IBPBI/2/423-1703/13/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółka może dokonać zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całości dochodu z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. w ramach Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie w dalszej kolejności (tj. Zezwolenia X, Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV)? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2013 r. (data wpływu do BKIP 20 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości objęcia zwolnieniem dochodu z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z później wydanych zezwoleń /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości objęcia zwolnieniem dochodu z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z później wydanych zezwoleń.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określana jako: „Spółka”, „Spółka Przejmująca”). Prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przyznanych mu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. zezwolenia z 19 maja 1998 r., zmienionego decyzją z 14 lipca 2004 r. („Zezwolenie I”), udzielonego do 8 sierpnia 2016 r.,
 2. zezwolenia z 5 grudnia 2006 r. („Zezwolenie II”), udzielonego do 8 sierpnia 2016 r.,
 3. zezwolenia z 14 grudnia 2009 r. („Zezwolenie III”),
 4. zezwolenia z 31 lipca 2013 r. („Zezwolenie IV”).

Zezwolenia uzyskane przez Spółkę określają rodzaje prowadzonej przez nią działalności objętej zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych, jak również wskazują warunki uprawniające Spółkę do korzystania ze zwolnienia. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja artykułów spożywczych (właściwe grupowania statystyczne uwzględnione zostały w treści poszczególnych, wskazanych powyżej zezwoleń).

Spółka planuje połączenie z inną jednostką X sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”) w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Spółka Przejmowana także prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie zezwolenia z 25 kwietnia 2006 r. udzielonego do 8 sierpnia 2016 r. (dalej: „Zezwolenie Spółki Przejmowanej” lub „Zezwolenie X”). Spółka Przejmowana jest jednostką powstałą dla celów obsługi logistycznej produkcji realizowanej przez Grupę M. (w tym również produkcji Spółki - Wnioskodawcy).

Zezwolenie X obejmuje swoim zakresem wyłącznie grupowania statystyczne właściwe dla obsługi logistycznej, tj.:

 • usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,
 • usługi wspomagające transport pozostałe,
 • usługi agencji transportowych pozostałe,
 • transport lądowy pozostały.

Z kolei wszystkie zezwolenia Spółki obok produkcji artykułów spożywczych zawierają swoim zakresem także grupowania właściwe dla obsługi procesów logistycznych. Zezwolenie X określa jedynie minimalną kwotę kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2009 r. Zezwolenie niniejsze nie określa maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji, ani też terminu zakończenia inwestycji. Spółka wskazuje, iż wszystkie zezwolenia (zarówno posiadane przez nią jak i zezwolenie X) dotyczą funkcjonowania na terenie tej samej SSE.

W związku z powyższym zadano następujące m.in. pytanie:

Czy Spółka może dokonać zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całości dochodu z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. w ramach Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie w dalszej kolejności (tj. Zezwolenia X, Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV)... /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/

Zdaniem Spółki, zasadne jest objęcie zwolnieniem dochodu z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie posiadanych Zezwoleń, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia uzyskanego chronologicznie najwcześniej, tj. kolejno w ramach Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający z Zezwolenia X, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający z Zezwolenia II, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający z Zezwolenia III, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu; finalnie - Zezwolenia IV. W przypadku otrzymania kolejnych zezwoleń - Spółka następnie wykorzystywałaby limity z zezwoleń uzyskanych chronologicznie w dalszej kolejności.

Pomocą publiczną z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy jest zwolnienie od opodatkowania dochodów uzyskanych na terenie SSE w oparciu o otrzymane zezwolenia strefowe. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 ze zm.) w § 4 pkt 2a stanowi, że dla ulgi podatkowej, polegającej na obniżeniu wysokości podatku, a w szczególności na zwolnieniu z podatku, pomoc publiczną stanowi różnica między kwotą podatku należnego bez uwzględniania ulgi a kwotą podatku po jej uwzględnieniu.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 11b ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), pod pojęciem dnia udzielenia pomocy rozumie się dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji powyższego, a także z uwagi na fakt, że rok podatkowy Spółki zgodny jest z rokiem kalendarzowym, dniem uzyskania pomocy publicznej, tj. dniem faktycznego skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych jest 31 marca roku następującego po danym roku podatkowym.

W celu określenia limitu dostępnej pomocy publicznej oraz pomocy publicznej faktycznie wykorzystanej Spółka obowiązana jest do stosowania mechanizmu określonego wzorem zdefiniowanym w § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm., dalej: „Rozporządzenie Strefowe”). Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia (analogiczne regulacje zostały zawarte w treści rozporządzeń mających zastosowanie w odniesieniu do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie cytowanego rozporządzenia).

Zgodnie z ugruntowaną praktyką organów podatkowych, w przypadku posiadania więcej niż jednego zezwolenia, przedsiębiorca winien w pierwszym rzędzie dyskontować całość uzyskanej pomocy publicznej na dzień wydania zezwolenia strefowego wydanego najwcześniej, a po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach tego zezwolenia, całość uzyskiwanej pomocy publicznej powinna być dyskontowana na dzień wydania kolejnego zezwolenia (ewentualnie kolejnych zezwoleń).

W konsekwencji, z uwagi na wskazany mechanizm dyskontowania oraz chronologię wydania zezwoleń strefowych Spółka, na dzień udzielenia pomocy publicznej (31 marca roku kolejnego), wykorzystuje dostępne limity zwolnienia na podstawie poszczególnych zezwoleń, chronologicznie względem dat wydania tych zezwoleń.

Tym samym, na dzień udzielenia pomocy (31 marca roku kolejnego), Spółka dokonuje dyskontowania całkowitej wartości udzielonej pomocy publicznej udzielonej za rok poprzedni (wartość niezapłaconego podatku względem dochodów osiągniętych w ramach działalności na terenie SSE, na podstawie zezwoleń), na dzień zezwolenia wydanego najwcześniej - Zezwolenia I (w okresie ważności tego zezwolenia - do 8 sierpnia 2016 r.)

W roku podatkowym, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej na podstawie Zezwolenia I, zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia I, przekroczy koszty kwalifikowane zdyskontowane na dzień uzyskania tego Zezwolenia, Spółka powinna rozpocząć rozliczanie pomocy publicznej w ramach Zezwolenia X. Spółka powinna wówczas dyskontować całą pomoc publiczną uzyskaną na dzień 31 marca kolejnego roku podatkowego, wyłącznie na dzień uzyskania Zezwolenia X.

W roku podatkowym, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej na podstawie Zezwolenia X, zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia X, przekroczy koszty kwalifikowane zdyskontowane na dzień uzyskania tego Zezwolenia, Spółka powinna rozpocząć rozliczanie pomocy publicznej w ramach Zezwolenia II. Spółka powinna wówczas dyskontować całą pomoc publiczną uzyskaną na dzień 31 marca kolejnego roku podatkowego, wyłącznie na dzień uzyskania Zezwolenia II.

W roku podatkowym, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej na podstawie Zezwolenia II, zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia II, przekroczy koszty kwalifikowane zdyskontowane na dzień uzyskania tego Zezwolenia, Spółka powinna rozpocząć rozliczanie pomocy publicznej w ramach Zezwolenia III. Spółka powinna wówczas dyskontować całą pomoc publiczną uzyskaną na dzień 31 marca kolejnego roku podatkowego, wyłącznie na dzień uzyskania Zezwolenia III.

Finalnie, w roku podatkowym, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej na podstawie Zezwolenia III, zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia III, przekroczy koszty kwalifikowane zdyskontowane na dzień uzyskania tego Zezwolenia, Spółka powinna rozpocząć rozliczanie pomocy publicznej w ramach Zezwolenia IV. Spółka powinna wówczas dyskontować całą pomoc publiczną uzyskaną na dzień 31 marca kolejnego roku podatkowego, wyłącznie na dzień uzyskania Zezwolenia IV.

Wraz z momentem, kiedy pomoc publiczna otrzymana na podstawie Zezwolenia IV, zdyskontowana na dzień uzyskania Zezwolenia IV przekroczy limit dostępnej pomocy publicznej obliczony na podstawie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, który był podstawą do wydania Zezwolenia IV, zdyskontowanych na dzień uzyskania Zezwolenia IV, Spółka zobowiązana będzie opodatkować wszystkie dochody uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością na terenie Strefy, na zasadach ogólnych (lub też ewentualnie Spółka rozpocznie wykorzystywanie puli pomocy publicznej dostępnego na podstawie kolejnego zezwolenia, w sytuacji gdy zostanie ono przez Spółkę uzyskane w przyszłości).

Przywołana metodologia pozwoli Spółce na precyzyjne obliczenie wartości dostępnej oraz faktycznie wykorzystanej pomocy publicznej. Wyeliminuje także ryzyko skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie nienależnej, tj. przekraczającej wartość dostępnej pomocy publicznej.

Zdaniem Spółki, zaproponowana metodologa zgodna jest z przepisami prawa dotyczącymi obliczania pomocy publicznej należnej podmiotom prowadzącym działalność na terenie SSE. Przedstawiony mechanizm obliczania dostępnej i wykorzystanej pomocy publicznej w czytelny i oczywisty sposób pozwoli określić w oparciu, o które zezwolenie strefowe Spółka korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy i kiedy zostanie przekroczony próg wartości pomocy publicznej, do wykorzystania której Spółka jest uprawniona.

Prezentowane stanowisko jest w pełni zgodne z jednolitą linią interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe. Analogiczne podejście zostało zaprezentowane m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2013 r. znak: ILPB3/423-141/13-2/AO,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2012 r. znak: IBPBI/2/423-1151/12/SD
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 5 listopada 2012 r. znak: ILPB3/423-310/12-3/AO,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2011 r. znak: IBPBI/2/423-996/1 l/SD,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2011 r. znak: IBPBI/2/423-506/11/AP.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnioskuje o potwierdzenie prawidłowości przedstawionej powyżej metodologii. Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 maja 2007 r. sygn. I SA/Rz 254/07 przepisy Rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z PDOP (w tym kalkulacji limitu pomocy publicznej) stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2007 r. sygn. III Sa/Wa 1737/07, w którym stwierdził, że nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż odnośnie spraw będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 oraz w zakresie stanu faktycznego wydano odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.