IBPBI/2/4510-345/15/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie rozliczenia dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 31 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozliczenia dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozliczenia dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca), należy do międzynarodowej grupy kapitałowej S i zajmuje się produkcją, obróbką oraz sprzedażą szkła i wyrobów ze szkła przede wszystkim dla branży motoryzacyjnej oraz sektora budowlanego. Działalność Spółki zlokalizowana jest m.in. w zakładzie produkcyjnym w D oraz w G. W 2007 r. część terenu Spółki w D została włączona do specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE). Pozostała cześć terenu Spółki w D, obejmująca istniejący wówczas zakład produkcyjny, nie została w 2007 r. objęta statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Dotychczas Spółka posiadała następujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE w D:

 • z dnia 16 października 2007 r., (dalej: zezwolenie 1),
 • z dnia 31 lipca 2013 r. (dalej: zezwolenie 2), dalej łącznie jako: wcze-śniejsze zezwolenia.

Powyższe zezwolenia dotyczą działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wytworzonych na terenie SSE wyrobów i obejmują następujące zakresy działalności gospodarczej:

Zezwolenie 1:

 • szkło płaskie (PKWiU 2004 26.11),
 • szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce (PKWiU 2004 26.12),
 • wyroby ze szkła pozostałe, włączając wyroby szklane do celów technicz-nych (PKWiU 2004 26.15),
 • usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywa-nia towarów (PKWiU 2004 63.1).

Zezwolenie 2:

 • szkło płaskie (PKWiU 2008 23.11),
 • szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce (PKWiU 2008 23.12),
 • pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne (PKWiU 2008 23.19),
 • odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu PKWiU 2008 38.11.5).

Poza wymienionymi wyżej zezwoleniami, Spółka posiada jeszcze zezwolenie z 24 listopada 2010 r. wydane dla działalności w SSE w G.

Cała działalność operacyjna (tj. podstawowa działalność produkcyjna i usługowa z wyłączeniem działalności handlowej w zakresie materiałów i towarów) prowadzona w D na terenie SSE odpowiada przedmiotem rodzajom działalności wymienionym we Wcześniejszych Zezwoleniach. Również działalność operacyjna prowadzona w tej części zakładu w D, która nie została w 2007 r. objęta terenem SSE, odpowiada rodzajom działalności wymienionym we wcześniejszych zezwoleniach.

Dotychczas Spółka korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm. - powinno być t.j. Dz.U z 2014 r poz. 851 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP), na podstawie zezwolenia 1 w stosunku do dochodu z całej działalności zwolnionej z PDOP prowadzonej na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy oraz poniesienia wymaganego minimalnego poziomu wydatków inwestycyjnych w terminach wynikających z zezwolenia 1. Ponadto jak dotąd Spółka nie wyczerpała limitu pomocy publicznej wynikającego ze wcześniejszych zezwoleń.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 30 maja 2014 r. poz. 728; dalej: rozporządzenie zmieniające) pozostała część terenu Spółki w D została włączona do obszaru SSE. Oznacza to, że nastąpiło rozszerzenie SSE na teren Spółki, na którym znajduje się ta część zakładu produkcyjnego Spółki w D, która nie była objęta statusem strefy w 2007 r. (rozporządzenie zmieniające weszło w życie 31 maja 2014 r.)

Po rozszerzeniu SSE w 2014 r., Spółka uzyskała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE w D, tj. zezwolenie z dnia 18 czerwca 2014 r. (dalej: nowe zezwolenie)

Nowe zezwolenie dotyczy następujących rodzajów działalności:

 • szkło płaskie (PKWiU 2008 23.11),
 • szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce (PKWiU 2008 23.12),
 • pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne (PKWiU2008 23.19),
 • odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu (PKWiU 2008 38.11.5).

Wskazane wyżej rodzaje działalności gospodarczej zawierają się więc w zakresie działalności objętych wcześniejszymi zezwoleniami.

Wśród warunków nowego zezwolenia wskazano poniesienie na terenie SSE określonych wydatków inwestycyjnych w terminie do 31 grudnia 2018 r. oraz zatrudnienie na terenie SSE określonej liczby nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dla potrzeb rozliczenia dotychczasowej puli pomocy publicznej przyznanej na podstawie wcześniejszych zezwoleń, na Spółce będzie ciążył obowiązek wyodrębniania z dochodu (straty) z działalności zwolnionej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP kosztów ponoszonych i przychodów uzyskiwanych od 31 maja 2014 r. na terenie włączonym w 2014 r. do SSE... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, dla potrzeb rozliczania dotychczasowej puli pomocy publicznej przyznanej na podstawie wcześniejszych zezwoleń, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek wyodrębnienia z dochodu (straty) z działalności zwolnionej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, kosztów ponoszonych i przychodów uzyskiwanych od 31 maja 2014 r. na terenie włączonym w tym terminie do SSE. Zdaniem Wnioskodawcy, od 31 maja 2014 r. tj. od momentu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, Spółka powinna zaliczać koszty ponoszone i uzyskiwane przychody na terenie włączonym w tym terminie do SSE do dochodu (straty) z działalności zwolnionej z PDOP w związku z dotychczasową pomocą publiczną przyznaną na podstawie wcześniejszych zezwoleń. Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia strefowego, zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Jak wskazano w stanie faktycznym, od 2007 r. działalność Spółki w D prowadzona była zarówno na terenie SSE, jak i poza obszarem strefy. Stąd też istniała konieczność wydzielenia działalności prowadzonej na terenie strefy zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 5 rozporządzenia strefowego.

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego w 2014 r. do SSE została włączona pozostała część terenu Spółki w D. Rozszerzenie granic SSE stało się skuteczne z dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego tj. od 31 maja 2014 r. Zgodnie z treścią rozporządzenia zmieniającego, w sytuacji Spółki rozszerzenie SSE miało charakter bezwarunkowy, co oznacza, że wywiera ono skutki już od momentu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, bez konieczności spełniania przez Wnioskodawcę jakichkolwiek dodatkowych warunków. Oznacza to więc, że od wejścia w życie tego aktu prawnego tj. od 31 maja 2014 r. działalność Spółki w D jest prowadzona w całości na terenie objętym statusem SSE. Stąd też, w sytuacji Spółki, od momentu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego brak jest podstaw do zastosowania wydzielenia organizacyjnego w rozumieniu § 5 ust. 5 rozporządzenia strefowego tj. wydzielenia działalności w D prowadzonej na terenie strefy od działalności prowadzonej poza terenem strefy, bowiem cała działalność Spółki w D prowadzona jest na terenie SSE. Przy czym, jak wskazano w uzasadnieniu odpowiedzi na pytanie 1, możliwość korzystania z nowej puli zwolnienia podatkowego przyznanej na podstawie nowego zezwolenia będzie odroczona, zgodnie z przepisem szczególnym tj. § 5 ust. 4 rozporządzenia strefowego. Odroczenie korzystania z nowego zezwolenia dotyczy całego terenu Spółki w D objętego statusem SSE. Z kolei możliwość korzystania na całym terenie Spółki w D, objętym statusem SSE z dotychczasowego zwolnienia podatkowego przyznanego na podstawie wcześniejszych zezwoleń, uzależniona jest od spełnienia warunków dla zastosowania zwolnienia, określonych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Pierwszy warunek dotyczy wymogu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jak wskazano wcześniej, od momentu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego i włączenia do SSE części terenu Spółki w D pozostającej dotychczas poza granicami strefy, cała działalność Spółki w D prowadzona jest na terenie SSE. Podkreślenia wymaga, że w odniesieniu do skuteczności rozporządzenia zmieniającego, na podstawie którego objęto statusem SSE tę część zakładu w D, która pozostawała poza obszarem SSE od 2007 r., nie zawarto mechanizmu analogicznego do tego określonego w § 5 ust. 4 rozporządzenia strefowego. Oznacza to, że rozszerzenie terenu SSE jest skuteczne już od momentu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, a działalność prowadzona na tym terenie jest działalnością prowadzoną na terenie SSE już od 31 maja 2014 r. - niezależnie od statusu inwestycji, której dotyczyć ma nowe zezwolenie. Stąd też warunek lokalizacji całej działalności Spółki w D na terenie SSE został spełniony. Drugi warunek konieczny dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o PDOP dotyczy prowadzenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności objętej zakresem zezwolenia na działalność w strefie. Jak wskazano w stanie faktycznym, działalność operacyjna Spółki prowadzona na terenie włączonym do SSE w 2014 r. odpowiada rodzajowo przedmiotom działalności wymienionym we wcześniejszych zezwoleniach. Ponadto, żadne z posiadanych przez Spółkę zezwoleń nie zawiera terytorialnego ograniczenia dotyczącego prowadzonej działalności, z wyjątkiem wskazania, że działalność ta musi być prowadzona na terenie strefy. Oznacza to, że działalność na omawianym obszarze włączonym do SSE w 2014 r. mieści się w zakresie działalności, na którą zostały wydane wcześniejsze zezwolenia. Stąd też warunek objęcia działalności prowadzonej na terenie SSE w D zakresem zezwolenia strefowego, został w sytuacji Spółki również spełniony. W rezultacie, obydwa warunki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP zostały spełnione. Spółka może więc zwolnić z PDOP cały dochód z działalności na terenie SSE w D, w zakresie w jakim działalność ta mieści się w rodzajach działalności wymienionych we wcześniejszych zezwoleniach. Oznacza to, że dla potrzeb rozliczania dotychczasowej puli pomocy publicznej przyznanej na podstawie wcześniejszych zezwoleń, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek wyodrębnienia z dochodu (straty) z działalności zwolnionej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, kosztów ponoszonych i uzyskiwanych przychodów na terenie włączonym w 2014 r. do SSE od 31 maja 2014 r., tj. od momentu wejścia wżycie rozporządzenia zmieniającego Koszty ponoszone i przychody uzyskiwane na omawianym terenie włączonym do SSE Spółka powinna więc zaliczać do dochodu (straty) z działalności zwolnionej z PDOP w związku z dotychczasową pulą pomocy publicznej przyznanej na podstawie wcześniejszych zezwoleń. Stanowisko Wnioskodawcy pozostaje spójne z celem wprowadzenia normy wyrażonej w § 5 ust. 4 rozporządzenia strefowego. Omawiana regulacja została wprowadzona w celu zawieszenia (do momentu spełnienia warunków wskazanych w treści nowego zezwolenia) prawa do korzystania z nowej puli pomocy publicznej, przyznanej na bazie zezwolenia wydanego dla nowej inwestycji na terenie włączonym do specjalnej strefy ekonomicznej. Celem tej regulacji jest wyrównanie szans inwestorów realizujących inwestycje typu brownfield i typu greenfield. Należy podkreślić, że korzystanie z dotychczasowej puli pomocy publicznej w postaci zwolnienia z PDOP na terenie włączonym do SSE w 2014 r., przyznanej na podstawie wcześniejszych zezwoleń, nie spowoduje ani osiągnięcia przez Spółkę korzyści w postaci dodatkowej puli zwolnienia podatkowego, ani nawet przyspieszenia możliwości skorzystania z nowej puli pomocy publicznej przyznanej na podstawie nowego zezwolenia. Spółka będzie bowiem uprawniona do zwolnienia dochodu jedynie w ramach i do wysokości dotychczasowej puli pomocy publicznej wyznaczonej przez posiadane przez nią wcześniejsze zezwolenia.

Oznacza to więc, że ograniczenie wynikające ze wskazanej regulacji nie dotyczy prawa do korzystania z puli pomocy publicznej przyznanej wcześniej, tj. zwolnienia z PDOP na podstawie ewentualnych innych (wcześniejszych) zezwoleń posiadanych przez przedsiębiorcę.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że od 31 maja 2014 r., dla potrzeb rozliczania dotychczasowej puli pomocy publicznej przyznanej na podstawie wcześniejszych zezwoleń, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek wyodrębnienia z dochodu (straty) z działalności zwolnionej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP kosztów ponoszonych i przychodów uzyskiwanych na terenie włączonym w tym terminie do SSE. Dla celów prawidłowego ustalania wyniku opodatkowanego PDOP i zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, od 31 maja 2014 r. koszty ponoszone i przychody uzyskiwane z działalności na omawianym terenie włączonym do SSE Spółka powinna zaliczać do dochodu (straty) z działalności zwolnionej z PDOP na podstawie wcześniejszych zezwoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia,

w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.