IBPBI/2/423-851/14/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy po nabyciu przez Spółkę prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, jego zakresem objęta będzie całość dochodu generowanego na terenie wydzielonej części Zakładu, objętego statusem Strefy (w ramach rodzajów działalności Zakładu określonej w treści Zezwolenia)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy zwolnienie podatkowe, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie miało zastosowanie do całości dochodu wygenerowanego w części zakładu objętego statusem SSE, w ramach rodzajów działalności Zakładu określonej w treści Zezwolenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy zwolnienie podatkowe, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie miało zastosowanie do całości dochodu wygenerowanego w części zakładu objętego statusem SSE, w ramach rodzajów działalności Zakładu określonej w treści Zezwolenia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”), poprzez część zakładu Spółki zlokalizowaną w S. (dalej: „Zakład”). Zakład ten produkuje szeroką gamę mączek wapiennych do zastosowań m.in. w rolnictwie, drogownictwie i budownictwie. Grunty, na których zlokalizowana jest część Zakładu, zostały objęte statusem Strefy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 723) na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej: „ustawa o SSE”). W ramach projektu inwestycyjnego zakładana jest rozbudowa i unowocześnienie już funkcjonującej w S. części przetwórczej zakładu Spółki. Spółka nie ubiegała się o objęcie statusem Strefy wszystkich nieruchomości gdzie zlokalizowany jest Zakład w S. - w części Zakładu prowadzona jest działalność, która nie może korzystać z zachęt inwestycyjnych dostępnych na terenie Strefy zgodnie z obostrzeniami wskazanymi w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm. dalej: „rozporządzenie Strefowe”). W szczególności, obszarem Strefy została objęta część przetwórcza zakładu, podczas gdy sama kopalnia wapnia znajduje się nadal poza obszarem Strefy.

Po zakończeniu procesu objęcia części Zakładu w S. statusem Strefy, na rzecz Spółki zostało wydane Zezwolenie z 30 czerwca 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy (dalej: „Zezwolenie”) rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego:

 1. Wapień i gips (podkategoria 08.11.20),
 2. Kreda i dolomit inny niż kalcynowany (podkategoria 08.11.30),
 3. Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów (podkategoria 08.91.19),
 4. Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne (podkategoria 23.52.10),
 5. Gips (podkategoria 23.52.20),
 6. Dolomit kalcynowany lub spiekany (podkategoria 23.52.30),
 7. Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (grupa 72.1).

Warunkami prowadzenia działalności określonymi w Zezwoleniu jest:

 1. poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych, w wysokości co najmniej 20.940.000,00 zł w terminie do 30 czerwca 2017 r.,
 2. zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 19 pracowników (średnie zatrudnienie za okres pełnych 12 miesięcy poprzedzających dzień udzielenia niniejszego zezwolenia) poprzez zatrudnienie na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do 30 czerwca 2017 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 49 pracowników w terminie do 30 czerwca 2021 r.
 3. zakończenie inwestycji w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Do oceny sytuacji podatkowej Spółki zastosowanie znajduje także § 5 ust. 4 rozporządzenia Strefowego - Spółka nabędzie prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego dostępnego na terenie Strefy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Spółka rozważa w przyszłości także realizację dalszych inwestycji na terenie Strefy - realizacja zarówno przez Zakład w S., jak również potencjalnie przez inne zakłady niż S. działające w ramach Spółki (co też wymagałoby przeprowadzenia procedury objęcia nieruchomości tych zakładów statusem Strefy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po nabyciu przez Spółkę prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, jego zakresem objęta będzie całość dochodu generowanego na terenie wydzielonej części Zakładu, objętego statusem Strefy (w ramach rodzajów działalności Zakładu określonej w treści Zezwolenia)...

Zdaniem Spółki, zwolnieniem podatkowym będzie objęta całość dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach grupowań statystycznych określonych w treści Zezwolenia Strefowego. W ocenie Spółki, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że zakres dochodu generowanego przez dany zakład, który to dochód podlega zwolnieniu, jest ograniczony wyłącznie do dochodu generowanego przez projekt inwestycyjny będący podstawą do wydania Zezwolenia Strefowego.

Na podstawie Zezwolenia Spółka będzie prowadzić na terenie Strefy działalność gospodarczą rozumianą jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy określonych w treści Zezwolenia za pomocą odpowiednich grupowań statystycznych (kody PKWiU 2008).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), zwolnieniu podlegają dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

Powyżej wskazana regulacja przewiduje więc jedynie dwa warunki, których spełnienie jest konieczne dla celów uznania, że osiągnięty dochód może korzystać z dostępnego dla przedsiębiorcy limitu zwolnienia podatkowego - musi to być dochód:

 • osiągnięty w wyniku działalności zlokalizowanej fizycznie na terenie Strefy,
 • która to działalność jest jednocześnie określona w treści posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia strefowego.

Żaden przepis updop, ustawy o SSE, rozporządzeń wykonawczych do ustawy o SSE, ani też wskazane w art. 16 ustawy o SSE warunki określane w Zezwoleniu, nie dają podstaw do twierdzenia, że zwolnienie z podatku dochodowego dotyczyć będzie wyłącznie dochodu ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu inwestycyjnego będącego podstawą do wydania Zezwolenia Strefowego. Co więcej, w praktyce takie wydzielenie dochodu byłoby niemożliwe do przeprowadzenia w sposób rzetelny - obecna inwestycja Spółki polega na kompleksowej rozbudowie całości istniejącej części przetwórczej Zakładu w S., która to część podlegała procedurze objęcia statusem Strefy (analogiczna sytuacja miałaby także miejsce w przypadku realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych Spółki na terenie Strefy).

Stosownie do przywołanego uprzednio § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia Strefowego, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia określone w zezwoleniu.

Tak więc również regulacja określająca moment nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia nie przewiduje wymogu, aby zwolnienie podatkowe odnosić wyłącznie do dochodów wygenerowanych w oparciu o nową inwestycję - jedynym warunkiem jest ograniczenie zwolnienia do dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy. W związku z powyższym, zwolnienie podatkowe ustanowione w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop będzie miało zastosowanie do całości dochodu Spółki z tytułu produkcji na terenie Strefy, a zatem nie tylko do dochodu związanego z projektem inwestycyjnym będącym podstawą wydania Zezwolenia.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2014 r. znak: ITPB3/423-496/13/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym przenosząc powyższe rozważania na grunt stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę, należy wskazać, że inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego jest realizowana na działce Wnioskodawcy objętej statusem Strefy, a zakres prowadzonej w tej rozbudowanej części budynku działalności gospodarczej mieścić się będzie w zakresie przedmiotowym posiadanego Zezwolenia. W konsekwencji, jeżeli po zrealizowaniu inwestycji polegającej na rozbudowie na terenie Strefy istniejącego zakładu produkcyjnego, Spółka będzie prowadziła przy jego wykorzystaniu działalność gospodarczą wskazaną w treści Zezwolenia oraz będzie dysponować limitem dostępnej pomocy publicznej, brak będzie formalnych przeszkód do zwolnienia od PDOP uzyskiwanych z tej działalności dochodów. Tym samym, dochody uzyskiwane z całej działalności gospodarczej Spółki objętej Zezwoleniem i prowadzonej na terenie SSE, w tym również z działalności prowadzonej przy wykorzystaniu rozbudowanej części zakładu produkcyjnego wzniesionego na terenie Strefy, będą podlegały zwolnieniu od PDOP,
 • w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2012 r. znak: IBPBI/2/423-650/12/SD Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że jak wynika z powołanych wcześniej przepisów prawa możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od tego czy dochód został uzyskany z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz od tego czy działalność generująca ten dochód objęta została zezwoleniem. Istotnym jest także to, aby wielkość dochodu zwolnionego nie przekroczyła dopuszczalnego limitu pomocy ustalonego dla przedsiębiorcy. Bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, pozostaje natomiast okoliczność przy pomocy jakich inwestycji dochód ten został osiągnięty. W związku z powyższym, zwolnienie podatkowe z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, będzie miało zastosowanie do dochodów Spółki z produkcji wygenerowanej zarówno na istniejącym majątku jak i majątku związanym z nową inwestycją (przy spełnieniu warunków wskazanych powyżej),
 • w interpretacji indywidualnej z 10 października 2010 r. znak: IBPBI/2/423-925/10/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że z powyższych przepisów wynika, że warunkami skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest uzyskanie stosownego zezwolenia oraz poniesienie określonych wydatków inwestycyjnych i osiągnięcia poziomu zatrudnienia. Brak jest natomiast wymogu, aby zwolnienie podatkowe odnosić wyłącznie do przychodów wygenerowanych w oparciu o nową inwestycję, tj. w opisanym zdarzeniu przyszłym projekt inwestycyjny NW-1, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zwolnienie jest ograniczone do dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy. W związku z powyższym, dochód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie określonym w zezwoleniu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od tego czy zostanie on wygenerowany za pomocą obecnie funkcjonującej instalacji W-2, czy w oparciu o nową instalację NW-1,
 • w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2010 r. znak: IBPBI/2/423-1075/10/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że ustawa o pdop wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie - tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Wobec tego, jeżeli dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem i działalność Przedsiębiorcy spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednocześnie ogólny maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

Ponadto Spółka pragnie przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2012 r. sygn. II FSK 1979/11 zapadły w podobnym stanie faktycznym, w którym Sąd rozstrzygając kwestie, czy wymóg wdrożenia przez stronę (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), nowych technologii, będący warunkiem uzyskania zezwolenia i rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej na tereny spółki, jednocześnie zawęża zakres przedmiotowy zwolnienia od podatku do dochodu osiąganego wyłącznie w oparciu o te nowe technologie, stwierdził, że interpretacja przywoływanych zgodnie przez obie strony przepisów prawa materialnego, uwzględniająca ich wykładnię literalną, systemową i funkcjonalną, prowadzi do wniosku, że zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p - pod warunkiem spełniania wymogów określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - podlega cały dochód uzyskany przez podatnika na terenie tej strefy. W dalszej części uzasadnienia Sąd wskazał, że podzielić należy twierdzenie strony skarżącej, że nie można utożsamiać warunków uzyskania zwolnienia z zakresem zwolnienia podatkowego (pkt 4.3.). W u.p.d.o.p. nie zawarto ograniczenia przedmiotowego, uzależniającego zakres zwolnienia od wdrożenia nowych technologii. Uzyskane przez Spółkę Zezwolenie III nie precyzuje również, że zwolnieniu podlegają wyłącznie dochody uzyskane z inwestycji innowacyjnych. Na zakres przedmiotowy tegoż zwolnienia nie ma też wpływu lokalizacja specjalnej strefy ekonomicznej i objęcie nią również terenów realizującego zwolnienie przedsiębiorcy. Jeżeli zatem, tak jak w niniejszej sprawie, podatnik wdrożył nowe technologie, stworzył nowe miejsca pracy oraz zainwestował wymaganą kwotę, nabył w ten sposób uprawnienie do zwolnienia podatkowego.

Stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29 stycznia 2014 r. sygn. I SA/Wr 1944/13, który dotyczył sporu czy po objęciu statusem SSE zakładu działalność Spółki prowadzona zarówno w innym zakładzie, jak i w obejmowanym statusem SSE zakładzie (w zakresie przedmiotowym działalności mieszczącym się w dotychczasowych zezwoleniach) będzie korzystała ze zwolnienia do wysokości limitów wynikających z inwestycji przeprowadzonych na podstawie tych zezwoleń oraz intensywności obowiązujących w dacie ich wydania. Sąd stwierdził, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., przysługuje podatnikowi z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie całej strefy ekonomicznej, po spełnieniu przesłanki zrealizowania warunków przewidzianych w uzyskanym zezwoleniu, co potwierdza treść art. 17 ust. 4. Istotny jest przede wszystkim przedmiot działalności gospodarczej określony w zezwoleniu, a więc dochód winien być osiągnięty z działalności gospodarczej, której przedmiot zgodny jest z zakresem działalności określonym w zezwoleniu. Jeżeli więc Spółka zrealizowała warunki przewidziane w uzyskanych dwóch zezwoleniach i dochód osiągany z działalności gospodarczej prowadzonej w zakładzie w P. korzysta ze zwolnienia podatkowego, to również dochód osiągany w zakładzie produkcyjnym w G. jest wolny od podatku, o ile przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w zakładzie w G. zgodny jest z zakresem działalności określonym w zezwoleniu. Skoro zostały już spełnione warunki przewidziane w dwóch pierwszych zezwoleniach, tj. poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w tych zezwoleniach, to dochód osiągnięty z tytułu działalności prowadzonej w zakładzie w G. może korzystać ze zwolnienia od podatku, po objęciu tego zakładu terenem specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia strefowego, aż do momentu wyczerpania limitów pomocy publicznej przewidzianych w tych zezwoleniach.

Sąd podkreślił, że nie można uznać, że na podstawie danego zezwolenia wolny od podatku jest tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej w ramach tego zezwolenia. Zwolnienie podatkowe dotyczy bowiem całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu na terenie SSE.

Stanowisko podatnika w pełni spójne jest także z jednolitą, bogatą praktyką organów podatkowych, zgodnie z którą przedsiębiorcy posiadający więcej niż jedno zezwolenie strefowe:

 • nie są obowiązani do odrębnego kalkulowania wyniku przypadającego na każdy z projektów będących podstawą do wydania zezwolenia strefowego,
 • uprawnieni są do chronologicznego rozliczania przysługujących im na podstawie poszczególnych zezwoleń limitów zwolnienia podatkowego.

Wskazana praktyka potwierdza więc, że brak jest ograniczenia zgodnie z którym zwolnieniu podatkowemu dostępnemu na podstawie danego zezwolenia strefowego podlegałby jedynie dochód osiągany w ramach inwestycji będącej podstawą do uzyskania danego zezwolenia strefowego. W konsekwencji, po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, zwolnieniu temu podlegał będzie całkowity dochód osiągany przez Spółkę na terenie Strefy w ramach poszczególnych rodzajów działalności wskazanych w treści Zezwolenia (zgodnie z uwzględnionymi w treści Zezwolenia grupowaniami PKWiU) - brak jest więc ograniczenia zakresu dochodu podlegającego zwolnieniu, wyłącznie do dochodu generowanego przez nowy projekt inwestycyjny. Jednocześnie, opodatkowaniu na zasadach ogólnych będzie podlegał dochód Spółki wygenerowany poza terenem Strefy (dochód zakładów nieobjętych statusem Strefy oraz dochód zakładu w S. w części w jakiej nie jest on osiągnięty na skutek aktywności przedsiębiorcy prowadzonej na terenie Strefy i jednocześnie w ramach grupowań wskazanych w Zezwoleniu).

Dodatkowo Spółka wskazała, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 maja 2007 r. sygn. I SA/Rz 254/07, przepisy rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z p.d.o.p. (w tym kalkulacji limitu pomocy publicznej) stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2007 r. sygn. III Sa/Wa 1737/07, w którym stwierdził, że nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Przepisy wprowadzające zwolnienie z opodatkowania, będące odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, muszą być interpretowane zgodnie z ich literalnym brzmieniem. Mając na względzie powyższą zasadę należy stwierdzić, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 updop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z wykładni gramatycznej cytowanych powyżej przepisów, którą należy stosować przy ocenie zakresu zwolnień podatkowych, wynika, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas dochody uzyskane z tego tytułu również nie będą podlegały zwolnieniu.

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548), pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 6.

Stosownie do § 5 ust. 4 tego rozporządzenia, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym;
 2. utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy (§ 5 ust. 5 ww. rozporządzenia).

Z powyższych przepisów wynika, że warunkami skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest uzyskanie stosownego zezwolenia oraz poniesienie określonych wydatków inwestycyjnych i osiągnięcia poziomu zatrudnienia.

W związku z powyższym, zwolnienie przedmiotowe z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, będzie miało zastosowanie do dochodów Spółki z produkcji wygenerowanej na terenie wydzielonej części Zakładu objętego statusem Strefy (w ramach rodzajów działalności Zakładu określonej w treści Zezwolenia). Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że brak jest podstaw prawnych do ograniczenia zakresu dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania wyłącznie do dochodu wygenerowanego przez nowy projekt inwestycyjny.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.