IBPBI/2/423-932/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży silników wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a przechowywanych w wynajętych magazynach zlokalizowanych poza terenem strefy
IBPBI/2/423-932/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. działalność poza strefą ekonomiczną
 2. magazynowanie
 3. przychód
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. sprzedaż
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014 r. (data złożenia do tut. Biura 29 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży silników wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a przechowywanych w wynajętych magazynach zlokalizowanych poza terenem strefy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. złożono do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży silników wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a przechowywanych w wynajętych magazynach zlokalizowanych poza terenem strefy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca) jest producentem silników spalinowych do pojazdów samochodowych i prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE lub strefa) na podstawie dwóch zezwoleń, tj.:

1.Zezwolenia z 27 października 2000 r., zmienionego następnie:

 • Decyzją zmieniającą powyższe zezwolenie w związku z wnioskiem złożonym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych; w efekcie czego, do Spółki mają zastosowanie przepisy dotyczące zwolnień podatkowych określone w art. 5 przywołanej ustawy,
 • Decyzją z 1 sierpnia 2006 r. rozszerzającą zakres działalności określony w zezwoleniu,
 • Decyzją z 28 października 2010 r. dotyczącą zmiany nazwy Spółki.

2.Zezwolenia z 29 lipca 2008 r. zmienionego następnie Decyzją Ministra Gospodarki z 13 lipca 2010 r. (w zakresie nowych warunków zatrudnienia pracowników).

Zakres przedmiotowy opisanych dwóch zezwoleń strefowych w podstawowym zakresie działalności jest zbieżny i dotyczy działalności gospodarczej na terenie strefy rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy określonych w pozycjach 34.1 (pojazdy mechaniczne) i 34.3 (części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz sprzedaży odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem określonej wyżej działalności.

Zakres przedmiotowy wymienionych wyżej zezwoleń strefowych obejmuje więc podstawowy przedmiot działalności Spółki prowadzonej na terenie strefy, tj. produkcję silników spalinowych do pojazdów samochodowych (dalej: silniki lub wyroby strefowe). W obecnym momencie Wnioskodawca składuje wyprodukowane na terenie SSE wyroby strefowe w magazynach zlokalizowanych na terenie SSE, z których silniki wydawane są klientom w ramach realizacji transakcji sprzedaży. Jednakże, w związku z niewystarczającą powierzchnią wykorzystywanych obecnie magazynów, Spółka rozważa wynajęcie dodatkowej powierzchni magazynowej znajdującej się poza terenem strefy. W dodatkowo wynajętych magazynach poza terenem SSE miałyby być przechowywane wyroby strefowe wytworzone uprzednio przez Wnioskodawcę w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE do momentu ich wydania nabywcy (wydanie silników nabywcom byłoby realizowane bezpośrednio z tych magazynów). Magazyny nie stanowiłyby wyodrębnionej prawnie i organizacyjnie od Spółki jednostki organizacyjnej i pozostawałyby w funkcjonalnym związku z podstawową działalnością Wnioskodawcy prowadzoną na terenie strefy.

Dla potrzeb przedstawionego zdarzenia przyszłego należy przyjąć, że dopuszczalny dla Spółki poziom pomocy publicznej (określony odrębnymi przepisami) w momencie sprzedaży wyrobów strefowych poprzez wynajęty magazyn pozastrefowy będzie pozwalał na udzielenie Spółce pomocy publicznej w formie zwolnienia przychodów ze sprzedaży tych wyrobów od podatku dochodowego. Co za tym idzie należy przyjąć, że w tym zakresie Spółka spełniać będzie warunek przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód Spółki ze sprzedaży silników wytworzonych na terenie strefy na podstawie otrzymanych zezwoleń, które czasowo (do momentu wydania nabywcy) przechowywane będą w wynajętych magazynach zlokalizowanych poza terenem SSE korzystać będzie w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 updop wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Z kolei stosownie do brzmienia art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa wyżej, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W opinii Wnioskodawcy, korzystanie przez Spółkę z magazynu poza terenem strefy stanowi formę organizacji sprzedaży wyrobów produkowanych w ramach działalności objętej zezwoleniem. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, podejmowanie wyżej opisanych działań w ramach sprzedaży wyrobu strefowego jest działalnością pomocniczą w stosunku do działalności głównej prowadzonej na terenie SSE i nie może być uznane za odrębną działalność gospodarczą prowadzoną poza terenem strefy. Zdaniem Spółki, docelowe korzystanie z obcego magazynu pozastrefowego w ramach usługi najmu, nie stanowi o częściowym przeniesieniu działalności poza obszar objęty zezwoleniem strefowym, a tym samym dochód ze sprzedaży silników wydawanych z tego magazynu będzie dochodem uzyskanym z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Reasumując, jeśli magazynowane poza strefą wyroby strefowe są uprzednio wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w strefie zgodnie z zezwoleniem, to dochód uzyskany z ich sprzedaży spełniać będzie warunek o którym mowa w art. 17 ust. 4 updop i będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Powyższą kwalifikację planowanych działań potwierdzają organy podatkowe w sprawach podobnych przedmiotowo do zdarzenia przyszłego zaprezentowanego powyżej.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 listopada 2012 r., znak IPPB1/415-1272/12-3/EC stwierdził, że Korzystanie z magazynów zewnętrznych należących do podmiotów trzecich, nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Podobnie wypowiadali się również m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 31 maja 2010 r., znak IBPBI/2/423-435/10/AK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z 3 listopada 2011 r., znak ILPB3/423-362/11/2/MM oraz 15 października 2010 r., znak ILPB3/423-617/10-3/MM.

W świetle powyższego należy uznać, że sprzedaż wyrobów strefowych wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE w oparciu o posiadane zezwolenia, która będzie prowadzona przez magazyn wyrobów gotowych zlokalizowany poza terenem strefy (po uprzednim przemieszczeniu tych wyrobów z terenu strefy do magazynu) korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 updop).

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W przyszłości Wnioskodawca zamierza wynająć dodatkową powierzchnię magazynową znajdująca się poza terenem strefy. W dodatkowo wynajętych magazynach poza terenem SSE miałyby być przechowywane wyroby strefowe wytworzone uprzednio przez Wnioskodawcę w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE do momentu ich wydania nabywcy (wydanie silników nabywcom byłoby realizowane bezpośrednio z tych magazynów). Magazyny nie stanowiłyby wyodrębnionej prawnie i organizacyjnie od Spółki jednostki organizacyjnej i pozostawałyby w funkcjonalnym związku z podstawową działalnością Wnioskodawcy prowadzoną na terenie strefy.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej należy stwierdzić, że fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyny poza terenem strefy, nie pozbawia tych wyrobów przymiotu „produktu strefowego”. Korzystanie z magazynów zewnętrznych należących do podmiotów trzecich, nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.