IBPBI/2/423-757/14/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przychody uzyskane ze sprzedaży produktów gotowych, względnie półproduktów, wytworzonych w ramach zdefiniowanych powyżej Cyklów produkcyjnych, po dniu nabycia przez Spółkę prawa do tzw. strefowego zwolnienia podatkowego, będą podlegały w całości zwolnieniu od opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2014 r. (wpływ do tut. Biura 25 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji, gdy:

 • cykl produkcyjny dot. określonych wyrobów gotowych zakończy się przed dniem nabycia prawa do zwolnienia – jest nieprawidłowe;
 • cykl produkcyjny dot. określonych wyrobów gotowych zacznie się przed dniem nabycia prawa do zwolnienia, a zakończy po tym dniu (tzw. produkcja w toku);
 • część materiałów, surowców, komponentów nabyta przed dniem nabycia prawa do zwolnienia posłuży cyklowi produkcyjnemu odbywającemu się już w całości (bądź w części) po dniu nabycia tego prawa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. do tut. Organu wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie, możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji, gdy:

 • cykl produkcyjny dot. określonych wyrobów gotowych zakończy się przed dniem nabycia prawa do zwolnienia;
 • cykl produkcyjny dot. określonych wyrobów gotowych zacznie się przed dniem nabycia prawa do zwolnienia, a zakończy po tym dniu (tzw. produkcja w toku);
 • część materiałów, surowców, komponentów nabyta przed dniem nabycia prawa do zwolnienia posłuży cyklowi produkcyjnemu odbywającemu się już w całości (bądź w części) po dniu nabycia tego prawa.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej także „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych, w tym głównie turbosprężarek do samochodów osobowych. Spółka od początku swojej działalności gospodarczej (inwestycja typu green field), działa poprzez jednostki produkcyjne zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „SSE”, „Strefa”) - wszystkie zakłady produkcyjne Spółki znajdują się w całości na terenie SSE oraz wszystkie procesy produkcyjne mają miejsce fizycznie na terenie Strefy. Spółka wykonuje działalność gospodarczą w zakresie zdefiniowanym w zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Konsekwentnie, całość przychodów Spółki z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych (a także półproduktów) podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych („PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOP.

Na rzecz Spółki, zostały wydane następujące zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE:

 • zezwolenie z 13 lutego 2008 r. („Zezwolenie I”),
 • zezwolenie z 16 kwietnia 2012 r. („Zezwolenie II”),
 • zezwolenie z 28 maja 2014 r. („Zezwolenie III”).

Ze względu na to, że wielkość dostępnego dla Spółki tzw. limitu pomocy publicznej (tj. zwolnienia od PDOP) na podstawie Zezwolenia I oraz Zezwolenia II została wykorzystana w listopadzie 2013 r., Spółka od grudnia 2013 r. uiszcza zaliczki na PDOP na zasadach ogólnych.

W tym czasie (tj. uiszczania zaliczek na PDOP, na zasadach ogólnych) produkcja części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych odbywa się w ciągu technologicznym dokładnie takim samym, jak w okresie korzystania przez Spółkę z tzw. strefowego zwolnienia podatkowego i ma fizycznie miejsce na terenie SSE - nie występują żadne zmiany w stosunku do produkcji wykonywanej w okresie korzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia.

Spółka prowadzi tym samym bieżącą działalność operacyjną, co w szczególności oznacza, że na moment nabycia prawa do zwolnienia podatkowego będącego konsekwencją poniesienia pierwszego tzw. strefowego kosztu kwalifikowanego, bieżąca działalność operacyjna przełoży się na wystąpienie przypadków (dalej określonych łącznie, jako „Cykle produkcyjne”), kiedy:

 • cykl produkcyjny dot. określonych wyrobów gotowych zakończy się przed dniem nabycia prawa do zwolnienia;
 • cykl produkcyjny dot. określonych wyrobów gotowych zacznie się przed dniem nabycia prawa do zwolnienia, a zakończy po tym dniu (tzw. produkcja w toku);
 • część materiałów, surowców, komponentów nabyta przed dniem nabycia prawa do zwolnienia posłuży cyklowi produkcyjnemu odbywającemu się już w całości (bądź w części) po dniu nabycia tego prawa.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przychody uzyskane ze sprzedaży produktów gotowych, względnie półproduktów, wytworzonych w ramach zdefiniowanych powyżej Cyklów produkcyjnych, po dniu nabycia przez Spółkę prawa do tzw. strefowego zwolnienia podatkowego, będą podlegały w całości zwolnieniu od opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, sprzedaż produktów gotowych, względnie półproduktów wytworzonych w ramach Cyklów produkcyjnych opisanych powyżej, a mająca miejsce po dniu nabycia prawa do zwolnienia strefowego w ramach Zezwolenia III, będzie podlegać w całości tzw. strefowemu zwolnieniu podatkowemu. Zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych („ustawa o SSE”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak stanowi art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o PDOP, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Mając na uwadze powyższe, aby dochody osiągane dzięki danej działalności mogły korzystać z tzw. zwolnienia strefowego, podatnik musi spełniać kumulatywnie dwa podstawowe warunki:

 • działalność podatnika musi być prowadzona fizycznie na terenie SSE oraz
 • działalność ta musi wpisywać się w zakres posiadanego zezwolenia strefowego.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest przedsiębiorcą, którego przedsiębiorstwo działa w granicach SSE nieprzerwanie od 2008 r. W związku z wykorzystaniem uzyskanej wartości zwolnienia podatkowego w ramach Zezwolenia I oraz Zezwolenia II, Spółka realizując kolejny projekt inwestycyjny wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie Zezwolenia III.

Podkreślenia wymaga fakt, że w okresie, kiedy Spółka uiszcza zaliczki na PDOP na zasadach ogólnych, ze względu na wykorzystanie limitu zwolnienia podatkowego uzyskanego w ramach Zezwoleń I i II, Wnioskodawca prowadzi „standardową” działalność operacyjną na terenie SSE. Przez działalność standardową, Spółka rozumie działalność tożsamą z wykonywaną w okresie, kiedy uprawniona była do tzw. strefowego zwolnienia podatkowego. Zatem jest to działalność gospodarcza, której PKWiU zgodne jest z zakresami działalności wskazanymi w Zezwoleniu I i II oraz uzyskanym w maju 2014 r. (Zezwolenie III). W konsekwencji, zasadne będzie stwierdzenie, że Spółka w momencie uzyskania Zezwolenia III realizowała już działalność nim objętą.

Spółka podkreśla jednocześnie, że stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. W przypadku Spółki, uzyskanie Zezwolenia III nie skutkuje zatem automatycznym nabyciem prawa do zwolnienia podatkowego. Prawo to przysługiwać jej bowiem będzie od początku miesiąca, w którym Spółka poniesie pierwsze wydatki inwestycyjne związane z projektem stanowiącym podstawę do uzyskania Zezwolenia III. Jak zostało wskazane powyżej, z przepisów art. 12 ustawy o SSE oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP można wnioskować, że zwolnienie podatkowe dotyczy: po pierwsze, wyrobów wytworzonych na terenie SSE, a po drugie - w ramach udzielonego zezwolenia strefowego.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, jeżeli Cykle Produkcyjne mają miejsce na terenie SSE oraz stanowią działalność wymienioną w Zezwoleniu III, wówczas należy uznać, że prowadzą one do wytworzenia tzw. wyrobów strefowych. Sprzedaż wyrobów strefowych niewątpliwe powinna prowadzić zaś do osiągnięcia przychodów korzystających z tzw. strefowego zwolnienia podatkowego. Jednak w przypadku Spółki, z uwagi na brzmienie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, sprzedaż przedmiotowych wyrobów strefowych dokonana przed dniem nabycia przez Spółkę prawa do tzw. strefowego zwolnienia podatkowego będzie prowadzić do osiągnięcia przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, z kolei po dniu nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia podatkowego - będzie korzystać z tzw. zwolnienia strefowego. W konsekwencji, zdaniem Spółki, dochód zrealizowany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, względnie półproduktów wytworzonych w ramach zdefiniowanych Cyklów Produkcyjnych, w okresie po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego stanowić będzie dochód z działalności strefowej podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Brak tym samym będzie konieczności dokonywania jakiejkolwiek inwentaryzacji wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, surowców czy też komponentów na te, które stanowić będą składowe procesów produkcyjnych tzw. strefowych i pozastrefowych, bowiem w specyficznym przypadku Spółki, niezależnie od momentu nabycia materiałów, surowców czy też komponentów, a także niezależnie od momentu rozpoczęcia procesu produkcyjnego, każdy wyrób gotowy bądź półprodukt stanowić będzie wyrób strefowy. Jednak wyrób ten (bądź półprodukt) sprzedany do dnia uzyskania przez Spółkę prawa do tzw. podatkowego zwolnienia strefowego w ramach Zezwolenia III, prowadzić będzie do osiągnięcia przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych, z kolei sprzedany po tym dniu - korzystać będzie z analizowanego zwolnienia strefowego.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzają organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-1357/13/MO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym (...) wykorzystanie Elementów Składowych powstałych przed przeniesieniem działalności na teren SSE dla celów wytworzenia gotowego Komponentu już w okresie prowadzenia przez Spółkę działalności na terenie SSE nie powinno mieć wpływu na ocenę czy gotowy Komponent posiada przymiot „wyrobu strefowego”, którego zbycie generuje dochód podlegający zwolnieniu. (...) Komponenty, które zostały wytworzone przez Spółkę na terenie SSE, przy wykorzystaniu także Elementów Składowych powstałych przed przeniesieniem działalności na teren SSE posiadają przymiot wyrobu strefowego, co w konsekwencji powoduje, że całość dochodu osiągniętego z ich sprzedaży podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania (w ramach limitu zwolnienia dostępnego dla Wnioskodawcy). Organ zgodził się z podatnikiem, że aby dana działalność mogła korzystać ze zwolnienia w ramach działalności wykonywanej w SSE, przedsiębiorca musi spełnić dwa warunki, na które Wnioskodawca wskazywał w uzasadnieniu swojego stanowiska tj. działalność musi być prowadzona na terenie SSE oraz musi zostać określona w posiadanym zezwoleniu strefowym. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli w powołanym powyżej przykładzie, organ podatkowy przyjął, że nawet w przypadku przeniesienia działalności na obszar SSE - pod warunkiem spełnienia przez podatnika wskazanych powyżej dwóch warunków kumulatywnie - wyroby gotowe posiadać będą przymiot „wyrobów strefowych” to tym bardziej uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. kontynuowania przez niego tej samej działalności gospodarczej, wskazane Cykle Produkcyjne prowadzić będą do wytworzenia wyrobów gotowych, względnie półproduktów, korzystających z przymiotu „wyrobów strefowych”. Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2012 r„ sygn. IBPBI/2/423-1379/11 /MO, w której organ zgodził się z podatnikiem, że wyroby finalne wyprodukowane przez podatnika na podstawie zlecenia produkcji wystawionego po dniu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, stanowią wyrób strefowy bez względu na moment wytworzenia ich części składowych (podzespołów, półfabrykatów oraz części z których się składają). Podobne stanowisko zostało wyrażone także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-458/09/AM. Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, dochód zrealizowany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, względnie półproduktów wytworzonych w ramach zdefiniowanych powyżej Cyklów Produkcyjnych, w okresie po nabyciu prawa do tzw. strefowego zwolnienia podatkowego, stanowić będzie dochód z działalności strefowej podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy wskazać, że aby dochód z działalności mógł korzystać ze zwolnienia jako osiągnięty na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przedsiębiorca musi spełnić łącznie dwa podstawowe warunki, tj.:

 • działalność ta musi być prowadzona na terenie strefy oraz
 • musi zostać określona w posiadanym zezwoleniu strefowym.

Łączne spełnienie tych warunków jest możliwe jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, posiadając w momencie jej prowadzenia zezwolenie strefowe. Tylko w takim przypadku dochód osiągnięty na terenie specjalnej strefy ekonomicznej może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Nie jest natomiast możliwe zwolnienie dochodu osiągniętego ze zbycia produktu powstałego w wyniku prowadzenia ww. działalności m.in. w sytuacji gdy produkt finalny powstaje co prawda na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ale jego wytworzenie (w całości) następuje w czasie gdy przedsiębiorca nie posiadał stosownego zezwolenia. Na taką ocenę prawną bez wpływu pozostaje okoliczność zbycia produktu finalnego po uzyskaniu zezwolenia strefowego. Stanowisko Spółki, w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji, gdy cykl produkcyjny dot. określonych wyrobów gotowych zakończy się przed dniem nabycia prawa do zwolnienia, jest zatem nieprawidłowe.

Przechodząc do oceny stanowiska Spółki w pozostałym zakresie należy stwierdzić, że jest ono prawidłowe, albowiem produkty (wyroby gotowe, półprodukty):

 • których proces produkcji rozpoczął się przed dniem uzyskania zezwolenia a zakończył po tym dniu, a także
 • część materiałów, surowców, komponentów została nabyta przed dniem nabycia prawa do zwolnienia posłuży cyklowi produkcyjnemu odbywającemu się w całości (bądź w części) po dniu nabycia tego prawa

-są produktami strefowymi, tj. produktami, które zostały wytworzone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w czasie obowiązywania zezwolenia.

Dochód uzyskany ze sprzedaży tych produktów strefowych będzie zatem korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie powołanego wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.