IBPBI/2/423-1702/13/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie więcej niż jednego zezwolenia skutkuje dla Spółki obowiązkiem prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej dla każdego z tych zezwoleń, a więc podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na konkretne zezwolenia? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2013 r. (data wpływu do BKIP 20 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prowadzenie działalności na terenie strefy zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie więcej niż jednego zezwolenia skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z tych zezwoleń /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy prowadzenie działalności na terenie strefy zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie więcej niż jednego zezwolenia skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z tych zezwoleń.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określana jako: „Spółka”, „Spółka Przejmująca”). prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przyznanych mu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. zezwolenia z 19 maja 1998 r., zmienionego decyzją z 14 lipca 2004 r. („Zezwolenie I”), udzielonego do 8 sierpnia 2016 r.,
 2. zezwolenia z 5 grudnia 2006 r. („Zezwolenie II”), udzielonego do 8 sierpnia 2016 r.,
 3. zezwolenia z 14 grudnia 2009 r. („Zezwolenie III”),
 4. zezwolenia z 31 lipca 2013 r. („Zezwolenie IV”).

Zezwolenia uzyskane przez Spółkę określają rodzaje prowadzonej przez nią działalności objętej zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych, jak również wskazują warunki uprawniające Spółkę do korzystania ze zwolnienia. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja artykułów spożywczych (właściwe grupowania statystyczne uwzględnione zostały w treści poszczególnych, wskazanych powyżej zezwoleń).

Spółka planuje połączenie z inną jednostką X sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”) w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Spółka Przejmowana także prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie zezwolenia z 25 kwietnia 2006 r. udzielonego do 8 sierpnia 2016 r. (dalej: „Zezwolenie Spółki Przejmowanej” lub „Zezwolenie X”). Spółka Przejmowana jest jednostką powstałą dla celów obsługi logistycznej produkcji realizowanej przez Grupę M. (w tym również produkcji Spółki - Wnioskodawcy).

Zezwolenie X obejmuje swoim zakresem wyłącznie grupowania statystyczne właściwe dla obsługi logistycznej, tj.:

 • usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,
 • usługi wspomagające transport pozostałe,
 • usługi agencji transportowych pozostałe,
 • transport lądowy pozostały.

Z kolei wszystkie zezwolenia Spółki obok produkcji artykułów spożywczych zawierają swoim zakresem także grupowania właściwe dla obsługi procesów logistycznych. Zezwolenie X określa jedynie minimalną kwotę kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2009 r. Zezwolenie niniejsze nie określa maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji, ani też terminu zakończenia inwestycji. Spółka wskazuje, iż wszystkie zezwolenia (zarówno posiadane przez nią jak i zezwolenie X) dotyczą funkcjonowania na terenie tej samej SSE.

W związku z powyższym zadano następujące m.in. pytanie:

Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie więcej niż jednego zezwolenia skutkuje dla Spółki obowiązkiem prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej dla każdego z tych zezwoleń, a więc podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na konkretne zezwolenia... /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/

Zdaniem Spółki, po dokonaniu połączenia, nie będzie ona miała obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej dla każdego z pięciu posiadanych zezwoleń, a zatem nie będzie miała także obowiązku podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na konkretne zezwolenia. W konsekwencji, w przypadku prowadzenia działalności na terenie SSE, na podstawie pięciu zezwoleń strefowych, Spółka zobowiązana będzie do prowadzenia wyłącznie jednej ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej określana jako „updop”), czyli w sposób zapewniający m.in. określenie kwoty dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającego opodatkowaniu. W przepisach regulujących zasady kalkulacji wyniku podatkowego przedsiębiorcy strefowego brak jest bowiem wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE dla projektów inwestycyjnych związanych z poszczególnymi zezwoleniami.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 updop stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Art. 17 ust. 4 updop określa, że zwolnienie to przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy.

Na mocy art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej „ustawy o SSE”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm., dalej: „Rozporządzenie Strefowe”; analogiczne zasady obowiązywały także na dzień wydania zezwoleń wydanych przed wejściem w życie wskazanego rozporządzenia), zwolnienia przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Łączna wykładnia powołanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku wyodrębniania wyniku podatkowego osiągniętego w ramach poszczególnych projektów inwestycyjnych będących podstawą do uprzedniego wydania poszczególnych zezwoleń strefowych - obowiązek ustalania odrębnego wyniku odnosi się wyłącznie do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie Strefy i poza nią. Brak jest również regulacji zabraniających posiadania więcej niż jednego zezwolenia strefowego. Spółka stoi więc na stanowisku, że będzie ona zobowiązana jedynie do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego (osiąganego w ramach posiadanych przez Spółkę Zezwoleń). Nie będzie natomiast konieczne wyodrębnianie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych Zezwoleń (jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia). Należy również zauważyć, że w praktyce w przypadku, gdy inwestycje, w związku z którymi zostały wydane poszczególne zezwolenia, dotyczą rozbudowy danego zakładu produkcyjnego, wyodrębnienie wyniku podatkowego przypadającego na każde z zezwoleń jest w praktyce utrudnione lub wręcz niemożliwe pod względem księgowym. Równocześnie Spółka jest świadoma, że powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z każdym projektem inwestycyjnym, będącym podstawą do wydania Spółce poszczególnych Zezwoleń. Powyższe umożliwi niezależne rozliczenie każdego z projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych we właściwym zezwoleniu oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją poszczególnych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej.

Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe, posiadanie pięciu zezwoleń strefowych nie kreuje obowiązku prowadzenia przez Spółkę odrębnej ewidencji księgowej i ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego z zezwoleń.

Wskazane przez Spółkę stanowisko jest w pełni zgodne z jednolitą linią interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe.

Analogiczne podejście zostało zaprezentowane m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2013 r. znak: ILPB3/423-141/13-2/AO,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2013 r. znak: IBPBI/2/423-1427/12/MO,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2012 r. znak: ILPB3/423-310/12-2/AO,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2012 r. znak: IBPBI/2/423-19/12/SD,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2011 r. znak: IBPBI/2/423-995/11/SD,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2011 r. znak: ILPB3/423-241/11-2/MM.

Dodatkowo, znaczna część interpretacji indywidualnych prawa podatkowego potwierdzających brak obowiązku kalkulowania wyniku podatkowego odrębnie dla każdego projektu inwestycyjnego będącego podstawą do wydania właściwego zezwolenia strefowego, dotyczy stricte przypadków funkcjonowania podatnika na terenie SSE na podstawie kilku zezwoleń, z których co najmniej jedno zostało pierwotnie wydane na rzecz podmiotu, który został następnie przejęty przez podatnika - przykładowo:

 • interpretacja indywidualna wydana 18 października 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak: IBPBI/2/423-889/12/BG,
 • interpretacja indywidualna wydana 26 lipca 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPB3/423-176/12-3/KJ,
 • interpretacja indywidualna wydana 24 stycznia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak: IBPBI/2/423-1451/10/SD).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż odnośnie spraw będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 oraz w zakresie stanu faktycznego wydano odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.