IBPBI/2/4510-137/15/PC | Interpretacja indywidualna

Czy całkowita wartość dochodu osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży płotków śniegowych i ław kominiarskich korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia przez nią działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia (w ramach dostępnego limitu zwolnienia)?
IBPBI/2/4510-137/15/PCinterpretacja indywidualna
  1. limit
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia przez Spółkę działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia przez Spółkę działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność produkcyjną, handlową i usługową na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Działalność prowadzona jest na podstawie zezwolenia udzielonego przez Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Spółka produkuje na terenie SSE płotki przeciwśniegowe i ławy kominiarskie. Produkty te objęte są zezwoleniem strefowym i klasyfikowane są do symbolu PKWiU w grupie 25.11. Produkcja płotków i ław odbywa się zasadniczo na terenie strefy poza jednym z procesów produkcyjnych - tzw. cynkowaniem. Jest to proces uszlachetniający produkt i zabezpieczający go przed korozją. Cynkowanie płotków i ław odbywa się poza SSE w firmie zewnętrznej zajmującej się świadczeniem usług cynkowania. Po ocynkowaniu produkty wracają do magazynów Wnioskodawcy i dopiero wtedy sprzedawane się odbiorcom zewnętrznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy całkowita wartość dochodu osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży płotków śniegowych i ław kominiarskich korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia przez nią działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia (w ramach dostępnego limitu zwolnienia)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy wskazać, że aby dana działalność mogła korzystać ze zwolnienia w ramach SSE, przedsiębiorca musi spełnić dwa podstawowe warunki, tj.:

  1. działalność ta musi być prowadzona na terenie SSE oraz
  2. działalność musi zostać określona w posiadanym zezwoleniu strefowym.

Tym samym, mając na uwadze, że Spółka nie będzie prowadzić działalności produkcyjnej poza terenem SSE oraz działalność w zakresie produkcji płotków śniegowych i ław kominiarskich określona jest w treści uzyskanego przez Spółkę zezwolenia, w opinii Wnioskodawcy, całość dochodu osiągniętego ze sprzedaży płotków i ław objęta będzie zakresem zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w ramach dostępnego limitu zwolnienia. Jednocześnie, ponoszone przez Spółkę na rzecz kooperanta (firmy zajmującej się cynkowaniem) w ramach jej działalności strefowej koszty będą miały w całości wpływ na wynik tej działalności (koszty te obniżą więc wartość dochodu Spółki, który podlegać będzie zwolnieniu). Wnioskodawcy znane są również liczne interpretacje indywidualne prawa podatkowego potwierdzające, że współpraca z kooperantami zewnętrznymi nie powinna być rozumiana jako przeniesienie działalności przedsiębiorcy strefowego poza teren SSE.

Stanowisko potwierdzające, że koszty wynikłe ze współpracy z kooperantami zewnętrznymi mają wpływ na wynik działalności strefowej (są kosztem strefowym), zostało wyrażone m.in. w:

W obecnych realiach gospodarczych, w wielu przypadkach wyjątkowo trudne jest wykonanie całego procesu produkcyjnego na terenie SSE bez udziału kooperantów zewnętrznych. Powyższe jest wynikiem rozwoju technologicznego, rosnącej specjalizacji działalności oraz coraz bardziej zaawansowanego podziału pracy i funkcji wytwórczych w ramach procesów produkcyjnych. Wykonywanie wszelkich czynność produkcyjnych przez jednego przedsiębiorcę w jednej lokalizacji jest w praktyce spotykane obecnie jedynie w przypadku procesów produkcji wyrobów niezaawansowanych technologicznie. Ponadto Wnioskodawca pragnie wskazać, że żadna działalność gospodarcza nie może zostać uznana za w pełni „samowystarczalną”, a zatem każdy przedsiębiorca, również działający na terenie SSE, jest zmuszony korzystać z usług innych podmiotów zewnętrznych, co nie może automatycznie przesądzać, że działalność taka jest przenoszona częściowo poza teren SSE (przykładowo: nabycie mediów od kontrahentów działających poza SSE).

Ponadto współpraca podmiotów działających na terenie SSE z kooperantami zewnętrznymi jest naturalnym procesem występującym w obrocie gospodarczym, a jednym z celów tworzenia SSE jest rozwój gospodarczy całego regionu, w tym również intensyfikacja współpracy przedsiębiorców działających w danym regionie. Wnioskodawca podkreśla, że w każdym przypadku na terenie zakładu Spółki będzie następować zakończenie procesu produkcyjnego. Gotowe płotki i ławy każdorazowo będą sprzedawane przez dział handlowy funkcjonujący w ramach zakładu Spółki na terenie SSE. Ponadto przepisy regulujące działalność SSE nie wskazują definicji pojęcia wyrobu wyprodukowanego na terenie SSE. Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze obecnie obowiązujące przepisy oraz realia gospodarcze, oceniając czy dany produkt został wyprodukowany na terenie SSE pod uwagę należy wziąć kryterium ilości, a w szczególności istotności procesów produkcyjnych realizowanych przez kontrahentów poza SSE. Jeżeli zatem zasadnicze etapy procesu produkcyjnego, w tym jego zakończenie, będą prowadzone na terenie zakładu Spółki zlokalizowanego na terenie SSE, a jedynie niektóre etapy produkcji będą prowadzone przez zewnętrznych kooperantów Wnioskodawcy, to wyprodukowane w ten sposób płotki i ławy należy uznać za produkt, którego sprzedaż przez Spółkę generuje dochód podlegający w całości zwolnieniu z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.