zlecenie Spółki z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej) określony Spółce w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie w całości podlegał zwolnieniu z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

W dalszej części Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko w sprawie.

1. Zasady stosowania zwolnienia w odniesieniu do dochodu z działalności strefowej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami”. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy, zwolnienie to przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W myśl art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o SSE „podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej (...). Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników oraz dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę (...)”.

Stosownie do powołanej regulacji, dochód podatnika zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków: (1) dochód powstał w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz (2) działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie zezwolenia określającego przedmiot tej działalności.

W ocenie Wnioskodawcy, dochód podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być obliczany zgodnie z regułami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym przy uwzględnieniu zasady pełnej konkurencji wynikającej z art. 11 ustawy, o czym niżej.

2. Obowiązek ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z zasadą pełnej konkurencji.

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli w wyniku zależności pomiędzy podmiotami powiązanymi w transakcjach pomiędzy nimi zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określi się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Wnioskodawca podnosi, że regulacja zawarta w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wzorowana jest na art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (dalej – Modelowa Konwencja OECD). Celem tej regulacji jest zapobieganie sytuacjom, w których podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo zawierałyby transakcje na warunkach odbiegających od warunków rynkowych w celu „przerzucenia” osiąganych dochodów do podmiotu posiadającego rezydencję podatkową w państwie stosującym niższe stawki podatku. Skutkiem działań tego typu jest bowiem z jednej strony minimalizacja obciążeń podatkowych ponoszonych w skali całej grupy kapitałowej, natomiast z drugiej uszczuplenie wpływów podatkowych państwa, z którego zyski są transferowane. Efekt przerzucania dochodów może być osiągnięty poprzez zawyżanie lub zaniżanie wartości transakcji w stosunku do jej wartości rynkowej.

Problematyka określania dochodu z tytułu transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi została rozwinięta w Wytycznych OECD w Sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych oraz Administracji Podatkowych (w dalszej części – Wytyczne OECD) – oficjalnego dokumentu o randze międzynarodowej, stanowiącego komentarz do rozwiązań zawartych w Modelowej Konwencji OECD. Jak wskazuje się w tym dokumencie, gdy wycena transferu nie odzwierciedla sił rynkowych i zasady pełnej konkurencji, to zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw powiązanych i dochody podatkowe właściwych krajów mogą zostać zniekształcone. Dlatego też kraje członkowskie OECD zgodziły się, że w celach podatkowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zyski przedsiębiorstw powiązanych mogą być korygowane, aby usunąć te zniekształcenia i tym samym zapewnić respektowanie zasady wolnego rynku. Kraje członkowskie OECD uważają, że odpowiednią korektę osiąga się, ustalając relacje handlowe i finansowe, jakich należałoby oczekiwać pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami w podobnych transakcjach i w podobnych sytuacjach. (Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Warszawa 2012, s. 34).

Podsumowując, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Modelowa Konwencja OECD oraz Wytyczne OECD nakazują obliczać dochód z tytułu transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi zgodnie z zasadą pełnej konkurencji. W ocenie Wnioskodawcy, skutki stosowania zasady pełnej konkurencji rozciągają się na wszystkie rodzaje dochodów osiągane przez podmioty działające w ramach grup kapitałowych, w tym na dochody uzyskiwane z tytułu działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

3. Wpływ zastosowania zasady pełnej konkurencji na obliczenie dochodu zwolnionego z podatku.

Spółka ma podstawy zakładać, że cena transferowa w transakcji polegającej na produkcji na zlecenie spółki z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej odpowiada warunkom rynkowym. W szczególności, poziom wskaźnika ROTC wykorzystywanego przy obliczaniu wynagrodzenia zgodnie z metodą marży transakcyjnej netto został ustalony na warunkach rynkowych. Prawidłowość stosowanej metody ustalania ceny transakcyjnej, jak również rynkowy przedział stosowanego wskaźnika ROTC, potwierdza porozumienie ws. cen transferowych zawarte pomiędzy spółką z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej a włoskimi władzami podatkowymi. Niemniej, porozumienie ws. cen transferowych zawarte pomiędzy spółką z siedzibą na terytorium Republiki Włoskiej a włoskimi władzami podatkowymi formalnie nie jest wiążące dla polskich organów podatkowych. Tym samym nie można całkowicie wykluczyć, że dochód Spółki z prowadzonej na terenie strefy działalności produkcyjnej może zostać określony w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy, tak określony dochód będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Spółki, brak jest podstaw do uznania, że dochód oszacowany na podstawie art. 11 ww. ustawy pochodzi z innego źródła przychodów niż dochód podlegający korekcie. Wniosek ten wynika z samej analizy art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym „przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie, dochody danego podmiotu oraz podatek należny określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań” (czyli warunków, które doprowadziły do zaniżenia zadeklarowanego dochodu). Zdaniem Wnioskodawcy, z powołanego przepisu wynika, że w przypadku zastosowania art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mamy do czynienia z powstaniem nowej kategorii dochodu (tj. dochodu z innego źródła niż dochód pochodzący z kontrolowanej transakcji).

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, należy zgodzić się z poglądem, zgodnie z którym z istoty art. 11 ww. ustawy wynika zapewnienie rynkowych warunków przeprowadzania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (a więc również cen transferowych), co oznacza, że wielkość zwolnienia od podatku dochodowego powinna być określona zgodnie z rynkowymi warunkami transakcji. Pogląd ten – mimo, że został sformułowany na gruncie odmiennego stanu faktycznego niż zaprezentowany w niniejszym wniosku – wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z 17 czerwca 2013 r. sygn. II FSK 2584/11).

Podsumowując, dochód z działalności prowadzonej przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określony w wyniku oszacowania na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 tej ustawy – jako w całości pochodzący z działalności prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.