ILPB1/4511-1-1056/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
ILPB1/4511-1-1056/15-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. przekształcenie spółki
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. sukcesja
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej także: Przedsiębiorcą przekształcanym) jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie zezwolenia nr xxx z dnia 26 sierpnia 2013 roku (dalej: Zezwolenie). Zezwolenie wydano zgodnie z art. 16 ust. 1 USSE. W związku z powyższym Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: UPDOF).

Zezwolenie określa cztery warunki prowadzenia działalności we wspomnianej strefie:

 1. poniesienie przez Wnioskodawcę nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.072.300,00 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych w terminie do dnia 30 września 2020 r.,
 2. zatrudnienie przez Wnioskodawcę przy prowadzeniu działalności na terenie SSE po dniu uzyskania Zezwolenia co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 30 pracowników do dnia 30 września 2020 roku,
 3. zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku,
 4. przestrzeganie Regulaminu SSE i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania w SSE.

Wszystkie te warunki prowadząc swą jednoosobową działalność gospodarczą Wnioskodawca spełnia, bądź zapewni ich spełnienie zgodnie z terminem zawartym w Zezwoleniu.

Aktualnie, Wnioskodawca planuje zmianę formy prawnej działalności, tzn. przekształcenie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej najpierw w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka z o. o.), a następnie w docelową Spółkę komandytową (dalej: Spółka komandytowa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca – jako wspólnik (komandytariusz) Spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia Spółki z o.o., powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzysta z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – po przekształceniu w docelową Spółkę komandytową także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca – jako komandytariusz Spółki komandytowej, powstałej wskutek przekształcenia Spółki z o.o., powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzysta z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a UPDOF ) – po przekształceniu w docelową Spółkę komandytową także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a UPDOF).

Uzasadnienie.

Przekształcenie działalności Wnioskodawcy w Spółkę z o. o. nastąpi na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2009 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1031 z późn. zm., dalej: KSH). Przekształcenie skutkować będzie pełną kontynuacją praw i obowiązków Przekształcanego przedsiębiorcy zgodnie z art. 584(2) KSH, który stanowi, że Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 551 § 5 (Wnioskodawca), staje się z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem przekształconej Spółki z o. o.

Po przekształceniu Wnioskodawcy w Spółkę z o.o., Wnioskodawca planuje sprzedaż 1 udziału przysługującego mu w Spółce z o.o. na rzecz innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej" Komplementariusz"), która w przyszłości zostanie komplementariuszem w Spółki komandytowej.

Następnie Spółka z o. o. zostanie przekształcona w Spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 i n. KSH. Przekształcenie skutkować będzie pełną kontynuacją praw i obowiązków Spółki z o.o., zgodnie z art. 553 KSH, który stanowi, że Spółce przekształconej (Spółce komandytowej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (Spółki z o.o.). Spółka przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami przekształconej Spółki komandytowej. W związku z tym Wnioskodawca stanie się komandytariuszem, a mniejszościowy udziałowiec – Komplementariusz stanie się komplementariuszem w przekształconej Spółce komandytowej.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, w wyniku zmiany formy prawnej działalności Wnioskodawcy (przekształcenie Wnioskodawcy najpierw w Spółkę z o.o., a następnie w Spółkę komandytową):

 • Spółka komandytowa pozostanie podmiotem zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej (zostanie podpisany stosowny aneks do treści Zezwolenia) i będzie kontynuowała prowadzenie działalności na terenie SSE;
 • Spółka komandytowa, jako kontynuator prawny Spółki z o. o., a wcześniej przedsiębiorcy przekształconego (Wnioskodawcy), stanie się właścicielem wszystkich środków trwałych stanowiących majątek przekształconego przedsiębiorstwa, w tym tych, które zostały zakupione po wydaniu Zezwolenia i zlokalizowane w strefie ekonomicznej;
 • Spółka komandytowa, zgodnie z zasadą kontynuacji, stanie się pracodawcą wszystkich pracowników obecnie zatrudnionych przez Wnioskodawcę;
 • Wnioskodawca stanie się komandytariuszem Spółki komandytowej.

W ocenie zadanego pytania, należy odnieść się do brzmienia przepisu art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) – dalej jako „OP”, który stanowi, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
 3. wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa powyższy przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej.

Ponadto, zgodnie z art. 93a § 4 ustawy Ordynacja Podatkowa jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Jeżeli zatem osobowa spółka handlowa (jaką jest Spółka komandytowa) powstanie wskutek przekształcenia spółki kapitałowej (jaką jest Spółka z o.o.), powstałej wcześniej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, Wnioskodawca będący komandytariuszem tej Spółki komandytowej wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej Spółki z o.o., które wcześniej na mocy art. 93a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa przeszły z niego, jako przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną na tą Spółkę z o.o.

Oznacza to, że sukcesorem zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 63a UPDOF oraz USSE, a związanego ze Zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymanym przez Wnioskodawcę (i zachowanym po zmianach formy prawnej), będzie najpierw powstała z przekształcenia Wnioskodawcy jednoosobowa Spółka z o.o., następnie powstała z jej przekształcenia Spółka komandytowa. Z chwilą przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową podatnikami podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności stają się wspólnicy spółki komandytowej (Wnioskodawca i Komplementariusz).

Po drugie, zdaniem Wnioskodawcy będzie on mógł korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 63a UPDOF, jako przyszły komandytariusz Spółki komandytowej gdyż;

 1. przekształcenie podmiotu działającego w SSE nie jest jedną z przesłanek wymienionych w USSE skutkujących utratą Zezwolenia,
 2. na skutek pełnego, kodeksowego (na podstawie KSH), przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w Spółkę z o.o., a następnie przekształcenia tej Spółki z o.o. w Spółkę komandytową – powstała Spółka komandytowa będzie kontynuatorem prawnym wszystkich praw i obowiązków Przedsiębiorcy Przekształcanego oraz Spółki z o.o., w tym w szczególności Zezwolenia i będzie działała w SSE zgodnie z tym Zezwoleniem,
 3. Spółka komandytowa będzie osiągała dochody ze źródła przychodów zlokalizowanego w SSE.

Mając na uwadze przekształcenie Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna najpierw w jednoosobową Spółkę z o.o., należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP), który stanowi, że wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSE. Oznacza to, iż osoba prawna, osiągająca dochody ze źródła zlokalizowanego w SSE, prowadząca działalność w SSE na podstawie ważnego Zezwolenia ma prawo wykazać te dochody jako zwolnione (zgodnie z warunkami ustawowymi).

W kontekście ww. przepisu nie ma znaczenia sposób powstania osoby prawnej lub który z podmiotów poniósł nakłady inwestycyjne i zwiększył zatrudnienie. Ma znaczenie tylko to, że Spółka z o.o. będzie działała w SSE na podstawie ważnego Zezwolenia i będzie osiągała dochody pochodzące z SSE.

Podobnie rzecz ma się w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w docelową Spółkę komandytową, w której Wnioskodawca jako komandytariusz będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a UPDOF wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ww. ustawy).

Zgodnie zaś z art. 12 USSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po przekształceniu Wnioskodawcy w Spółkę z o.o., a następnie w docelową Spółkę komandytową, dochody te – zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 UPDOF - przysługiwać będą Wnioskodawcy jako komandytariuszowi tej Spółki komandytowej.

Po trzecie, należy zwrócić uwagę, że Zezwolenie, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, udzielane jest przedsiębiorcom. Przedsiębiorca zaś – w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Z powyższego wynika, że zarówno obecnie jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy, jak i potem Spółka z o. o. oraz docelowa Spółka komandytowa – posiadać będzie status przedsiębiorcy, gdyż zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymuje przedsiębiorca, bez względu na to jaką formę organizacyjno-prawną działalności reprezentuje.

Co ważne, wydane na rzecz Wnioskodawcy Zezwolenie nie zawiera żadnych zastrzeżeń lub ograniczeń, z których wynikałoby, że w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. (w trybie art. 551 § 5 KSH oraz art. 584(2) KSH), a następnie przekształcenia tej spółki w Spółkę komandytową (w trybie art. 551 § 1 KSH), powstała w wyniku przekształcenia Spółka komandytowa nie może być podmiotem (beneficjentem) Zezwolenia.

Sama zaś USSE w artykule 19 ust. 3 stanowi, że zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

W tym miejscu należy podkreślić, że w USSE nie ma zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający zezwolenie działał w niezmienionej formie prawnej.

Ponadto, co szczególnie istotne, przekształcenie podmiotu, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE nie zostało wymienione w ww. art. 19 ust. 3 USSE, jako jedna z przesłanek uzasadniających cofnięcie zezwolenia.

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, skoro:

 1. Spółka komandytowa, na mocy zasady kontynuacji wyrażonej w przepisach KSH oraz ustawy Ordynacja Podatkowa, będzie kontynuatorem prawnym działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz Spółki z o.o. i pozostanie w szczególności podmiotem Zezwolenia wydanego wcześniej dla jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy,
 2. Spółka komandytowa będzie kontynuowała – na niezmienionych warunkach – prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i będzie osiągała dochody ze źródła przychodów zlokalizowanego w SSE,
 3. przekształcenie podmiotu działającego w SSE nie jest jedną z przesłanek wymienionych w USSE skutkujących utratą zezwolenia,

to przy założeniu spełnienia warunków określonych w Zezwoleniu, Wnioskodawca będący komandytariuszem Spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki z o.o., która z kolei powstała z działalności gospodarczej Wnioskodawcy – na mocy sukcesji określonej przepisem art. 93a ustawy Ordynacja podatkowa – będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższy pogląd Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, np.:

 1. interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2014 r. ITPB4/415-38/13/AM, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, oraz
 2. interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2014 r. IPPB3/423-391/14-2/MS, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282).

Na mocy art. 12 ust. 1 ww. ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem” (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

Przedsiębiorcą natomiast – w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

W tym miejscu należy podkreślić, że w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych nie ma zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający zezwolenie działał w niezmienionej formie prawnej.

Z powyższego wynika, że zarówno obecnie prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy, jak i następnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz docelowa spółka komandytowa posiadać będzie status przedsiębiorcy, gdyż zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymuje przedsiębiorca, bez względu na to jaką formę organizacyjno-prawną działalności reprezentuje.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika m.in., że aktualnie, Wnioskodawca planuje zmianę formy prawnej działalności, tzn. przekształcenie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej najpierw w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie w docelową spółkę komandytową.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

W myśl art. 5842 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Ponadto, art. 553 ustawy Kodeks spółek handlowych określa, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Natomiast skutki podatkowe przekształcenia spółek zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Zgodnie z art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej.

Z kolei, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (art. 93a § 4 ww. ustawy).

W konsekwencji powyższego, jeżeli osobowa spółka handlowa (spółka komandytowa) powstanie wskutek przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), powstałej wcześniej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki kapitałowej.

Oznacza to, że sukcesorem zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a związanego ze zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymanym przez Wnioskodawcę i zachowanym po zmianach formy prawnej, będzie najpierw powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, następnie powstała z jej przekształcenia spółka komandytowa. Z chwilą przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową podatnikami podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności stają się wspólnicy spółki komandytowej.

Podsumowując, Wnioskodawca jako wspólnik (komandytariusz) Spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia Spółki z o.o., powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzysta z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – po przekształceniu w docelową Spółkę komandytową także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.