ILPB1/415-706/13-3/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu Zezwoleń, Wnioskodawca powinien dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (tj. podatku od dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOF na podstawie obu Zezwoleń łącznie), zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych, najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia 1 limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia 2?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2013 r. (data wpływu 17 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kolejności wykorzystania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w sytuacji posiadania dwóch zezwoleń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego ustalenia dochodu spółki korzystającego ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na terenie SSE w ramach dwóch posiadanych zezwoleń oraz w zakresie kolejności wykorzystania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w sytuacji posiadania dwóch zezwoleń.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki „x” Spółka komandytowa (dalej: „Spółka”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”) na podstawie następujących zezwoleń (dalej: „Zezwolenia”):

 1. Zezwolenie z dnia x listopada 2006 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy (dalej: „Zezwolenie 1”),
 2. Zezwolenie z dnia x stycznia 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy (dalej: „Zezwolenie 2”).

Zezwolenia zostały udzielone Spółce na prowadzenie na terenie Strefy działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU):

 1. w odniesieniu do Zezwolenia 1:
  1. meble (PKWiU 36.1),
  2. usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów (PKWiU 63.1),
  3. wyroby metalowe gotowe pozostałe (PKWiU 28.7),
  4. wyroby włókiennicze pozostałe (PKWiU 17.5), za wyjątkiem procesów formowania i teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu, lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;
 2. w odniesieniu do Zezwolenia 2:
  1. meble (PKWiU 36.1),
  2. usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów (PKWiU 63.1),
  3. wyroby metalowe gotowe pozostałe (PKWiU 28.7),
  4. wyroby włókiennicze pozostałe (PKWiU 17.5) za wyjątkiem włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej,
  5. wyroby z gumy (PKWiU 25.1),
  6. wyroby z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.2).

Wnioskodawca chciałaby wskazać, iż zakres Zezwolenia 2 obejmuje w całości zakres Zezwolenia 1 oraz ponadto działalność w zakresie wyrobów z gumy (PKWiU 25.1) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.2).

Powyższe Zezwolenia zostały udzielone Spółce do dnia x maja 2017 r. Ponadto każde z Zezwoleń określa warunki prowadzenia przez Spółkę działalności na terenie Strefy, jakimi są poniesienie minimalnej kwoty nakładów inwestycyjnych oraz osiągnięcie określonego poziomu zatrudnienia. Dodatkowo Zezwolenie 2 określa planowany termin zakończenia inwestycji do dnia x grudnia 2013 r.

Ponieważ, jak wskazano powyżej, zakres Zezwolenia 2 obejmuje w całości zakres Zezwolenia 1 oraz zawiera dodatkowo dwa rodzaje działalności (tj. określone wg PKWiU 25.1 i 25.2), Wnioskodawca traktuje jako zwolnione z opodatkowania PDOF wszystkie dochody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu działalności gospodarczej określonej łącznie w obu Zezwoleniach, z uwzględnieniem oczywiście postanowień art. 8 ust. 1 Ustawy o PDOF (tj. wysokość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego każdy ze wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcy, określa proporcjonalnie do prawa w udziale w zysku Spółki).

Wnioskodawca nie dokonuje wyodrębnienia kwot dochodów zwolnionych z opodatkowania PDOF, które przypadałyby na Zezwolenie 1 i Zezwolenie 2. Prowadzona jest bowiem tylko ewidencja rachunkowa umożliwiającą ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu prowadzenia działalności nieobjętej zakresem Zezwoleń oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy na podstawie obu Zezwoleń łącznie.

Ze względu na fakt, że Spółka realizuje kolejny (drugi) projekt inwestycyjny na terenie Strefy w oparciu o Zezwolenie 2, prowadzone są ewidencje umożliwiające ustalenie wielkości pomocy publicznej odrębnie dla każdego Zezwolenia w zakresie kosztów inwestycji ponoszonych przed i po dacie uzyskania Zezwolenia 2 i tworzenia nowych miejsc pracy.

Spółka wykonała zobowiązania poniesienia nakładów inwestycyjnych wynikających z Zezwolenia 1, jak również aktualnie ponoszone są kwalifikowane nakłady inwestycyjne będące zobowiązaniami, jakie nakłada Zezwolenie 2.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (dotyczące stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
 1. Czy Wnioskodawca w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a) w zw. z art. 21 ust. 5a Ustawy o PDOF ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całego dochodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej na terenie Strefy działalności gospodarczej w zakresie obu Zezwoleń łącznie, co oznacza, że Wnioskodawca nie powinien odrębnie dla każdego Zezwolenia wyliczać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu Zezwoleń, Wnioskodawca powinien dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (tj. podatku od dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOF na podstawie obu Zezwoleń łącznie), zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych, najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia 1 limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia 2...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, tj. w zakresie kolejności wykorzystania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w sytuacji posiadania dwóch zezwoleń (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe). Natomiast odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1, tj. w zakresie możliwości łącznego ustalenia dochodu spółki korzystającego ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na terenie SSE w ramach dwóch posiadanych zezwoleń (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe) została udzielona w dniu 5 września 2013 r. interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-706/13-2/AG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a) w zw. z art. 21 ust. 5a Ustawy o PDOF ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całego dochodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej na terenie Strefy działalności gospodarczej w zakresie obu Zezwoleń łącznie, co oznacza, że Wnioskodawca nie powinien odrębnie dla każdego Zezwolenia wyliczać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu Zezwoleń, Wnioskodawca powinien dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej i po wykorzystaniu limitu zwolnienia uzyskanego z działalności prowadzonej na terenie Strefy dostępnego w ramach Zezwolenia 1, Wnioskodawca będzie miał prawo do wykorzystania limitu zwolnienia, dostępnego w ramach Zezwolenia 2 do momentu jego wykorzystania (lub wygaśnięcia).

Uzasadnienie

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionych przez Wnioskodawcę pytań oparte jest na szeregu argumentów, wynikających z przepisów prawa:

Ad. 1 Uzasadnienie w odniesieniu do pytania pierwszego

(1)

Art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1994 Nr 123, poz. 600 ze zm.) (w takim samym brzmieniu obowiązującym na dzień wydania każdego z Zezwoleń) wskazuje, że:

dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1. przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 63a) Ustawy o PDOF:

wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami”.

Ponadto zgodnie z treścią art. 21 ust. 5a Ustawy o PDOF:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy”.

Dodatkowo, zgodnie z treścią § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1473 ze zm. w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania każdego z Zezwoleń, dalej: „Rozporządzenie SSE”):

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 (przyp. Wnioskodawcy: zwolnienie od podatku dochodowego), przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Jak wynika z przytoczonych powyżej regulacji, zwolnieniu z PDOF podlegają dochody z działalności gospodarczej:

 1. prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz
 2. w zakresie określonym w zezwoleniu.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. Oznacza to, że w sytuacji. gdy zezwolenie strefowe nie wymienia rodzaju działalności gospodarczej, wówczas dochody uzyskiwane z tytułu tej właśnie działalności, mimo że prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie będą podlegały zwolnieniu z PDOF.

Z drugiej natomiast strony, jeżeli zezwolenie strefowe określać będzie dany rodzaj działalności gospodarczej, ale dochody z tytułu jej realizacji uzyskiwane będą poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, wówczas również nie będą one korzystały ze zwolnienia z PDOF.

Z analizy przepisów Ustawy o PDOF, jak i na podstawie przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych nie wynika, aby Wnioskodawca zobowiązany był do ustalenia wysokości dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOF w odniesieniu do każdego z Zezwoleń osobno. Przepisy podatkowe posługują się bowiem wyłącznie pojęciem „zezwolenie” i „specjalna strefa ekonomiczna”, nie wprowadzając szczegółowych zasadach rozliczeń sytuacji, gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o kilka zezwoleń i/lub na terenie różnych specjalnych stref (podstref) ekonomicznych.

Sama sprawozdawczość podatkowa nie przewiduje również obowiązku wykazywania w deklaracji podatkowej dochodów zwolnionych w podziale na poszczególne Zezwolenia, traktując podstawę do zwolnienia z opodatkowania PDOF, jako wynikającą z faktu prowadzenia działalności na terenie Strefy.

Co więcej, ustawodawca nie przewidział, aby podatnicy w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie kilku zezwoleń, wyodrębniali organizacyjnie i finansowo działalności w rozbiciu na poszczególne zezwolenia.

Przepisy zobowiązują natomiast podatników, w sytuacji, gdy korzystają oni ze zwolnienia z opodatkowania PDOF z tytułu dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej do organizacyjnego wyodrębnienia:

  • działalności zwolnionej z opodatkowania PDOF oraz
  • działalności nieobjętej zwolnieniem z opodatkowania PDOF.

Wobec powyższego w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Wymogi dotyczące prowadzenia stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania i pod kątem realizacji tych celów należy oceniać prawidłowość prowadzonej przez podatników ewidencji. Jednocześnie, zestawiając z powyższym, nie jest konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych podmiotów prawnych lub oddziałów dla celów działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie prowadzi działalności poza obszarem Strefy. Jednakże prowadzone są księgi rachunkowe w taki sposób, aby było możliwe precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością zwolnioną oraz opodatkowaną.

Podejście takie, zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 19 kwietnia 2006 r. (znak sprawy SPS-023-2267/06):

Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym”.

Powyższe stanowisko Ministra Finansów dotyczy wprawdzie przedsiębiorców będących osobami prawnymi, jednakże zdaniem Wnioskodawcy można je analogicznie odnieść do sytuacji podatnika będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność na terenie strefy w formie spółki osobowej.

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż ewidencja taka jest przez Spółkę prowadzona w odniesieniu do tej części dochodów, która nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PDOF oraz dochodów korzystających ze zwolnienia z opodatkowania PDOF na podstawie Zezwoleń. Spółka natomiast nie prowadzi odrębnej ewidencji w celu ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania w odniesieniu do każdego Zezwolenia osobno.

Taka wykładnia przepisów przyjęta przez Wnioskodawcę jest zgodna z wykładnią celowością art. 21 ust. 1 pkt 63a) w zw. z art. 21 ust. 5a Ustawy o PDOF. Podatnicy mają bowiem obowiązek ustalenia wysokości dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOF w związku z działalnością prowadzoną na terenie Strefy i opodatkowanego PDOF. Tylko pod kątem realizacji tych celów postępowanie Spółki, która nie prowadzi odrębnej ewidencji w odniesieniu do wyodrębnienia poszczególnych kwot dochodów przypadających na każde z Zezwoleń osobno, należy ocenić za prawidłowe.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zarówno Zezwolenie 1, jak i Zezwolenie 2 zostało udzielone Spółce na prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie jednej Strefy, tj. Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do wyodrębniania dochodów zwolnionych z opodatkowania PDOF uzyskiwanych w ramach każdego z Zezwoleń osobno. Uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PDOF w całości, jako dochód z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (z uwzględnieniem oczywiście postanowień art. 8 ust. 1 Ustawy o PDOF, tj. wysokość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego każdy ze wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcy, określa proporcjonalnie do prawa w udziale w zysku Spółki).

Tym samym działanie Wnioskodawcy, polegające na łącznym ustaleniu dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOF na podstawie posiadanych przez Spółkę Zezwoleń, uznać należy za prawidłowe.

Podsumowując, Spółka zobowiązana jest jedynie do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza Zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiąganego w ramach posiadanych przez Spółkę wszystkich dwóch Zezwoleń). Nie będzie natomiast konieczne wyodrębnianie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych Zezwoleń, jako że dochód ten przypadający w odpowiednim udziale Wnioskodawcy korzysta w całości ze zwolnienia w PDOF. W sytuacji, gdy Zezwolenia dotyczą analogicznej przedmiotowo działalności, wyodrębnienie takie nie byłoby zresztą możliwe. Ustawodawca unika zaś nakładania na podatników obowiązków, które są z założenia niemożliwe do wykonania.

Co więcej, na uwagę zasługuje również fakt, że przepisy nie zawierają wskazania co do dokonywania wydzielenia w obrębie działalności zwolnionej w ramach jednego zezwolenia. Obowiązek taki powinien (aby można było wymagać jego dopełnienia) wynikać wprost z przepisów w sposób podobny do ustalonego przez ustawodawcę obowiązku wydzielenia działalności prowadzonej poza terytorium Strefy (który został bezpośrednio wskazany w przepisach).

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, iż należy również zauważyć, że w przypadku, gdy zakres przedmiotowy obu Zezwoleń jest zasadniczo zbieżny, a inwestycje, w związku, z którymi zostały wydane Zezwolenia, realizowane są w tym samym zakładzie produkcyjnym, wyodrębnienie dochodu (straty) przypadającego na każde z Zezwoleń jest w praktyce bardzo trudne lub wręcz niemożliwe pod względem księgowym i technicznym. Wobec faktu, że całość dochodów osiąganych przez Spółkę na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia 1 i Zezwolenia 2 (tj. w odpowiednim udziale przez Wnioskodawcę) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego (w granicach dostępnego limitu pomocy publicznej), nakładanie na Spółkę (a przez to i na Wnioskodawcę) obowiązku ustalania odrębnego dochodu (straty) dla każdego z Zezwoleń, byłoby nieuzasadnione i bezcelowe.

(2)

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż powyższe stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe wprawdzie na gruncie przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, ale w analogicznych stanach faktycznych, jak zaprezentowany przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku, przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 lutego 2013 r. (sygn. IBPBI/2/4231427/12/MO),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 lipca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-176/123/KJ),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-127/122/KJ).

Konkludując, Wnioskodawca postępuje prawidłowo, uznając iż w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a) w zw. z art. 21 ust. 5a Ustawy o PDOF ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całego dochodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej na terenie Strefy działalności gospodarczej w zakresie obu Zezwoleń łącznie, co oznacza, że Wnioskodawca nie powinien odrębnie dla każdego Zezwolenia wyliczać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2 Uzasadnienie w odniesieniu do pytania drugiego

(1)

W związku z posiadaniem dwóch Zezwoleń (w powiązaniu ze spełnieniem warunków określonych w każdym z tych Zezwoleń), zdaniem Wnioskodawcy brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla Zezwolenia 2, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla Zezwolenia 1, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki przypadający na Wnioskodawcę z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 Ustawy o PDOF i uzyskany z działalności strefowej prowadzonej przez Spółkę na podstawie obu Zezwoleń łącznie.

Wnioskodawca może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach Zezwolenia 1, a po jego wyczerpaniu (lub wygaśnięciu zezwolenia) limit wynikający z Zezwolenia 2.

W rezultacie cała uzyskana pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dyskontowana najpierw na dzień x listopada 2006 r. (data wydania Zezwolenia 1), a po wyczerpaniu jej limitu na dzień x stycznia 2008 r. (data wydania Zezwolenia 2).

Z uwagi na to, że Wnioskodawca korzysta z pomocy publicznej w oparciu o dwa Zezwolenia oraz przy założeniu, że nie ma obowiązku wydzielenia dochodu strefowego na każde z Zezwoleń odrębnie, podatek z tytułu działalności strefowej zacznie uiszczać dopiero po wykorzystaniu pomocy przyznanej w ramach Zezwolenia 1, a następnie Zezwolenia 2.

(2)

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca chciałby wskazać interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423- 29/12/PP) oraz z dnia 1 marca 2012 r. (sygn. IBPBI/I/423-47/11/KB), jak również z dnia 21 grudnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-1151/12/SD),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-306/12-2/KJ).

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu Zezwoleń, Wnioskodawca powinien dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej i po wykorzystaniu limitu zwolnienia uzyskanego z działalności prowadzonej na terenie Strefy dostępnego w ramach Zezwolenia 1, Wnioskodawca będzie miał prawo do wykorzystania limitu zwolnienia, dostępnego w ramach Zezwolenia 2 do momentu jego wykorzystania (lub wygaśnięcia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do licznie powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.