IBPBI/2/423-843/12/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wniesienie w formie wkładu niepieniężnego przez Udziałowca, tj. dotychczasowego właściciela wszystkich udziałów w Spółce, 100 % udziałów w Spółce do spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec w zamian za otrzymanie nowych udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec skutkować będzie utratą przez Spółkę (Wnioskodawcę) zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2012 r. (wpływ do tut. Biura 10 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy wniesienie w formie wkładu niepieniężnego przez dotychczasowego właściciela wszystkich udziałów w Spółce do spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Niemiec w zamian za otrzymanie nowych udziałów w tej spółce kapitałowej skutkować będzie utratą przez Spółkę zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2012 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy wniesienie w formie wkładu niepieniężnego przez dotychczasowego właściciela wszystkich udziałów w Spółce do spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Niemiec w zamian za otrzymanie nowych udziałów w tej spółce kapitałowej skutkować będzie utratą przez Spółkę zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jedyny udziałowiec (dalej „Udziałowiec”) Spółki jest obywatelem niemieckim i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Republice Federalnej Niemiec. Udziałowiec posiada na dzień dzisiejszy 100% udziałów w Spółce, będącej równocześnie Wnioskodawcą. Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dniu 21 kwietnia 2010 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000 PLN. Z zestawienia dokumentów Spółki wynika, że gdyby sporządziła ona bilans na 01 kwietnia 2012 r., to suma bilansowa wyniosłaby ok. 26.000.000,00 PLN. Na dzień 31 grudnia 2011 r. suma bilansowa Spółki wyniosła natomiast. 27.364.290,26 PLN. Wnioskodawca nie posiada gruntów, ani innych nieruchomości w kraju i za granicą. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, handel i usługi związane z bateriami i akumulatorami (tzw. PKD z roku 2007, tj.: 27.20 - Produkcja baterii i akumulatorów oraz 27.32 Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli).

Wnioskodawca ma siedzibę i działa na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Spółka podjęła działalność w SSE na podstawie pozwolenia. Warunki dla podjęcia działalności przewidują, że Wnioskodawca dokona inwestycji o wartości przynajmniej 250.000,00 EUR do dnia 30 września 2012 r. oraz zwiększy liczbę zatrudnionych pracowników do 82 osób do dnia 30 września 2012 r. Liczba pracowników musi zostać utrzymana przez Spółkę do dnia 30 września 2015 r. Udziałowiec jest również wspólnikiem spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec. Udziałowiec zamierza podwyższyć kapitał zakładowy spółki kapitałowej z siedzibą w Niemczech. Podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki ma nastąpić w drodze wydania nowych udziałów w zamian za wniesienie aportu. Wkład niepieniężny (aport) obejmie m.in. udziały w Spółce. Wniesienie aportu nastąpi wg wartości nominalnej udziałów Spółki. Po wniesieniu udziałów Spółki aportem do spółki kapitałowej w Niemczech spółka ta stanie się właścicielką wszystkich udziałów w Spółce.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie w formie wkładu niepieniężnego przez Udziałowca, tj. dotychczasowego właściciela wszystkich udziałów w Spółce, 100 % udziałów w Spółce do spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec w zamian za otrzymanie nowych udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec skutkować będzie utratą przez Spółkę (Wnioskodawcę) zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. Nr 123, ze zm. – dalej „ustawa o strefach”) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o jakim mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, przez osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej „ustawa o CIT”), wolne są od podatku dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o strefach przy czym wielkość pomocy publicznej udzielonej w formie tego zwolnienia nie może przekraczać wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Z uwagi na art. 17 ust. 5 ustawy o CIT, w razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. Możliwość utraty zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przychodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej została przewidziana również w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw z dnia 2 października 2003 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm. - dalej jako „ustawa zmieniająca”). Wspomniany przepis wskazuje między innymi, iż począwszy od roku podatkowego następującego po roku w którym zostało zbytych 100% wkładów udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 1, przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1 ustawy zmieniającej. Jednakże w art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej mowa jest jedynie o zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskiwanych przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej przed dniem 1 stycznia 2001 r. Z uwagi na to, iż Wnioskodawca otrzymał zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej po 1 stycznia 2001 r. opisana powyżej możliwość utraty zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych nie ma wobec niego zastosowania i to niezależnie od tego, czy nastąpiło zbycie 100% udziałów w przedsiębiorstwie będącym w momencie zbycia udziałów tzw. przedsiębiorcą małym lub średnim. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, żadne z obowiązujących obecnie Wnioskodawcę przepisów prawa nie prowadzą do utraty przez niego prawa do zwolnienia przychodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli nastąpi zmiana właściciela wszystkich udziałów.

Tak więc, wniesienie w formie wkładu niepieniężnego przez Udziałowca, tj. dotychczasowego właściciela wszystkich udziałów w Spółce (100 % udziałów Spółki), do spółki kapitałowej na terytorium Niemiec nie będzie skutkować utratą przez Wnioskodawcę zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie powyższych rozważań należy zwrócić uwagę, że zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy osiągniętego przez Spółkę dochodu, a nie przychodu jak wskazano w pytaniu i stanowisku. Zestawienie treści ww. przepisu ze sformułowanym pytaniem oraz przedstawionym stanowiskiem prowadzi do wniosku, że użycie przez Spółkę pojęcia przychód jest następstwem oczywistej omyłki. Okoliczność ta pozostaje zatem bez wpływu na ocenę stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.