IBPBI/2/423-1550/13/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów, wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej), będzie stanowić przychód z działalności strefowej, czy pozastrefowej? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 20 listopada 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z połączeniem przez przejęcie innej spółki niekorzystającej ze zwolnienia /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/ - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z połączeniem przez przejęcie innej spółki niekorzystającej ze zwolnienia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej X Sp. z o. o. (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie, zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, dalej: „KSH”). W wyniku dokonanego przejęcia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. W zamian za udziały Spółki przejmowanej, Wnioskodawca wyda jej dotychczasowemu udziałowcowi udziały we własnym, podwyższonym w wyniku przejęcia, kapitale zakładowym. Decyzja o połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną jest konsekwencją zmiany struktury właścicielskiej Grupy Kapitałowej Y i podyktowana jest koniecznością dostosowania dotychczasowego modelu biznesowego do modelu obowiązującego w strukturze nowego właściciela grupy. W celu dostosowania obecnej strategii do nowego modelu planowane jest skoncentrowanie funkcji produkcyjnych, sprzedażowych i marketingowych w ramach jednego podmiotu, w drodze połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną. Zgodnie z oczekiwaniami, planowane połączenie pozwoli na uzyskanie korzyści skali wynikającej z obniżenia kosztów prowadzenia działalności przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Na podstawie zezwolenia z 14 lipca 2010 r. („Zezwolenie”) Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

1.Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny - sekcja C, klasa 27.51

2.Sprzęt gospodarstwa domowego nieelektryczny - sekcja C, klasa 27.52,

3.Maszyny dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego - sekcja C, klasa 28.94,

4.Pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - sekcja C, klasa 28.29,

5.Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.29,

6.Magazynowanie i przechowywanie towarów - sekcja H, klasa 52.10,

7.Pozostałe usługi wspomagające transport drogowy - sekcja H, podkategoria 52.21.29,

8.Pozostałe usługi wspomagające transport, gdzie indziej niesklasyfikowane - sekcja H, podklasa 52.29.2.

Dodatkowo decyzją z 11 marca 2013 r. został rozszerzony przedmiot działalności określonej w Zezwoleniu o:

9.Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - sekcja M, klasa 72.19.

Powyższa działalność, zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”) określana będzie w dalszej części niniejszego wniosku jako działalność „strefowa”. Wnioskodawca prowadzi również inną niż opisana powyżej działalność, nieobjętą Zezwoleniem, która będzie określana w dalszej części wniosku jako działalność „pozastrefowa”. Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z prowadzoną działalnością strefową i pozastrefową Wnioskodawca ponosi wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów związanych wyłącznie z jednym z wymienionych rodzajów działalności, a także wydatki stanowiące tzw. „koszty wspólne”, związane zarówno z działalnością strefową, jak i pozastrefową. Wnioskodawca przyporządkowuje koszty wspólne do poszczególnych rodzajów działalności stosując pośredni klucz alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a Ustawy CIT, tj. tzw. „klucz przychodowy” (obliczany jako udział przychodów z działalności strefowej do przychodów ogółem).

Spółka przejmowana nie prowadzi działalności zwolnionej przedmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej określany: „CIT”), w szczególności działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Obecnie działalność strefowa Wnioskodawcy koncentruje się na produkcji elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, który następnie sprzedawany jest do Spółki przejmowanej, która pełni funkcję dystrybutora. Działalność ta mieści się w zakresie Zezwolenia, a w konsekwencji traktowana jest przez Spółkę jako działalność strefowa, z której przychody są zwolnione z opodatkowania CIT.

Spółka przejmowana prowadzi sprzedaż i dystrybucję zakupionych od Wnioskodawcy produktów wytworzonych na podstawie Zezwolenia i towarów handlowych nabywanych od podmiotów trzecich oraz działalność marketingową. W wyniku planowanego połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca na zasadzie sukcesji wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, w tym stanie się właścicielem wyprodukowanych przez niego w ramach swojej działalności strefowej produktów, które zostały przed połączeniem sprzedane na rzecz Spółki przejmowanej w celu ich dalszej dystrybucji. Ponadto rozszerzeniu ulegnie zakres działalności Wnioskodawcy podlegającej opodatkowaniu jako działalność pozastrefowa, którą stanowić będzie w szczególności sprzedaż towarów handlowych zakupionych od podmiotów trzecich.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów, wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej), będzie stanowić przychód z działalności strefowej, czy pozastrefowej... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej) będzie stanowić przychód z działalności pozastrefowej.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 updop).

Z uwagi na powyższy przepis dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z działalności strefowej są zwolnione z opodatkowania CIT. Dochody z działalności pozastrefowej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W zakres Zezwolenia udzielonego Wnioskodawcy wchodzi między innymi działalność handlowa dotycząca wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia. Zatem niewątpliwie sprzedaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego na rzecz Spółki przejmowanej mieści się w zakresie Zezwolenia, a zatem stanowi zwolnioną z opodatkowania działalność strefową. Przychód z tej działalności jest zwolniony z opodatkowania CIT. Również po połączeniu, przychody Spółki ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie Zezwolenia na rzecz podmiotów trzecich będą przychodami strefowymi, zwolnionymi z opodatkowania CIT.

Zdaniem Spółki, nie będzie jednak podlegał zwolnieniu z opodatkowania przychód uzyskany po połączeniu ze sprzedaży towarów, które wprawdzie pierwotnie zostały wytworzone w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie Zezwolenia, ale zostaną przejęte jako składnik majątku (zapas) Spółki przejmowanej (zakupione przez Spółkę przejmowaną od Wnioskodawcy w okresie przed połączeniem). Należy podkreślić, że w momencie zbycia na rzecz Spółki przejmowanej Spółka już raz rozpoznała przychód strefowy (zwolniony) ze sprzedaży przedmiotowych towarów, dlatego nie byłoby, zdaniem Spółki, uprawnione ponowne wykazanie przychodu strefowego z tytułu sprzedaży tych samych towarów na rzecz podmiotów trzecich pomimo, że zostały one wyprodukowane w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie Zezwolenia. W konsekwencji, dochód z tej sprzedaży należy, zdaniem Wnioskodawcy, zakwalifikować jako dochód z działalności pozastrefowej, podlegający opodatkowaniu CIT. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów wytworzonych przez niego na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej) będzie stanowić przychód z działalności pozastrefowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji.

Nadmienienia się, iż w zakresie pytania Nr 2 wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.