IBPBI/2/423-1568/14/KP | Interpretacja indywidualna

Momentu od którego Spółce przysługiwać będzie zwolnienie z PDOP na podstawie wydanego zezwolenia
IBPBI/2/423-1568/14/KPinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. limit
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. zezwolenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 31 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu od którego Spółce przysługiwać będzie zwolnienie z PDOP na podstawie wydanego zezwolenia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu od którego Spółce przysługiwać będzie zwolnienie z PDOP na podstawie wydanego zezwolenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca), należy do międzynarodowej grupy kapitałowej S i zajmuje się produkcją, obróbką oraz sprzedażą szkła i wyrobów ze szkła przede wszystkim dla branży motoryzacyjnej oraz sektora budowlanego. Działalność Spółki zlokalizowana jest m.in. w zakładzie produkcyjnym w D oraz w G. W 2007 r. część terenu Spółki w D została włączona do specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE). Pozostała cześć terenu Spółki w D, obejmująca istniejący wówczas zakład produkcyjny, nie została w 2007 r. objęta statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Dotychczas Spółka posiadała następujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE w D:

 • z dnia 16 października 2007 r., (dalej: zezwolenie 1),
 • z dnia 31 lipca 2013 r. (dalej: zezwolenie 2), dalej łącznie jako: wcze-śniejsze zezwolenia.

Powyższe zezwolenia dotyczą działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wytworzonych na terenie SSE wyrobów i obejmują następujące zakresy działalności gospodarczej:

Zezwolenie 1:

 • szkło płaskie (PKWiU 2004 26.11),
 • szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce (PKWiU 2004 26.12),
 • wyroby ze szkła pozostałe, włączając wyroby szklane do celów technicz-nych (PKWiU 2004 26.15),
 • usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywa-nia towarów (PKWiU 2004 63.1).

Zezwolenie 2:

 • szkło płaskie (PKWiU 2008 23.11),
 • szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce (PKWiU 2008 23.12),
 • pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne (PKWiU 2008 23.19),
 • odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu PKWiU 2008 38.11.5).

Poza wymienionymi wyżej zezwoleniami, Spółka posiada jeszcze zezwolenie z 24 listopada 2010 r. wydane dla działalności w SSE w G.

Cała działalność operacyjna (tj. podstawowa działalność produkcyjna i usługowa z wyłączeniem działalności handlowej w zakresie materiałów i towarów) prowadzona w D na terenie SSE odpowiada przedmiotem rodzajom działalności wymienionym we Wcześniejszych Zezwoleniach. Również działalność operacyjna prowadzona w tej części zakładu w D, która nie została w 2007 r. objęta terenem SSE, odpowiada rodzajom działalności wymienionym we wcześniejszych zezwoleniach.

Dotychczas Spółka korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm. - powinno być t.j. Dz.U z 2014 r poz. 851 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP), na podstawie zezwolenia 1 w stosunku do dochodu z całej działalności zwolnionej z PDOP prowadzonej na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy oraz poniesienia wymaganego minimalnego poziomu wydatków inwestycyjnych w terminach wynikających z zezwolenia 1. Ponadto jak dotąd Spółka nie wyczerpała limitu pomocy publicznej wynikającego ze wcześniejszych zezwoleń.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 30 maja 2014 r. poz. 728; dalej: rozporządzenie zmieniające) pozostała część terenu Spółki w D została włączona do obszaru SSE. Oznacza to, że nastąpiło rozszerzenie SSE na teren Spółki, na którym znajduje się ta część zakładu produkcyjnego Spółki w D, która nie była objęta statusem strefy w 2007 r. (rozporządzenie zmieniające weszło w życie 31 maja 2014 r.)

Po rozszerzeniu SSE w 2014 r., Spółka uzyskała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE w D, tj. zezwolenie z dnia 18 czerwca 2014 r. (dalej: nowe zezwolenie)

Nowe zezwolenie dotyczy następujących rodzajów działalności:

 • szkło płaskie (PKWiU 2008 23.11),
 • szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce (PKWiU 2008 23.12),
 • pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne (PKWiU2008 23.19),
 • odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu (PKWiU 2008 38.11.5).

Wskazane wyżej rodzaje działalności gospodarczej zawierają się więc w zakresie działalności objętych wcześniejszymi zezwoleniami.

Wśród warunków nowego zezwolenia wskazano poniesienie na terenie SSE określonych wydatków inwestycyjnych w terminie do 31 grudnia 2018 r. oraz zatrudnienie na terenie SSE określonej liczby nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Od jakiego momentu Spółce przysługiwać będzie zwolnienie z PDOP dotyczące nowej puli pomocy publicznej przyznanej na podstawie nowego zezwolenia... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, Spółka ma prawo do korzystania ze zwolnienia z PDOP dotyczącego nowej puli pomocy publicznej przyznanej na podstawie nowego zezwolenia dla dochodów z działalności na terenie SSE od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarówno zostały poniesione wydatki inwestycyjne, jak i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w nowym zezwoleniu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 ze zm.; dalej: ustawa o SSE), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zwolnienie z PDOP ma zatem charakter przedmiotowy i dotyczy dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę z działalności gospodarczej, która:

 • jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE),
 • jest objęta zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na te-renie SSE.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 ze zm.; dalej: rozporządzenie strefowe), zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Przy czym zgodnie z § 6 ust. 4 (powinno być§ 6 ust. 8) rozporządzenia strefowego, minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia. Z kolei zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia strefowego, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami SSE w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3 (tj. zwolnienia z tytułu kosztów nowej inwestycji/tworzenia nowych miejsc pracy) przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Analiza przywołanego powyżej przepisu szczególnego oznacza, że korzystanie ze zwolnienia na podstawie nowego zezwolenia będzie możliwe dopiero po wypełnieniu warunków przewidzianych w nowym zezwoleniu. Oznacza to, że przed wypełnieniem warunków wskazanych w nowym zezwoleniu, brak jest podstaw do korzystania z dodatkowej puli zwolnienia z PDOP na podstawie nowego zezwolenia. Przy czym wskazany przepis jednoznacznie stanowi, że zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu. Innymi słowy, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw prawnych do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia z PDOP na podstawie nowego zezwolenia dopiero po terminach na poniesienie wydatków inwestycyjnych i utworzenie nowych miejsc pracy wskazanych w nowym zezwoleniu. Zatem w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku Spółka będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia z PDOP na podstawie nowego zezwolenia już od miesiąca następującego po faktycznym zrealizowaniu ww. zobowiązań wskazanych w nowym zezwoleniu, nawet jeżeli stanie się to przed terminami wskazanymi w tym zezwoleniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.